Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD
Kód výrobku: 137301
Kód EAN: 6432100007216
Kód SÚKL: 31577
Držitel rozhodnutí: ORION PHARMA A/S (ERCOPHARM LTD), KVISTGARD

Příbalový leták

1/9
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls167754/2012
a příloha k sp. zn. sukls92337/2012
PŘÍBALOVÁ INFORMACE
Giona Easyhaler 100
Giona Easyhaler 200
Giona Easyhaler 400
prášek k inhalaci
budenosidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Giona Easyhaler a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Giona Easyhaler používat
3. Jak se přípravek Giona Easyhaler používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Giona Easyhaler uchovávat
6. Další informace
1. Co je přípravek Giona Easyhaler a k čemu se používá
Giona Easyhaler je lék preventivní. Léčí zánět a je používán k prevenci příznaků astmatu. Patří do
skupiny léčiv nazývaných kortikosteroidy.
Budenosid NEZASTAVÍ astmatický záchvat, který již začal. Proto budete vždy potřebovat mít u sebe
rychle účinkující bronchodilatátor (beta2 agonista), přípravek, který rozšíří průdušky.
Prášek budenosidu je obsažen v inhalátoru nazývaném Easyhaler. Náustkem inhalátoru budete
vdechovat prášek do plic.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Giona Easyhaler používat
Neužívejte přípravek Giona Easyhaler, pokud jste alergický/á (přecitlivělý/á):
- na léčivou látku budesonid,
- na mléčnou bílkovinu (pomocná látka laktosa obsahuje mléčnou bílkovinu).
V tomto případě informujte svého lékaře, který přípravek vymění za jiný.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Giona Easyhaler je zapotřebí:
Informujte lékaře dříve, než začnete přípravek Giona Easyhaler používat, pokud trpíte:
- plicní tuberkulózou,
- neléčenou bakteriální, virovou nebo houbovou infekcí v ústech, dýchacích cestách nebo plicích,
- závažným onemocněním jater.
2/9
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:
Informujte lékaře, pokud užíváte:
- nosní přípravky obsahující kortikosteroidy,
- tablety obsahující kortikosteroidy,
- antimykotika (protihoubové léky) obsahující itrakonazol nebo ketokonazol.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech dalších lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná, plánujete těhotenství nebo kojíte, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete
přípravek Giona Easyhaler používat. Inhalovaný budenosid nemá žádný nežádoucí účinek na zdraví
plodu / novorozence.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Není známo, že by přípravek Giona Easyhaler ovlivnil schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku Giona Easyhaler
Přípravek Giona Easyhaler obsahuje tak malé množství laktosy, které pravděpodobně nezpůsobí
problémy, ani pokud trpíte nesnášenlivostí laktosy. Pokud trpíte nesnášenlivostí k některým cukrům.
informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete přípravek užívat.
Laktosa obsahuje mléčnou bílkovinu, která může způsobit alergické reakce.
3. Jak se přípravek Giona Easyhaler používá
Dodržujte pokyny pro zacházení s inhalátorem uvedené na konci této příbalové informace.
Účinek budenosidu může být znatelný až po několika dnech léčby, ale maximálního účinku dosáhne
až po několika týdnech. Musíte používat přípravek Giona Easyhaler pravidelně, aby se zabránilo
astmatickému zánětu. Používejte přípravek pravidelně podle pokynů, a to i tehdy, když už žádné
příznaky nemáte.
Váš lékař Vám předepsal pro Vás vhodnou sílu a dávku přípravku. Pečlivě dodržujte jeho pokyny.
Obvyklá dávka pro dospělé a děti od 6 let:
- 1 až 2 dávky inhalované ráno a večer, nebo jednou denně večer.
Při pokračování léčby může Váš lékař po nějakém čase přizpůsobovat dávkování tak, abyste užíval(a)
co nejnižší účinnou dávku potřebnou pro kontrolu Vašeho astmatu (udržovací dávku).
Pokud je přípravek Giona Easyhaler používán dítětem, ujistěte se, že jej používá správně.
K preventivnímu přípravku Giona Easyhaler musíte používat i bronchodilatátor (k úlevě při akutním
záchvatu):
Budenosid NEZASTAVÍ astmatický záchvat, který již začal. Proto budete vždy potřebovat při
akutních příznacích astmatu mít při sobě rychle účinkující bronchodilatátor (beta2 agonista),
přípravek, který rozšíří průdušky.
Při pravidelném používání bronchodilatátoru (beta2 agonista) jej musíte inhalovat před přípravkem
Giona Easyhaler.
Zhoršení příznaků astmatu během léčby:
Okamžitě informujte lékaře, pokud:
- se během léčby zhorší sípání nebo pocit tíhy na hrudi,
3/9
- potřebujete bronchodilatátor užívat častěji než dříve,
- Vám bronchodilatátor nepomáhá tak dobře jako dříve.
Vaše astma se mohlo zhoršit a můžete potřebovat zvláštní léčbu.
Náhrada tablet s kortikosteroidy přípravkem Giona Easyhaler:
Informujte svého lékaře pokud užíváte kortikosteroidové tablety (např. kortison) k léčbě Vašeho
astmatu. Váš lékař může postupně snižovat počet tablet a nakonec léčbu tabletami během několika
týdnů ukončit. Pokud se necítíte v tomto přechodném období dobře, informujte lékaře, ale nepřerušujte
léčbu přípravkem Giona Easyhaler.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Giona Easyhaler než jste měl(a)
Jestliže užijete větší dávku nebo více dávek přípravku Giona Easyhaler, oznamte to okamžitě svému
lékaři. Pokračujte dále v užívání přípravku Giona Easyhaler, pokud lékař nerozhodne jinak.
Je důležité užívat přípravek podle pokynů lékárníka a lékaře. Nesmíte zvyšovat ani snižovat dávkování
bez předchozí porady s lékařem.
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Giona Easyhaler
Pokud jste vynechal(a) dávku, vdech, užijte ji jakmile si vzpomenete. Je-li již čas na Vaši další dávku
v obvyklou dobu, užijte následující dávku. Nejlépe je užívat přípravek vždy ve stejnou denní dobu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Giona Easyhaler
Nepřerušujte užívání přípravku bez konzultace s lékařem. Pokud užívání přerušíte náhle, může se
Vaše astma zhoršit.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i Giona Easyhaler nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 10, ale více než 1 ze 100):
Dráždění v krku, chrapot, potíže s polykáním, kašel nebo kvasinková infekce (moučnivka) v ústech
nebo v krku. Pokud se u Vás některé z těchto příznaků objeví, nepřerušujte užívání přípravku Giona
Easyhaler a řekněte to svému lékaři.
Těmto výše uvedeným nežádoucím účinkům lze většinou předcházet důsledným vyplachováním úst a
krku vodou nebo vyčištěním zubů po každé inhalaci. Vodu, kterou ústa vyplachujete nepolykejte,
vyplivněte jí.
Vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 1 000, ale více než 1 ze 10 000):
Příliš velké nebo malé množství kortisolu v krvi. Útlum nadledvinek (žláza u ledvin). Kožní vyrážka,
svědění a pohmožděniny. Zpomalení růstu u dětí. Deprese, neklid a nervozita. Změny chování,
především u dětí.
Vzácné závažné alergické reakce:
Pokud se u Vás vyskytne svědění, vyrážka, zčervenání kůže, otok očních víček, rtů, tváře nebo hrdla,
sípání, nízký krevní tlak nebo kolaps krátce po inhalaci dávky, postupujte tímto způsobem:
- ukončete užívání přípravku Giona Easyhaler
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
Zkrácení dechu okamžitě po inhalaci
Vzácně může inhalovaný lék zhoršit sípání a zkrácení dechu okamžitě po podání (bronchospasmus).
Pokud se toto stane:
- ukončete užívání přípravku Giona Easyhaler
- užijte rychle působící bronchodilatátor
- okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
4/9
Velmi vzácné nežádoucí účinky (u méně než 1 pacienta z 10 000):
Šedý zákal, glaukom (zelený zákal, vysoký tlak v oku). Pokles minerální kostní hustoty (zeslabení
kostí).
Frekvence výskytu není známá, ale nežádoucí účinky se mohou objevit:
Problémy se spaním, úzkost, agresivita, zvýšení motorické aktivity (problémy stát klidně) a
podrážděnost. Tyto účinky se pravděpodobněji vyskytnou u dětí.
Pokud myslíte, že máte některý z těchto vzácných nežádoucích účinků, anebo se jakéhokoliv z nich
obáváte, řekněte to svému lékaři.
5. Jak přípravek Giona Easyhaler uchovávat
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Před prvním použitím: uchovávejte přípravek v neotevřeném plastovém obalu.
Po prvním otevření plastového obalu: uchovávejte při teplotě do 30 C a tak, aby byl chráněn před
vlhkem. Doporučuje se uschovávat Easyhaler v ochranném pouzdře.
Giona Easyhaler vyměňte vždy 6 měsíců po otevření plastového obalu. Pro snadnější zapamatování si
zapište datum, kdy jste otevřeli fóliový sáček:
Pokud Vám Giona Easyhaler navlhne, je potřeba vyměnit jej za nový.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Giona Easyhaler obsahuje
Léčivou látkou je budesonidum.
Pomocnou látkou je laktosa (která obsahuje mléčnou bílkovinu).
Jak přípravek Giona Easyhaler vypadá a co obsahuje toto balení
Bílý až téměř bílý prášek.
Giona Easyhaler 100:
200 dávek + ochranné pouzdro
1 x 200 dávek
2 x 200 dávek
600 dávek (3 x 200 dávek)
Giona Easyhaler 200:
120 dávek
200 dávek + ochranné pouzdro
1 x 200 dávek
2 x 200 dávek
600 dávek (3 x 200 dávek)
5/9
Giona Easyhaler 400:
100 dávek + ochranné pouzdro
1 x 100 dávek
2 x 100 dávek
Držitel rozhodnutí o registraci
Orion Corporation
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Výrobce
Orion Corporation, Orion Pharma
Orionintie 1
FI-02200 Espoo
Finsko
Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech Evropského hospodářského prostoru
pod těmito názvy:
Finsko, Maďarsko, Německo Budesonid Easyhaler
Španělsko Budesonida Easyhaler
Belgie, Polsko BudesonideEasyhaler
Slovinsko Budesonid Orion Easyhaler
Nizozemsko Budesonide Orion Easyhaler
Velká Británie Easyhaler Budesonide
Norsko, Švédsko, Dánsko, Česká republika, Slovensko, Rakousko Giona Easyhaler
Estonsko, Litva, Lotyšsko Giona Easyhaler
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 19.9.2012
6/9
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ INHALÁTORU
Giona Easyhaler se používá snadno. Nejdříve si však přečtěte následující instrukce: řeknou Vám co
byste měli dělat a na co si máte dávat pozor.
VYBALENÍ INHALÁTORU
Samotný inhalátor (obr. 1) je zabalen v ochranném plastovém sáčku, který jej chrání před vlhkem.
Sáček otevřete pouze v případě, že inhalátor začnete používat.
Ochranné pouzdro je dobrovolné. Jestliže používáte inhalátor bez ochranného pouzdra, přejděte
k bodu Užití dávky léku Giona Easyhaler (obr. 3b).
Otevřete ochranné pouzdro a inhalátor vložte dovnitř (obr. 2). Ujistěte se, že na náustku inhalátoru je
nasazený kryt (brání náhodnému zmáčknutí inhalátoru).
Pokud inhalátor nepoužijete ihned, vložte jej do ochranného pouzdra.
Obrázek 2.
Kryt náustku
. .
Inhalátor
Náustek
t
Ochranné pouzdro
Obrázek 1.
7/9
UŽITÍ DÁVKY LÉKU GIONA EASYHALER
Užíváte-li také úlevový bronchodilatační inhalační přípravek, užijte jej jako první.
Používáte-li ochranné pouzdro, otevřete jej.
Sundejte kryt náustku.
A. Protřepejte
Inhalátor důkladně protřepejte tři- až pětkrát nahoru a dolů (obr. 3a, 3b). Tím zajistíte, že se prášek
řádně uvolní a odměří se správná dávka. Po protřepání držte inhalátor ve svislé poloze.
B. Stiskněte
Zmáčkněte jednou inhalátor mezi ukazováčkem a palcem (obr. 4a, 4b) dokud neuslyšíte cvaknutí a
nechte inhalátor vrátit do původní polohy. Tím se do dávkovací komůrky uvnitř náustku odměřila
dávka. Stále držte inhalátor ve svislé poloze.
Pokud si myslíte, že jste inhalátor stiskli více než jednou, přečtěte si upozornění (obr. 6a a 6b).
C. Inhalujte
V sedě nebo ve stoje
- Vydechujte normálně (ale NE do inhalátoru).
- Vložte náustek do úst mezi zuby a pevně jej sevřete rty.
- Silně a zhluboka se nadechněte (obr. 5a, 5b).
- Uvolněte inhalátor z úst.
- Alespoň na 5 sekund zadržte dech, poté dýchejte normálně.
Obrázek 3a. Obrázek 3b.
Obrázek 4a. Obrázek 4b.
8/9
Ujistěte se, že jste do inhalátoru nevydechli. Je to důležité, inhalátor by se mohl ucpat. Pokud jste do
inhalátoru vydechli, přečtěte si upozornění (obr. 6a a 6b).
Pokud máte předepsán více než 1 vdech, opakujte body A, B a C.
Nasaďte zpět kryt náustku. Používáte-li ochranné pouzdro, uzavřete jej.
Výplach
Vypláchněte si ústa a krk vodou a vyplivněte jí. To snižuje riziko kvasinkové infekce (moučnivky).
UPOZORNĚNÍ!
Jestliže inhalátor náhodně stisknete nebo jste jej stiskli více než jednou anebo jste do inhalátoru
vydechli, odstraňte prášek z náustku poklepáním proti desce stolu nebo dlani (obr. 6a, 6b). Tím se
zajistí správné dávkování. Potom zopakujte postup v bodech A, B a C.
ČIŠTĚNÍ INHALÁTORU
Náustek vyčistěte alespoň jednou týdně suchou látkou. Nikdy nepoužívejte vodu nebo jiné tekutiny,
prášek v Easyhaleru je citlivý na vlhkost.
Používáte-li ochranné pouzdro, vyjměte z něj inhalátor a otřete jej. Když inhalátor vkládáte zpět do
ochranného pouzdra, nasaďte na náustek kryt, který brání náhodnému uvolnění dávky.
VÝMĚNA INHALÁTORU ZA NOVÝ
Součástí inhalátoru je počitadlo, které ukazuje zbývající počet dávek v inhalátoru (obr. 7a, 7b).
Počítadlo se pootočí po každých pěti stisknutích inhalátoru (dávkách). V červené oblasti počitadlo
ukazuje zbývajících posledních 20 dávek. Pokud nemáte nový Easyhaler, požádejte svého lékaře o
předpis. Když počítadlo ukazuje 0, je čas Easyhaler vyměnit a to i přesto, že okénkem na zadní straně
inhalátoru (obr. 8) lze v inhalátoru vidět zbývající prášek.
Obrázek 5a.
Obrázek 5b.
Obrázek 6b.Obrázek 6a.
9/9
Ochranné pouzdro si ponechte pro nový inhalátor.
Počítadlo
dávek
Obrázek 7a. Obrázek 7b.
Počítadlo
dávek
Obrázek 8.
xxx xx:
xxx:
xx-xxxx
xx-xx-x
xx-xxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxx x/ xxxx xxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxx Xxxxxx X.X.
XXXXXXXXX XXX XXX
Okénko

Recenze

Recenze produktu GIONA EASYHALER 400 2X100DÁVEK Prášek k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu GIONA EASYHALER 400 2X100DÁVEK Prášek k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze