Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

GLIOLAN 30 MG/ML 1X1.5GM Prášek pro roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 110688

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - GLIOLAN 30 MG/ML 1X1.5GM Prášek pro roztok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA I 

 

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 

 

 

 

1. 

NÁZEV PŘÍPRAVKU 

 

Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok. 

 

 

2. 

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje acidum aminolevulinicum 1,17 g (kyseliny 5-aminolevulové, 5-

ALA), což odpovídá 1,5 g acidum aminolevulinicum (hydrochloridu kyseliny 5-aminolevulové, 

5-ALA HCl). 

 

Jeden ml roztoku po rekonstituci obsahuje 23,4 mg 5-ALA, což odpovídá 30 mg 5-ALA HCl. 

 

 

3. 

LÉKOVÁ FORMA 

 

Prášek pro perorální roztok. 

Prášek je bílý až bělavý kompaktní prášek. 

 

 

4. 

KLINICKÉ ÚDAJE 

 

4.1  Terapeutické indikace 

 

Gliolan je indikován k vizualizaci maligní tkáně během operace maligního gliomu (stupně III a IV 

podle klasifikace WHO) u dospělých pacientů. 

 

4.2  Dávkování a způsob podání 

 

Tento léčivý přípravek mohou používat pouze zkušení neurochirurgové dobře obeznámení 

s chirurgickým řešením maligních gliomů a s hlubokými znalostmi funkční anatomie mozku, kteří 

absolvovali kurs fluorescenční chirurgie.  

 

Dávkování 

Doporučená dávka je 20 mg 5-ALA HCl na jeden kilogram tělesné hmotnosti.  

 

Pacienti s postižením ledvin či jater  

Nebyla provedena žádná klinická hodnocení s pacienty s klinicky relevantním postižením ledvin či 

jater. Proto je třeba tento léčivý přípravek používat u takovýchto pacientů s opatrností.  

 

Starší pacienti  

Pro použití u starších pacientů s normální funkcí orgánů nejsou žádné zvláštní pokyny. 

 

Pediatrická populace  

Bezpečnost a účinnost přípravku Gliolan u dětí a dospívajících ve věku od 0 do 18 let nebyla dosud 

stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. 

 

Způsob podání 

Roztok  se  podává  perorálně  tři  hodiny  (rozmezí  2-4 hodiny)  před  anestezií.  Použití  5-ALA  za 

podmínek odlišných od těch, za kterých probíhala klinická hodnocení, představuje riziko, které nelze 

přesně stanovit. 

 

Opatření, která je nutno učinit před zacházením s léčivým přípravkem nebo před jeho podáním 

Návod k rekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden v bodě 6.6. 

 

 

4.3  Kontraindikace 

 

• 

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo porfyriny. 

• 

Akutní nebo chronické typy porfyrie. 

• 

Těhotenství (viz body 4.6 a 5.3). 

 

4.4  Zvláštní upozornění a opatření pro použití 

 

Fluorescence mozkové tkáně vyvolaná 5-ALA neposkytuje informace o neurologické funkci 

zobrazované tkáně. Resekci fluoreskující tkáně je proto třeba dobře zvážit s ohledem na 

neurologickou funkci fluoreskující tkáně. 

 

Zvláštní péči je třeba věnovat pacientům s tumorem v bezprostřední blízkosti důležitých 

neurologických funkcí a s preexistujícími fokálními deficity (např. afázií, poruchami zraku a 

parézou), u nichž nedošlo ke zlepšení po léčbě kortikoidy. Bylo zjištěno, že resekce při 

fluorescenčním zobrazení je u těchto pacientů spojena s vyšším rizikem kritických neurologických 

deficitů. Nezávisle na stupni fluorescence je třeba zachovat bezpečnou vzdálenost alespoň 1 cm od 

elokventních kortikálních oblastí a subkortikálních struktur. 

U všech pacientů s tumorem v blízkosti důležité neurologické funkce je třeba předoperačně nebo 

během operace lokalizovat danou funkci ve vztahu k tumoru tak, aby byly zachovány bezpečné 

vzdálenosti. 

 

Po podání tohoto léčivého přípravku je třeba zamezit expozici očí a pokožky silným zdrojům světla 

(např. osvětlení na operačním sále, přímé sluneční světlo nebo jasné bodové vnitřní osvětlení) po 

dobu 24 hodin. 

Je třeba zamezit souběžnému podání s dalšími potenciálně fototoxickými látkami (např. tetracykliny, 

sulfonamidy, fluorochinolony, extrakty s obsahem hypericinu) (viz též bod 5.3). 

 

Po dobu 24 hodin po podání se nemají podávat další potencionálně hepatotoxické léčivé přípravky. 

 

U pacientů s preexistujícím kardiovaskulárním onemocněním je třeba tento léčivý přípravek používat 

s opatrností, neboť v literatuře se uvádí snížení systolického a diastolického tlaku, systolického a 

diastolického tlaku v plicní artérii i rezistence plicních cév.  

 

4.5  Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce 

 

Pacienti po dobu až 2 týdnů po podání přípravku Gliolan nemají být vystaveni žádným 

fotosenzibilizujícím látkám. 

 

4.6  Fertilita, těhotenství a kojení 

 

Těhotenství 

Nejsou k dispozici žádné nebo pouze omezené údaje o podávání 5-ALA těhotným ženám. Některé 

omezené studie na zvířatech naznačují embryotoxickou aktivitu 5-ALA v kombinaci s expozicí světlu 

(viz bod 5.3). Gliolan by proto neměl být během těhotenství podáván. 

 

Kojení 

Není známo, zda se 5-ALA nebo jeho metabolit protoporfyrin IX (PPIX) vylučuje do lidského 

mateřského mléka. Exkrece 5-ALA ani PPIX do mléka nebyla na zvířatech studována. Po léčbě tímto 

léčivým přípravkem je třeba kojení přerušit na dobu 24 hodin.  

 

Fertilita 

Nejsou k dispozici žádné údaje o vlivu 5-ALA na fertilitu. 

 

 

4.7  Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje 

 

Není relevantní, léčba sama o sobě bude mít vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  

 

4.8  Nežádoucí účinky 

 

Souhrn bezpečnostního profilu 

Nežádoucí účinky pozorované po použití tohoto léčivého přípravku pro účely fluorescenční resekce 

gliomu se řadí do dvou následujících kategorií:  

 

Bezprostřední reakce, k nimž dochází po perorálním podání léčivého přípravku před anestezií 

(= nežádoucí účinky specifické pro léčivou látku) 

Kombinované nežádoucí účinky 5-ALA, anestezie a resekce tumoru (= nežádoucí účinky 

specifické pro zákrok)  

 

Mezi nejzávažnější nežádoucí účinky patří anémie, trombocytopenie, leukocytóza, neurologické 

poruchy a tromboembolie. Další často pozorované nežádoucí účinky zahrnují zvracení, nauzeut a 

zvýšení hladiny bilirubinu, alaninaminotransferázy, aspartátaminotransferázy, gama- 

glutamyltransferázy a amylázy v krvi.  

 

Tabulkový přehled nežádoucích účinků 

Velmi časté (≥ 1/10) 

Časté (≥ 1/100 až < 1/10) 

Méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100) 

Vzácné (≥ 1/10 000 až < 1/1 000) 

Velmi vzácné (≤ 1/10 000) 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit). 

 

V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 

 

Nežádoucí účinky specifické pro léčivou látku: 

Srdeční poruchy 

Méně časté: hypotenze 

Gastrointestinální poruchy 

Méně časté: nauzea 

Poruchy kůže a podkožní tkáně 

Méně časté: fotosenzitivní reakce,  

 

 

  fotodermatóza  

 

Nežádoucí účinky specifické pro zákrok 

Rozsah a četnost neurologických nežádoucích účinků souvisejících se zákrokem závisí na lokalizaci 

mozkového tumoru a na stupni resekce nádorové tkáně ležící v elokventních mozkových oblastech 

(viz bod 4.4).  

 

Poruchy krve a lymfatického systému 

Velmi časté: 

anémie, trombocytopenie, 

leukocytóza  

Poruchy nervového systému 

Časté: 

 

neurologické poruchy (např.  

 

 

hemiparéza, afázie, konvulze,  

 

 

hemianopsie) 

Méně časté:    edém mozku 

Velmi vzácné:   hypestezie  

Srdeční poruchy 

Méně časté: 

hypotenze 

Cévní poruchy 

Časté:  

tromboembolie 

Gastrointestinální poruchy 

Časté:  

zvracení, nauzea 

Velmi vzácné:   průjem 

Poruchy jater a žlučových cest 

Velmi časté: 

zvýšení hladiny bilirubinu v krvi, 

 

 

zvýšení hladiny 

alaninaminotransferázy, 

 

 

 

zvýšení hladiny 

aspartátaminotransferázy, 

 

 

zvýšení hladiny gama-

glutamyltransferázy, 

 

 

zvýšení hladiny amylázy v krvi 

 

Popis vybraných nežádoucích účinků 

V klinickém hodnocení s jedním ramenem, do něhož bylo zařazeno 21 zdravých dobrovolníků – 

mužů, bylo možno vyvolat kožní erytém přímou expozicí UVA záření do 24 hodin po perorálním 

podání 20 mg 5-ALA HCl na kg tělesné hmotnosti. U 1 z 21 dobrovolníků byla hlášena jako 

nežádoucí účinek mírná nauzea.  

  

V dalším klinickém hodnocení prováděném v jednom centru bylo 21 pacientům s maligním gliomem 

podáno 0,2, 2 nebo 20 mg 5-ALA HCl na kg tělesné hmotnosti, po čemž následovala fluorescenční 

resekce tumoru. Jediným nežádoucím účinkem hlášeným v tomto hodnocení byl jeden případ mírného 

spálení od slunce, k němuž došlo u pacienta léčeného nejvyšší dávkou. 

  

V klinickém hodnocení s jedním ramenem, do něhož bylo zařazeno 36 pacientů s maligním gliomem, 

byly hlášeny nežádoucí účinky léčivého přípravku u 4 pacientů (mírný průjem u jednoho pacienta, 

střední hypestezie u dalšího pacienta, zimnice středního stupně u jednoho pacienta a arteriální 

hypotenze 30 minut po aplikaci 5-ALA HCl) u jednoho pacienta. Všem pacientům byl léčivý 

přípravek podáván v dávce 20 mg/kg tělesné hmotnosti a všichni pacienti absolvovali fluorescenční 

resekci. Období následného sledování trvalo 28 dní. 

 

Ve srovnávacím nezaslepeném hodnocení fáze III (MC-ALS.3/GLI), bylo 201 pacientům s maligními 

gliomy podáváno 5-ALA HCl v dávce 20 mg/kg tělesné hmotnosti a 176 z těchto pacientů 

absolvovalo resekci fluorescenční s následnou radioterapií. 173 pacientů absolvovalo standardní 

resekci bez podání léčivého přípravku s následnou radioterapií. Období následného sledování trvalo 

minimálně 180 dní po podání. U 2/201 (1,0 %) pacientů byly hlášeny nežádoucí příhody, které měly 

možnou souvislost s podáváním přípravku: mírné zvracení 48 hodin po chirurgickém zákroku a mírná 

fotosenzitivita 48 hodin po chirurgickém zákroku v rámci klinického hodnocení. Dalšímu pacientovi 

byla náhodně podána nadměrná dávka léčivého přípravku (3000 mg místo 1580 mg). Dechová 

nedostatečnost, která byla hlášena u tohoto pacienta, byla léčena zavedením ventilace a zcela se 

upravila. U pacientů léčených 5-ALA bylo pozorováno výraznější přechodné zvýšení hladiny 

jaterních enzymů bez klinických příznaků. Nejvyšších hodnot dosahovaly v období od 7 do 14 dnů po 

podání. Byly pozorovány zvýšené hladiny amylázy, celkového bilirubinu a leukocytů, avšak snížené 

hladiny trombocytů a erytrocytů, nicméně rozdíly mezi léčebnými skupinami nebyly statisticky 

významné.  

 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 

pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 

aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích 

účinků uvedeného v 

Dodatku V

 

4.9  Předávkování 

 

V rámci klinického hodnocení byla omylem podána 63letému pacientovi s kardiovaskulárním 

onemocněním v anamnéze nadměrná dávka 5-ALA HCl (3000 mg místo 1580 mg). Během 

chirurgického zákroku se u něj objevila dechová nedostatečnost, která byla upravena zavedením 

ventilace. Po chirurgickém zákroku se u pacienta také objevil erytém v obličeji. Bylo konstatováno, že 

pacient byl vystaven většímu množství světla, než bylo pro účely hodnocení povoleno. Respirační 

insuficience a erytém zcela vymizely.  

 

V případě předávkování je třeba zavést nezbytná podpůrná opatření, včetně dostatečné ochrany před 

silnými zdroji světla (např. přímým slunečním světlem).  

 

 

 

5. 

FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 

 

5.1   Farmakodynamické vlastnosti 

 

Farmakoterapeutická skupina: cytostatika, senzibilizátory používané při fotodynamické 

terapii/radioterapii, ATC kód: L01XD04 

 

Mechanismus účinku 

5-ALA je přirozený biochemický prekurzor hemu, který se metabolizuje řadou enzymatických reakcí 

na fluorescenční porfyriny, především protoporfyrin IX (PPIX). Syntéza 5-ALA je řízena množstvím 

intracelulárního volného hemu pomocí mechanismu negativní zpětné vazby. Podání přebytku 

exogenního 5-ALA obchází kontrolní zpětnou vazbu a v cílové tkáni dochází k akumulaci PPIX. Za 

přítomnosti viditelného světla může být fluorescence PPIX (fotodynamický efekt) v určitých cílových 

tkáních využita k fotodynamické diagnostice. 

 

Farmakodynamické účinky 

Systémové podání 5-ALA má za následek přetížení buněčného metabolismu porfyrinu a kumulaci 

PPIX v různých epitelech a rakovinné tkáni. Také bylo prokázáno, že tkáň maligního gliomu (stupeň 

III a IV podle klasifikace WHO, např. multiformní glioblastom, gliosarkom nebo anaplastický 

astrocytom) po podání 5-ALA syntetizuje a kumuluje porfyriny. Koncentrace PPIX je významně nižší 

v bílé hmotě než v kortexu a tumoru. Tkáň v okolí tumoru a normální mozková tkáň mohou být také 

zasaženy. Nicméně tvorba PPIX vyvolaná 5-ALA je významně vyšší v maligní tkáni než v normálním 

mozkové tkáni.  

 

Oproti tomu u tumorů nižších stupňů (stupeň I a II podle klasifikace WHO, např. meduloblastom, 

oligodendrogliom) nelze po aplikaci léčivé látky pozorovat žádnou fluorescenci. Mozkové metastázy 

vykazovaly nekonsistentní nebo žádnou fluorescenci.  

 

Jev kumulace PPIX u maligních gliomů stupně III a IV podle klasifikace WHO lze vysvětlit vyšším 

vychytáváním 5-ALA do tkáně tumoru nebo změnou exprese či aktivity enzymů (např. ferochelatázy) 

podílejících se na biosyntéze hemoglobinu v nádorových buňkách. Vyšší vychytávání 5-ALA lze 

vysvětlit narušením hematoencefalické bariéry, zvýšenou neovaskularizací a nadměrnou expresí 

membránových transportérů ve tkáni gliomu.  

 

Po excitaci modrým světlem (λ=400-410 nm), je PPIX silně fluorescenční (nejvyšší hodnoty při 

λ=635 nm) a lze jej, po příslušné úpravě, vizualizovat standardním neurochirurgickým mikroskopem. 

 

Fluorescenční emisi lze klasifikovat jako intenzivní červenou (jednobarevnou) fluorescenci (odpovídá 

vitální, pevné tkáni tumoru) a neurčitou růžovou fluorescenci (odpovídá infiltrujícím nádorovým 

buňkám), zatímco normální mozková tkáň bez zvýšených hladin PPIX odráží fialovomodré světlo a 

jeví se jako modrá. 

 

Klinická účinnost a bezpečnost 

V hodnocení fáze I/II, do něhož bylo zahrnuto 21 pacientů, byl zjištěn vztah dávka-účinek mezi výší 

dávky a rozsahem a kvalitou fluorescence v jádru tumoru: vyšší dávky 5-ALA zvyšovaly kvalitu 

fluorescence a stupeň fluorescence jádra tumoru oproti vymezení jádra tumoru při standardním 

osvětlení nepřerušovaným konstantním bílým světlem. Nejvyšší dávka (20 mg/kg tělesné hmotnosti) 

byla stanovena jako nejúčinnější.  

 

Byla zjištěna pozitivní prediktivní hodnota tkáňové fluorescence ve výši 84,8 % (90% interval 

spolehlivosti (CI): 70,7 %-93,8 %). Tato hodnota byla definována jako procento pacientů s pozitivní 

identifikací nádorových buněk ve všech biopsiích odebraných z oblastí silné a slabé fluorescence. 

Pozitivní prediktivní hodnota silné fluorescence byla vyšší (100,0 %; 90% CI: 91,1 % - 100,0 %) než 

 

u slabé fluorescence (83,3 %; 90% CI: 68,1 %-93,2 %). Výsledky vycházely z hodnocení fáze II, 

jehož se účastnilo 33 pacientů, kterým byl podáván 5-ALA HCl v dávce 20 mg/kg tělesné hmotnosti.  

 

Výsledná fluorescence byla použita jako peroperační marker tkáně maligního gliomu s cílem zlepšit 

chirurgickou resekci těchto tumorů. 

 

Do hodnocení fáze III bylo zahrnuto 349 pacientů se suspektním maligním gliomem, u kterých byla 

indikována kompletní resekce tumoru zvyšujícího kontrast. Pacienti byli randomizováni do skupiny s 

fluorescenční resekcí po podání 20 mg 5-ALA HCl na kg tělesné hmotnosti, nebo do skupiny 

s konvenční resekcí za bílého světla. Tumor zvyšující kontrast byl resekován u 64 % pacientů 

v experimentální skupině oproti 38 % v kontrolní skupině (p<0,0001). 

Při kontrole šest měsíců po resekci tumoru přežívalo bez progrese 20,5 % z pacientů léčených 5-ALA 

a 11 % pacientů, kteří podstoupili standardní chirurgický zákrok. Rozdíl zjištěný pomocí chí kvadrát 

testu byl statisticky významný (p=0,015). 

V tomto klinickém hodnocení nebyl pozorován žádný významný nárůst v celkovém přežití, ovšem 

toto hodnocení se na zjišťování takovéhoto rozdílu nezaměřovalo. 

 

5.2  Farmakokinetické vlastnosti 

 

Obecná charakteristika 

Tento léčivý přípravek vykazuje dobrou rozpustnost ve vodných roztocích. Po požití není samotná 5-

ALA fluorescenční, ale vychytává ji nádorová tkáň (viz bod 5.1) a intracelulárně se metabolizuje na 

fluorescenční porfyriny, převážně na PPIX. 

 

Absorpce 

5-ALA se jako pitný roztok rychle a kompletně absorbuje a maximálních hladin 5–ALA v plazmě je 

dosaženo 0,5–2 hodiny po perorálním podání 20 mg/kg tělesné hmotnosti. Hladiny v plazmě se vracejí 

k výchozím hodnotám 24 hodin po podání perorální dávky 20 mg/kg tělesné hmotnosti. Vliv jídla 

nebyl zkoumán, protože tento léčivý přípravek se obecně podává nalačno před zahájením anestezie.  

 

Distribuce a biotransformace  

5-ALA je přednostně vychytávána v játrech, ledvinách, endotelu, kůži a také maligních gliomech 

(stupně III a IV podle klasifikace WHO) a je metabolizována na fluorescenční PPIX. Čtyři hodiny po 

perorálním podání 20 mg 5-ALA HCl na kg tělesné hmotnosti dosáhne hladina PPIX v plazmě své 

maximální hodnoty. Hladiny PPIX v plazmě rapidně klesají v průběhu následujících 20 hodin a 

48 hodin po podání je již nelze detekovat. Při doporučené perorální dávce 20 mg/kg tělesné hmotnosti 

jsou poměry fluorescence tumoru a normálního mozku obvykle vysoké a nabízejí jasný kontrast pro 

zrakové vnímání nádorové tkáně při fialovomodrém světle po dobu alespoň 9 hodin. 

 

Kromě nádorové tkáně byla hlášena i slabá fluorescence choroidního plexu. 5-ALA vychytávají a 

metabolizují na PPIX také jiné tkáně, např. játra, ledviny nebo kůže (viz bod 4.4). Vazby 5-ALA na 

proteiny v plazmě nejsou známy. 

 

Eliminace 

5-ALA se eliminuje rychle, s konečným poločasem 1-3 hodiny. Přibližně 30 % perorálně podávané 

dávky 20 mg/kg tělesné hmotnosti se vyloučí nezměněno v moči do 12 hodin.  

 

Linearita/nelinearita 

Hodnoty  AUC

0-inf.

  5-ALA jsou přímo úměrné velikosti perorální dávky tohoto léčivého přípravku. 

 

Postižení ledvin nebo jater  

Farmakokinetika 5-ALA u pacientů s postižením ledvin nebo jater nebyla zkoumána.  

 

 

5.3  Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti 

 

Byly provedeny standardní bezpečnostní farmakologické pokusy u myší, potkanů a psů, kteří byli 

chráněni před světlem. Podání 5-ALA neovlivňuje funkci gastrointestinálního systému ani centrálního 

nervového systému. Nelze vyloučit mírný vzestup salurézy.  

 

Jednorázové podání vysokých dávek 5-ALA myším nebo potkanům vede k nespecifickým nálezům 

intolerance bez makroskopických abnormalit či známek opožděné toxicity. Studie toxicity po 

opakovaných dávkách na potkanech a psech prokazují nežádoucí účinky v závislosti na dávce 

ovlivňující změny v histologii žlučových cest (nereverzibilní se 14 denním obdobím zotavení), 

přechodné zvýšení hladin transamináz, LDH, celkového bilirubinu, celkového cholesterinu, 

kreatininu, urey, a dále zvracení (pouze u psů). Známky systémové toxicity (kardiovaskulární a 

respirační parametry) se vyskytovaly při vyšších dávkách u psů v anestezii: při 45 mg/kg tělesné 

hmotnosti podávaných intravenózně byl zaznamenán mírný pokles tlaku v periferních arteriích a 

systolického tlaku levé komory. Pět minut po podání se znovu obnovily výchozí hodnoty. Pozorované 

kardiovaskulární účinky jsou vztahovány k intravenózní cestě podání.  

 

Fototoxicita pozorovaná po léčbě 5-ALA in vitro a in vivo je zřejmě úzce spjata s indukcí syntézy 

PPIX v ozářených buňkách či tkáních, která je závislá na dávce a času. Je pozorována destrukce 

tukových buněk, fokální epidermální nekróza s přechodným akutním zánětem a difuzními reaktivními 

změnami v keratinocytech i s přechodným sekundárním edémem a zánětem škáry. Kůže vystavená 

světlu se zotavila kompletně s výjimkou přetrvávajícího snížení počtu vlasových váčků. Vzhledem k 

výše uvedenému se doporučují obecná mírná ochranná opatření pro oči a kůži po dobu alespoň 

24 hodin po podání tohoto léčivého přípravku.  

 

Přestože pivotní hodnocení reprodukčního a vývojového působení 5-ALA nebyla provedena, lze 

vyvodit, že syntéza porfyrinu vyvolaná 5-ALA může vést k embryotoxické aktivitě u embryí myší, 

potkanů a kuřat pouze za předpokladu, že dojde zároveň k přímé expozici světlu. Tento léčivý 

přípravek by proto neměl být během těhotenství podáván. Léčba nadměrnou jednorázovou dávkou 5-

ALA u potkanů vyvolala reverzibilní postižení samčí plodnosti na dva týdny po podání dávky. 

 

Většina studií genotoxicity prováděných ve tmě nepoukazuje na genotoxický potenciál 5-ALA. 

Sloučenina potencionálně vyvolává fotogenotoxicitu po následném ozáření či expozici světlu, což 

zjevně souvisí s indukcí syntézy porfyrinu. 

Dlouhodobé studie karcinogenicity in vivo nebyly provedeny. Nicméně s ohledem na terapeutické 

indikace nemůže mít jednorázová perorální léčba 5-ALA souvislost s žádným závažným 

potencionálním karcinogenním rizikem.  

 

 

6. 

FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 

 

6.1  Seznam pomocných látek 

 

Žádné. 

 

6.2  Inkompatibility 

 

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto nesmí být tento léčivý přípravek mísen s jinými 

léčivými přípravky. 

 

6.3  Doba použitelnosti 

 

Neotevřená injekční lahvička 

3 roky 

 

 

Roztok po rekonstituci 

Roztok po rekonstituci je fyzikálně-chemicky stabilní po dobu 24 hodin při 25ºC.  

 

6.4  Zvláštní opatření pro uchovávání 

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Podmínky uchovávání tohoto léčivého přípravku po jeho rekonstituci jsou uvedeny v bodě 6.3. 

 

6.5  Druh obalu a obsah balení 

 

Injekční lahvička z bezbarvého skla typu II,  s butylovou pryžovou zátkou, obsahující 1,5 g prášku pro 

rekonstituci v 50 ml pitné vody. 

Velikosti balení: 1, 2 a 10 injekční lahviček. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

6.6  Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 

 

Perorální roztok se připraví rozpuštěním celého množství prášku obsaženého v jedné injekční lahvičce 

v 50 ml pitné vody. Roztok po rekonstituci je čirá a bezbarvá až mírně nažloutlá tekutina.  

 

Gliolan je určen pouze na jedno použití a veškerý obsah zbylý po prvním použití musí být 

zlikvidován. 

 

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními 

požadavky. 

 

 

7. 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI  

 

medac 

Gesellschaft für klinische 

Spezialpräparate mbH 

Theaterstr. 6 

22880 Wedel 

Německo 

Tel.   + 49 4103 8006 0 

Fax:   +49 4103 8006 100 

 

 

8. 

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)  

 

EU/1/07/413/001-003 

 

 

9. 

DATUM PRVNÍ REGISTRACE/PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 

 

Datum první registrace: 07. září 2007 

Datum posledního prodloužení registrace: 12. září 2012 

 

 

10.  DATUM REVIZE TEXTU 

 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA II 

 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ/VÝROBCI ODPOVĚDNÍ ZA 

PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE  

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A 

ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

10 

A. 

VÝROBCE ODPOVĚDNÝ ZA PROPOUŠTĚNÍ ŠARŽÍ 

 

Název a adresa výrobce odpovědného za propouštění šarží 

 

medac 

Gesellschaft für klinische 

Spezialpräparate mbH 

Theaterstr. 6 

22880 Wedel 

Německo 

 

 

B. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ VÝDEJE A POUŽITÍ 

 

 

Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením (viz příloha I: Souhrn údajů o 

přípravku, bod 4.2). 

 

 

C. 

DALŠÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY REGISTRACE 

 

• 

Pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti 

 

Držitel rozhodnutí o registraci předkládá pravidelně aktualizované zprávy o bezpečnosti pro tento 

léčivý přípravek v souladu s požadavky uvedenými v seznamu referenčních dat Unie (seznam EURD) 

stanoveném v čl. 107c odst. 7 směrnice 2001/83/ES a zveřejněném na evropském webovém portálu 

pro léčivé přípravky. 

 

 

 

D. 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

• 

Plán řízení rizik (RMP) 

 

Držitel rozhodnutí o registraci uskuteční požadované činnosti a intervence v oblasti farmakovigilance 

podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu 1.8.2 registrace a ve veškerých 

schválených následných aktualizacích RMP.  

 

Aktualizovaný RMP je třeba předložit: 

• 

na žádost Evropské agentury pro léčivé přípravky, 

• 

při každé změně systému řízení rizik, zejména v důsledku obdržení nových informací, které 

mohou vést k významným změnám poměru přínosů a rizik, nebo z důvodu dosažení význačného 

milníku (v rámci farmakovigilance nebo minimalizace rizik).  

 

Pokud se shodují data předložení aktualizované zprávy o bezpečnosti (PSUR) a aktualizovaného 

RMP, je možné je předložit současně.  

 

Aktualizovaný RMP se předkládá do 60 dní po dosažení důležitého milníku (týkajícího se 

farmakovigilance nebo minimalizace rizik). 

 

• 

Další opatření k minimalizaci rizik 

 

Gliolan  má  být  používán  pouze  neurochirurgy,  kteří  se  zúčastnili  školení  v  souladu  s  níže 

uvedenými standardy. 

 

 

11 

 

Držitel rozhodnutí o registraci po dohodě s příslušnými orgány členských států před uvedením 

přípravku na trh uskuteční: 

 

− 

Školicí kurz pro neurochirurgy, který bude zaměřen na minimalizaci rizik a podporu 

bezpečného a efektivního použití výrobku. Školicí kurz se uskuteční ve školicích centrech 

s příslušným oprávněním a prostřednictvím kvalifikovaných školitelů. Tento kurz bude zaměřen 

na opatření k minimalizaci nežádoucích příhod souvisejících s chirurgickými zákroky 

prováděnými pomocí vizualizace fluorescencí vyvolanou přípravkem Gliolan (především 

závažných neurologických nežádoucích příhod) s tím, že bude provedeno dostatečné školení o:

 

− 

 

a) 

teorii a hlavních principech chirurgických zákroků prováděných pomocí vizualizace 

fluorescencí za použití přípravku Gliolan a resekci maligních gliomů, včetně metod 

jednoznačné identifikace elokventních míst, 

b) 

použití fluorescenčního mikroskopu v místě zákroku, včetně případných úskalí jeho použití a 

identifikace problémů, 

c) 

diferenciaci intenzity fluorescence, zachování bezpečných vzdáleností od elokventních oblastí 

atd., 

d) 

postupech chirurgických zákroků pomocí vizualizace fluorescencí vyvolanou přípravkem 

Gliolan (včetně účasti nejméně na jednom případu, při němž je využit chirurgický zákrok 

pomocí vizualizace fluorescencí vyvolanou přípravkem Gliolan na operačním sále, kde jsou na 

místě poskytovány instrukce pro použití mikroskopu, nebo je zajištěna demonstrace resekce 

kontrolované fluorescencí na videu),  

e) 

aktuálních znalostech přínosů a rizik cytoredukční chirurgie při léčbě pacientů s maligními 

gliomy, 

f) 

teoretické podstatě akumulace porfyrinu v maligních gliomech, 

g) 

technických principech, které jsou podstatou resekcí kontrolovaných fluorescencí pomocí 

přípravku Gliolan, 

h) 

jak identifikovat vhodné kandidáty pro resekce kontrolované fluorescencí pomocí přípravku 

Gliolan, 

i) 

jak aplikovat přípravek Gliolan ve správné dávce a načasování, přičemž má být lékařům 

zdůrazněna důležitost souběžného podávání kortikosteroidů, 

j) 

jak identifikovat pacienty ohrožené rizikem neurologických deficitů pomocí resekcí 

kontrolovaných fluorescencí za použití přípravku Gliolan, se zvláštním zaměřením na afázie a 

další kritické fokální deficity, 

k) 

techniky omezení rizik během operačních zákroků (mikrochirurgická technika, 

neurofyziologické monitorování, volba přístupu) a jak je provádět, 

l) 

jak identifikovat fluorescenci k resekci pomocí operačního mikroskopu v praxi na operačním 

sále, 

m)  přínosy a rizika resekcí kontrolovaných fluorescencí pomocí přípravku Gliolan. 

 

 

Pro kvalifikovaného školitele platí dále uvedené minimální požadavky: 

 

neurochirurgická atestace podle místních národních požadavků,  

předchozí úspěšná účast na školení nebo v ekvivalentním kursu během studie fáze III,  

zkušenosti  s alespoň  20  případy  chirurgických  zákroků  prováděných  pomocí  vizualizace 

fluorescencí vyvolanou přípravkem Gliolan. 

 

 

Pro oprávněná školicí centra platí dále uvedené minimální požadavky: 

 

mikroskop upravený pro resekce kontrolované fluorescencí,  

dostatečný  počet  případů  (nejméně  10 pacientů  ročně)  maligních  gliomů  (stupně  WHO  III  a 

IV),  

neurofyziologické monitorovací techniky pro chirurgické zákroky v elokventních oblastech 

mozku. 

 

 

12 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. OZNAČENÍ NA OBALU 

 

15 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU  

 

Vnější krabička 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok 

Acidi aminolevulinici hydrochloridum  

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje acidi aminolevulinici hydrochloridum  

1,17 g, což odpovídá 1,5 g hydrochloridu kyseliny 5-aminolevulové (5-ALA HCl). 

 

Jeden ml roztoku po rekonstituci obsahuje 23,4 mg kyseliny 5-aminolevulové, což odpovídá 30 mg 

hydrochloridu kyseliny 5-aminolevulové (5-ALA HCl). 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

Prášek pro perorální roztok 

 

1 injekční lahvička  

2 injekční lahvičky 

10 injekčních lahviček 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Pro perorální podání po rekonstituci. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 

 

Použitelnost rekonstituovaného roztoku: 24 hodin při 25°C. 

 

 

16 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Injekční lahvička na jedno použití – zlikvidujte veškerý obsah zbylý po prvním použití. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

medac GmbH 

Theaterstr. 6 

22880 Wedel 

Německo 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

EU/1/07/413/001 

EU/1/07/413/002 

EU/1/07/413/003 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

Nevyžaduje se - odůvodnění přijato. 

 

 

17 

 

ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU 

 

Štítek injekční lahvičky 

 

 

1. 

NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 

 

Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok 

Acidi aminolevulinici hydrochloridum  

 

 

2. 

OBSAH LÉČIVÉ LÁTKY/LÉČIVÝCH LÁTEK 

 

Jedna injekční lahvička obsahuje 1,17 g kyseliny 5-aminolevulové, což odpovídá 1,5 g hydrochloridu 

kyseliny 5-aminolevulové (5-ALA HCl). 

 

 

3. 

SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK 

 

 

4. 

LÉKOVÁ FORMA A VELIKOST BALENÍ 

 

Prášek pro perorální roztok 

 

 

5. 

ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ 

 

Pro perorální podání po rekonstituci. 

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci. 

 

 

6. 

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN 

MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ 

 

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 

 

 

7. 

DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE POTŘEBNÉ 

 

 

8. 

POUŽITELNOST 

 

Použitelné do: 

 

 

9. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ 

 

Uchovávejte injekční lahvičku ve vnější krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

 

 

18 

10.  ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ 

NEBO ODPADU Z NICH, POKUD JE TO VHODNÉ 

 

Injekční lahvička na jedno použití – zlikvidujte veškerý obsah zbylý po prvním použití. 

 

 

11.  NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI 

 

medac GmbH 

 

 

12.  REGISTRAČNÍ ČÍSLO/ČÍSLA 

 

 

13.  ČÍSLO ŠARŽE 

 

č.š.: 

 

 

14.  KLASIFIKACE PRO VÝDEJ 

 

Výdej léčivého přípravku vázán na lékařský předpis. 

 

 

15.  NÁVOD K POUŽITÍ 

 

 

16.  INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE  

 

 

 

20 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

Gliolan 30 mg/ml prášek pro perorální roztok 

Acidi aminolevulinici hydrochloridum  

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

• 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

• 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

• 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 

v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci  

1. 

Co je Gliolan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gliolan používat 

3. 

Jak se Gliolan používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Gliolan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je Gliolan a k čemu se používá 

 

Gliolan se používá pro vizualizaci určitých nádorů na mozku (tzv. zhoubných gliomů) při chirurgické 

operaci nádoru.  

 

Gliolan obsahuje látku, která se nazývá kyselina aminolevulová (5-ALA). 5-ALA se přednostně 

akumuluje v nádorových buňkách, kde se přeměňuje na další podobnou látku. Když se poté nádor 

osvítí modrým světlem, tato nová látka vyzařuje červenofialové světlo, které napomáhá lépe vidět, co 

je normální tkáň a co nádorová tkáň. To chirurgovi pomáhá v odstranění nádoru a zachování zdravé 

tkáně.  

 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Gliolan používat 

 

Nepoužívejte Gliolan 

• 

jestliže jste alergický(á) na 5-ALA nebo na porfyriny, 

• 

v případě známých akutních či chronických typů porfyrie nebo podezření na ně (tzn. dědičné 

nebo získané poruchy určitých enzymů v cyklu syntézy červeného krevního barviva),  

• 

v případě známého těhotenství nebo podezření na ně. 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím Gliolanu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

• 

Po podání tohoto léku chraňte oči a kůži před působením silného světla (například přímého 

slunečního světla nebo jasného bodového vnitřního osvětlení) po dobu 24 hodin.  

• 

Pokud se u vás vyskytuje srdeční onemocnění nebo pokud jste srdečním onemocněním trpěli v 

minulosti, informujte o tom informovat svého lékaře. V tomto případě je třeba tento přípravek 

používat s opatrností, protože může dojít k poklesu krevního tlaku.  

 

Pacienti s postižením ledvin či jater  

Nebyla provedena žádná hodnocení s pacienty s nedostatečnou činností jater či ledvin. Proto je třeba 

u takovýchto pacientů tento přípravek podávat s opatrností.  

 

Starší pacienti 

Pro použití u starších pacientů s normální funkcí orgánů nejsou žádné zvláštní pokyny.  

 

21 

 

Děti a dospívající (< 18 let) 

Zkušenosti s používáním přípravku Gliolan u dětí a dospívajících nejsou k dispozici. Proto se jeho 

použití v této věkové skupině nedoporučuje.  

 

Další léčivé přípravky a Gliolan 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 

užíval(a) nebo které možná budete užívat, především o lécích, které mohou vyvolávat kožní problémy, 

pokud dojde k vystavení kůže silnému světlu (například některé typy léků nazývaných antibiotika), ale 

také o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (např. extrakty s obsahem hypericinu 

neboli třezalkové extrakty). Byl hlášen jeden případ těžkého popálení od slunce trvající 5 dní u 

pacienta, který užil tento přípravek a extrakt s obsahem hypericinu. Neužívejte žádné takovéto 

přípravky po dobu 2 týdnů po podání přípravku Gliolan. 

Po dobu 24 hodin po užití přípravku Gliolan se vyhněte užití dalších léků, které by mohly poškodit 

játra.  

 

Přípravek Gliolan s jídlem a pitím 

Tento přípravek se obecně užívá pouze jednou, konkrétně 2-4 hodiny před anestezií, pro účely 

chirurgické operace určitých nádorů na mozku nazývaných gliomy. Alespoň 6 hodin před anestezií 

nejezte ani nepijte.  

 

Těhotenství a kojení 

Těhotenství  

Není známo, zda Gliolan poškozuje nenarozené dítě. Nepoužívejte tento lék, pokud jste těhotná.  

 

Kojení 

Není známo, zda tento přípravek proniká do mateřského mléka. Kojící matky by neměly kojit po dobu 

24 hodin po podání tohoto přípravku.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Samotný přípravek nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.  

 

 

3. 

Jak se Gliolan používá 

 

Tento přípravek je prášek, který je třeba před použitím nejprve smíchat s pitnou vodou. Toto vždy 

provádí lékárník nebo zdravotní sestra, nikoliv vy. Obvyklá dávka je 20 mg 5-ALA HCl na kilogram 

tělesné hmotnosti. Lékárník nebo zdravotní sestra vypočtou přesnou dávku, kterou potřebujete. 

Připravený roztok musíte vypít 2-4 hodiny před anestezií. 

 

Pokud se anestezie/operace o několik hodin odloží, nesmějí se podávat další dávky tohoto léku. Pokud 

se operace odloží o jeden den nebo o několik dní, lze užít 2-4 hodiny před anestezií další dávku tohoto 

přípravku.  

 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Gliolan, než jste měl(a) 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Gliolan, než jste měl(a), váš lékař rozhodne o veškerých 

nezbytných opatřeních zabraňujících vzniku potíží, včetně dostatečné ochrany před silným světlem 

(například před přímým slunečním světlem).  

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít Gliolan 

Tento přípravek se podává pouze jednou, v den operace, 24 hodiny před zahájením anestezie. Pokud 

si zapomenete přípravek vzít během této doby, nedoporučuje se jej užít těsně před začátkem anestezie. 

V takovém případě je třeba anestezii a operaci odložit alespoň o 2 hodiny, pokud je to možné.  

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 

 

22 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 

vyskytnout u každého. 

 

Nejzávažnější nežádoucí účinky zahrnují mírné změny v počtu krevních buněk (červené a bílé 

krvinky, krevní destičky), neurologické poruchy (poruchy postihující nervový systém jako je 

hemiparéza [částečné ochrnutí jedné strany těla] a tromboembolie (krevní sraženiny, které mohou 

ucpat krevní cévy). Dalšími často pozorovanými nežádoucími účinky jsou zvracení, pocit na zvracení 

a mírné zvýšení krevní hladiny některých enzymů (transaminázy, gama-glutamyltransferáza, amyláza) 

nebo bilirubinu (žlučový pigment produkovaný v játrech rozpadem červeného krevního barviva). 

 

Pokud se u vás vyskytne jakýkoliv problém, sdělte to okamžitě svému lékaři. 

 

Nežádoucí účinky se dělí do dvou následujících kategorií: 

• 

nežádoucí účinky, které se vyskytnouokamžitě po podání Gliolanu a před anestezií 

• 

kombinované nežádoucí účinky Gliolanu, anestezie a resekce nádoru. 

 

Po užití přípravku Gliolan a před zahájením anestezie může dojít k následujícím nežádoucím 

účinkům:  

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout nejvýše u 1 osoby ze 100): 

Nevolnost (pocity na zvracení), snížení krevního tlaku, kožní reakce (například vyrážka 

připomínající reakci při spálení od slunce).  

 

V kombinaci s anestezií a odstraněním nádoru může dojít k dalším nežádoucím účinkům:  

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 osoby z 10): 

Mírné změny v krevním obrazu (počtu červených a bílých krvinek, destiček) a mírné zvýšení 

hladiny některých enzymů (transamináz, γ-GT, amylázy) či bilirubinu (žlučový pigment, který se 

tvoří v játrech rozpadem červeného krevního barviva) v krvi. Tyto změny vrcholí mezi 7-14 dny 

po zákroku. Během několika týdnů tyto změny zcela vymizí. Pokud dojde k těmto změnám, 

obvykle nepocítíte žádné příznaky.  

 

Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout nejvýše u 1 osoby z 10):  

Nevolnost (pocity na zvracení), zvracení, neurologické poruchy (poruchy, které postihují 

nervovou soustavu, jako je hemiparéza [částečné ochrnutí jedné poloviny těla], afázie [celková 

nebo částečná ztráta schopnosti používat řeč či řeči rozumět], konvulze [záchvaty] a hemianopsie 

[slepota v polovině zorného pole jednoho oka či obou očí] a tromboembolie (krevní sraženiny, 

které mohou vytvářet překážku v krevních cévách). 

 

Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout nejvýše u 1 osoby ze 100): 

Snížení krevního tlaku, edém mozku (otok mozku).  

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout nejvýše u 1 osoby z 10 000) nebo 

neznámé (četnost výskytu nelze na základě dostupných údajů odhadnout):  

Hypestezie (tj. snížení citlivosti hmatu) a průjem (řídká či vodnatá stolice).  

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení 

nežádoucích účinků uvedeného v 

Dodatku V

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět 

k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

 

23 

5. 

Jak Gliolan uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 

se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

 

Roztok po rekonstituci je fyzikálně-chemicky stabilní po dobu 24 hodin při 25ºC.  

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 

prostředí. 

 

 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

Co Gliolan obsahuje 

Léčivou látkou je hydrochlorid kyseliny 5-aminolevulové (5-ALA HCl). Jedna injekční lahvička 

obsahuje 1,17 g kyseliny 5-aminolevulové (5-ALA), což odpovídá 1,5 g 5-ALA HCl. 

Jeden ml roztoku po rekonstituci obsahuje 23,4 mg 5-ALA, což odpovídá 30 mg 5-ALA HCl. 

 

Jak Gliolan vypadá a co obsahuje toto balení 

Tento přípravek je prášek pro perorální roztok. Prášek je kompaktní, bílé až bělavé barvy. Roztok po 

rekonstituci je čirá a bezbarvá až mírně nažloutlá tekutina.  

Gliolan se dodává ve skleněných injekčních lahvičkách a v balení po 1 injekční lahvičce, 2 a 10 

injekčních lahvičkách. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.  

 

Držitel rozhodnutí o registraci  

medac 

Gesellschaft für klinische 

Spezialpräparate mbH 

Theaterstr. 6 

22880 Wedel 

Německo 

Tel.   +49 4103 8006-0 

Fax:  +49 4103 8006-100 

 

Výrobce 

medac 

Gesellschaft für klinische 

Spezialpräparate mbH 

Theaterstr. 6 

22880 Wedel 

Německo 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 

 

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské 

agentury pro léčivé přípravky 

http://www.ema.europa.eu

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍLOHA 

 

 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, KTERÉ BUDOU REALIZOVÁNY ČLENSKÝMI 

STÁTY 

 

 

 

 

25 

PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ 

TOHOTO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, KTERÉ BUDOU REALIZOVÁNY ČLENSKÝMI 

STÁTY 

 

Členské státy by měly zajistit splnění všech podmínek nebo omezení ohledně bezpečného a účinného 

používaní léčivého přípravku popsaných níže. 

 

Gliolan by měl být používán pouze neurochirurgy, kteří se zúčastnili školení v souladu s níže 

uvedenými standardy. 

 

 

Členský stát se před uvedením přípravku na trh dohodne s držitelem rozhodnutí o registraci na krocích 

k uskutečnění: 

 

− 

školení pro neurochirurgy, které bude zaměřeno na minimalizaci rizik a podporu bezpečného a 

efektivního použití léčivého výrobku. Školení se uskuteční ve školicích centrech s příslušným 

oprávněním a prostřednictvím kvalifikovaných školitelů. Tento kurz bude zaměřen na opatření 

k minimalizaci nežádoucích příhod souvisejících s chirurgickými zákroky prováděnými pomocí 

vizualizace fluorescencí vyvolanou přípravkem Gliolan (především závažných neurologických 

nežádoucích příhod) s tím, že bude provedeno dostatečné školení o:

 

 

a) 

teorii a hlavních principech chirurgických zákroků prováděných pomocí vizualizace 

fluorescencí za použití přípravku Gliolan a resekci maligních gliomů, včetně metod 

jednoznačné identifikace elokventních míst, 

b) 

použití fluorescenčního mikroskopu v místě zákroku, včetně případných úskalí jeho použití a 

identifikace problémů, 

c) 

diferenciaci intenzity fluorescence, zachování bezpečných vzdáleností od elokventních oblastí, 

d) 

postupech chirurgických zákroků pomocí vizualizace fluorescencí vyvolanou přípravkem 

Gliolan (včetně účasti nejméně na jednom případu, při němž je využit chirurgický zákrok 

pomocí vizualizace fluorescencí vyvolanou přípravkem Gliolan na operačním sále, kde jsou na 

místě poskytovány instrukce pro použití mikroskopu, nebo je zajištěna demonstrace resekce 

kontrolované fluorescencí na videu),  

e) 

aktuálních znalostech přínosů a rizik cytoredukční chirurgie při léčbě pacientů s maligními 

gliomy, 

f) 

teoretické podstatě akumulace porfyrinu v maligních gliomech, 

g) 

technických principech, které jsou podstatou resekcí kontrolovaných fluorescencí pomocí 

přípravku Gliolan, 

h) 

jak identifikovat vhodné kandidáty pro resekce kontrolované fluorescencí pomocí přípravku 

Gliolan, 

i) 

jak aplikovat přípravek Gliolan ve správné dávce a načasování, přičemž má být lékařům 

zdůrazněna důležitost souběžného podávání kortikosteroidů, 

j) 

jak identifikovat pacienty ohrožené rizikem neurologických deficitů pomocí resekcí 

kontrolovaných fluorescencí za použití přípravku Gliolan, se zvláštním zaměřením na afázie a 

další kritické fokální deficity, 

k) 

techniky omezení rizik během operačních zákroků (mikrochirurgická technika, 

neurofyziologické monitorování, volba přístupu) a jak je provádět, 

l) 

jak identifikovat fluorescenci k resekci pomocí operačního mikroskopu v praxi na operačním 

sále, 

m)  přínosy a rizika resekcí kontrolovaných fluorescencí pomocí přípravku Gliolan. 

 

 

Pro kvalifikovaného školitele platí dále uvedené minimální požadavky: 

 

neurochirurgická atestace podle místních národních požadavků,  

předchozí úspěšná účast na školení nebo v ekvivalentním kurzu během studie fáze III,  

zkušenosti s alespoň 20 případy chirurgických zákroků prováděných pomocí vizualizace 

fluorescencí vyvolanou přípravkem Gliolan. 

 

 

26 

 

Pro oprávněná školicí centra platí dále uvedené minimální požadavky: 

 

mikroskop upravený pro resekce kontrolované fluorescencí,  

dostatečný počet případů (nejméně 10 pacientů ročně) maligních gliomů (stupně WHO III a 

IV),  

neurofyziologické monitorovací techniky pro chirurgické zákroky v elokventních oblastech 

mozku. 

 

 

 

 

27 

Informace o produktu

Kód výrobku: 110688
Kód EAN: 4037353003552
Kód SÚKL: 45212

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Gliolan se používá pro vizualizaci určitých nádorů na mozku (tzv. maligních gliomů) při chirurgické operaci nádoru.

Recenze

Recenze produktu GLIOLAN 30 MG/ML 1X1.5GM Prášek pro roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GLIOLAN 30 MG/ML 1X1.5GM Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám