Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT 1MG+SOLSTŘ Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19639

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19639
Kód EAN: 8590355000555
Kód SÚKL: 83741
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
GlucaGen 1 mg HypoKit se používá k léčbě těžkých hypoglykemických reakcí (nízké hladiny cukru v krvi), které se mohou vyskytnout, jste-li osoba s diabetem mellitem léčeným inzulínem.

Příbalový leták

Sp.zn.sukls157969/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

GlucaGen 1 mg HypoKit 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok 

Glucagonum humanum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
– 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

– 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

– 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

– 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této 
příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
 
1. 

Co je GlucaGen 1 mg HypoKit a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GlucaGen 1 mg HypoKit používat  

3. 

Jak se GlucaGen 1 mg HypoKit používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak GlucaGen 1 mg HypoKit uchovávat 

6.  

Obsah balení a další informace 

7. 

Doplňující informace pro zdravotnický personál 

 
 
1. 

Co je GlucaGen 1 mg HypoKit a k čemu se používá 

 
GlucaGen 1 mg HypoKit obsahuje léčivou látku „glukagon“. 
 
GlucaGen 1 mg HypoKit je určen pro okamžité použití v naléhavém případě potřeby u dětí a 
dospělých  s diabetes  mellitus  (cukrovkou),  kteří  používají  inzulin.  Používá  se,  v případě  že 
pacienti omdlí (upadnou do bezvědomí) z důvodu velmi nízké hladiny cukru v krvi.  
Tento stav je nazýván „závažná hypoglykemie“. GlucaGen 1 mg HypoKit se používá, pokud 
pacienti nejsou schopni přijmout cukr ústy. 
 
Glukagon je přirozený hormon, který má v lidském těle opačný účinek než inzulin. Usnadňuje 
v játrech  přeměnu  látky  „glykogen“  na  glukózu  (cukr).  Glukóza  je  poté  uvolňována  do 
krevního oběhu, což způsobuje zvýšení hladiny cukru v krvi. 
 
Informace pro zdravotnické pracovníky: viz bod 7. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GlucaGen 1 mg HypoKit používat 

 
Důležité upozornění 
 
• 

Ujistěte  se,  že  rodinní  příslušníci,  Vaši  spolupracovníci  nebo  blízcí  přátelé  jsou 
informováni  o  použití  přípravku  GlucaGen  1 mg  HypoKit.  Řekněte  jim,  že  pokud 
omdlíte (upadnete do bezvědomí), musí Vám GlucaGen 1 mg HypoKit okamžitě podat. 

 

• 

Ukažte příbuzným a všem lidem ve svém okolí, kde GlucaGen 1 mg HypoKit naleznou 
a  jak  se  GlucaGen  1 mg  HypoKit  používá.  Musí  si  pospíšit,  neboť  pokud  budete 
v bezvědomí  delší  dobu,  může  dojít  k poškození  zdraví.  Je  důležité,  aby  byli 
v používání  přípravku  GlucaGen  1 mg  HypoKit  proškoleni  dříve,  než  dojde  k jeho 
použití. 

 
• 

Injekční  stříkačka  neobsahuje  GlucaGen.  Voda  v injekční  stříkačce  musí  být  před 
aplikací  přidána  ke  slisovanému  prášku  GlucaGen  v injekční  lahvičce.  Řekněte 
příbuzným a ostatním lidem ve vašem okolí, aby postupovali dle návodu v bodě 3, Jak 
se GlucaGen 1 mg HypoKit používá

 
• 

Veškerý nepoužitý rozpuštěný GlucaGen 1 mg HypoKit musí být zlikvidován. 

 
• 

Po použití přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit musíte Vy nebo někdo z Vašeho okolí 
kontaktovat ošetřujícího lékaře či zdravotnické zařízení. Bude zapotřebí zjistit příčinu 
velmi nízké hladiny cukru v krvi a zabránit opakování. 

 
Neužívejte GlucaGen 1 mg HypoKit 
• 

jestliže jste alergický(á) na glukagon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

• 

máte-li nádor nadledvin. 

 
Pokud se něco z toho vztahuje na Vás, GlucaGen 1 mg HypoKit nepoužívejte. 
 
Upozornění a opatření  
 
Před použitím přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit se poraďte se svým  lékařem,  lékárníkem 
nebo zdravotní sestrou. 
 
GlucaGen 1 mg HypoKit nebude správně působit pokud: 
• 

jste po delší dobu hladověl(a) 

• 

máte nízkou hladinu adrenalinu 

• 

máte nízkou hladinu cukru v krvi vyvolanou pitím velkého množství alkoholu 

• 

máte nádor, který uvolňuje glukagon nebo inzulin. 

 
Pokud se něco z toho vztahuje na Vás, poraďte se s lékařem či lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek GlucaGen 1 mg HypoKit 
 
Následující léky mohou ovlivňovat účinek přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit: 
• 

inzulin – používaný k léčbě diabetu 

• 

indometacin – používaný k léčbě bolesti a ztuhlosti kloubů 

 
Následující léky mohou být ovlivněny užíváním přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit: 
• 

warfarin  –  používaný  k prevenci  krevních  sraženin  –  GlucaGen  1 mg  HypoKit  může 
zvýšit účinek warfarinu ředit krev. 

• 

beta-blokátory  –  používané  k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  a  nepravidelného 
srdečního rytmu. GlucaGen 1 mg HypoKit může po krátkou dobu zvýšit krevní tlak a 
zrychlit tep. 

 
Pokud  se  Vás  týká  něco  z výše  uvedeného  (či  pokud  si  nejste  jistý(á)),  poraďte  se  před 
použitím přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka,
 o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

 
Těhotenství a kojení 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět 
a  pocítíte  příznaky  velmi  nízké  hladiny  cukru  v krvi,  můžete  GlucaGen  1 mg  HypoKit 
používat. 
 
Pokud  jste těhotná,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  užívat 
jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Před  řízením  nebo  obsluhou  strojů  či  přístrojů  vyčkejte,  dokud  účinky  velmi  nízké  hladiny 
cukru v krvi neodezní. 
 
GlucaGen 1 mg HypoKit obsahuje latex. 
 
Kryt injekční stříkačky obsahuje latexovou pryž. To může u lidí, kteří jsou alergičtí na latex, 
způsobovat závažné alergické reakce. 
 
 
3. 

Jak se GlucaGen 1 mg HypoKit

 

používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů obsažených v této příbalové informaci 
nebo podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem. 
 
Příprava injekčního roztoku a jeho aplikace 
 

 

 
1. 

Odstraňte  plastové  víčko  z injekční  lahvičky.  Sejměte  ochranný  kryt  z jehly  injekční 
stříkačky.  Neodstraňujte  plastovou  úchytku  z injekční  stříkačky.  Vpíchněte  jehlu 
gumovou  zátkou  (v  oblasti  označené  kroužkem)  do  injekční  lahvičky  obsahující 
GlucaGen 1 mg a vstříkněte veškerou tekutinu ze stříkačky do injekční lahvičky. 

 
 

 

 
2. 

Aniž  byste  jehlu  vytáhl(a)  z  injekční  lahvičky,  jemně  protřepejte  injekční  lahvičku, 
dokud se GlucaGen 1 mg zcela nerozpustí a roztok není čirý. 

 
 

 

 

3. 

Ujistěte se, že je píst zcela dole. Ponechte jehlu v roztoku a pomalu natáhněte všechen 
roztok zpět do injekční stříkačky. Dávejte pozor, abyste píst ze stříkačky nevytáhl(a). 
Je důležité, abyste odstranil(a) ze stříkačky všechny vzduchové bubliny: 

• 

Držte stříkačku jehlou vzhůru a prstem poklepejte na stříkačku. 

• 

Opatrným  stlačením  pístu vytlačte  všechen  vzduch,  který  se  nahromadil  v horní  části 
injekční stříkačky. 
 
Stlačujte píst dále, dokud není nastavena správná dávka pro injekci.  Při tom by  mělo 
být vytlačeno malé množství kapaliny. 
 

Pro správné nastavení dávky postupujte dle bodu „Jaké množství užít“.  
 
 

 

 
4. 

Aplikujte dávku pod kůži nebo do svalu. 

 
5. 

Otočte pacienta, který je v bezvědomí, na bok, aby se zabránilo udušení. 

 
6. 

Jakmile  pacient  přijde  k vědomí  a  je  schopen  polykat,  podejte  mu  jídlo  s vysokým 
obsahem  cukru  jako  například  sladkosti,  sušenky  či  ovocnou  šťávu.  Jídlo  s vysokým 
obsahem cukru předejde tomu, že hladina cukru v krvi opět poklesne. 

 
Po  použití  přípravku  GlucaGen  1 mg  HypoKit  musíte  Vy  nebo  někdo  z Vašeho  okolí 
kontaktovat ošetřujícího lékaře či zdravotnické zařízení. Bude zapotřebí zjistit příčinu velmi 
nízké hladiny cukru v krvi a zabránit opakování. 
 
Jaké množství užít 
 
Doporučená dávka je: 
• 

Dospělí: aplikujte všechen lék (1 ml), což je na injekční stříkačce označeno jako „1“. 

• 

Děti  mladší  než  8 let  či  děti  starší  než  8 let  s tělesnou  hmotností  pod  25 kg: 
aplikujte  polovinu  tohoto  léku  (0,5 ml),  což  je  na  injekční  stříkačce  označeno  jako 
„0,5“. 

• 

Děti  starší  než  8 let  či  děti  mladší  než  8 let  s tělesnou  hmotností  nad  25 kg: 
aplikujte všechen lék (1 ml), což je na injekční stříkačce označeno jako „1“. 

 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit, než bylo zapotřebí: 
 
Příliš mnoho přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit může vést k nevolnosti způsobující pocit na 
zvracení (zvracení). Obvykle není nutná specifická léčba.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: 
 
Pokud zaznamenáte tyto závažné nežádoucí účinky, oznamte to neprodleně lékaři. 
Velmi vzácné: 
mohou se projevit až u 1 pacienta z 10 000 
• 

alergická  reakce  –  příznaky  mohou  zahrnovat  dýchavičnost,  pocení,  rychlé  bušení 
srdce, vyrážka, otoky obličeje a kolaps 

► 

Vyhledejte  neprodleně  lékařskou  pomoc,  jestliže  se  některý  z výše  uvedených 
závažných příznaků objeví. 

 
Další nežádoucí účinky 
Časté: 
mohou se projevit až u 1 pacienta z 10 
• 

pocity nevolnosti (nauzea) 

 
Méně časté: mohou se projevit až u 1 pacienta ze 100 
• 

nevolnost (zvracení) 

 
Vzácné: mohou se projevit až u 1 pacienta z 1 000 
• 

bolesti žaludku (břicha) 

 
► 

Pokud  se  kterýkoli  z  těchto  nežádoucích  účinků u  Vás  vyskytne,  sdělte to  svému 
lékaři. To se týká rovněž i nežádoucích účinků neuvedených v této příbalové informaci. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři.  Stejně 
postupujte  v  případě jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v  této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak GlucaGen 1 mg HypoKit uchovávat 

 
• 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

• 

Uchovávejte buď: 
v chladničce (2°C až 8°C), nebo 
mimo chladničku při teplotě do 25°C až po dobu 18 měsíců, pokud není překročena 

doba použitelnosti. 

• 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

• 

Chraňte před mrazem, aby nedošlo k poškození přípravku.  

• 

Spotřebujte ihned po rozpuštění. Neskladujte pro pozdější použití. 

• 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

• 

Nepoužívejte  připravený  roztok,  pokud  vypadá  jako  gel  nebo  se  prášek  správně 
nerozpustil. 

• 

Nepoužívejte tento přípravek, jestliže plastikové víčko je před použitím uvolněno nebo 
chybí. Takovýto přípravek vraťte do lékárny. 

• 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření 
pomáhají chránit životní prostředí. 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co GlucaGen 1 mg HypoKit obsahuje 
 
– 

Léčivou  látkou  je  glukagon  1 mg  jako  hydrochlorid,  vyrobený  rDNA  technologií 
pomocí kvasinek. 

– 

Pomocnými  látkami  jsou  monohydrát  laktózy,  voda  na  injekci,  kyselina 
chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH). 

 
Jak GlucaGen 1 mg HypoKit vypadá a co obsahuje toto balení 
 
GlucaGen 1 mg HypoKit je dodáván jako sterilní bílý prášek glukagonu v injekční lahvičce 
s rozpouštědlem  v  injekční  stříkačce  na  jedno  použití.  Prášek  je  slisovaný.  Po  rozpuštění 
roztok obsahuje 1 mg glukagonu v 1 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Novo Nordisk A/S 
Novo Allé 
2880-Bagsværd, Dánsko 
 
 
7. 

Doplňující informace pro zdravotnický personál 

 
Před čtením těchto doplňujících informací musí zdravotničtí pracovníci pročíst všechny výše 
uvedené body. 
 
Z důvodu  nestability  přípravku  GlucaGen  v roztoku,  musí  být  přípravek  podán 
bezprostředně po rekonstituci. Přípravek nesmí být podáván intravenózní infuzí. 
 
Nesnažte se nasadit zpět kryt na jehlu použité injekční stříkačky. Použitou injekční stříkačku 
vložte do oranžové krabičky. Použitou jehlu zlikvidujte při nejbližší příležitosti v nádobě na 
použité jehly. 
 
Léčba závažné hypoglykemie 
Aplikujte  subkutánní nebo  intramuskulární injekcí. Pokud pacient neodpoví do 10 minut, je 
třeba podat intravenózně glukózu. Poté co pacient odpověděl na léčbu, je třeba podat mu ústy 
uhlohydráty k obnově jaterního glykogenu a prevenci relapsu hypoglykemie. 
 
Diagnostické úkony 
Po ukončení vyšetření musí být podány ústně uhlohydráty, je-li to vhodné vzhledem k použité 
metodě.  Je  třeba  mít  na  paměti,  že  GlucaGen  1 mg  HypoKit  působí  opačně  než  inzulin. 
Zvláštní  opatrnosti  je  třeba,  je-li  GlucaGen  1 mg  HypoKit  použit  při  endoskopii  nebo 
radiografii u diabetiků nebo starších lidí majících potíže se srdcem.  
 
Uvědomte si, že injekční stříkačka s tenčí jehlou a jemnější kalibrací mohou být pro použití 
k diagnostickým účelům vhodnější. 
 
Vyšetření gastrointestinálního traktu: 
Dávky se pohybují v rozmezí od 0,2 – 2 mg v závislosti na diagnostické technice a způsobu 
aplikace. Při diagnostickém použití pro relaxaci žaludku, bulbu duodena, duodena a tenkého 
střeva  se  používá  0,2  –  0,5 mg  podaných  intravenózně  nebo  1 mg  podaný  intramuskulárně. 
Dávka pro relaxaci tračníku je 0,5 – 0,75 mg podaných intravenózně nebo 1 – 2 mg podané 
intramuskulárně.  Nástup  účinku  po  intravenózní  aplikaci  0,2  –  0,5 mg  se  objevuje  během 
1 minuty a trvá po dobu 5 – 20 minut. Nástup účinku po intramuskulární injekci 1 – 2 mg se 
objevuje po 5 – 15 minutách a trvá přibližně 10 – 40 minut. 
 
Další nežádoucí účinky po použití k diagnostickým účelům 
Změny krevního tlaku, rychlý srdeční tep, hypoglykemie a hypoglykemické kóma. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27.2.2015
 

 
Další zdroje informací 
 
Podrobné  informace  o  tomto  léčivém  přípravku  jsou  k  dispozici  na  webových  stránkách 
České republiky/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese 

http://www.sukl.cz

. 

 

Recenze

Recenze produktu GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT 1MG+SOLSTŘ Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT 1MG+SOLSTŘ Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám