Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

GENTAMICIN WZF POLFA 0.3% 1X5ML Oční kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16189

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, WARSZAWA
Kód výrobku: 16189
Kód EAN: 5900257015404
Kód SÚKL: 51664
Držitel rozhodnutí: WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, WARSZAWA
Přípravek se používá při léčbě akutního a chronického zánětu spojivek, zánětů okrajů víček, zánětu slzných váčků, povrchového zánětu rohovky, poškození epitelu rohovky, ječného zrna. Přípravek se rovněž používá při předoperační a pooperační profylaxi (předcházení) infekcí tkání vnitřního oka. Přípravek mohou používat dospělí a mladiství a může být používán i u dětí od 3 měsíců věku.

Příbalový leták

1

 

sp.zn. sukls18072/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

GENTAMICIN WZF POLFA 3 mg/ml  oční kapky, roztok 

 

gentamicinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 

1. 

Co je přípravek Gentamicin WZF Polfa a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gentamicin WZF Polfa používat 

3. 

Jak se přípravek Gentamicin WZF Polfa používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Gentamicin WZF Polfa uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 
 
 

1. 

Co je přípravek Gentamicin WZF Polfa a k čemu se používá 

 
Gentamicin je antibiotikum působící na řadu bakterií vyvolávajících záněty očních tkání. 
 
Gentamicin WZF Polfa se používá při léčbě: 

akutního a chronického bakteriálního zánětu očí (zánětu spojivek, zánětu okrajů víček, zánětu 
slzných váčků), 

u zánětu a vředu rohovky způsobených bakteriemi citlivými na gentamicin,  

jako předcházení vzniku očních infekcí před a po oční operaci. 

 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gentamicin WZF Polfa 
používat 

 
Nepoužívejte přípravek Gentamicin WZF Polfa  

jestliže jste alergický(á) na gentamicin nebo na aminoglykosidová antibiotika nebo na 
kteroukoli další složku přípravku uvedenou v bodě 6. 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Gentamicin WZF Polfa se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při dlouhodobém lokálním podávání může dojít k přemnožení mikroorganismů, které nejsou citlivé na 
gentamicin. 
 
V případě závažné oční bakteriální infekce Vám může lékař dále předepsat další antibiotikum (např. 
podávané ústy). 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gentamicin WZF Polfa  
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které 

2

 

možná budete užívat. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Gentamicin má být používán v těhotenství nebo během kojení, jen pokud to lékař bude považovat za 
nezbytné a po pečlivém vyhodnocení možných rizik a přínosů. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Vzhledem k možnému slzení a rozmazanému vidění po nakapání přípravku do oka se přípravek nemá 
používat těsně před zahájením řízení vozidel nebo obsluhy strojů. 
 
Přípravek Gentamicin WZF Polfa obsahuje benzalkonium-chlorid  
Vzhledem k obsahu benzalkonium-chloridu v přípravku se vyvarujte používání přípravku Gentamicin 
WZF Polfa s měkkými (hydrofilními) kontaktními čočkami. Před aplikací vyjměte kontaktní čočky a 
počkejte nejméně 15 minut před jejich opětovným vložením. Benzalkonium-chlorid může způsobit 
podráždění oka a změnu barvy kontaktních čoček. 
 
 

3. 

Jak se přípravek Gentamicin WZF Polfa používá 

 
Vždy používejte přípravek Gentamicin WZF Polfa přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem. 
 
Dávkování 
 

Dospělí a děti starší než 1 rok: 
Obvykle se podávají 1 až 2 kapky každé 4 hodiny do spojivkového vaku. 
 
Kojenci ve věku 3 měsíce až 1 rok: 
Jedna kapka 3krát denně 
 
Způsob podání 
Přípravek je určen pouze pro oční podání. 
 
Nedotýkejte se konce kapátka, protože může dojít ke kontaminaci obsahu. 
 
Návod k použití 
1. 

Před aplikací přípravku si důkladně umyjte ruce. 

2. 

Odšroubujte víčko na lahvičce. 

3. 

Zakloňte hlavu a stáhněte prstem dolní víčko, tak abyste vytvořili kapsu mezi očním víčkem a 
okem. 

4. 

Otočte lahvičku a pomocí palce a ukazováčku mírně stiskněte její stěnu, dokud nevymáčknete 
jednu kapku přípravku do oka. Nedotýkejte se oka, očního víčka a dalších povrchů koncem 
kapátka ani oka. Pokud kapku nevkápnete přímo do oka, aplikujte jinou. 

5. 

Pokud lékař doporučil aplikaci léčivého přípravku do druhého oka, opakujte kroky 3 a 4. 

6. 

Kapátko bylo navrženo tak, aby umožnilo podání přesné dávky, a proto otvor v kapátku 
nerozšiřujte. 

7. 

Po aplikaci našroubujte víčko na lahvičku. Neuzavírejte ale lahvičku příliš těsně. 

 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Gentamicin WZF Polfa , než jste měl(a) 
Při předávkování přípravkem Gentamicin WZF Polfa vypláchněte oči vlažnou vodou. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Gentamicin WZF Polfa  
Zapomenete-li použít dávku, použijte ji co nejdříve. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku.

 

3

 

 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Během léčby se mohou vyskytnout případy slzení, zarudnutí očí, bolesti a pálení v očích, 
světloplachost. Poruchy zraku mohou přetrvávat několik minut po aplikaci.  
 
Mohou se objevit lehké alergické reakce na tento přípravek, které se projevují například silným anebo 
déletrvajícím zarudnutím a pálením spojivkového vaku nebo očního víčka. Při výskytu jakékoli 
alergické reakce přestaňte přípravek používat a neprodleně kontaktujte lékaře. 
 
U pacientů, kteří měli výrazně porušenou rohovku, byly v průběhu léčby velmi vzácně zaznamenány 
případy kalcifikace rohovky (ukládání vápenatých solí v rohovce projevující se vznikem zakalených 
skvrn). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 

5. 

Jak přípravek Gentamicin WZF Polfa uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Neotevřený přípravek: Uchovávejte při teplotě do 25 °

C.

 Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl 

přípravek chráněn před světlem.  
Chraňte před mrazem. 
 
Po otevření může být přípravek uchováván maximálně po dobu 28 dnů při teplotě do 25 °

C

 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za 
“EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Gentamicin WZF Polfa obsahuje 

Léčivou látkou je gentamicinum. Jeden ml roztoku obsahuje gentamicinum 3 mg jako 
gentamicini sulfas 5 mg (1 ml obsahuje 30 kapek). 

4

 

Dalšími složkami jsou benzalkonium-chlorid, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, 
chlorid sodný, monohydrát dihydrogenfosforečnanu sodného, čištěná voda. 

 
Jak přípravek Gentamicin WZF Polfa vypadá a co obsahuje toto balení 

Pět ml očních kapek v bílé polyethylenové lahvičce s kapátkem a bílým šroubovacím, uzávěrem 
garantujícím neporušenost obalu v  krabičce. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. 

ul. Karolkowa 22/24; 01-207 Varšava, Polsko 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 9. 2017 

 

Recenze

Recenze produktu GENTAMICIN WZF POLFA 0.3% 1X5ML Oční kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GENTAMICIN WZF POLFA 0.3% 1X5ML Oční kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám