Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: VAKOS XT
Kód výrobku: 13060
Kód EAN: 8595047100094
Kód SÚKL: 58170
Držitel rozhodnutí: VAKOS XT
Přípravek se používá při infekčních zánětech pochvy (Fluor vaginalis) způsobených mikroorganismy, především kvasinkami. Rovněž je ho možno použít k úpravě poševní mikroflory. Přípravek je vhodný pro dospělé ženy, mladistvé i těhotné.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2b k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls159668/2008
Příbalová informace: informace pro uživatele.
GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
(Natrii tetraboras decahydricus)
Vaginální kuličky
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO
0,6 CSC užívat.
3. Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC užívá.
4. Možné nežádoucí účinky.
5. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat.
6. Další informace.
1. Co je GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC a k čemu se používá
Přípravek se používá k léčbě onemocnění pochvy vyvolaných přemnožením kvasinek rodu
Candida. Léčivá látka přípravku je mírné lokální antiseptikum, které ovlivňuje pH v pochvě a
tím umožňuje obnovení přirozené poševní mikroflory.
Bez porady s lékařem mohou přípravek užívat ženy a dívky od 16 let.
Hlavními příznaky kvasinkové infekce pochvy jsou:
- zarudnutí a pocity pálení a svědění v oblasti pochvy a vulvy
- zduření a bolestivost tkání pochvy a vulvy
- výtok z pochvy (bílý, bez zápachu, hrudkovitý, konzistencí připomíná tvaroh)
K nejčastějším příčinám vzniku akutní kvasinkové infekce patří:
- léčba antibiotiky
- nošení nevhodného spodního prádla
- koupání ve znečištěné vodě
- užívání hormonální antikoncepce s vysokou dávkou estrogenů
- nadměrná konzumace sladkostí
- cukrovka
Další infekci lze předcházet dodržováním následujících opatření:
- vyvarujte se častého nošení těsných spodních kalhotek ze syntetických materiálů a
přiléhavých kalhot
- ke každodenní hygieně používejte mýdla s nižším pH, ne silně parfémovaná
2/3
- otírejte se toaletním papírem zpředu dozadu, ne naopak
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete GLOBULUS CUM NATRIO
TETRABORICO 0,6 CSC užívat
Neužívejte přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC, jestliže jste
přecitlivělá na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Interakce dosud nejsou známy. Bez porady s lékařem neužívejte jiné přípravky určené k podání
do pochvy.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek nesmí užívat kojící matky.
Těhotné ženy mohou přípravek užívat pouze na doporučení lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla ani na schopnost obsluhovat stroje.
3. Jak se GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC užívá
Vždy užívejte přípravek přesně podle tohoto návodu. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
V době menstruace je používání přípravku nevhodné. Léčba by měla být ukončena před
začátkem menstruace.
Zavádí se jedna vaginální kulička 1 x denně, obvykle na noc hluboko do pochvy, nejlépe
v poloze na zádech, po dobu 6 10 dnů. Lékař může zvýšit dávkování na 2 vaginální kuličky
denně a prodloužit délku užívání až na 10 dní.
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, které se mohou částečně lišit od
doporučení v této příbalové informaci.
K zabránění opakované infekce by měl místní léčbu podstoupit i sexuální partner, a to nejen
když má příznaky infekce, např. svědění, zarudnutí.
Jestliže jste užila více přípravku GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC
Jestliže jste užila více než 1 vaginální kuličku (nebo v případě požití přípravku ústy nebo požití
přípravku dítětem), doporučujeme vám poradit se s lékařem nebo lékárníkem.
Jestliže jste zapomněla užít přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6
CSC
Pokračujte normálně až další pravidelnou dávkou. Nezdvojujte následující dávku, abyste
nahradila vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
3/3
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek GLOBULUS CUM NATRIO TETRABO-
RICO 0,6 CSC nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Přípravek je obvykle dobře snášen. Vzácně se může vyskytnout přecitlivělost na některou složku
přípravku. Tato přecitlivělost se projevuje místně, a to pocitem mírné palčivosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC uchovávat
Uchovávejte při teplotě do 20°C, v původním vnitřním obalu a v krabičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkem.
Z důvodu snadnějšího zavádění přípravku doporučujeme vaginální kuličky před použitím
uchovávat v chladničce při teplotě asi +5°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC obsahuje
Léčivou látkou je tetraboritan sodný dekahydrát. Jedna vaginální globule obsahuje 600 mg natrii
tetraboras decahydricus.
Pomocnými látkami jsou: glycerol 85%, želatina, methylparaben, propylparaben, čištěná voda.
Jak GLOBULUS CUM NATRIO TETRABORICO 0,6 CSC vypadá a co obsahuje toto
balení
Průsvitné, nažloutlé až světle žluté globule neporušeného hladkého povrchu, torpédovitého
tvaru.
Balení obsahuje 100, 500 nebo 1000 vaginálních kuliček.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
VAKOS XT a.s., Pernerova 28a, 186 00 Praha 8, Česká republika
Tel.: 224 817 862
Fax: 222 327 126
www.vakosxt.cz
Další informace o tomto přípravku získáte u držitele rozhodnutí o registraci.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
3.11. 2010

Recenze

Recenze produktu GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 1000X0.6GM Pesar

Diskuze

Diskuze k produktu GLOBULUS C.NATR.TETRAB. 0.6 CSC 1000X0.6GM Pesar

Přidat nový příspěvek do diskuze