Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML 10X2ML/80MG Injekční roztok - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 19853

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 19853
Kód EAN: 3838957890248
Kód SÚKL: 96414
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Gentamicin Gentamicin je indikován na léčbu vážných infekcí jako např.: - septikémie (včetně neonatální sepse); - závažné, komplikované a opakované infekce močového ústrojí; - infekce dolních cest dýchacích; - infekce kůže, měkkých tkání a popálenin; - infekce centrálního nervového systému (včetně meningitídy) v kombinaci s intraventrikulární aplikací; - břišní infekce. Gentamicin je lékem volby při léčbě závažných bakteriálních infekcí způsobených neznámým či neidentifikovaným agens a také v případě infekcí doprovázejících nemoci, jež vážně narušují odolnost organismu (leukémie, diabetes, léčba kortikosteroidy atd.). V takovýchto případech je gentamicin většinou používán v kombinaci s beta-laktamovými antibiotiky.

Příbalový leták

1/8 

sp.zn.sukls30010/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Gentamicin Lek 40 mg/2 ml 
Gentamicin Lek 80 mg/2 ml   

Injekční/infuzní roztok 

Gentamicinum 

 

 
 
Přečtěte si  pozorně celou příbalovou informaci  dříve, než začnete tento přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl  by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek Gentamicin Lek a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gentamicin Lek používat  

3. 

Jak se přípravek Gentamicin Lek používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Gentamicin Lek uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK GENTAMICIN LEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Gentamicin  Lek  je  antibiotikum  ze  skupiny  aminoglykosidů.  Působí  proti  některým 
grampozitivním  bakteriím  a  je  obzvlášť  účinné  proti  infekcím  vyvolaným  gramnegativními 
bakteriemi. 
Gentamicin Lek se používá k léčbě těžkých infekcí, jako jsou např.: 
 

  sepse (otrava krve) včetně sepse novorozenců 

  závažné opakované infekce močových cest 

  infekce dolních dýchacích cest 
  infekce kůže a měkkých tkání 

  infekce  centrálního  nervového  systému  včetně  meningitidy  (zánětu  mozkových  plen), 

v kombinaci s místním podáním 

  infekce kostí a kloubů 

  endokarditida (zánět srdeční nitroblány) 

  infekce spálenin, zranění a chirurgických ran 

  břišní infekce a jejich prevence, zejména po  chirurgických výkonech na  močových cestách a 

v trávicím ústrojí. 

 
Gentamicin  je  lék  volby  také  při  léčbě  těžkých  bakteriálních  infekcí  vyvolaných  neznámými 
původci  a  infekcí,  které  se  vyvinuly  v průběhu  chorob  a  situací  závažnou  měrou  snižujících 

2/8 

odolnost  organismu  (např.  při  cukrovce,  při  leukemii,  při  léčbě  glukokortikoidy).  V těchto 
případech se gentamicin obvykle používá v kombinaci s beta-laktamovými antibiotiky. 
  
 
2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
GENTAMICIN LEK POUŽÍVAT
 

 
Nepoužívejte přípravek Gentamicin Lek: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže jste alergický(á) na jiná aminoglykosidová antibiotika. 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Gentamicin Lek se poraďte se svým lékařem: 
-  jestliže trpíte poruchou funkce ledvin. 
-  jestliže trpíte poruchou sluchu nebo  ušním šelestem. 
-  jestliže trpíte závratěmi. 
-  jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou nebo myasthenií gravis. 
-  jestliže trpíte nedostatkem vápníku, draslíku nebo hořčíku. 
-  jestliže jste ve stavu dehydratace, tj. nedostatku vody v organismu. 
-  jestliže je Vám 65 let nebo více. 
-  jestliže pacient je novorozenec. 
 
Aby  bylo  sníženo  riziko  poškození  Vašeho  sluchového  nervu  a  Vašich  ledvin,  bude  Váš  lékař 
pečlivě vážit následující: 

  Vyšetření sluchu, vestibulárního ústrojí (ústrojí pro udržování rovnováhy) a funkce ledvin 

před zahájením léčby, v jejím průběhu a po ukončení léčby. 

  Dávkování přesně podle stavu funkce ledvin. 
  Doplňkové  podání  antibiotik  přímo  do  místa  infekce  při  poruše  funkce  ledvin  musí  být 

zohledněno v celkové dávce. 

  Sledování koncentrací gentamicinu v séru, obzvlášť vyžaduje-li to Váš případ. 

  Jestliže už máte sluchový nerv poškozený (poruchy sluchové nebo rovnovážné fukce) nebo 

je-li  léčba  dlouhotrvající,  bude  požadovat  dodatečná  vyšetření  rovnovážného  ústrojí  a 
sluchu. 

  Je-li to možné, léčba gentamicinem by neměla být delší než 10  – 14 dnů. Aby doba mezi 

jednotlivou léčbou gentamicinem nebo jinými blízce příbuznými antibiotiky byla dostatečně 
dlouhá; 7 – 14 dnů. 

  Vyhnout  se  podání  ostatních  látek  s  možným  škodlivým  účinkem  na  sluchový  nerv  nebo 

ledviny současně s gentamicinem. Je-li to nevyhnutelné, je nutné obzvlášť pečlivé sledování 
funkce ledvin. 

  Vaši  aktuální  tekutinovou  bilanci  (stav  tělesných  tekutin)  a  produkci  moče,  zda  je  v 

normálním rozmezí. 

 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gentamicin Lek
 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a)  nebo  které  možná  budete  užívat,  a  to  i  o  lécích,  které  jsou  dostupné  bez  lékařského 
předpisu,  o  rostlinných  přípravcích,  o  vysokých  dávkách  vitaminů  a  minerálů.  Také  nezačínejte 
užívat žádný nový léčivý přípravek bez předchozí porady se svým lékařem. 
 

3/8 

Gentamicin  Lek  a  jiné  léky  mohou  vzájemně  ovlivňovat  svou  účinnost  a  vyvolávat  nežádoucí 
účinky. Zvláštní opatrností je zapotřebí u následujících léčivých přípravků: 
 
Éter, léky uvolňující svaly 
Blokování nervové a svalové funkce aminoglykosidy je posilováno éterem a svalovými relaxancii. 
Pokud tyto přípravky dostáváte, budete obzvlášť pečlivě sledováni. 
 
Methoxyfluranová anestetika 
Anesteziolog  má  vědět,  zda  jste  dostával(a)  nebo  dostáváte  aminoglykosidy  před  provedením 
narkózy methoxyfluranem (plynné anestetikum) a vyvarovat se použití tohoto prostředku pokud je 
to možné, kvůli zvýšenému riziku poškození ledvin. 
  
Jiné léčivé prostředky s možným škodlivým účinkem na sluchový nerv a ledviny 
Velmi  pečlivě  budete  sledováni,  dostáváte-li  gentamicin  před,  během  nebo  po  léčbě  léčivými 
přípravky obsahujícími následující látky: 
-  amfotericin B (proti plísňovým onemocněním)  
-  kolistin (k dekontaminaci střev) 
-  cyklosporin (k potlačení nežádoucích imunitních reakcí)  
-  cisplatinu (protinádorový lék) 
-  vankomycin.   
 
Rovněž budete pečlivě sledováni, užíváte-li diuretika (močopudné přípravky), např. etakrynovou 
kyselinu a furosemid. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Těhotenství 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Gentamicin Lek se v období těhotenství používat nesmí, s výjimkou naprosto naléhavých případů v 
život ohrožujících situacích, jestliže jiné vhodné antibiotikum není k dispozici. 
 
Kojení 
Protože gentamicin může vyvolat závažné nežádoucí účinky u kojeného dítěte, nedoporučuje se při 
léčbě gentamicinem kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by Gentamicin Lek ovlivňoval schopnost řídit motorové vozidlo nebo obsluhovat 
stroje.  
 
Přípravek  Gentamicin  Lek  obsahuje    methylparaben  (E218)  a  propylparaben  (E216),  které 
mohou vyvolat alergické reakce (někdy opožděné) a výjimečně brochospasmus (zúžení průdušek -
může se objevit dušnost, sípání, kašel).  
Disiřičitan  sodný  (E223),  obsažený  v injekčním  roztoku,  rovněž  může  vzácně  vyvolat  alergické 
reakce a spasmus průdušek. 
Přípravek  obsahuje  méně  než  1  mmol  (23  mg)  sodíku  v jedné  dávce,  takže  se  dá  považovat  za 
prostý sodíku. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK GENTAMICIN LEK POUŽÍVÁ 

 

4/8 

Přípravek  Gentamicin  Lek  Vám  podá  lékař  nebo  sestra,  protože  se  podává  nitrosvalově 
(intramuskulární  aplikace),  nitrožilně  (intravenózní  aplikace)  anebo  do  páteřního  kanálu 
(intratekálně).  Gentamicin  Lek  se  může  podat  také  ve  formě  intravenózní  infuze.  Dávku,  způsob 
podání  a  interval  mezi  jednotlivými  dávkami  určí  lékař.  Přípravek  se  podává  jednou  až  třikrát 
denně. 
 
U běžných bakteriálních infekcí se délka léčby řídí průběhem onemocnění. Terapie v rozmezí 7 – 
14 dní je obvykle postačující.  
 
 
Obvyklé dávkování (při normální funkci ledvin) 
 
Dospělí, děti (2 – 11 let) a dospívající (12 – 16 let) 
Doporučená  denní  dávka  pro  děti,  dospívající  a  dospělé  s normální  funkcí  ledvin  je  3-6 
mg/kilogram tělesné hmotnosti denně v jedné (upřednostňováno) nebo ve dvou dílčích dávkách. 
 
Kojenci a batolata (28 dní – 23 měsíců) 
Denní dávka pro děti od jednoho měsíce  je 4,5-7,5 mg/kilogram tělesné hmotnosti denně v jedné 
(upřednostňováno) nebo ve dvou dílčích dávkách. 
 
Novorozenci 
Denní  dávka  pro  novorozence  je  4-7  mg/kilogram  tělesné  hmotnosti.  Z důvodu  delšího 
eliminačního poločasu musí být novorozencům denní dávka podávána v jedné dávce. 
 
Dávkování při poruše činnosti ledvin 
Při selhání ledvin je třeba dávkování gentamicinu upravit. Úvodní dávka je stejná jako u pacientů 
s normální  funkcí  ledvin;  při  další  léčbě  je  však  třeba  prodloužit  intervaly  mezi  jednotlivými 
dávkami. Váš lékař dávkování přiměřeně upraví. 
 
Dávkování pacientům starším než 65 let 
Jste-li starší než 65 let, lékař Vám upraví dávkování podle činnosti Vašich ledvin. 
 
Protože po stejných dávkách gentamicinu mohou  u různých pacientů být  koncetrace  gentamicinu 
v séru rozdílné, je třeba  sérové koncentrace zjišťovat  a přiměřeně upravit dávkování.  Lékař nebo 
sestra Vám odebere vzorek krve ke zjištění koncentrace léčiva v séru. 
 
Maximální denní dávka gentamicinu je 7,5 mg na 1 kg tělesné hmotnosti. 
 
Jestliže jste dostal(a) více přípravku Gentamicin Lek, než jste měl(a) 
Protože  přípravek  Gentamicin  Lek  podává  lékař  nebo  sestra,  je  předávkování  vysoce 
nepravděpodobné.  Ihned  informujte  svého  lékaře,  zjistíte-li  příznaky  předávkování  (poruchy 
udržování  rovnováhy,  poruchy  sluchu,  poškození  ledvin  –  významně  snížené  vylučování  moči, 
svalovou slabost, dýchací obtíže). Nejprve je třeba přerušit léčbu. Žádná specifická protilátka není 
k dispozici.  Gentamicin  může  být  z krve  odstraněn  ledvinovou  dialýzou.  K léčbě  blokády  funkce 
nervů  a  svalů  je  třeba  v případě  potřeby  zavést  umělé  dýchání  a  podat  chlorid  vápenatý.  U 
novorozenců je vhodná výměnná trasfuze. 
 
Odstranit nadbytečný gentamicin je obzvlášť důležité u pacientů s poruchou funkce ledvin.  
 
Jestliže jste přípravek Gentamicin Lek nedostal(a) v určenou dobu 
Není  pravděpodobné,  že  byste  nedostal(a)  Gentamicin  Lek  ve  stanovenou  dobu,  kterou  lékař 
předepsal. Informujte lékaře nebo zdravotní sestru, jestliže se domníváte, že byla vynechána dávka. 

5/8 

 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Gentamicin Lek 
Jestliže  jste  předčasně  ukončil(a)  používání  přípravku  Gentamicin  Lek,  nebude  léčba  úspěšná  a 
onemocnění se může vrátit. Poraďte se s lékařem. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. Hlášeny byly tyto nežádoucí účinky: 
 
Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):  
-  porucha funkce ledvin  

Je většinou vratná. Nejdůležitějšími rizikovými faktory jsou vysoká celková dávka, dlouhodobá 
léčba  a  zvýšené  hladiny  léčiva  v krvi.  Dalšími  rizikovými  faktory  jsou  věk,  snížení  objemu 
obíhající krve a šok.  
Mezi známky poškození ledvin patří: bílkoviny v moči, krystaly v moči, krev v moči, snížený 
objem moči a zvýšené hladiny kreatininu a močoviny v krvi.  

 
Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1000):  
-  snížené hladiny vápníku, draslíku a hořčíku v krvi (objevuje se při dlouhodobé terapii (déle než 

4 týdny) vysokými dávkami gentamicinu) 

-  přechodné zvýšení jaterních enzymů a bilirubinu (žlučového barviva). 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10000): 
-  snížený  počet  krevních  destiček,  snížený  počet  bílých  krvinek,  snížený  počet  červených 

krvinek,  zvýšený  počet  určitých  bílých  krvinek  (tzv.  eozinofilů),  snížený  počet  granulocytů 
(určitý druh bílých krvinek) v krvi  

-  reakce přecitlivělosti různé závažnosti od vyrážky a svědění, přes lékovou horečku k závažným 

těžkým akutním reakcím přecitlivělosti 

-  postižení periferních nervů a pocit mravenčení, pálení a svědění. 
-  akutní selhání ledvin. 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 
-  může  se  vyskytnout  poškození  sluchového  nervu,  porucha  udržování  rovnováhy  a  porucha 

sluchu. 
Příznaky  toxického  účinku  na  sluchový  nerv  jsou  závratě,  ušní  šelest,  ztráta  sluchu,  pocit  na 
zvracení,  zvracení,  nystagmus  (mimovolní,  rychlý,  rytmický  pohyb  očí).  Poruchy  sluchu 
většinou  postihuji  vysokofrekvenční  rozmezí  a  jsou  většinou  nezvratné.  Nejdůležitějších 
rizikovým faktorem je již existující porucha funkce ledvin. Riziko navíc roste s výší celkové a 
denní dávky.  

 
Pokud  máte  poruchu  nervosvalového  přenosu  (např.  myasthenia  gravis  nebo  Parkinsonovou 
chorobu) nebo berete léky uvolňující svaly, informujte o tom svého lékaře. U takových pacientů je 
vyžadována zvláštní opatrnost při podávání gentamicinu. 
 
 
 
 

6/8 

 
 
 
Celkové poruchy a reakce v místě vpichu: může se vyskytnout bolest v místě vpichu. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účink§  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK GENTAMICIN LEK UCHOVÁVAT  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  štítku  za 
„Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Gentamicin Lek obsahuje 
 
-  Léčivou  látkou  je  gentamicinum  ve  formě  gentamicini  sulfas.  Jedna  ampulka  obsahuje 

gentamicini sulfas 67,797 mg  resp. 135,597 mg (což odpovídá gentamicinum  40 mg resp. 80 
mg ) ve 2 ml injekčního roztoku. 

-    Pomocnými  látkami  jsou:  dinatrium-edetát,  methylparaben  (E  218),  disiřičitan  sodný  (E223), 

propylenglykol, propylparaben (E216), hydroxid sodný (pro úpravu pH), kyselina sírová (pro 
úpravu pH), voda na injekci. 

 
Jak přípravek Gentamicin Lek vypadá a co obsahuje toto balení 
Gentamicin Lek je injekční/infuzní roztok. Roztok je bezbarvý nebo téměř bezbarvý, čirý. 
 
Obal: 
Gentamicin  LEK  40mg/2ml:  bezbarvá  skleněná  ampulka  označená  2  modrými  identifikačními 
proužky. 
Gentamicin  LEK  80mg/2ml:  bezbarvá  skleněná  ampulka  označená  zeleným  identifikačním 
proužkem a červenou tečkou. 
 
Velikost balení:  
10 x 40 mg/2ml 
10 x 80 mg/2ml 

7/8 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí: 
Lek Pharmaceuticals

 

d.d., Ljubljana, Slovinsko  

 
Výrobce: 
Lek Pharmaceuticals

 

d.d., Verovškova 57 

1526 

Ljubljana, Slovinsko  

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.12.2014 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Roztok  je  bezbarvý  nebo  téměř  bezbarvý,  je  čirý  a  neobsahuje  viditelné  částice.  Před  aplikací  je 
třeba injekční/infuzní roztok pečlivé prohlédnout, aby se zajistilo, že je čirý, neobsahuje sraženiny a 
nezměnil barvu. Jestliže je vzhled přípravku pozměněn, injekční/infuzní roztok  nepoužívejte. 
 
Gentamicin se ke krátkodobé intravenózní infuzi ředí do 100 ml 0,9% roztokem chloridu sodného 
pro injekci (9 mg/ml) anebo 5% roztokem glukózy pro infuzi (50 mg/ml). Koncentrace gentamicinu 
v roztoku nesmí překročit 1 mg/ml.  
 
Inkompatibility 
Betalaktamová antibiotika mohou in vitro a méně často in vivo inaktivovat gentamicin. Tato reakce 
je  významná,  zejména  použije-li  se  spolu  s gentamicinem  penicilin,  karbenicilin  a  tikarcilin,  a 
objeví se hlavně in vitro; proto se gentamicin a betalaktamová antibiotika nesmějí mísit ve stejné 
injekční stříkačce nebo infuzní lahvi.  
 
Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním 
Všechen nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky. 
 
Gentamicin  Lek  se  může  podávat  intramuskulárně,  intravenózně  nebo  intratekálně.  Dávkování, 
aplikační  cesta  a  interval  mezi  jednotlivými  dávkami  závisí  na  typu  a  závažnosti  infekce,  na 
citlivosti  mikroorganismu  a  na  stavu  pacienta  (na  věku,  na  funkci  ledvin).  Podání  v jediné  denní 
dávce  má  silnější  baktericidní  účinek,  protože  je  dosaženo  vyšší  koncentrace  gentamicinu.  Také 
protibakteriální účinek dávky následující je v důsledku prodlouženého intervalu výraznější. Vhodná 
výchozí  dávka  se  orientačně  vypočte  na  základě  pacientovy  tělesné  hmotnosti.  V jediné  denní 
dávce se gentamicin nepodává pacientům s poruchami imunity, s těžkou poruchou renálních funkcí, 
s infekční endokarditidou a těhotným ženám.   
 
Dospělí, děti (2 – 11 let) a dospívající (12 – 16 let) 
Doporučená denní dávka u dětí, dospívajících a dospělých s normální funkcí ledvin je 3-6 mg/kg 
tělesné hmotnosti denně, podaná v jedné (upřednostňováno) až dvou jednotlivých dávek. 
 
Kojenci a batolata (28 dní a 23 měsíců) 
Doporučená  denní  dávka  u  dětí  od  1  měsíce  života  je  4,5-7,5  mg/kg  tělesné  hmotnosti  denně, 
podaná v jedné (upřednostňováno) až dvou jednotlivých dávek. 
 
Novorozenci (0 – 27 dní) 
Doporučená  denní  dávka  u  novorozenců  je  4-7  mg/kg  tělesné  hmotnosti  denně.  Vzhledem 
k delšímu eliminačnímu poločasu má být novorozencům podána v jedné dávce.  

8/8 

 
Dávkování při poruše renálních funkcí 
Při selhání ledvin je třeba dávkování gentamicinu upravit. Úvodní dávka je stejná jako u pacientů 
s normální  funkcí  ledvin,  při  další  léčbě  je  však  třeba  prodloužit  intervaly  mezi  jednotlivými 
dávkami.  
Protože  clearance  aminoglykosidů  výrazně  koreluje  s clearance  kreatininu,  dá  se  požadované 
dávkování gentamicinu vypočítat na základě clearance kreatininu. 
 
 
Při  stanovení  dávek  gentamicimu  je  třeba  si  uvědomit,  že  dávkování  určené  tímto  postupem  je 
pouze  přibližné  a  že  stejnými  dávkami  může  být  u  různých  pacientů  dosaženo  rozdílných 
koncentrací  gentamicinu  v séru.  Proto  je  třeba  koncentraci  gentamicinu  sledovat  a  dávkování 
přiměřeně upravovat.  
 
Starší pacienti 
U starších pacientů je eliminační poločas gentamicinu prodloužen následkem snížené glomerulární 
filtrace. Snížení glomerulární filtrace se u starších pacientů neprojeví vždy zvýšením koncentrace 
kreatininu v séru. Proto je třeba u starších pacientů stanovovat clearance kreatininu. 
 
Monitorování 
Doporučuje  se  sledování  gentamicinu  v séru,  obzvláště  u  starších  pacientů,  novorozenců  a  u 
pacientů se sníženou funkcí ledvin. Vzorky se odebírají na konci dávkovacího intervalu (minimální 
koncentrace). Tato minimální koncentrace  nemá překročit 2  g/ml, pokud je gentamicin podáván 
dvakrát denně, a 1 g/ml, pokud je gentamicin podáván jednou denně. 
 
Intravenózní podání 
Dávky jsou stejné jako při podání intramuskulárním. Gentamicin se aplikuje buď přímo pomalou 
intravenózní injekcí (3 – 5 minut, ale ne déle než 15 minut) anebo pomalou infuzí (30 – 60 minut). 
Maximální  dávka  při  přímé  intravenózní  injekci  je  pro  dospělého  pacienta  80  mg  gentamicinu; 
dávku vyšší je nutno podat krátkodobou infuzí.   
Podává-li  se  gentamicin  v krátkodobé  infuzi,  obvyklý  objem  rozpouštědla  (běžného  izotonického 
roztoku  chloridu  sodného  9  mg/ml,  tj.  0,9%  roztoku,  anebo  glukózy  50  mg/ml,  tj.  5%  infuzního 
roztoku  glukózy,  je  100  ml  pro  dospělé;  pro  děti  je  objem  rozpouštědla  přiměřeně  menší, 
v závislosti  na  dávce.  Koncentrace  gentamicinu  v roztoku  nesmí  překročit  1  mg/ml  (0,1  %).     
Infuze  trvá  20  až  30  minut,  pokud  se  podává  několikrát  denně.  Jestliže  se  celodenní  dávka 
přípravku podává  jedinou infuzí za den, trvá aplikace 30 až 60 minut.

 

 
Maximální  denní  dávka  gentamicinu  je  7,5  mg/kg,  podaná  rozděleně  ve  třech  jednotlivých 
dávkách. 
 
U běžných bakteriálních infekcí se délka léčby řídí průběhem onemocnění. Terapie v rozmezí 7 – 
14 dní je obvykle postačující.  
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML 10X2ML/80MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu GENTAMICIN LEK 80 MG/2 ML 10X2ML/80MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám