Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

GELARGIN GEL 1X25GM - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12838

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12838
Kód EAN: 8594739024403
Kód SÚKL: 4156
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Gelargin gel se používá k léčení probíhajících neinfekčních zánětů povrchových vrstev kůže ve kštici nebo na silně ochlupených místech. Jsou to např. ekzémy různého původu, nadměrné vylučování kožního mazu (seborea), lupénka. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti od 3 let věku.

Příbalový leták

 
 

 

sp.zn. sukls125406/2017 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Gelargin   

0,25 mg/g gel 

fluocinoloni  acetonidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje . 

Ponechte si příbalovou  informaci  pro případ,  že si ji  budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli  další otázky,  zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit,  a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění  jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny 
v této příbalové  informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1.  

Co je přípravek Gelargin  a k čemu se používá 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost,  než začnete přípravek Gelargin  používat 

3.  

Jak se přípravek Gelargin  používá 

4.  

Možné nežádoucí  účinky 

5.  

Jak přípravek Gelargin  uchovávat 

6.  

Obsah balení  a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek Gelargin a k čemu se používá 

 
Přípravek Gelargin  obsahuje léčivou látku fluocinolon-acetonid,  kortikosteroidní  hormon  pro místní 
použití  na kůži.  Působí silně  protizánětlivě.  Tlumí  též nepřiměřeně silnou  reakci z přecitlivělosti  při 

alergii  na nějakou látku. Účinek léčivé látky slouží  jen k potlačení příznaků  zánětu, nikoliv  k léčbě 
příčiny  onemocnění. Zánětlivé příznaky  - jako zarudnutí,  otok a hromadění zánětlivých  buněk i 
působků v zanícené kůži,  tvorba puchýřků až puchýřů a mokvání,  svědění, pálení a pocit 
nepříjemného  napětí nebo bolest - v několika  hodinách po použití  gelu ustupují.  Ke skutečnému 
zhojení  však může dojít,  jen když se současně odstraní původce nebo příčina onemocnění. 
Přípravek Gelargin  se používá  k léčbě probíhajících  neinfekčních  zánětů povrchových vrstev kůže ve 
kštici nebo na silně  ochlupených místech. Jsou to např. ekzémy různého původu,  nadměrné vylučování 
kožního  mazu (seborea), lupénka. Přípravek mohou používat  dospělí,  dospívající  i děti od 3 let věku. 

 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gelargin používat 

 

Nepoužívejte přípravek Gelargin  

jestliže  jste alergický(á) na fluocinolon-acetonid  nebo kteroukoli  další  složku  tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6), 

k léčbě zánětlivých  kožních  projevů,  které provázejí  infekční  kožní  onemocnění  (např. kožní 
tuberkulózu,  příjici,  neštovice a opary, kožní  onemocnění vyvolané  bakteriemi,  kvasinkami 
nebo plísněmi,  kožní  reakce na ochranná očkování),  protože fluocinolon-acetonid  snižuje 
přirozenou  odolnost  kůže a podporuje  šíření infekce, 

k ošetření ran, vředů a omrzlin,  protože zpomaluje  hojení. 

 

 
 

 

Upozornění a opatření 

Před použitím  přípravku  Gelargin  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení,  protože pro používání  přípravku  v těhotenství 
a při kojení  a rovněž u malých dětí do 3 let musí  být závažné důvody. 
 
Přípravek Gelargin  nesmí přijít  do styku s očními  spojivkami  a nelze jím  ošetřovat prsní bradavky 
kojících  matek. Na obličej  se nanáší přípravek Gelargin  krátkodobě nejvýše 1 týden a pouze na 
výslovné  doporučení lékaře. 

Pokud se u Vás objeví  rozmazané vidění  nebo jiná porucha zraku, obraťte se na svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Gelargin 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích,  které používáte,  které jste v nedávné době 
používal(a)  nebo které možná budete používat.   
Vzájemné ovlivnění  účinku  přípravku  Gelargin  a jiných  léků současně užívaných  není při 
doporučeném dávkování známo,  přesto Váš lékař má být informován  o všech lécích, které užíváte 
nebo hodláte užívat,  a to na lékařský předpis i bez něj. Při riziku  vstřebávání přípravku  Gelargin  kůží 

vezme lékař v úvahu i možnost  ovlivnění  účinků celkově podávaných léků.  Bez porady s lékařem 
nepoužívejte  současně na Vaše onemocnění s tímto přípravkem  žádné volně  prodejné přípravky k 
místnímu  podání. Jestliže Vám další  lékař bude předepisovat nějaký jiný  lék, informujte  ho, že již 
používáte  přípravek Gelargin. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte,  domníváte  se, že můžete být těhotná, nebo plánujete  otěhotnět, poraďte 

se se svým lékařem nebo lékárníkem  dříve,  než začnete tento přípravek používat. 
Informujte lékaře o případném těhotenství nebo kojení,  protože pro použití  přípravku  v těhotenství a 
při kojení  musí  být závažné důvody. Těhotné a kojící  ženy mohou přípravek Gelargin  používat  jen na 
menší plochy a po krátkou dobu doporučenou  lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek neovlivňuje  pozornost. 

 
Přípravek Gelargin  obsahuje methylparaben (E218) a propylparaben (E216),  které mohou způsobit 
alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) a propylenglykol  (E1520), který může způsobit 
podráždění  kůže. 
 
 
3.  

Jak se přípravek Gelargin používá 

 

Vždy používejte  tento přípravek přesně podle pokynů  svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á),  poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Přípravek se nanáší u dospělých,  dospívajících  a dětí od 3 let v tenké vrstvě pouze na postižená místa, 
zprvu 1× denně (nejlépe večer), nejvýše 2× denně (ráno a večer). Po výrazném zlepšení  se používá  ob 
den až ob 2 dny. Gelový  základ přípravku  je vhodný  pro použití  ve kštici nebo na silně ochlupená 
místa. Opakovaná ošetření v kratších časových intervalech zvyšují  účinnost,  ale též pravděpodobnost 
výskytu nežádoucích účinků  léčby. Podobně působí  také obvaz. Maximální  denní dávka je 10 g gelu 

(tj. přibližně  ½ tuby). Nedoporučuje se však překročit spotřebu 15 g gelu za týden.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Gelargin, než jste měl(a) 

Při náhodném požití  přípravku dítětem může dojít  k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení 
vyvolat  nebo podpořit  a vyhledat  lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Gelargin  

Nezdvojnásobujte  následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte v léčbě podle 

obvyklého  plánu.   
 

 
 

 

Máte-li jakékoli  další otázky týkající  se používání  tohoto přípravku,  zeptejte se svého lékaře nebo 

lékárníka. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i  tento přípravek nežádoucí účinky,  které se ale nemusí 
vyskytnout  u každého. 

Při užívání  přípravku Gelargin  se mohou  vyskytnout  následující  nežádoucí účinky  seřazeny dle 
četnosti výskytu: 
 
Velmi časté (mohou postihnout  více než 1 pacienta z 10):  

rychlé vymizení  účinku léku na organismus při jeho opakovaném podání v krátkých intervalech. 

 

Méně časté (mohou postihnout  až 1 pacienta ze 100):   

pálení  kůže, svědění kůže, podráždění  kůže, zvýšená citlivost  na světlo,  steroidní  akné, zánět 

kůže kolem  rtů, změny pigmentace v místě aplikace, nadměrné ochlupení,  ztenčení kůže, 
pajizévky  (strie). 
 

Vzácné (mohou  postihnout  až 1 pacienta z 1 000):  

sekundární infekce při léčbě trvající  déle než týden. 

 
Při déle trvajícím  ošetřování postižených  ploch přesahujících  20 % tělesného povrchu (zvl. okluzivním 

způsobem) nelze vyloučit  následující  celkové nežádoucí účinky: 
 
Není známo (z dostupných  údajů nelze určit): 

 

-

 

zpomalení  růstu, zvýšení  nitrolebečního  tlaku (bolest hlavy,  poruchy vidění),  Cushingův 
syndrom (obezita,  pajizévky,  únava, změna nálad, deprese, zvýšení krevního  tlaku,  zvýšení 
hladiny  krevního  cukru, řídnutí  kostí),  potlačení funkce nadledvin,  snížená hladina  kortizolu 
v krvi,  rozmazané vidění.

 

 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli  z nežádoucích účinků,  sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte  v případě jakýchkoli  nežádoucích účinků,  které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit  také přímo  na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu  léčiv  
Šrobárova 48  

100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

   

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání  více informací  o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5.  

Jak přípravek Gelargin uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo  dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte  tento přípravek po uplynutí  doby použitelnosti  uvedené na krabičce za EXP. Doba 
použitelnosti  se vztahuje  k poslednímu  dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

 

 
 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky  do odpadních  vod nebo domácího  odpadu. Zeptejte se svého 

lékárníka,  jak naložit  s přípravky,  které již  nepoužíváte. Tato opatření pomáhají  chránit životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Gelargin obsahuje  

Léčivou látkou je fluocinoloni  acetonidum.  Jeden gram gelu obsahuje fluocinoloni  acetonidum  
0,25 mg (0,025%). 

Pomocnými  látkami jsou propylenglykol,  ethanol 96%, methylparaben,  propylparaben, 
karbomer 980, trolamin,  dihydrát  dinatrium-edetátu,  monohydrát kyseliny  citronové,  čištěná 

voda.  

 
Jak přípravek Gelargin vypadá a co obsahuje toto balení 

Popis přípravku:  čirý, téměř bezbarvý gel. 
Velikost balení:  25 g gelu. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce  

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 5. 2017 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu GELARGIN GEL 1X25GM

Diskuze

Diskuze k produktu GELARGIN GEL 1X25GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám