Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 110495
Kód EAN:
Kód SÚKL: 112664
Držitel rozhodnutí: KRKA
Přípravek Glyclada se používá při určitém druhu cukrovky (diabetes mellitus typu 2) u dospělých, pokud se u nich nedosáhlo přiměřeného účinku dietou, tělesným pohybem a úbytkem tělesné hmotnosti.

Příbalový leták

1/7
Sp. zn. sukls77529/2011
Příbalová informace: informace pro uživatele
Glyclada 30 mg
tablety s řízeným uvolňováním
Gliclazidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat
3. Jak se přípravek Glyclada užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Glyclada uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je přípravek Glyclada a k čemu se používá
Přípravek Glyclada je lék ke snížení hladiny cukru v krvi (antidiabetický přípravek podávaný
perorálně (ústy)).
Přípravek Glyclada se používá u dospělých k léčbě určitého typu cukrovky (diabetes mellitus typu 2),
pokud samotná dieta, tělesný pohyb a úbytek tělesné hmotnosti nestačí k udržení hladiny cukru v krvi
v normě.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glyclada užívat
Neužívejte přípravek Glyclada
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na gliklazid, na jiné sulfonylmočoviny, na sulfonamidy
nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže máte cukrovku závislou na insulinu (1. typu),
- jestliže máte v moči ketolátky a cukr (může to znamenat, že máte diabetickou ketoacidózu)
(jedna z akutních komplikací cukrovky), diabetické prekoma nebo koma,
- jestliže máte závažné onemocnění ledvin nebo jater,
- jestliže užíváte léky k léčbě plísňových onemocnění (mikonazol, viz bod Další léčivé přípravky
a přípravek Glyclada),
- jestliže kojíte (viz bod Těhotenství a kojení)
Pokud se domníváte, že kterákoliv z výše popsaných situací platí pro Vás, sdělte to svému lékaři,
zdravotní sestře nebo lékárníkovi.
Upozornění a opatření
Tento lék se má užívat pouze, pokud je pravděpodobné, že máte pravidelný příjem potravy (včetně
snídaně). Je důležité mít pravidelný příjem cukrů vzhledem ke zvýšenému riziku nízké hladiny cukru
2/7
v krvi (hypoglykemie), pokud se některé jídlo opozdí nebo vynechá, pokud se nejí přiměřené množství
potravy, nebo pokud má potrava nízký obsah cukru.
Během léčby gliklazidem je nezbytné pravidelné sledování Vaší hladiny cukru v krvi (a případně
v moči). Váš lékař může též provést laboratorní vyšetření krve ke sledování Vašeho glykovaného
hemoglobinu (HbA1c).
Měl(a) byste plnit léčebný plán předepsaný Vaším lékařem, aby se dosáhlo doporučených hladin cukru
v krvi. To znamená pravidelné užívání tablet navíc k dodržování dietního režimu a tělesného pohybu.
V prvních několika týdnech léčby může být zvýšené riziko snížených hladin cukru v krvi
(hypoglykemie). Proto je životně důležité, aby Vás Váš lékař pečlivě sledoval.
Nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie) může nastat:
- pokud jíte nepravidelně nebo jídla úplně vynecháváte,
- pokud hladovíte,
- pokud trpíte podvýživou,
- pokud měníte svou dietu,
- pokud zvyšujete svou tělesnou aktivitu bez příslušného zvýšení příjmu cukrů,
- pokud požíváte alkohol, zejména v kombinaci s vynecháním jídel,
- pokud užíváte současně jiné léky nebo přírodní přípravky,
- pokud užíváte vysoké dávky gliklazidu,
- pokud trpíte poruchami vyvolanými hormony (funkční poruchy štítné žlázy, podvěsku
mozkového nebo kůry nadledvin),
- pokud máte závažně sníženou funkci ledvin nebo jater.
Jestliže máte nízkou hladinu cukru v krvi, můžete mít následující příznaky: bolest hlavy, intenzivní
pocit hladu, bledost, slabost, vyčerpanost, nevolnost, zvracení, únava, ospalost, poruchy spánku,
neklid, agresivita, zhoršená koncentrace, snížená bdělost a zhoršená reakční doba, deprese, zmatenost,
poruchy řeči či zraku, třes, poruchy smyslového vnímání, závratě a pocit bezmocnosti. Mohou se též
vyskytnout následující známky a příznaky: pocení, chladná vlhká kůže, úzkost, rychlá či nepravidelná
srdeční frekvence, vysoký krevní tlak a náhlá silná bolest na hrudníku, která může vystřelovat do
přilehlých oblastí (angina pectoris).
Jestliže hladina cukru v krvi dále klesá, může se u Vás objevit značná zmatenost (delirium), může dojít
ke křečím mozkového původu, ke ztrátě sebekontroly, k mělkému dýchání a zpomalení Vaší srdeční
činnosti a můžete upadnout do bezvědomí případně s výsledným komatem.
Klinický obraz závažného snížení hladiny cukru v krvi se může podobat mrtvici.
Ve většině případů příznaky nízké hladiny cukru v krvi velmi rychle zmizí, když požijete některou
formu cukru, například kostkový cukr, sladkou šťávu, oslazený čaj. Proto byste měl(a) mít vždy
nějakou formu cukru s sebou (kostky cukru). Pamatujte, že umělá sladidla nejsou účinná. Pokud požití
cukru nepomůže, nebo pokud se příznaky opakují, kontaktujte, prosím, svého lékaře nebo nejbližší
nemocnici.
Je možné, že se příznaky nízké hladiny cukru v krvi nedostaví, že vzniknou pomalu nebo že si včas
neuvědomíte, že Vaše hladina cukru v krvi klesla.
To může nastat, pokud jste starší pacient užívající určité léky (například léky působící na centrální
nervovou soustavu a betablokátory). Může k tomu též dojít, pokud trpíte určitými poruchami vnitřní
sekrece (například určitými poruchami štítné žlázy a předního laloku podvěsku mozkového nebo
nedostatečností kůry nadledvin).
Jste-li ve stresové situaci (například nehody, akutní operace, infekce s horečkou atd.) může Vás Váš
lékař dočasně převést na léčbu insulinem.
Příznaky vysoké hladiny cukru v krvi (hyperglykemie) se mohou objevit, jestliže gliklazid doposud
dostatečně nesnížil hladinu cukru v krvi, jestliže jste nedodržel(a) léčebný plán předepsaný Vaším
3/7
lékařem nebo prožíváte zvláštní stresovou situaci. Příznaky mohou zahrnovat žízeň, časté močení,
sucho v ústech, suchou svědící kůží, kožní infekce a sníženou výkonnost.
Jestliže dojde ke vzniku těchto příznaků, musíte kontaktovat svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud je Vám známa rodinná anamnéza nebo dědičně podmíněný deficit glukosa-6-
fosfátdehydrogenázy (G6PD) (anomálie červených krvinek), může se objevit pokles hladiny
hemoglobinu a rozpad červených krvinek (hemolytická anémie). Kontaktujte svého lékaře před užitím
léčivého přípravku.
Děti a dospívající
Přípravek Glyclada se nemá užívat k léčbě diabetes (cukrovky) u dětí a dospívajících mladších než 18
let.
Další léčivé přípravky a přípravek Glyclada
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době
užíval(a), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Účinnost a bezpečnost přípravku Glyclada může být ovlivněna, pokud se tento lék užívá současně
s některými jinými léky. A obráceně jiné léky mohou být ovlivněny, pokud se užívají současně
s přípravkem Glyclada.
Účinek gliklazidu na snížení hladiny krevního cukru se může zesílit a mohou se vyskytnout příznaky
nízké hladiny krevního cukru, pokud se současně užívá jeden z následujících léků:
- jiné léky užívané k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi (perorální antidiabetika, agonisté GLP-1
receptoru nebo insulin),
- antibiotika (například sulfonamidy, klarithromycin),
- léky k léčbě vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhání (betablokátory, inhibitory ACE,
jako je kaptopril nebo enalapril),
- léky k léčbě plísňových onemocnění (mikonazol, flukonazol),
- léky k léčbě poruch trávení a vředů v žaludku či dvanácterníku (antagonisté H2 receptorů, jako
je ranitidin),
- léky k léčbě depresí (inhibitory monoaminooxidázy),
- léky k léčbě bolesti nebo revmatického onemocnění (ibuprofen, fenylbutazon),
- léky obsahující alkohol.
Účinek gliklazidu na snížení hladiny glukosy v krvi může být oslabený a může se vyskytnout zvýšená
hladina cukru v krvi, pokud se současně užívá některý z následujících léků:
- lék k léčbě poruch centrální nervové soustavy (chlorpromazin),
- léky k potlačení zánětu (glukokortikoidy),
- lék k léčbě astmatu (salbutamol podávaný injekčně),
- léky užívané během začátku porodu (ritodrin a terbutalin při injekčním podávání),
- lék k léčbě onemocnění prsu, silného menstruačního krvácení a endometriózy (danazol).
Gliklazid může zvyšovat snižování krevní srážlivosti během současné léčby warfarinem (lékem, který
snižuje krevní srážlivost).
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv jiný léčivý přípravek. Nastupujete-li
do nemocnice, sdělte zdravotnickému personálu, že užíváte přípravek Glyclada.
Přípravek Glyclada s jídlem a pitím
Přípravek Glyclada se může užívat s jídlem a nealkoholickými nápoji. Vyhněte se alkoholu, protože
alkohol může změnit kontrolu Vašeho diabetu (cukrovky) nepředvídatelným způsobem a může
dokonce vést ke komatu.
Těhotenství a kojení
Užívání přípravku Glyclada se během těhotenství nedoporučuje. Pokud jste těhotná nebo kojíte,
domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět a užíváte tento léčivý přípravek,
informujte svého lékaře, může Vám předepsat vhodnější léčbu.
Při kojení nesmíte přípravek Glyclada užívat.
4/7
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Vaše schopnost koncentrace či reakce může být zhoršená, pokud je Vaše hladina cukru v krvi příliš
nízká (hypoglykemie) nebo příliš vysoká (hyperglykemie) nebo pokud u Vás dojde k poruše zraku v
důsledku takových stavů. Pamatujte, že byste mohl(a) ohrozit sebe nebo jiné (například při řízení
vozidla nebo obsluze strojů). Zeptejte se, prosím, svého lékaře, zda můžete řídit vozidlo, jestliže:
- máte časté příhody hypoglykemie,
- máte málo varovných příznaků nebo nemáte žádné varovné příznaky hypoglykemie.
Přípravek Glyclada obsahuje laktosu
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte ho před tím, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.
3. Jak se přípravek Glyclada užívá
Dávkování
Vždy užívejte přípravek Glyclada přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávku přípravku Glyclada určí lékař v závislosti na Vašich hladinách cukru v krvi a případně v moči.
Změna vnějších vlivů (například snížení tělesné hmotnosti, změna životního stylu, stres) nebo zlepšení
kontroly hladiny cukru v krvi může vyžadovat změnu dávek gliklazidu.
Doporučená zahajovací dávka je jedna tableta jednou denně.
Obvyklá dávka se může měnit od jedné do nejvýše čtyř tablet jednou denně při snídani. To závisí na
odpovědi na léčbu.
Jestliže není hladina glukosy v krvi dostatečně kontrolována, může Váš lékař dávku v postupných
krocích zvýšit, obvykle v intervalech ne kratších než 1 měsíc mezi sebou.
Pokud se zahajuje kombinovaná léčba přípravkem Glyclada s metforminem, inhibitorem alfa-
glukosidasy, thiazolidinedionem, inhibitorem 4-dipeptidyl peptidázy, agonistou GLP-1 receptoru nebo
insulinem, Váš lékař určí správnou dávku každého léku individuálně pro Vás.
Sdělte, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi, jestliže máte dojem, že přípravek Glyclada působí
příliš silně nebo nedostatečně.
Cesty a způsob podání
Tablety polykejte vcelku a zapijte sklenicí vody během snídaně, přednostně ve stejnou denní dobu.
Tablety nežvýkejte. Po užití tablety (tablet) se vždy musíte najíst. Je důležité nevynechávat žádné
hlavní jídlo, pokud užíváte přípravek Glyclada.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Glyclada, než jste měl(a)
Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet gliklazidu, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo nejbližší
pohotovost. Známky předávkování jsou příznaky nízké hladiny krevního cukru (hypoglykemie),
popsané v bodě 2. Příznaky mohou být ihned potlačeny užitím cukru (4 až 6 kostek) nebo slazených
nápojů a následně vydatnou svačinou nebo jídlem. Pokud je pacient v bezvědomí, okamžitě informujte
lékaře a volejte pohotovost. To samé se má provést, jestliže někdo, například dítě, užil přípravek
neúmyslně. Pacientovi v bezvědomí jídlo ani pití nesmí být podáváno.
Má být zajištěno, že je vždy k dispozici předem informovaná osoba, která může v případě akutního
stavu zavolat lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glyclada
Jestliže jste zapomněl(a) užít jednu dávku, vezměte si další dávku v obvyklém čase. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
5/7
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glyclada
Jestliže přerušujete či ukončujete léčbu, měl(a) byste si být vědom(a) toho, že se zhorší kontrola Vaší
hladiny cukru v krvi. Je-li nezbytná jakákoliv změna, je absolutně důležité se nejprve spojit s Vaším
lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Hodnocení nežádoucích účinků je založeno na jejich frekvenci výskytu.
Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10):
hypoglykemie (nízká hladina cukru v krvi). Známky a příznaky jsou uvedeny v bodě
Upozornění a opatření. Pokud nejsou tyto příznaky léčeny, mohou vést k ospalosti,
ztrátě vědomí nebo možnému komatu. Pokud je příhoda nízké hladiny krevního cukru
závažná nebo dlouhotrvající, dokonce i když je dočasně zvládnuta užitím cukru, měl(a)
byste okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):
bolest břicha;
nevolnost;
zvracení;
poruchy trávení;
průjem;
zácpa.
Tyto účinky se snižují při užití přípravku Glyclada s jídlem, jak je doporučeno.
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1 000):
byl hlášen pokles počtu krevních buněk (např. krevní destičky, červené a bílé krvinky), což
může vyvolat bledost, prodloužené krvácení, tvorbu modřin, bolest v krku a horečku. Tyto
příznaky obvykle vymizí s přerušením léčby.
byly hlášeny kožní reakce, jako je vyrážka, zrudnutí, svědění a kopřivka, angioedém (rychlý
otok tkání jako oční víčka, obličej, rty, ústa, jazyk nebo hrdlo, což může vést k dýchacím
obtížím). Vyrážka se může rozvinout až v puchýře nebo v olupování kůže.
abnormální hodnoty testů jaterní funkce, změny v játrech (které mohou způsobovat zežloutnutí
kůže a očí). Jestliže se u Vás objeví tyto příznaky, vyhledejte okamžitě lékaře.
Vaše vidění může být na krátkou dobu ovlivněno, zejména při zahájení léčby. Tento účinek je
následkem změn hladin cukru v krvi.
Tyto účinky zpravidla zmizí po přerušení léčby.
Stejně jako u jiných přípravků na bázi sulfonylmočoviny byly velmi vzácně zaznamenány následující
nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10 000):
Případy závažných změn počtu krevních buněk a alergický zánět stěny krevních cév, snížení hladiny
sodíku v krvi (hyponatremie), známky a příznaky zhoršení funkce jater (například žloutenka), které ve
většině případů vymizí po vysazení těchto derivátů sulfonylmočoviny, avšak v ojedinělých případech
mohou vést k selhání jater ohrožujícímu život.
6/7
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.
5. Jak přípravek Glyclada uchovávat
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru, lahvičce a krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Glyclada obsahuje
- Léčivou látkou je gliklazidum. Jedna tableta s řízeným uvolňováním obsahuje 30 mg
gliclazidum.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, hypromelosa, uhličitan vápenatý, koloidní
bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Jak přípravek Glyclada vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety s řízeným uvolňováním jsou bílé, oválné, vypouklé tablety.
Přípravek Glyclada se dodává v blistrech v krabičkách po 10, 14, 20, 28, 30, 56, 60, 84, 90, 100, 120
nebo 180 tabletách a v lahvičkách po 90, 120 nebo 180 tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Název členského státu Název léčivého přípravku
Německo Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung
Velká Británie Nazdol MR 30 mg modified-release tablets
Francie Gliclazide EG 30 mg, comprimé libération prolongée
Dánsko Gliclazide Krka
Nizozemsko Gliclazide retard CF 30 mg, tabletten met gereguleerde afgifte
Portugalsko Gliclazida Krka
Španělsko Gliclazida Teva 30 mg prolonged release tablets
7/7
Belgie Uni Gliclazide EG 30 mg tabletten met gereguleerde afgifte
Irsko Diacronal MR 30 mg modified-release tablets
Itálie Gliclazide Eurogenerici 30 mg compresse a rilascio modificato
Česká republika Glyclada 30 mg tablety s řízeným uvolňováním
Polsko Gliclada
Slovenská republika Gliclada 30 mg
Estonsko Gliclada 30 mg
Litva Gliclada 30 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletes
Lotyšsko Gliclada 30 mg ilgstošas darbibas tabletes
Rakousko Gliclada 30 mg Tabletten mit veränderter Wirkstofffreisetzung
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5.6.2013

Recenze

Recenze produktu GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM 30X30MG Tabl. s řízeným uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu GLYCLADA 30 MG TABLETY S ŘÍZENÝM UVOLŇOVÁNÍM 30X30MG Tabl. s řízeným uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze