Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Hormonální léky

GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT 1MG+SOLSTŘ Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19639

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
Kód výrobku: 19639
Kód EAN: 8586007270193
Kód SÚKL: 83741
Držitel rozhodnutí: NOVO NORDISK A/S, BAGSVAERD
GlucaGen 1 mg HypoKit se používá k léčbě těžkých hypoglykemických reakcí (nízké hladiny cukru v krvi), které se mohou vyskytnout, jste-li osoba s diabetem mellitem léčeným inzulínem.

Příbalový leták

1/5
Příloha k sp. zn. sukls19074/2007 a příloha k sp. zn. sukls34813/2007
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
GlucaGen 1 mg HypoKit
Prášek pro přípravu injekčního roztoku s rozpouštědlem
Glucagonum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než dojde k použití. přípravku
v případě naléhavé potřeby:
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je GlucaGen 1 mg HypoKit a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GlucaGen 1 mg HypoKit používat
3. Jak se GlucaGen 1 mg HypoKit používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak GlucaGen 1 mg HypoKit uchovávat
6. Další informace
7. Doplňující informace pro zdravotnický personál
1. CO JE GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
GlucaGen 1 mg HypoKit je určen pro okamžité použití v naléhavém případě léčby těžké
hypoglykemie u lidí s diabetem, kteří upadli do bezvědomí.
Těžká hypoglykemie je také známa jako mimořádně nízká hladina cukru v krvi.
Injekci vám musí podat jiná osoba.
Viz bod 3, Jak informovat vaše přátele, rodinné příslušníky, pečovatele nebo
spolupracovníky.
Glukagon je přirozený hormon, který má v lidském těle opačný účinek než inzulin. Usnadňuje
přeměnu glykogenu na glukózu v játrech. Glukóza je poté uvolňována do krevního oběhu.
Upozornění pro zdravotnické pracovníky: Diagnostické použití je popsáno v bodě 7.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE GLUCAGEN
1 MG HYPOKIT POUŽÍVAT
Neužívejte GlucaGen 1 mg HypoKit
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na glukagon nebo laktózu
máte-li nádor nadledvinek.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit je zapotřebí
GlucaGen 1 mg HypoKit nebude správně působit
2/5
Pokud jste po delší dobu hladověli
Jestliže máte nízkou hladinu adrenalinu
Jestliže máte chronickou hypoglykemii
Jestliže máte hypoglykemii vyvolanou pitím velkého množství alkoholu.
Jestliže máte nádor, který uvolňuje glukagon nebo inzulin.
Pokud se něco z toho vztahuje na Vás, poraďte se s lékařem.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Některé léky mohou ovlivňovat účinek přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit:
inzulin
indometacin (léčba zánětů/revmatizmu)
GlucaGen 1 mg HypoKit může ovlivnit jiné léky:
warfarin - GlucaGen 1 mg HypoKit může zvýšit účinek warfarinu ředit krev.
Prosím informujte svého lékaře nebo lékárníka, o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Máte-li diabetes a jste těhotná nebo kojíte, můžete GlucaGen 1 mg HypoKit k léčbě těžké
hypoglykemie užívat.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neřiďte či neobsluhujte žádné stroje, pokud stále pociťujete příznaky doznívající těžké
hypoglykemie.
3. JAK SE GLUCAGEN 1 MG HYPOKITPOUŽÍVÁ
Příprava injekčního roztoku
1. Odstraňte plastové víčko z injekční lahvičky. Sejměte ochranný kryt z jehly injekční
stříkačky. Vpíchněte jehlu gumovou zátkou (v oblasti označené kroužkem) do injekční
lahvičky obsahující GlucaGen 1 mg a vstříkněte veškerou tekutinu ze stříkačky do
injekční lahvičky.
2. Aniž byste jehlu vytáhli z injekční lahvičky, jemně protřepejte injekční lahvičku, dokud
se GlucaGen 1 mg zcela nerozpustí a roztok není čirý.
3/5
3. Ujistěte se, že je píst zcela dole. Ponechte jehlu v roztoku a pomalu natáhněte všechen
roztok zpět do injekční stříkačky. Dávejte pozor, abyste píst ze stříkačky nevytáhli. Je
důležité, abyste odstranili ze stříkačky všechny vzduchové bubliny:
držte stříkačku jehlou vzhůru a prstem poklepejte na stříkačku
Opatrným stlačením pístu vytlačte všechen vzduch, který se nahromadil v horní části
injekční stříkačky.
Stlačujte píst dále, dokud není nastavena správná dávka pro injekci. Při tom by mělo
být vytlačeno malé množství kapaliny.
Pro správné nastavení dávky postupujte dle bodu Jaké množství užít.
4. Aplikujte dávku pod kůži nebo do svalu.
Jaké množství užít
Vždy používejte GlucaGen 1 mg HypoKit přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Obvyklá dávka je:
Dospělí: aplikujte vše (1 ml). Na injekční stříkačce je označeno jako 1/1.
Děti nad 25 kg nebo děti starší 6 až 8 let: aplikujte vše (1 ml). Na injekční stříkačce je
označeno jako 1/1.
Děti pod 25 kg nebo děti mladší 6 až 8 let: aplikujte polovinu (1/2 ml). Na injekční
stříkačce je označeno jako 1/2.
Poté, co jste zareagovali na léčbu glukagonem, Vám musí být podána přesnídávka
s vysokým obsahem cukru (např. cukrovinka, sušenky nebo ovocný džus), jakmile ji můžete
přijmout. Je to proto, že GlucaGen 1 mg HypoKit odčerpává zásoby glykogenu. Jídlo
s vysokým obsahem cukru zabrání návratu hypoglykemie.
Jak informovat vaše přátele, rodinné příslušníky, pečovatele nebo spolupracovníky.
Váš lékař Vám může dát GlucaGen 1 mg HypoKit, aby Vaši přátelé nebo příbuzní Vám
mohli dát injekci, pokud máte těžkou hypoglykemii (extrémně nízkou hladinu cukru v krvi) a
nemůže Vám být podán cukr ústy.
Ujistěte se, že Vaši příbuzní, přátelé, pečovatelé nebo spolupracovníci vědí:
Jak se GlucaGen 1 mg HypoKit používá a kde je uchováván a to ještě před vznikem
závažné hypoglykemie
Že Vám musí GlucaGen 1 mg HypoKit aplikovat pod kůži nebo do svalu
Že poté, co jste zareagovali na léčbu glukagonem, Vám musí být podána
přesnídávka s vysokým obsahem cukru (např. cukrovinka, sušenky nebo ovocný
džus), jakmile ji můžete přijmout.
4/5
Že po použití přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit Vy nebo někdo další musí
kontaktovat Vašeho lékaře nebo jinou lékařskou pomoc. Je nutné najít příčinu
závažné hypoglykemie a tím zamezit dalším podobným příhodám
Jestliže jste užil(a) více přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit , než jste měl(a):
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho přípravku GlucaGen 1 mg HypoKit, může to způsobit silné
zvracení. Obvykle není nutná specifická léčba.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i GlucaGen 1 mg HypoKit nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Velmi vzácné nežádoucí účinky: (méně než 1 z 10 000)
Alergické reakce příznaky jsou dýchavičnost, pocení, rychlé bušení srdce, vyrážka,
otoky obličeje, kolaps
Vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc, jestliže se některý z těchto příznaků objeví.
Časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 10)
Pocity nevolnosti (nausea)
Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1 ze 100)
Nevolnost (zvracení)
Vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 1000)
Bolesti žaludku (břicha)
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte buď:
v chladničce (2°C 8°C) nebo
mimo chladničku při teplotě do 25°C až po dobu 18 měsíců, pokud není překročena
doba použitelnosti
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Chraňte před mrazem, aby nedošlo k poškození přípravku.
Spotřebujte ihned po přípravě. Neskladujte pro pozdější použití.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte roztok, pokud (ve vzácných případech) vypadá jako gel nebo se prášek
správně nerozpustil.
Nepoužívejte přípravek GlucaGen 1 mg HypoKit, jestliže plastikové víčko je před
použitím uvolněno nebo chybí. Takovýto přípravek vraťte do lékárny.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co GlucaGen 1 mg HypoKit obsahuje
5/5
Léčivou látkou je glukagon 1 mg (1 m.j.) jako hydrochlorid, vyrobený rDNA
technologií pomocí kvasinek
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, voda na injekci, kyselina
chlorovodíková a/nebo hydroxid sodný (pro úpravu pH)
Jak GlucaGen 1 mg HypoKit vypadá a co obsahuje toto balení
GlucaGen 1 mg HypoKit je dodáván jako sterilní bílý prášek glukagonu v injekční lahvičce
s rozpouštědlem v injekční stříkačce na jedno použití. Připravený roztok obsahuje 1 mg
glukagonu v 1 ml.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Novo Nordisk A/S
Novo Allé
2880-Bagsvrd, Dánsko
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 8.9.2010
7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÝ PERSONÁL
Před čtením těchto doplňujících informací by zdravotničtí pracovníci měli pročíst všechny
výše uvedené body.
Nepodávejte GlucaGen 1 mg HypoKit intravenózní infuzí.
Léčba závažné hypoglykemie
Aplikujte s.c. nebo i.m. injekcí. Pokud pacient neodpoví do 10 minut, je třeba podat
intravenózně glukózu. Poté co pacient odpověděl na léčbu, je třeba podat mu ústy uhlohydráty
k obnově jaterního glykogenu a prevenci relapsu hypoglykemie.
Diagnostické úkony
Po ukončení vyšetření měly by být podány ústně uhlohydráty, je-li to vhodné vzhledem
k použité metodě. Je třeba mít na paměti, že GlucaGen 1 mg HypoKit působí opačně než
inzulin. Zvláštní opatrnosti je třeba, je-li GlucaGen 1 mg HypoKit použit při endoskopii nebo
radiografii u diabetiků nebo starších lidí majících potíže se srdcem.
Uvědomte si, že injekční stříkačka s tenčí jehlou a jemnější kalibrací mohou být pro použití
k diagnostickým účelům vhodnější.
Vyšetření gastrointestinálního traktu:
Dávky se pohybují v rozmezí od 0,2 - 2 mg v závislosti na diagnostické technice a způsobu
aplikace. Při diagnostickém použití pro relaxaci žaludku, bulbu duodena, duodena a tenkého
střeva se používá 0,2 0,5 mg. Nástup účinku po i.v. aplikaci 0,2-0,5 mg se objevuje během
1 minuty a trvá po dobu 5 až 20 minut v závislosti na sledovaném orgánu. Nástup účinku po
i.m. injekci 1 - 2 mg se objevuje po 5 - 15 minutách a trvá přibližně 10 - 40 minut v závislosti
na orgánu.
Další nežádoucí účinky po použití k diagnostickým účelům
Změny krevního tlaku, rychlý nebo pomalý tep srdce, hypoglykemie a hypoglykemické
kóma.
Novo Nordisk A/S, Dánsko
Novo Nordisk A/S

Recenze

Recenze produktu GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT 1MG+SOLSTŘ Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GLUCAGEN 1 MG HYPOKIT 1MG+SOLSTŘ Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám