Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 102025
Kód EAN:
Kód SÚKL: 105333
50/12,5 mg: Giovax plus H 50 mg/12,5 mg se užívá k léčení vysokého krevního tlaku. Tablety kombinace losartanu draselného a hydrochlorothiazidu jsou vhodnou alternativní volbou pro pacienty, kteří by jinak museli užívat losartan draselný a hydrochlorothiazid jako samostatné tablety. 100/25 mg: Giovax plus H 100 mg/25 mg se užívá k léčení vysokého krevního tlaku u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu přípravkem Giovax plus H 50 mg/12,5 mg.

Příbalový leták

1/7
sp.zn.sukls109441/2013
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Giovax plus H 50 mg/12,5 mg, potahované tablety
Giovax plus H 100 mg/25 mg, potahované tablety
losartanum kalicum
hydrochlorothiazidum
Přečtete si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Giovax plus H a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Giovax plus H užívat
3. Jak se přípravek Giovax plus H užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Giovax plus H uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek Giovax plus H a k čemu se používá
Přípravek Giovax plus H je kombinací antagonisty receptoru angiotenzinu II (losartan) a diuretika
(hydrochlorothiazid).
Přípravek Giovax plus H je určen k léčbě esenciální hypertenze (vysokého krevního tlaku).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Giovax plus H užívat
NEUŽÍVEJTE přípravek Giovax plus H:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na losartan, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli
složku tohoto léčivého přípravku
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na jiné látky odvozené od sulfonamidů (např. jiné
thiazidy, některé antibakteriální látky, jako je co-trimoxazol, pokud si nejste jistý/á, zeptejte se
ošetřujícího lékaře)
jestliže jste, myslíte, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete (viz také bod
Těhotenství a kojení)
jestliže kojíte
jestliže máte závažnou poruchu funkce jater
jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin nebo pokud máte ledviny, které nevytvářejí
žádnou moč
jestliže máte nízké hladiny draslíku, nízké hladiny sodíku nebo vysoké hladiny vápníku, které
nelze upravit léčbou
jestliže trpíte dnou
2/7
jestliže jste ve třetím měsíci těhotenství a výše (Je také vhodnější vyhnout se užívání
losartanu/hydrochlorothiazidu v časném stadiu těhotenství viz bod Těhotenství.)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Giovax plus H je zapotřebí:
jestliže jste v minulosti trpěl/a otokem tváře, rtů, hrdla nebo jazyka
jestliže užíváte diuretika (pilulky na odvodnění)
jestliže jste na dietě s omezeným příjmem solí
jestliže silně zvracíte a/nebo máte průjem
jestliže máte srdeční selhání
jestliže máte zúžené tepny do ledvin (stenóza renální arterie) nebo pokud máte pouze jednu
fungující ledvinu nebo pokud Vám v nedávné době byla transplantována ledvina
jestliže trpíte zúžením tepen (ateroskleróza), anginou pectoris (bolest na hrudi v důsledku špatného
fungování srdce)
jestliže máte stenózu aorty nebo mitrální chlopně (zúžení srdečních chlopní) nebo trpíte
hypertrofickou kardiomyopatií (choroba způsobující zvýšení tloušťky srdečního svalu)
jestliže máte cukrovku
jestliže jste měl/a dnu
jestliže trpíte nebo jste trpěl alergickými stavy, astmatem nebo stavem, který způsobuje bolest
kloubů, kožní vyrážky a horečku (systémový lupus erythematodus)
jestliže máte vysoké hladiny vápníku nebo nízké hladiny draslíku nebo pokud jste na dietě
s nízkým obsahem draslíku
jestliže Vám bude muset být podáno anestetikum (byť i jen u zubaře) nebo před chirurgickým
zákrokem nebo pokud máte podstoupit testy funkcí příštítné žlázy, musíte o tom, že užíváte tablety
s draselnou solí losartanu a hydrochlorothiazid informovat lékaře nebo zdravotnický personál
jestliže trpíte primárním hyperaldosteronismem (syndrom spojený se zvýšeným vylučováním
hormonu aldesteronu z nadledvinek zapříčiněný abnormalitami v této žláze)
sdělte svému ošetřujícímu lékaři, pokud si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Giovax plus
H se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste ve třetím měsíci těhotenství
a výše, protože může dojít k závažnému poškození Vašeho dítěte, pokud byste v tomto stádiu
přípravek užívala (viz bod Těhotenství).
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Diuretika, jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Giovax plus H, mohou interagovat
s jinými léčivy. Přípravky obsahující lithium nesmí být s přípravkem Giovax plus H užívány bez
pečlivého dohledu lékaře. Zvláštní bezpečnostní opatření (např. krevní testy) mohou být na místě
pokud užíváte doplňky draslíku, náhražky solí obsahující draslík nebo léky šetřící draslík, jiná
diuretika (tablety na odvodnění ), jistá laxativa, glycirizin (obsažený v lékořici), léky k léčbě dny,
léky ke zvládání srdečního rytmu nebo k léčbě cukrovky (perorální léky nebo inzuliny). Rovněž je
důležité, aby ošetřující lékař věděl, zda užíváte jiné léky ke snížení krevního tlaku, steroidy, léky
k léčbě rakoviny, léky proti bolesti, léky k léčbě plísňových infekcí nebo léky proti artritidě,
pryskyřice používané při vysokém cholesterolu, jako je cholestyramin, léky uvolňující svaly, prášky
na spaní; opiátové léky, jako je morfin, presorické aminy, jako je adrenalin nebo jiné léky ze stejné
skupiny; (perorální léky na cukrovku nebo inzuliny).
Informujte, prosím, svého lékaře pokud se u Vás plánuje v době užívání přípravku Giovax plus H
podání jodovaných kontrastních látek.
Užívání přípravku Giovax plus H s jídlem a pitím
Při užívání těchto tablet se nedoporučuje konzumace alkoholu: účinky alkoholu a přípravku Giovax
plus H se mohou navzájem umocňovat.
Nadměrné množství soli v potravě může působit proti účinku přípravku Giovax plus H.
3/7
Musíte se vyhnout jídlu a pití s obsahem lékořice, protože glycirizin obsažený v lékořici může
způsobit abnormální hladiny krevních elektrolytů.
Kombinaci losartanu draselného a hydrochlorothiazidu tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Těhotenství
Pokud si myslíte, že jste těhotná (nebo můžete být) těhotná, sdělte to svému lékaři. Váš lékař za
normálních okolností ukončí užívání losartan/hydrochlorothiazidu před tím, než otěhotníte nebo
jakmile se dovíte, že jste těhotná, a na místo losartan/hydrochlorotiazidu Vám poradí léčbu jinými
léčivými přípravky. Losartan/hydrochlorothiazid se nedoporučuje v časném stádiu těhotenství a nesmí
se užívat od 3. měsíce těhotenství, protože může dojít k závažnému poškození Vašeho dítěte, pokud
byste užívala přípravek po třetím měsíci těhotenství.
Kojení
Sdělte svému lékaři, jestliže kojíte nebo s kojením začínáte. Losartan/hydrochlorothiazid se
nedoporučuje kojícím matkám a lékař Vám může změnit léčbu, pokud si přejete kojit.
Používání u dětí a dospívajících
S používáním přípravku Giovax plus H u dětí nejsou žádné zkušenosti. Přípravek Giovax plus H se
tedy nesmí dětem podávat.
Používání u starších pacientů
Přípravek Giovax plus H funguje stejně dobře a je stejně dobře snášen většinou starších a mladších
dospělých pacientů. Většina starších pacientů vyžaduje stejnou dávku jako mladší pacienti.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při zahájení léčby tímto léčivým přípravkem nesmíte provádět úkoly, které mohou vyžadovat zvláštní
pozornost (například řízení automobilu nebo obsluha nebezpečných strojů) dokud nezjistíte, jak tento
léčivý přípravek snášíte.
Důležité informace o některých složkách přípravku Giovax plus H
Přípravek Giovax plus H obsahuje laktózu. Jestliže Vás lékař informoval, že trpíte intolerancí
některých cukrů, poraďte se s ním, než začnete tento lék užívat.
3. Jak se přípravek Giovax plus H užívá
Vždy užívejte přípravek Giovax plus H přesně podle pokynů svého lékaře. Lékař stanoví vhodnou
dávku přípravku Giovax plus H podle Vašeho stavu a podle toho, zda užíváte další léky. Je důležité,
abyste přípravek Giovax plus H užíval/a tak dlouho, jak dlouho Vám jej bude lékař předepisovat, čímž
zajistíte plynulou úpravu svého krevního tlaku.
Vysoký krevní tlak
Obvyklá dávka u většiny pacientů s vysokým krevním tlakem je 1 tableta přípravku Giovax plus H
50 mg/12,5 mg denně, postačující k upravě krevního tlaku po dobu 24 hodin. Tuto dávku lze zvýšit na
2 potahované tablety losartan/hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo 1 potahovaná
tableta losartan/hydrochlorothiazid 100 mg/25 mg (vyšší síla) jednou denně. Maximální dávka je
2 potahované tablety losartan/hydrochlorothiazid 50 mg/12,5 mg jednou denně nebo 1 potahovaná
tableta losartan/hydrochlorothiazid 100 mg/25 mg jednou denně.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Giovax plus H, než jste měl(a)
V případě předávkování se ihned obraťte na svého lékaře, aby bylo možno Vám urychleně poskytnout
lékařskou pomoc. Předávkování může navodit prudký pokles krevního tlaku, bušení srdce, zpomalený
tep, změny složení krve a dehydrataci.
4/7
Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Giovax plus H užít
Snažte se přípravek HYZAAR užívat podle předpisu. Pokud však dávku vynecháte, neužívejte zvláštní
dávku. Prostě pokračujte podle obvyklého schématu.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít přípravek Giovax plus H nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
V případě výskytu následujících nežádoucích účinků přestaňte přípravek Giovax plus H užívat a
okamžitě informujte svého ošetřujícího lékaře, nebo navštivte pohotovostní oddělení svého nejbližšího
nemocničního zařízení:
Silná alergická reakce (vyrážka, svědění, otok obličeje, rtů, úst nebo krku, které mohou ztížit polykání
nebo dýchání).
Jde o závážný, ale vzácný nežádoucí účinek, který postihuje více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně
než 1 z 1 000 pacientů. Můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči nebo hospitalizaci.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté (postihující méně než jednu osobu z 10, ale více než jednu osobu ze100):
Kašel, infekce horních cest dýchacích, ucpaný nos, zánět dutin, onemocnění dutin
Průjem, bolest břicha, nevolnost, poruchy trávení
Bolest svalů nebo křeče, bolest nohou, bolest zad
Nespavost, bolest hlavy, závratě
Slabost, únava, bolest na hrudi
Zvýšené hladiny draslíku (které mohou způsobovat abnormální srdeční tep), snížené hladiny
hemoglobinu
Méně časté (postihující méně než jednu osobu ze 100, ale více než jednu osobu z 1000):
Anémie, červené nebo hnědavé skvrny na kůži (někdy zvláště na chodidlech, nohou, pažích
a hýždích, s bolestmi kloubů, otokem rukou a nohou a bolestí žaludku), snížení počtu bílých
krvinek, problémy se srážlivostí krve a tvorba modřin
Ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladin kyseliny močové nebo dna, zvýšení hladin krevního cukru,
abnormální hladiny krevních elektrolytů
Úzkost, nervozita, panická porucha (znovu se objevující panické záchvaty), zmatenost,
deprese, abnormální sny, poruchy spánku, ospalost, poruchy paměti
Mravenčení nebo podobné pocity, bolest končetin, třes, migréna, mdloby
Rozmazané vidění, pálení nebo bodání v očích, zánět spojivek, zhoršené vidění, vidění do
žluta
Zvonění, bzučení, vrčení nebo cvakání v uších
Nízký krevní tlak, což může být spojeno se změnami polohy (pocit závrati nebo slabosti při
napřímení), angina pectoris (bolest na hrudi), abnormální srdeční tep, cerebrovaskulární
příhoda (přechodná ischemická příhoda, malá mozková příhoda), infarkt myokardu, bušení
srdce
Zánět cév, který je často spojen s kožní vyrážkou nebo tvorbou modřin
Bolest v krku, dušnost, zánět průdušek, zápal plic, voda na plicích (což způsobuje potíže
s dechem), krvácení z nosu, rýma, ucpaný nos
Zácpa, větry, zkažený žaludek, žaludeční křeče, zvracení, sucho v ústech, zánět slinné žlázy,
bolest zubů
Žloutenka (zežloutnutí bělma očí a kůže), zánět slinivky břišní
Kopřivka, svědění, zánět kůže, vyrážka, zarudnutí kůže, citlivost na světlo, suchá kůže, návaly
horka, pocení, vypadávání vlasů
Bolest paží, ramenou, kyčlí, kolenou nebo jiných kloubů, otok kloubů, ztuhlost, svalová
slabost
5/7
Časté močení, také v noci, abnormální funkce ledvin včetně zánětu ledvin, infekce močových
cest, cukr v moči
Snížení sexuálního apetitu, impotence
Otok obličeje, horečka
Vzácné (více než 1 z 10 000 pacientů a méně než 1 z 1 000 pacientů)
Hepatitida (zánět jater), abnormální hodnoty jaterních testů
Není známo (z dostupných údajů nelze určit, více než 1 z 10 000 pacientů)
Nadměrný rozpad svalů, který může vést k problémům s ledvinami
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému
ošetřujícímu lékaři.
5. Jak uchovávat přípravek Giovax plus H
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek Giovax plus H se nesmí užívat po datu doby použitelnosti uvedeném na obalu za značkou
EXP. Datum expirace znamená poslední den uvedeného měsíce.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího dopadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co obsahuje přípravek Giovax plus H
Léčivými látkami jsou losartan draselný a hydrochlorothiazid. Jedna tableta obsahuje 50 mg
losartanu draselného a 12,5 mg hydrochlorothiazidu. Jedna tableta obsahuje 100 mg losartanu
draselného a 25 mg hydrochlorothiazidu.
Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza (E460a), předbobtnaný škrob
(kukuřičný), magnesium-stearát (E572)
Potahová vrstva: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E171), makrogol 3350, mastek (E553b),
žlutý oxid železitý (E172).
Jak tablety přípravku Giovax plus H vypadají a co obsahuje toto balení
Přípravek Giovax plus H 50mg/12,5mg, potahované tablety jsou žluté podlouhlé bikonvexní
tablety z jedné strany označené 5 a 0 a s půlicí rýhou z obou stran
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snažší polykání, není určena k dělení dávky.
Přípravek Giovax plus H 100mg/25mg, potahované tablety jsou žluté podlouhlé bikonvexní tablety
s vyraženou "1" a "00" na jedné straně a půlicí rýhou na obou stranách.Půlicí rýha má pouze
usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.
6/7
Přípravek Giovax plus H 50mg/12,5mg je dostupný v baleních o velikosti 1, 14, 20, 28, 30, 56,
60, 84, 90, 98 a 100 tablet, kalendářních baleních po 28 tabletách a nemocničních baleních po
50x1 a 280 (10x28) tabletách.
Přípravek Giovax plus H 100mg/25mg je dostupný v baleních o velikosti 1, 7, 14, 20, 28, 30,
56, 60, 84, 90, 98 a 100 tablet, kalendářních baleních po 7 a 28 tabletách a nemocničních
baleních po 50x1 a 280 (10x28) tabletách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o.
Praha, Česká republika
Výrobce
TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park,
Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Velká Británie
Pharmachemie B.V
Swensweg 5, Postbus 552
2003 RN Haarlem
Nizozemsko
TEVA Santé SA
Rue Bellocier, 89107 Sens
Francie
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company.Ltd
Pallagi t 13, 4042 Debrecen
Maďarsko
TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company
Táncsics Mihály út 82, H-2100 Gödöllő
Maďarsko
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305, 746 01 Opava, Komárov
Česká republika
Tento léčivý přípravek je v členských státech EEA registrován pod následujícími názvy:
UK: Losartan Potassium/Hydrochlorothiazide 50/12.5 mg (100/25 mg) Film-coated Tablets
AT: Losartan-HCTZ TEVA 50/12.5 mg (100/25 mg )-Filmtabletten
BE: Co-Losartan TEVA 50 mg/12,5 mg (100/25 mg )filmomhulde tabletten
CZ: Giovax Plus H 50 mg/12,5 mg (100/25 mg ), potahované tablety
DE: LOSAR-TEVA comp. 50mg/12,5 mg (100/25 mg ) Filmtabletten
DK: Losartan-Hydrochlorothiazide Teva
ES: Losartan/HCTZ TEVA 50/12,5 mg (100/25 mg ) comprimidos EFG
FI: Losatrix Comp 50 mg/12,5 mg kalvopäällysteiset tabletitLosatrix Comp 100 mg/25 mg
kalvopäällysteiset tabletit
FR: LOSARTAN/Hydrochlorothiazide Teva 50mg/12.5 mg (100/25 mg ), comprimé pelliculé
HU: Losartan Plusz Teva 50/12,5 mg (100/25 mg ) filmtabletta
IE: Losartan/hydrochlorothiazide TEVA 50/12.5 mg (100/25 mg ) Film-coated Tablets
IT: Losartan/Idroclorotiazide TEVA 50/12,5 mg (100/25 mg ) compresse rivestite con film
7/7
LU: Losartan TEVA 50 mg/12,5 mg (100/25 mg ) comprimés pelliculés
NL: Losartankalium/HCT 50/12,5 PCH, filmomhulde tabletten 50/12, 5mg, Losartankalium/HCT
100/25 PCH, filmomhulde tabletten 100/2 5mg
NO: Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50/12,5 mg (100/25 mg ) tabletter, filmdrasjerte
PT: Losartan + Hidroclorotiazida Teva
SE: Losartan/Hydrochlorothiazide Teva 50 mg/12,5 mg (100/25 mg ) filmdragerade tabletter
SI: CoLosartan TEVA 50 mg/12.5 mg (100/25 mg ) filmsko obložene tablete
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.3.2013

Recenze

Recenze produktu GIOVAX PLUS H 100 MG/25 MG 14 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu GIOVAX PLUS H 100 MG/25 MG 14 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze