Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

GERATAM 3 G 4X15ML/3GM Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42772

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: UCB S.R.O.
Kód výrobku: 42772
Kód EAN: 8594013101288
Kód SÚKL: 52421
Držitel rozhodnutí: UCB S.R.O.
Časná stadia senilní demence Alzheimerova typu. Prevence a léčba senilních a poúrazových kognitivních a psychických dysfunkcí. Facilitace učení a paměťových funkcí u vývojové dyslexie, poruchy kognitivních funkcí po prodělané hypoxii a ischémii mozku a jejich prevence. Symptomatologie po CMP, bezvědomí, kortikální myoklonie. Vertigo. Léčba abstinenčních příznaku u alkoholismu, delirium tremens. Prevence vlivu agresivních faktorů (alkoholu, hypoxie, xenobiotik) na mozkové funkce. Srpkovitá anémie. Piracetam může být podáván dospělým, dětem školního věku i mladistvým.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls157372/2012 
a sp.zn. sukls153692/2016 
 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

 

GERATAM 3 g 

injekční roztok 

(piracetamum

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Geratam a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Geratam používat 

3. 

Jak se Geratam používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Geratam uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace

 

 
 
1. 

Co je Geratam a k čemu se používá 

Geratam obsahuje léčivou látku piracetam. Tato látka přímým účinkem příznivě ovlivňuje funkci 
mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí. U pacientů s nedostatečnými funkcemi 
centrálního nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a 
zlepšuje poznávací schopnosti.  
Geratam se používá u dospělých v indikacích: 
  léčba psychoorganického syndromu - porucha mozkové činnosti, která se projevuje např. ztrátou 

paměti, poruchou pozornosti a nedostatkem energie  

  kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů) 
  vertigo (pocit, že se točíte Vy nebo Vaše okolí, závratě) 
  prevence a léčba uzávěru cév u srpkovité anemie (onemocnění červených krvinek). 
 
Děti 
- prevence a léčba uzávěru cév u srpkovité anemie (onemocnění červených krvinek).

 

 
Geratam může být podáván dospělým, dospívajícím a dětem od 3 let. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Geratam používat 

Nepoužívejte Geratam 
-  jestliže jste alergický(á) na piracetam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

-  v případě krvácení do mozku 
-  v konečném stadiu onemocnění ledvin 
-  jestliže trpíte vzácným dědičným onemocněním mozku - Huntingtonova chorea. 

 

Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Geratam se poraďte se svým lékařem, jestliže máte onemocnění ledvin. 
V případě potřeby Vám bude podána snížená dávka přípravku. 

 

2/4 

Geratam ovlivňuje krevní srážlivost. Poraďte se s lékařem před zahájením používání tohoto přípravku, 
pokud se Vás týká některý z těchto stavů: 

  trpíte závažným krvácením  

  máte zvýšené riziko krvácení – např. vřed trávicího ústrojí  

  v minulosti jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu s krvácením do mozku  

  máte poruchu krevní srážlivosti  

  musíte podstoupit chirurgický výkon včetně zubního zákroku  

  užíváte léky zabraňující srážlivosti krve (tzv. antikoagulancia nebo antiagregační přípravky), 

např. kyselinu acetylsalicylovou v nízkých dávkách. 

 
Další léčivé přípravky a Geratam 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
  Byl zaznamenán případ vzájemného ovlivnění účinku piracetamu a účinku současně podávaného 

přípravku s hormony štítné žlázy (T3 a T4), při kterém byly pozorovány příznaky zmatenosti, 
podrážděnosti a poruchy spánku. 

  Současné užívání antikoagulancia acenokumarolu (lék zabraňující srážení krve) vedlo k zesílení 

jeho účinku. 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán. 
Geratam 3 g nemá být v průběhu těhotenství podáván, pokud to není nezbytně nutné. O vhodnosti 
podávání přípravku v těhotenství musí rozhodnout lékař. 
Piracetam se vylučuje do mateřského mléka. Proto Geratam nemá být podáván kojícím ženám.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem k nežádoucím účinkům, které byly pozorovány po podání přípravku, nelze vyloučit 
možnost ovlivnění schopnosti řídit a obsluhovat stroje. Sledujte pozorně svoji reakci na lék. Pokud 
u sebe zpozorujete snížení pozornosti a schopnosti reakce, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte 
stroje.  
 
Injekční roztok Geratam 3 g obsahuje sodík 
Injekční roztok obsahuje asi 1 mmol (odpovídá 23 mg) sodíku na 24 g piracetamu. Nutno vzít v úvahu 
u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
3.  

Jak se Geratam používá 

 
Léčba příznaků psychoorganického syndromu  
Doporučená denní dávka piracetamu je v rozsahu 2,4−4,8 g denně, rozdělená do dvou až tří dávek. 
 
Kortikální myoklonie (mimovolní záškuby jednotlivých svalů)
 
Dávkování stanovuje lékař u každého pacienta individuálně. Denní dávka je na začátku léčby 
zpravidla 7,2 g piracetamu. Tuto dávku lékař postupně zvyšuje o 4,8 g každé tři až čtyři dny až do 
dávky 24 g. Ta se podává rozdělená do 2−3 dílčích dávek (tj. podává se 12 g piracetamu 2x denně 
nebo 8 g piracetamu 3x denně). V případě akutních příhod Vám lékař dávku upraví. 
Geratam je třeba podávat, dokud přetrvávají příznaky Vašeho onemocnění. 
 
Vertigo (závratě) 
Doporučená denní dávka piracetamu je v rozsahu 2,4−4,8 g denně, podávaná rozděleně ve dvou až 
třech dílčích dávkách. 
 
Srpkovitá anemie
 
Doporučená preventivní dávka (užívaná ústy ve formě tablet nebo roztoku) je 160 mg/kg/tělesné 
hmotnosti/den.  
U remise onemocnění (vymizení příznaků onemocnění, nikoliv nemoci samé) se podává nitrožilně 
300 mg/kg tělesné hmotnosti/den rozděleně ve 4 dílčích dávkách.  

 

3/4 

Dávka nižší než 160 mg/kg tělesné hmotnosti/den nebo nepravidelné užívání může způsobit opětovné 
objevení příznaků tohoto onemocnění. 
 
Děti 
Podávání piracetamu dětem od 3 let se srpkovitou anemií je doporučeno ve stejných dávkách jako pro 
dospělé. Dávka nižší než 160 mg/kg tělesné hmotnosti/den nebo nepravidelné užívání může způsobit 
opětovné objevení příznaků tohoto onemocnění. 
 
Pokud trpíte onemocněním ledvin, může Vám lékař předepsat nižší dávku. 
 
Způsob podání 
Parenterální podání (injekční) se většinou používá, pokud není možné perorální podání piracetamu 
(ústy), např. při polykacích problémech, bezvědomí. Intravenózní injekce (do žíly) se aplikuje pomalu 
v průběhu několika minut. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více nebo méně přípravku, než mělo být  
Protože Vám přípravek bude podávat zdravotnický pracovník, není pravděpodobné, že by Vám bylo 
podáno více nebo méně přípravku. 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100): nervozita, hyperkineze (zvýšená pohybová aktivita), zvýšení 
tělesné hmotnosti. 
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000): deprese, spavost, tělesná slabost. 
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000): tromboflebitida (povrchových zánět žil projevující se 
zčervenáním a bolestí v průběhu postižené žíly), nízký krevní tlak, bolest v místě injekce, horečka. 
Není známo (frekvenci není možné z dostupných údajů určit): krvácivé poruchy, anafylaktoidní 
reakce (závažné alergické reakce), přecitlivělost, neklid, úzkost, zmatenost, halucinace, porucha 
koordinace pohybů, poruchy rovnováhy, zhoršení epilepsie, bolest hlavy, nespavost, závratě, bolest 
břicha, bolest nadbřišku, průjem, pocit na zvracení, zvracení, angioedém (otok na různých místech 
organismu), zánět kůže, svědění, kopřivka. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete 

přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.  
 
5.  

Jak Geratam uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a ampulce. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co Geratam obsahuje 
Léčivá látka: Piracetamum 3 g v 15 ml injekčního roztoku. 
Pomocné látky: Trihydrát octanu sodného, kyselina octová 99%, voda na injekci. 
 
Jak Geratam vypadá a co obsahuje toto balení 

 

4/4 

 
Čirý bezbarvý roztok. 
Odlamovací ampulka z bezbarvého skla třídy I, výlisek z plastu pro 4 ampule, krabička. 
Velikost balení: 4 ampule. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Brusel, Belgie 
 
Výrobce 
Aesica Pharmaceuticals S.r.l., Pianezza (TO), Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.8.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu GERATAM 3 G 4X15ML/3GM Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GERATAM 3 G 4X15ML/3GM Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám