Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na cukrovku

GLIBOMET 100 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 43385

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 43385
Kód EAN: 4013054015759
Kód SÚKL: 22110
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Glibomet je indikován k léčbě diabetu mellitu nezávislého na inzulinu (diabetes mellitus 2. typu), když dietní režim a léčba deriváty sulfonylurey nevedla k jeho dostatečné kompenzaci. Přípravek mohou užívat dospělí pacienti.

Příbalový leták

 

1/9 

   

sp.zn. sukls69655/2017 

 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

GLIBOMET 400 mg/2,5 mg potahované tablety 

 (metformini hydrochloridum/glibenclamidum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  Co je přípravek Glibomet a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glibomet užívat 
3.  Jak se přípravek Glibomet užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Glibomet uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
  
1. Co je přípravek Glibomet a k čemu se používá 
 
Glibomet  je  kombinace  glibenklamidu  (derivátu  sulfonylurey  druhé  generace,  který  je  již  v nízkých 
dávkách  schopen  podněcovat  vylučování  tělu  vlastního  inzulinu)  a  metforminu  (derivátu  biguanidu, 
který  zvyšuje  účinek  inzulinu,  ovlivňuje  vstřebávání  glukózy  ze  střeva,  snižuje  hmotnost  obézních 
pacientů s cukrovkou). 
Glibomet je  určen  k  léčbě  diabetes  mellitus  nezávislého  na inzulínu  (cukrovka  2.  typu).  U  pacientů 
s diabetes  mellitus  2.  typu  (tj.  cukrovky  nezávislé  na  inzulínu)  slinivka  břišní  netvoří  dostatečné 
množství  inzulínu  nebo  tělo  přestane  dostatečně  odpovídat  na  vytvořený  inzulín.  Výsledkem  je 
zvýšení hladiny glukózy v krvi. Glibomet pomáhá snižovat množství cukru v krvi a tím obnovuje jeho 
normální hladinu.  
Glibomet  se  používá,  když  dietní  režim  a  léčba  deriváty  sulfonylurey  nevedla  k  dostatečné  úpravě 
hladiny cukru v krvi. 
Používá  se  jako  náhrada  za  kombinaci  dvou  léčivých  látek,  které  byly  pacientům  dříve  podávány 
samostatně, a to tehdy, pokud se kombinace těchto dvou léků ukázala pro kontrolu hladiny glukózy v 
krvi pacienta jako účinná. 
Přípravek mohou užívat dospělí pacienti. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glibomet užívat 
 
Neužívejte přípravek Glibomet: 

jestliže  jste  alergický/á  na  metformin  hydrochlorid,  glibenklamid  nebo  jiné  deriváty 
sulfonylurey nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte diabetes mellitus 1. typu (inzulin-dependentní cukrovku),  

jestliže  máte  nekontrolovaný  diabetes  například se  závažnou  hyperglykémií  (vysoká  hladina 
glukózy  v  krvi),  pocitem  na  zvracení,  zvracením,  průjmem,  rychlým  úbytkem  tělesné 

 

 

 

2/9 

 

hmotnosti,  laktátovou  acidózou  (viz  „Riziko  laktátové  acidózy“  níže)  nebo  ketoacidózou. 
Ketoacidóza je onemocnění, při kterém se látky označované jako „ketolátky“ hromadí v krvi a 
které může vést k diabetickému prekómatu. Příznaky zahrnují bolest žaludku, rychlé a hluboké 
dýchání, ospalost nebo neobvyklý ovocný zápach dechu 

pokud máte závažné zhoršení funkce ledvin 

při akutních stavech, které mohou ovlivňovat funkci ledvin, např.  při nedostatku vody v těle 
(dehydrataci)  (například  v důsledku  přetrvávajícího  či  těžkého  průjmového  onemocnění  či 
opakovaného  zvracení),  závažném  akutním  krvácení,  těžké  infekci  (např.  infekci  dýchacích 
cest nebo močových cest) včetně gangrény, šoku,  

při akutních nebo chronických onemocněních, které mohou způsobit nedostatečné okysličení 
tkání,  např.  srdeční  selhání  nebo  selhání  dýchání,  akutní  infarkt  myokardu  (do  3  týdnů  od 
diagnózy) 

při porušené funkci jater, akutní otravě alkoholem, alkoholismu 

jestliže  máte  porfyrii  (porušený  metabolismus  porfyrinů  způsobený  nedostatkem  enzymu, 
v důsledku čehož tělo produkuje a vylučuje příliš velké množství porfyrinu, tj. složky potřebné 
k tvorbě té části krevního pigmentu, která nosí kyslík; stav projevující se nadměrnou citlivostí 
kůže na sluneční záření) 

jestliže kojíte 

-  

jestliže jste těhotná 

jestliže užíváte mikonazol, a to i lokálně (lék proti plísňovým onemocněním) 

 
Nezapomeňte požádat o radu svého lékaře 

-  Pokud budete potřebovat vyšetření například pomocí rentgenu nebo ultrazvuku, které zahrnuje 

vstříknutí kontrastní látky obsahující jód do krevního řečiště. 

-  Pokud potřebujete jít na nějakou větší operaci. 

Po určitou dobu před a po výše uvedeném vyšetření či výše uvedené operaci musíte přestat Glibomet 
užívat.  Váš  lékař  rozhodne,  zda  během  této  doby  budete  potřebovat  nějakou  jinou  léčbu.  Je  velice 
důležité, abyste se přesně řídil(a) pokyny svého lékaře. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Glibomet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Laktátová acidóza 
Riziko laktátové acidózy  
Přípravek Glibomet může způsobit velmi vzácný, ale velmi závažný nežádoucí účinek označovaný 
jako laktátová acidóza, zvláště pokud Vaše ledviny nefungují správně. Riziko vzniku laktátové 
acidózy se také zvyšuje při nekontrolovaném diabetu, závažných infekcích, dlouhodobém hladovění 
nebo požívání alkoholu, dehydrataci (viz další informace níže), onemocněních jater a jakýchkoli 
stavech, při kterých dochází ke sníženému zásobení kyslíkem v některé části těla (jako při akutním 
závažném onemocnění srdce).  
 
Pokud se Vás týká některý z výše uvedených stavů, promluvte si se svým lékařem, který Vám 
poskytne další pokyny. 
 
Ukončete užívání přípravku Glibomet na krátkou dobu, pokud máte onemocnění, které může souviset 
s  dehydratací  (významná  ztráta  tělesných  tekutin),  jako  při  silném  zvracení,  průjmu,  horečce, 
vystavení teplu nebo pokud pijete méně než normálně. Promluvte si se svým lékařem, který Vám 
poskytne další pokyny. 
 
Ukončete užívání přípravku Glibomet a kontaktujte lékaře nebo nejbližší nemocniční pohotovost, 
pokud se u Vás objeví některé příznaky laktátové acidózy, protože tento stav může vést ke kómatu.  
Mezi příznaky laktátové acidózy patří:  

  zvracení,  

  bolest žaludku (bolest břicha),  

  svalové křeče, 

 

 

 

3/9 

 

  celkový pocit nevolnosti se závažnou únavou,  

  problémy s dýcháním,  

  snížení tělesné teploty a srdečního tepu.  

 
Laktátová acidóza je zdravotní stav, který vyžaduje naléhavé ošetření, a musí být léčena v nemocnici. 
 
Funkce ledvin 
Při léčbě tímto přípravkem se doporučuje kontrolovat hladinu kreatininu v séru, a to před zahájením 
léčby a dále pravidelně: 

Nejméně jednou ročně u pacientů s normální funkcí ledvin 

Nejméně dvakrát až čtyřikrát ročně u pacientů s hladinou kreatininu v séru, která se blíží horní 
hranici rozmezí normálních hodnot, a dále u starších lidí. 

Jestliže současně užíváte nebo budete užívat léky proti vysokému krevnímu tlaku (antihypertenziva) 
nebo močopudné léky (diuretika) nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), informujte svého lékaře. 
 
Operace 
Pokud  budete  podstupovat  velkou  operaci,  musíte  ukončit  užívání  přípravku  Glibomet  v  období 
během  tohoto  zákroku  a  určitou  dobu  po  něm.  Váš  lékař  rozhodne,  kdy  musíte  léčbu  přípravkem 
Glibomet ukončit a kdy ji můžete znovu zahájit. 
 
Hypoglykémie 
Při užívání tohoto přípravku je velmi důležité dodržování pravidelného stravovacího režimu (včetně 
snídaně), protože v opačném případě hrozí riziko nízké hladiny cukru v krvi (hypoglykémie). Důležitý 
je  pravidelný  příjem  cukrů,  protože  riziko  jejich  nízké  hladiny  stoupá  s opožděním  příjmu  stravy, 
s nedostatečným  nebo  nevyváženým  příjmem  cukrů.  Nízká  hladina  cukru  v  krvi  se  může  s větší 
pravděpodobností  objevit  u  starších  lidí,  při  nepravidelné  stravě,  při  redukční  dietě,  po  intenzivním 
nebo déletrvajícím cvičení, při konzumaci alkoholu nebo během podávání kombinace léčiv snižujících 
hladinu cukru v krvi, při problémech s játry nebo ledvinami nebo určitých hormonálních problémech, 
při příliš vysoké dávce Vámi užívaného léku. 
Pacienti ve věku 65 let a starší jsou zvláště citliví na hypoglykemický účinek glibenklamidu a proto je 
u  nich  zvýšené  riziko  hypoglykemie.  U  starších  osob  může  být  poněkud  obtížné  rozpoznat  nízkou 
hladinu  cukru  v  krvi.  Počáteční  dávka  a  udržovací  dávka  glibenklamidu  musí  být  Vaším  lékařem 
opatrně nastavena, aby se předešlo hypoglykemické reakci. 
 
Mezi příznaky nízké hladiny cukru v krvi patří bolest hlavy, hlad, nevolnost, zvracení, zvýšená únava, 
malátnost,  potíže  s koncentrací,  poruchy  spánku,  nervozita, agresivita,  poruchy  soustředění  a reakcí, 
deprese, zmatenost, poruchy řeči, poruchy zraku, třes, ochrnutí (paralýza) a poruchy čití jako brnění a 
mravenčení  (parestezie),  točení  hlavy  (vertigo),  delirium  (porucha  vědomí),  křeče,  ospalost, 
bezvědomí,  povrchové  dýchání  a  zpomalení  srdeční  činnosti.  Zaznamenáte-li  některý  z uvedených 
příznaků, vyhledejte lékaře. Objevit se může také pocení, studená a bledá pokožka, pocit strachu nebo 
úzkosti, zrychlená srdeční činnost, vysoký krevní tlak, bušení srdce, bolest na hrudi (angina pectoris) a 
poruchy srdečního rytmu. 
Mírné  příznaky  nízké  hladiny  cukru  bez  poruch  vědomí  či  neurologických  příznaků  je  třeba  řešit 
okamžitým podáním cukru (med, bonbóny, sušenky, ovocný džus). Dávku léku je třeba po konzultaci 
s lékařem  přizpůsobit,  případně  je  potřeba  změnit  stravovací  návyky.  Objevit  se  mohou  také  těžké 
stavy  s poruchou  vědomí,  kómatem  nebo  neurologickými  příznaky,  v takovém  případě  okamžitě 
kontaktujte lékaře, protože je možné, že budete potřebovat hospitalizaci, aby se Vaše hladina krevního 
cukru dostala zpět pod kontrolu   
Pokud se objeví nízká hladina cukru a Vy trpíte selháním jater nebo závažným selháním ledvin, stav s 
nízkou hladinou cukru (hypoglykémie) může být vleklý. 
  
Obecná rada: informujte svou rodinu, své přátele a kolegy, aby Vás v případě, že byste upadl(a) do 
bezvědomí, obrátili na bok a okamžitě Vám zajistili potřebné lékařské ošetření. V případě, že byste 
byl(a) v bezvědomí, neměli by Vám dávat žádné jídlo ani pití, protože by to mohlo vést k zadušení. 

 

 

 

4/9 

 

 
Možná dekompenzace metabolismu 
V případě  úrazu,  operace,  infekčního  nebo  horečnatého  onemocnění  nebo  očekáváte-li  jinou  zátěž 
organismu,  informujte  svého  lékaře,  který  zváží  dočasnou  léčbu  inzulínem,  aby  byla  zachována 
odpovídající metabolická kontrola. 
 
Další upozornění 
Je třeba, abyste dodržoval(a) v průběhu dne jídelníček s pravidelným příjmem cukrů. Máte-li nadváhu, 
pokračujte  v redukční  dietě.  Pravidelné  tělesné  cvičení  je  stejně  důležité  jako  užívání  přípravku 
Glibomet. 
Lékař Vám také bude pravidelně vyšetřovat hodnoty některých parametrů krve (glykémie, HbA1c). 
 
Během léčby přípravkem Glibomet bude Váš lékař provádět kontrolu funkce ledvin minimálně jednou 
ročně nebo častěji, pokud jste ve vyšším věku a/nebo pokud máte zhoršenou funkci ledvin. 
 
Jestliže  máte  nedostatek  enzymu  glukózo-6-fosfátdehydrogenázy,  při  užívání  přípravku  Glibomet  se 
může rozvinout chudokrevnost v důsledku rozpadu červených krvinek (hemolytická anemie). Poraďte 
se proto s lékařem, který případně zváží jinou vhodnou léčbu. 
 
Informujte svého lékaře, pokud trpíte infekčním onemocněním, jako je chřipka, infekce dýchacích cest 
nebo infekce močových cest. 
 
Děti a dospívající 
Tento léčivý přípravek není určen dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Glibomet 
Pokud Vám musí být podána injekce do žíly s kontrastní látkou, která obsahuje jód, například při 
vyšetření pomocí RTG nebo skenu, musíte užívání přípravku Glibomet ukončit před nebo v době 
podání injekce. Váš lékař rozhodne, kdy musíte léčbu přípravkem Glibomet ukončit a kdy ji můžete 
znovu zahájit. 
 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 
možná budete užívat. Může být nutné častější provádění vyšetření glukózy v krvi a funkce ledvin nebo 
Váš lékař může upravit dávkování přípravku Glibomet. 
 
Přípravek Glibomet nesmíte užívat současně s: 

-  mikonazolem i lokálně podaným (lék k léčbě plísňových onemocnění), protože by mohlo dojít 

k většímu snížení hladiny cukru v krvi. 

 
Současné užívání s přípravkem Glibomet se nedoporučuje: 

-  alkohol  –  při  současném  užívání  hrozí  nesnášenlivost  alkoholu,  laktátová  acidóza  a 

prohloubení  snížení  hladiny  cukru  v krvi.  Proto  je  třeba  vyhýbat  se  konzumaci  alkoholu  a 
užívání léčivých přípravků obsahujících alkohol. 

-  fenylbutazon  (systémové  podání,  používaný  k léčbě  bolesti)  -  prohloubené  snížení  hladiny 

cukru v krvi 

-  léky  k léčbě  infekcí  (např.  sulfonamidy,  jako  je  kotrimoxazol,  levofloxacin  nebo 

klarithromycin) - hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější 
kontroly hladiny cukru v krvi. 

-  cyklofosfamid  (lék  užívaný  k léčbě  nádorových  onemocnění)  -  hrozí  nízká  hladina  cukru 

v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi. 

-  phenyramidol  -  hrozí  nízká  hladina  cukru  v krvi.  Při  současném  užívání  jsou  nutné  častější 

kontroly hladiny cukru v krvi. 

-  danazol  (používaný  na  léčbu  endometriózy,  onemocnění,  kdy  se  tkáňová  výstelka  dělohy 

nachází  mimo  dělohu)  –  při  současném  užívání  jsou  nutné  častější  kontroly  hladiny  cukru 
v krvi 

 

 

 

5/9 

 

 
Současné užívání vyžaduje opatrnost: 

-  chlorpromazin  (neuroleptikum,  které  má  vliv  na  to,  jak  pracuje  Váš  mozek)  –  ve  vysokých 

dávkách (100 mg chlorpromazinu denně) – při současném užívání je třeba kontrolovat hladinu 
cukru v krvi častěji. 

-  perhexilin (lék rozšiřující cévy) - hrozí nízká hladina cukru v krvi. Při současném užívání jsou 

nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi. 

-  kortikosteroidy (glukokortikoidy) a tetrakosaktid (systémové a lokální použití) (třída hormonů 

používaných  k léčbě  různých  stavů,  jako  je  např.  těžké  zanícení  kůže  nebo  astma)  –  hrozí 
zvýšená  hladina  cukru  v krvi.  Při  současném  užívání  jsou  nutné  častější  kontroly  hladiny 
cukru v krvi.  

-  beta-2-agonisté  –  hrozí  zvýšená  hladina  cukru  v krvi.  Při  současném  užívání  jsou  nutné 

častější  kontroly  hladiny  cukru  v krvi  a  v případě  potřeby  je  nutné  převedení  na  léčbu 
inzulínem. 

-  bosentan (používaný k léčbě plicní hypertenze) – zvýšené riziko škodlivého působení na játra 

a omezení účinku na snížení hladiny cukru v krvi   

-  určité  léky  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  (ACE  inhibitory  např.  kaptopril,  enalapril  a 

blokátory  receptoru  pro  angiotenzin  II)  –  ACE  inhibitory  mohou  snižovat  hladinu  cukru 
v krvi. 

-  léky,  které  zvyšují  tvorbu  moči  (diuretika),  používaná  k odstraňování  vody  z  organizmu  – 

hrozí laktátová acidóza 

-  léky, které se používají k léčbě bolesti a zánětu (nesteroidní protizánětlivé léky a inhibitory 

COX-2, jako je ibuprofen a celecoxib). 

-  beta-blokátory, klonidin, reserpin, guanetidin a sympatomimetika (používané k léčbě různých 

kardiovaskulárních  stavů,  jako  je  vysoký  krevní  tlak)  –  všechny  beta-blokátory,  klonidin, 
reserpin, guanetidin a sympatomimetika maskují některé příznaky nízké hladiny cukru v krvi: 
bušení  srdce  a  zrychlenou  srdeční  činnost.  Většina  neselektivních  beta-blokátorů  zvyšuje 
výskyt  a  závažnost  nízké  hladiny  cukru  v  krvi.  Při  současném  užívání  jsou  nutné  častější 
kontroly hladiny cukru v krvi, a to zejména na začátku léčby. 

-  jodované kontrastní látky - v závislosti na funkci ledvin je nutno užívání přípravku Glibomet 

před vyšetřením, při kterém se používají jodované kontrastní látky, nebo během něj přerušit. 

-  Flukonazol  (používaný  k léčbě  určitých  kvasinkových  onemocnění)  –  hrozí  nízká  hladina 

cukru v krvi. Při současném užívání jsou nutné častější kontroly hladiny cukru v krvi.  

 
Současné užívání je nutno zvážit: 

-  desmopresin (obecně používaný na snížení tvorby moči) 
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

Přípravek Glibomet s alkoholem 
Během  užívání  přípravku  Glibomet  se  vyhněte  nadměrné  konzumaci  alkoholu,  protože  to  může 
zvyšovat riziko laktátové acidózy (viz bod „Upozornění a opatření“), a to zejména v případě hladovění 
a špatné skladby stravy a selhání jater. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Pro  normální  průběh  těhotenství  je  nutná  u  pacientek  s diabetes  mellitus  (cukrovkou)  přiměřená 
kompenzace metabolismu. V případě dietního selhání by měla být cukrovka léčena pomocí inzulinu. 
Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.  
 
Kojení 

 

 

 

6/9 

 

Pokud kojíte nebo pokud plánujete své dítě kojit, přípravek Glibomet užívat nesmíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  i  základní  onemocnění  může  nepříznivě  ovlivnit  činnost  vyžadující  zvýšenou  pozornost, 
koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel,  obsluhu  strojů,  práce  ve 
výškách  apod.).  Jestliže  se  objeví  příznaky  nízké  hladiny  cukru  v krvi  nebo  máte  rozostřené  vidění, 
neřiďte vozidla a neobsluhujte stroje, dokud příznaky nevymizí. Poraďte se se svým lékařem. 
 
 
3. Jak se přípravek Glibomet užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Dávkování  je  přísně  individuální.  Lékař  Vám  upraví  léčebnou  dávku  v závislosti  na  jejím  účinku, 
prokázaném vyšetřením krve. 
Doporučená počáteční dávka je 2 tablety denně a užívá se s hlavními jídly. Podle potřeby je možno 
dávku postupně zvyšovat, dokud není dosaženo úpravy hladiny glukózy v krvi. Poté je možno dávku 
přípravku Glibomet postupně snižovat, až je dosažena nejnižší dávka, která je dostatečná pro udržení 
hladiny krevního cukru. 
Denní dávka přípravku Glibomet nemá překročit 6 tablet. 
Pokud máte zhoršenou funkci ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
 
Tablety  se  polykají  celé,  s  jídlem  a  zapíjejí  se  dostatečným  množstvím  tekutiny.  Tablety  se  nesmí 
rozkousat. 
 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou. 
 
Tablety se užívají 

-  jednou denně ráno (při snídani), jestliže užíváte jednu tabletu denně. 
-  dvakrát denně, tj. ráno (při snídani) a večer (při večeři), jestliže užíváte dvě nebo čtyři tablety 

denně. 

-  třikrát denně, tj. ráno (při snídani), v poledne (s obědem) a večer (při večeři), jestliže užíváte 

tři, pět nebo šest tablet denně. 

 
Neustále se řiďte dietními pravidly, která Vám určil Váš lékař. Přípravek Glibomet nemůže nahradit 
přínosy zdravého životního stylu. 
Zachovávejte pravidelný režim stravování s vyváženým obsahem cukru. Tak dojde ke snížení rizika 
poklesu cukru v krvi. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Tento léčivý přípravek není určen dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Jestliže jste užil/a více přípravku Glibomet, než jste měl/a 
Předávkování  může  vyvolat  nadměrné  snížení  hladiny  krevního  cukru  (hypoglykémii),  která  je 
provázena poruchami chování a může vyústit v komatózní stav. Příznaky nízké hladiny cukru viz bod 
„Upozornění a opatření“. Pacientovi by měl být podán ústy nebo do žíly roztok cukru (glukózy) a měl 
by být urychleně hospitalizován. 
Může  se  také  objevit  zvýšená  krevní  hladina  kyseliny  mléčné  (laktátová  acidóza),  která  vyžaduje 
hospitalizaci a intenzivní léčení. Příznaky laktátové acidózy viz bod „Upozornění a opatření“. 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Glibomet 
Jestliže  jste  přípravek  Glibomet  zapomněl(a)  užít,  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou tabletu. Užijte další dávku v předepsaném režimu užívání.  
 

 

 

 

7/9 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Glibomet 
Léčbu přípravkem Glibomet neukončujte bez porady s lékařem. Ukončení léčby přípravkem Glibomet 
by mohlo změnit výsledky laboratorních vyšetření a hladinu glukózy v krvi. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. Možné nežádoucí účinky 
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Nejčastější  nežádoucí  účinky  objevující  se  na  začátku  léčby  se  týkají  zažívacího  traktu,  např. 
nevolnost, zvracení, průjem a bolesti břicha a ztráta chuti k jídlu. Ve většině případů tyto účinky při 
dalším pokračování léčby ustupují.  
 
Následkem  nízké  hladiny  cukru  v krvi  na  začátku  léčby  se  mohou  také  objevit přechodné  poruchy 
zraku. 
 
Poruchy krve (snížený počet bílých krvinek, snížený počet krevních destiček, pokles počtu všech typů 
krevních buněk, chudokrevnost) se normalizují až po ukončení léčby. 
 
Důlěžité  nežádoucí  účinky  nebo  příznaky,  kterým  je  třeba  věnovat  pozornost,  a  opatření  při 
jejich výskytu: 
Jestliže  se  u  Vás  vyskytne  některý  z níže  uvedených  nežádoucích  účinků,  neužívejte  již  přípravek 
Glibomet, a pokud je to možné, okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Přípravek Glibomet může způsobit velmi vzácný (může postihnout až 1 uživatele z 10 000), ale velmi 
závažný nežádoucí účinek označovaný jako laktátová acidóza (viz bod „Upozornění a opatření“). 
Pokud k tomu dojde, musíte okamžitě ukončit užívání přípravku Glibomet a kontaktovat lékaře 
nebo nejbližší nemocniční pohotovost
, protože laktátová acidóza může vést ke kómatu. 
Rozvoji laktátové acidózy může napomoci současné požití alkoholu. 
 
Při  léčbě  přípravkem  Glibomet  se  mohou  vyskytnout  níže  uvedené  nežádoucí  účinky.  Výskyt 
nežádoucích účinků je definován takto: velmi časté >1/10; časté >1/100, <1/10; méně časté: >1/1000, 
<1/100; vzácné >1/10000, <1/1000, velmi vzácné <1/10000. 
 
Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí): 
- zažívací obtíže, např. nevolnost, zvracení, průjem, bolest břicha a ztráta chuti k jídlu 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): 
- poruchy zraku (přechodné) 
- změny vnímání chutí 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): 
-  porfyrie  (porušený  metabolismus  porfyrinů  projevující  se  nadměrnou  citlivostí  kůže  na  sluneční 
záření)   
-abnormální hladiny močoviny a kreatininu v krvi, což má vliv na změny ve fungování ledvin 
  
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí): 
- snížený počet bílých krvinek (leukopenie), snížený počet krevních destiček (trombocytopénie) 
- nízká hladina cukru v krvi 
- svědění, kopřivka, skvrnitá vyrážka s pupínky 
 

 

 

 

8/9 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí): 
-  
pokles  počtu  bílých  krvinek  -  granulocytů  v krvi  (agranulocytóza),  chudokrevnost  v důsledku 
rozpadu  červených  krvinek  (hemolytická  anémie),  nedostatek  nebo  nedostatečný  počet  nových 
červených krvinek vznikajících v kostní dřeni (aplazie kostní dřeně), pokles počtu všech typů krevních 
buněk  (pancytopénie),  akutní  rozpad  červených  krvinek  u  pacientů  s nedostatkem  glukózo-6-
fosfátdehydrogenázy. 
-  laktátová  acidóza,  snížená  hladina  vitamínu  B12,  nesnášenlivost  alkoholu  (doprovázená  příznaky, 
jako je pocit celkové nevolnosti, rudnutí obličeje, zrychlený tlukot srdce). 
-nízká hladina sodíku, která může být příčinou vyčerpanosti a zmatenosti, škubání svalů, záchvatů či 
bezvědomí 
- zánět jater (hepatitida), abnormální jaterní testy 
-  alergická  granulomatózní  angiitida  (autoimunitní  onemocnění  projevující  se  příznaky  alergie  a 
bronchiálního  astmatu,  které  má  za  následek  zánět  cév),  erythema  multiforme  (akutní  puchýřnaté 
onemocnění kůže a sliznic), exfoliativní dermatitida (kožní onemocnění provázené tvorbou puchýřů), 
zvýšená citlivost kůže na sluneční záření 

 

Starší lidé 
Projevy nízké hladiny cukru v krvi se mohou objevit zejména u oslabených starších lidí, při neobvyklé 
fyzické námaze, nepravidelném stravování nebo  požívání alkoholických nápojů, při narušené funkci 
ledvin a/nebo jater. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak přípravek Glibomet uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za “EXP”. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Glibomet obsahuje 

-  Léčivými látkami jsou metformini hydrochloridum 400 mg a glibenclamidum 2,5 mg. 
-  Pomocnými látkami jsou makrogol 6000, povidon, sodná sůl kroskarmelosy, mikrokrystalická 

celulosa,  glycerol-dibehenát,  magnesium-stearát,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  potahová 
soustava Opadry bílá 02F28306 (hypromelosa, oxid titaničitý, mastek, makrogol 6000). 

 
Jak přípravek Glibomet vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá až téměř bílá, kulatá, bikonvexní potahovaná tableta s půlicí rýhou na jedné straně. Na straně bez 
půlicí rýhy je vyraženo “2.5”, na půlkruhových polovinách druhé strany jsou vyraženy “B” a “1”. 
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snažší polykání, nikoli její rozdělení na stejné dávky.  

 

 

 

9/9 

 

 
Velikost balení: 40 nebo 100 potahovaných tablet 
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Laboratori Guidotti S.p.A. (Menarini Group), 56122 Pisa, Itálie 
 
Výrobce 
A.Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l., L´Aquila, Itálie 
Menarini Von Heyden GmbH, Dresden, Německo 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 31. 5. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu GLIBOMET 100 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GLIBOMET 100 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám