Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLUCOPHAGE XR 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

Kód výrobku: 28523

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GLUCOPHAGE XR 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

1/6
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls21677/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GLUCOPHAGE XR 500 mg tablety s prodlouženým uvolňováním
metformini hydrochloridum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravku užívat.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Glucophage XR 500 mg a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucophage XR 500 mg užívat
3. Jak se přípravek Glucophage XR 500 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Glucophage XR 500 mg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE GLUCOPHAGE XR 500 MG A K ČEMU SE UŽÍVÁ
Co je Glucophage XR 500 mg
Glucophage XR 500 mg obsahuje metformin, lék pro léčbu cukrovky. Patří do skupiny léků
nazývaných biguanidy.
Inzulín je hormon, který je produkován ve slinivce břišní a pomáhá Vašemu tělu využívat glukózu
(cukr) z krve. Vaše tělo používá glukózu k výrobě energie nebo ji skladuje k pozdějšímu použití.
Pokud trpíte cukrovkou, Vaše slinivka nevytváří dostatek inzulínu nebo Vaše tělo není schopno
vytvořený inzulín náležitě využít. To vede k vysoké hladině cukru v krvi. Glucophage XR 500 mg
pomáhá snížit hladinu krevního cukru na co nejběžnější úroveň.
Pokud jste dospělá osoba s nadváhou, pomůže Vám dlouhodobé užívání přípravku Glucophage XR
snížit riziko komplikací souvisejících s cukrovkou. Užívání přípravku Glucophage XR 500 mg je
spojeno se stabilní tělesnou hmotností, nebo s jejím mírným úbytkem.
K čemu se Glucophage XR 500 mg používá
Glucophage XR 500 mg je užíván pro léčbu pacientů trpících diabetem II. typu (také nazývaný
cukrovka nezávislá na inzulínu), když se samotná dieta a fyzické cvičení ukázaly jako nedostatečné
pro kontrolu Vaší hladiny krevního cukru. Používá se především u pacientů s nadváhou.
Dospělí mohou užívat Glucophage XR 500 mg samostatně nebo společně s dalšími léky na léčbu
cukrovky (léky užívané perorálně - ústy nebo inzulín).
2/6
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GLUCOPHAGE XR 500
MG UŽÍVAT
Neužívejte Glucophage XR 500 mg
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metformin nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (viz Co obsahuje Glucophage XR 500 mg v bodě 6).
Jestliže máte problémy s ledvinami nebo játry.
Jestliže trpíte nekontrolovaným diabetem, doprovázeným např. těžkou hyperglykémií (vysoká
hladina krevního cukru), nevolností, zvracením, dehydratací, rychlým poklesem hmotnosti nebo
ketoacidózou. Ketoacidóza je stav, při kterém se v krvi hromadí látky nazývané ketonové látky,
a který může vést k diabetickému prekomatu (stavu blížícímu se naprosté ztrátě vědomí). Mezi
příznaky patří bolest v oblasti břicha, rychlé a hluboké dýchání, ospalost nebo neobvyklý zápach
dechu po ovoci.
Jestliže jste ztratil(a) příliš mnoho tělních tekutin (dehydratace), například při dlouhodobém nebo
těžkém průjmu, nebo pokud jste zvracel(a) několikrát po sobě. Dehydratace může vést
k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz Zvláštní
opatření při použití Glucophage XR 500 mg níže).
Jestliže máte závažnou infekci, například infekci plic, průdušek nebo ledvin. Závažné infekce
mohou vést k ledvinovým potížím, které pro Vás mohou znamenat riziko laktátové acidózy (viz
Zvláštní opatření při použití Glucophage XR 500 mg níže).
Jestliže podstupujete léčbu srdečního selhání nebo jste nedávno prodělali srdeční infarkt, máte
vážné problémy s krevním oběhem (jako je šok) nebo trpíte dýchacími obtížemi. To může vést
k nedostatečnému zásobování tkání kyslíkem, což pro Vás může znamenat riziko laktátové
acidózy (viz Zvláštní opatření při použití Glucophage XR 500 mg níže).
Jestliže konzumujete mnoho alkoholických nápojů.
Jestliže u Vás platí kterýkoliv z výše uvedených bodů, informujte svého lékaře před zahájením užívání
tohoto přípravku.
Určitě se poraďte se svým lékařem, jestliže
musíte podstoupit vyšetření rentgenem nebo tomografem, v rámci kterého se aplikuje do krevního
oběhu kontrastní látka s obsahem jódu.
musíte podstoupit velký chirurgický zákrok.
Nesmíte užívat Glucophage XR 500 mg určitou dobu před a po vyšetření nebo chirurgickém zákroku.
Váš lékař rozhodne, zda v tomto období musíte podstoupit jiný druh léčby. Je nezbytné přesně
dodržovat pokyny lékaře.
Zvláštní opatrnosti při použití Glucophage XR 500 mg je zapotřebí
Věnujte, prosím, pozornost následujícímu riziku laktátové acidózy
Glucophage XR 500 mg může způsobit velmi vzácnou, ale vážnou komplikaci nazývanou laktátová
acidóza, zvláště při nesprávné funkci ledvin. Riziko laktátové acidózy také zvyšuje nekontrolovaný
diabetes, dlouhodobé hladovění nebo příjem alkoholu. Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení,
bolest břicha se svalovými křečemi, celková nevolnost se značnou únavou a dýchací obtíže. Jestliže se
takové příznaky u Vás projeví, musíte podstoupit okamžitou léčbu v nemocnici, protože
laktátová acidóza může vést ke komatu. Okamžitě přestaňte užívat Glucophage XR 500 mg a
ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Glucophage XR 500 mg užívaný samostatně nezpůsobuje hypoglykémii (příliš nízká hladina cukru
v krvi). Jestliže však užíváte Glucophage XR 500 mg společně s dalšími léky pro léčbu diabetu, které
mohou vyvolat hypoglykémii (např. deriváty sulfonylurey, inzulín, meglitinidy), existuje riziko
hypoglykémie. Jestliže u sebe pozorujete příznaky hypoglykémie, například slabost, závratě, zvýšené
3/6
pocení, rychlý srdeční tep, poruchy vidění nebo problém se soustředit, obvykle pomůže, když sníte
nebo vypijete něco s obsahem cukru.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Jestliže Vám musí být aplikována injekce kontrastní látky s obsahem jódu do krevního oběhu,
například z důvodu vyšetření rentgenem nebo tomografem, nesmíte po určitou dobu před a po
vyšetření Glucophage XR 500 mg užívat (viz Určitě se poraďte se svým lékařem výše).
Informujte svého lékaře, pokud současně s Glucophage XR 500 mg užíváte kterýkoliv z následujících
léků. Mohou být potřeba častější testy na krevní cukr nebo Váš doktor může upravit dávkování
Glucophage XR 500 mg:
diuretika (používaná k odvodu tekutin z těla díky tvorbě vyššího množství moči)
beta-2-agonisté jako například salbutamol nebo terbutalin (používané při léčbě astmatu)
kortikosteroidy a tetrakosaktidy (používané při léčbě řady obtíží, například prudkých zánětů kůže
nebo u astmatu)
ostatní léky používané k léčbě diabetu
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Užívání Glucophage XR 500 mg s jídlem a pitím
Během užívání tohoto léku nepijte alkoholické nápoje. Alkohol může zvyšovat riziko laktátové
acidózy, zvláště v případě problémů s játry nebo nedostatečné výživy. To také platí pro léky, které
obsahují alkohol.
Těhotenství a kojení
Během těhotenství musíte cukrovku léčit inzulínem. Jestliže jste, myslíte si, že můžete být nebo máte
v úmyslu otěhotnět, informujte o tom svého lékaře, aby mohl změnit Vaši léčbu.
Tento přípravek není doporučen, jestliže kojíte nebo chcete kojit své dítě.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Glucophage XR 500 mg užívaný samostatně nevyvolává hypoglykémii (velmi nízká hladina cukru
v krvi). To znamená, že neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Dbejte však zvýšené opatrnosti, jestliže užíváte Glucophage XR 500 mg společně s dalšími přípravky
na léčbu cukrovky, které mohou způsobovat hypoglykémii (např.deriváty sulfonylurey, inzulín,
meglitinidy). Mezi příznaky hypoglykémie patří slabost, závratě, zvýšené pocení, rychlý srdeční tep,
poruchy vidění nebo problém soustředit se. Jestliže pocítíte tyto příznaky, neřiďte dopravní prostředky
ani neobsluhujte stroje.
3. JAK SE GLUCOPHAGE XR 500 MG UŽÍVÁ
Vždy užívejte Glucophage XR 500 mg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Glucophage XR 500 mg nemůže nahradit přínosy zdravého životního stylu. Dodržujte doporučení
svého lékaře týkající se diety a provádějte pravidelné tělesné cvičení.
Obvyklá dávka
Dospělí užívají obvykle 500 mg Glucophage XR 500 mg jednou denně. Měl/a byste užívat tablety
jednou denně večer při jídle. Tablety se užívají celé, nedrtí se a ani nekoušou.
Po přibližně 2 týdnech užívání přípravku Glucophage XR 500 mg Vám může lékař změřit hladinu
krevního cukru a upravit dávku. Maximální denní dávka je 2000 mg (4 tablety).
4/6
Jestliže užíváte také inzulín, informujte se u svého lékaře, jak začít užívat Glucophage XR 500 mg.
Lékařské sledování
Lékař bude provádět pravidelné testy na hladinu krevního cukru a upraví Vám dávkování
Glucophage XR 500 mg podle hladiny krevního cukru. Lékaře navštěvujte pravidelně. To je
zvlášť důležité u starších osob.
Lékař provede kontrolu funkce ledvin alespoň jednou ročně. U starších osob a v případech
nesprávné funkce ledvin mohou být kontroly vyžadovány častěji.
Jak se Glucophage XR 500 mg užívá
Užívejte Glucophage XR 500 mg s jídlem nebo bezprostředně po jídle.Tablety jsou vyrobeny tak, aby
při jejich užívání došlo k prodlouženému uvolňování léčivé látky. To znamená, že je léčivá látka
pomalu uvolňována do těla, tak aby Vám stačilo užívat tablety pouze jednou denně.
Ve stolici se mohou objevit zbytky tablet. Nemějte obavy, není to neobvyklé.
Pokud po určité době budete mít pocit, že jsou účinky přípravku Glucophage XR 500 mg příliš silné
nebo naopak příliš slabé, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste užil/a více Glucophage XR 500 mg než jste měl/a
Jestliže jste užil(a) více Glucophage XR 500 mg , než jste měl(a), může dojít k laktátové acidóze.
Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha, svalové křeče, celková nevolnost, značná
únava a dýchací obtíže. Pokud se u Vás tyto příznaky projeví, můžete potřebovat okamžitou léčbu
v nemocnici, protože laktátová acidóza může vést ke komatu. Ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší
nemocnici.
Jestliže jste zapomněl/a užít Glucophage XR 500 mg
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku. Užijte následující dávku
v obvyklou dobu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Glucophage XR 500 mg nežádoucí účinky, které se
však nemusí vyskytnout u každého. Mohou se objevit následující nežádoucí účinky:
Velmi časté vedlejší účinky (u více než 1 pacienta z 10)
Zažívací problémy, jako jsou nevolnost (nausea), zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti
k jídlu. Tyto vedlejší účinky se nejčastěji objevují v úvodu léčby přípravkem Glucophage XR 500
mg. Vedlejší účinky zmírníte, jestliže si dávku rozvrhnete na celý den a budete Glucophage XR
500 mg užívat během jídla nebo bezprostředně po jídle. Pokud příznaky neustoupí, přestaňte
Glucophage XR 500 mg užívat a informujte svého lékaře.
Časté vedlejší účinky (u méně než 1 pacienta z 10)
Změny chuti.
Velmi vzácné vedlejší účinky (u méně než 1 pacienta z 10 000)
Laktátová acidóza. Jedná se o velmi vzácnou, ale vážnou komplikaci, zvláště při nesprávné funkci
ledvin.
Příznaky laktátové acidózy jsou zvracení, bolest břicha, svalové křeče, celková nevolnost, značná
únava a dýchací obtíže. Jestliže se u Vás tyto příznaky projeví, můžete potřebovat okamžitou
5/6
léčbu v nemocnici, protože laktátová acidóza může vést ke komatu. Okamžitě přestaňte
užívat Glucophage XR 500 mg a ihned kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Anomálie testů funkce jater nebo hepatitida (zánět jater může způsobit únavu, ztrátu chuti k jídlu,
váhový úbytek, to může a nemusí být provázeno zežloutnutím kůže nebo bělma očí). Jestliže se u
Vás tyto příznaky projeví, přestaňte Glucophage XR 500 mg užívat a informujte svého lékaře.
Kožní reakce jako zarudnutí kůže, svědění nebo svědivá vyrážka (kopřivka).
Nízká hladina vitamínu B12 v krvi.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK GLUCOPHAGE XR 500 MG UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Glucophage XR 500 mg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo
blistru za Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co Glucophage XR 500 mg obsahuje
Léčivá látka je metformin hydrochlorid. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním přípravku
Glucophage XR 500 mg obsahuje 500 mg metformini hydrochloridum, což odpovídá 390 mg
metforminum.
Pomocné látky jsou magnesium-stearát, sodná sůl karmelosy, hypromelosa 2208, hypromelosa
2910 a mikrokrystalická celulosa.
Jak Glucophage XR 500 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Glucophage XR 500 mg jsou bílé až téměř bílé, podlouhlé, bikonvexní tablety s vyraženým potiskem
500 na jedné straně .
Tablety jsou dodávány v blistrech v následujících velikostech balení : 30 nebo 60 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Santé s.a.s.,
Lyon Cedex
Francie
6/6
Výrobce
Merck Santé s.a.s.
2 rue du Pressoir Vert
45400 Semoy
Francie
Merck KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt
Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena :
22.2.2012

Informace o produktu

Výrobce: MERCK SANTE S.A.S., CENTRE DE PRODUCTION DE SEMOY,
Kód výrobku: 28523
Kód EAN: 3596540070025
Kód SÚKL: 42154
Držitel rozhodnutí: MERCK SANTE S.A.S., CENTRE DE PRODUCTION DE SEMOY,

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Proč budu užívat tablety Glucophage XR? Glucophage XR se používá pro léčbu diabetus mellitus typu 2 (nezávislý na inzulínu) v případě, že dieta a tělesné cvičení nejsou dostatečné pro kontrolu Vašeho onemocnění. Inzulín je hormon, který umožňuje, že tělesné tkáně využívají glukózu (cukr) z krve pro získávání energie nebo pro její ukládání pro další použití. Pacienti s diabetem mellitem typu 2 nevytvářejí dostatek inzulínu ve slinivce nebo jejich tělesné tkáně neodpovídají na účinky inzulínu správným způsobem. To způsobuje zvyšování hladiny glukózy v krvi. Přípravek Glucophage XR zlepšuje citlivost tkání na inzulín a pomáhá udržovat hladinu glykemie na normální úrovni. U pacientů s nadváhou může dlouhodobé užívání přípravku Glucophage XR také pomoci snížit riziko komplikací spojených s diabetem mellitem. Váš lékař Vám předepíše přípravek Glucophage XR samostatně nebo v kombinaci s dalšími léky pro léčbu cukrovky nebo inzulínem.

Recenze

Recenze produktu GLUCOPHAGE XR 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

Diskuze

Diskuze k produktu GLUCOPHAGE XR 60X500MG Tabl. s prodl. uvol.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám