Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na trávení » Léky na pálení žáhy a překyselení

GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 68278

95 % 7 recenzí

Zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku, a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludečních šťáv do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu.

Více informací

102
Běžná cena: 139 Kč, Ušetříte: 27 % (37 Kč)

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 17. 7. 2018, předpokládaný termín doručení 18. 7. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (7)
Diskuze (1)

Podrobné informace

Podrobné informace - GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml

Zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku, a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludečních šťáv do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu.

sp. zn. sukls109112/2016 Nálepka na lahvičku

(nahrazuje text příbalové informace a text na vnějším obalu)

OZNAČENÍ NA OBALU

1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Gaviscon Liquid Peppermint perorální suspenze

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.

3. SEZNAM POMOCNÝCH LÁTEK

Obsahuje sodík, methylparaben a propylparaben.

4. LÉKOVÁ FORMA A OBSAH BALENÍ

Perorální suspenze

100 ml láhev 150 ml láhev 200 ml láhev 300 ml láhev 500 ml láhev

5. ZPŮSOB A CESTA/CESTY PODÁNÍ

Perorální podání. Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

6. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, ŽE LÉČIVÝ PŘÍPRAVEK MUSÍ BÝT UCHOVÁVÁN MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ

(bude uvedeno dále v textu příbalové informace)

7. DALŠÍ ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

8. POUŽITELNOST

EXP:

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

(bude uvedeno dále v textu příbalové informace)

10. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO LIKVIDACI NEPOUŽITÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU Z TAKOVÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ, POKUD JE TO VHODNÉ

Nepoužitelné léčivo vraťte do lékárny.

11. NÁZEV A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

(bude uvedeno dále v textu příbalové informace)

12. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Reg. číslo: 09/637/00-C

13. ČÍSLO ŠARŽE

č. š.: Číslo šarže je uvedeno na boku lahvičky.

14. KLASIFIKACE PRO VÝDEJ

Výdej léčivého přípravku možný bez lékařského předpisu.

15. NÁVOD K POUŽITÍ

Pálení žáhy a nevolnost

Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 6 - 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. Před použitím dobře protřepejte.

Rychlá úleva a dlouhotrvající účinek

16. INFORMACE V BRAILLOVĚ PÍSMU

gaviscon liquid peppermint PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Gaviscon Liquid Peppermint

natrii alginas, natrii hydrogenocarbonas, calcii carbonas perorální suspenze

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

 1. Co je Gaviscon Liquid Peppermint a k čemu se používá
  1. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívat
  2. Jak se přípravek Gaviscon Liquid Peppermint užívá
  3. Možné nežádoucí účinky
  4. Jak přípravek Gaviscon Liquid Peppermint uchovávat
  5. Obsah balení a další informace

1. CO JE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Gaviscon Liquid Peppermint zmírňuje pálení žáhy, nepříjemné pocity v horní části žaludku nebo za prsní kostí a poruchy trávení, které jsou způsobeny návratem žaludeční šťávy do jícnu, brániční kýlou, zánětem jícnu apod.

Po požití reaguje s žaludeční kyselinou a vytvoří gelovou ochrannou vrstvu, která plave na povrchu obsahu žaludku. Tato vrstva brání návratu žaludeční šťávy do jícnu. K úlevě dochází tím, že gelová vrstva udržuje kyselý obsah žaludku mimo výstelku jícnu, která, narozdíl od sliznice žaludku, je na něj citlivá.

Přípravek působí rychle a dlouhodobě. Vytvořený gel opouští žaludek až po úplném vyprázdnění. V alkalickém prostředí dvanáctníku se rozpouští a nestráven je vylučován stolici.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST NEŽ ZAČNETE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT POUŽÍVAT

Neužívejte Gaviscon Liquid Peppermint:

 • jestliže, že jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) včetně metylparabenu a propylparabenu.

Upozornění a opatření:

Tento lék obsahuje malé množství sodíku (6,2 mmol v 10 ml) a uhličitanu vápenatého (1,6 mmol v 10 ml). Jestliže Vám bylo doporučeno dodržovat dietu s omezením některého z těchto minerálů, poraďte se prosím se svým lékařem. Promluvte si, prosím, se svým lékařem o obsahu těchto solí, jestliže máte nebo jste měl(a) závažné onemocnění ledvin nebo srdce.

Těhotenství, kojení a plodnost: Přípravek je možné užívat v těhotenství a při kojení. Další léčivé přípravky a Gaviscon Liquid Peppermint: Gaviscon Liquid Peppermint může způsobit zhoršené vstřebávání současně užívaných léků. Proto by mezi užitím jiných léků a léku Gaviscon Liquid Peppermint měly uplynout alespoň 2 hodiny.

3. JAK SE GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před použitím dobře protřepejte. Pokud lékař neurčí jinak, doporučené dávky jsou: Dospělí a dospívající od 12 let: 10 - 20 ml (2 - 4 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 6 - 12 let: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním. Děti 2 - 6 let: Pouze na doporučení lékaře: 5 - 10 ml (1 - 2 lžičky) po jídle a před spaním.

Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo se nezlepší do 7 dnů, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gaviscon Liquid Peppermint, než jste měla:

Můžete mít pocit plného žaludku nebo plynatosti. Poraďte se s lékařem, jestliže tento pocit nezmizí do několika hodin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Gaviscon Liquid Peppermint:

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Možné nežádoucí účinky:

Velmi vzácně se může objevit alergická reakce na některou ze složek přípravku, obvykle kopřivka nebo dýchací potíže.

V případě výskytu jakéhokoliv nežádoucího účinku nebo jiné neobvyklé reakce se poraďte s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

4. JAK GAVISCON LIQUID PEPPERMINT UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

100 a 150 ml: Uchovávejte při teplotě do 25 °C, chraňte před mrazem. 200, 300 a 500 ml: Uchovávejte při teplotě do 30 °C, chraňte před mrazem. Spotřebujte do 6 měsíců po otevření.

Neužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu (EXP). Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

5. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Gaviscon Liquid Peppermint obsahuje: Léčivé látky jsou natrii alginas 500 mg, natrii hydrogencarbonas 267 mg a calcii carbonas 160,0 mg v 10 ml suspenze.

Pomocné látky jsou karbomer, methylparaben, propylparaben, hydroxid sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné a čištěná voda.

Jak Gaviscon Liquid Peppermint vypadá a co obsahuje toto balení:

Přípravek je dostupný ve skleněných lahvičkách s obsahem 100, 150, 200, 300 nebo 500 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited 103-105 Bath Road Berkshire Slough, SL1 3UH Velká Británie

Výrobce:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited Dansom Lane Hull Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Reckitt Benckiser (Czech Republic) s.r.o. Atrium Flóra Vinohradská 2828/151 Praha 3 Tel. č.: +420 227 110 141

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

24.3.2016

Informace o produktu

Výrobce: RECKITT BENCKISER S.R.O.
Značka: GAVISCON
Produktová řada: Gaviscon
Kód výrobku: 68278
Kód EAN: 5000158066359
Kód SÚKL: 107033
Držitel rozhodnutí: RECKITT BENCKISER S.R.O.

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Ryhlá úleva: - pálení žáhy a nevolnost. - dlouhotrvající účinek.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml.pdf

Recenze (7)

Recenze produktu GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml

Recenze od 7 uživatelů s celkovým hodnocením 95 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Rychlý lék na pálení žáhy.

100 %

Výborný na pálení žáhy, dlouho působí, vyhovuje mi více něž cucavé tablety

100 %

Použila jsem zatím jen 2x a pokaždé pomohl při pálení žáhy. Příjemná mentolová chuť. Doporučuji.

100 %

100 %

60 %

100 %

Jediné co mi opravdu zabírá na reflux. Měla jsem možnost otestovat i zahraniční výrobek,který byl lepší a dostupný ve více druzích.

Diskuze (1)

Diskuze k produktu GAVISCON Liquid peppermintová suspenze 1X300 ml

Přidat nový příspěvek do diskuze

- Gaviscon suspenze

(0) 27/12/2007

Brrr opravdu odporné! Řekl bych na zvracení! Navíc po dvou lžičkách bez výrazného účinku.Lidi zlatý Tums nebo Renie .Mrzí mne, že jsem zadotoval televizní reklamu.

Vstoupit do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 21/03/2016

Výborný na pálení žáhy, dlouho působí, vyhovuje mi více něž cucavé tablety

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám