Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEPHA LDA
Kód výrobku: 16687
Kód EAN: 5909990420524
Kód SÚKL: 47472
Držitel rozhodnutí: MEPHA LDA
Přípravek je používán k léčbě: vředové choroby žaludku a dvanáctníku včetně léčení helicobacterové infekce a včetně léčby vředové choroby žaludku a dvanáctníku vyvolané podáváním nesteroidních antirevmatik, zánětu žaludku, zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, dráždivého žaludku, gastroezofageálního refluxu (zpětný pohyb žaludečního obsahu mezi žaludkem a jícnem). Dále je používán k léčbě akutních (náhle vzniklých) stresových vředů či Zollinger-Ellisonova syndromu (příznaky související s onemocněním slinivky břišní). Protože není dostatek zkušeností s podáváním omeprazolu v dětském věku, neměl by být použit v léčbě dětí do 18 let.

Příbalový leták

sp. zn. sukls142823/2013

Příbalová informace: informace pro pacienta

Gasec-20
(Omeprazolum)

Tvrdé tobolkyPřečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Gasec-20 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gasec-20 užívat
3. Jak se přípravek Gasec-20 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Gasec-20 uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Gasec-20 a k čemu se používá


Omeprazol patří do skupiny látek, které tlumí činnost protonové pumpy. Touto cestou je potlačováno
vyměšování žaludečních kyselin a pepsinu. Tento fakt je významným faktorem v léčbě vředové
choroby žaludku a dvanáctníku a některých dalších onemocnění.
Po podání ústy se omeprazol velice rychle vstřebává nalačno, vstřebání může být zpomaleno potravou.
Účinek přetrvává nejméně 24 hodin.

Indikační skupina
Antiulcerózum, inhibitor protonové pumpy.

Indikace
Přípravek je používán k léčbě: vředové choroby žaludku a dvanáctníku včetně léčení helicobacterové
infekce a včetně léčby vředové choroby žaludku a dvanáctníku vyvolané podáváním nesteroidních
antirevmatik, zánětu žaludku, zvýšené kyselosti žaludeční šťávy, dráždivého žaludku, gastroezofage-
álního refluxu (zpětný pohyb žaludečního obsahu mezi žaludkem a jícnem). Dále je používán k léčbě
akutních (náhle vzniklých) stresových vředů či Zollinger-Ellisonova syndromu (příznaky související s
onemocněním slinivky břišní).
Protože není dostatek zkušeností s podáváním omeprazolu v dětském věku, neměl by být použit v
léčbě dětí do 18 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gasec-20 užívat

Neužívejte přípravek Gasec-20
Jestliže jste alergický/á na omeprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).

Upozornění a opatření
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Přestože většinou není nutné snižovat dávky Gasecu při zhoršené činnosti ledvin či jater nebo u star-
ších osob, je v takových případech vhodná vyšší opatrnost.

Další léčivé přípravky a přípravek Gasec-20
Účinky přípravku Gasec-20 a jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Váš
lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete
užívat, a to na lékařský předpis i bez něj. Než začnete současně s užíváním přípravku Gasec-20 užívat
nějaký volně prodejný lék, poraďte se s ošetřujícím lékařem.
Pouze s vědomím lékaře může být přípravek Gasec užíván s přípravky obsahujícími diazepam,
phenytoin či warfarin. V takových případech se obvykle snižuje dávkování těchto přípravků a zvyšuje
se četnost lékařských kontrol.
Methotrexát (používaný k léčbě zánětlivých kloubních onemocnění nebo nádorových onemocnění)
Pokud užíváte vysoké dávky methotrexátu, může lékař dočasně přerušit léčbu přípravkem Gasec-20.
S přípravkem Gasec-20 mohou být podávána jiná antacida.

Těhotenství, kojení a plodnost
Protože není dostatek zkušeností s podáváním omeprazolu v těhotenství, měl by být přípravek užíván
těhotnými ženami pouze tehdy, kdy případné výhody léčby převýší možná rizika. Pacientky užívající
přípravek by neměly kojit.

Přípravek Gasec-20 obsahuje sacharosu
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, obraťte se na lékaře předtím, než začnete užívat
tento přípravek.

3. Jak se přípravek Gasec-20 užívá

Způsob užití
Tobolky se užívají před jídlem, polykají se celé, nerozkousané, zapijí se vodou.

Dávkování
Pokud lékař neurčí jinak, postupuje se při dávkování obvykle níže popsaným způsobem.

Léčba vředové choroby žaludku a duodena:
Léčba samotným přípravkem Gasec-20 se provádí, pokud jejím cílem není léčení helicobacterové
infekce. Pokud je cílem takováto léčba, musí být omeprazol podáván v kombinaci s dalšími léky, které
určí lékař.

Při léčbě samotným omeprazolem je dávkování následující:

Krátkodobá léčba žaludečního či dvanáctníkového vředu:
Dospělí užívají obvykle 1krát denně 1 tobolku (před snídaní nebo před večeří). Tato dávka může být
zdvojnásobena, pokud není účinek dostatečný. Léčba žaludečního vředu má trvat nejméně 6 týdnů,
léčba vředu dvanáctníkového nejméně 4 týdny.

Léčba gastroezofageálního refluxu:
Dospělí užívají obvykle 1krát (před snídaní nebo před večeří) či 2krát (před snídaní a před večeří)
denně 1 tobolku. Léčba má trvat od 8 do 12 týdnů.

Dlouhodobá léčba žaludečního či dvanáctníkového vředu nebo gastroezofageálního refluxu:
V dlouhodobé léčbě těchto případů dávkování obvykle určuje lékař.

Léčba zánětu žaludku, zvýšené kyselosti žaludeční šťávy:
Dospělí užívají obvykle 2krát denně 1 nebo 2 tobolky (před snídaní a před večeří), většinou po dobu
1-2 týdnů.

Léčba Zollinger-Ellisonova syndromu:
Dospělí užívají obvykle 1krát (před snídaní nebo před večeří) 3 tobolky. Dávkování má být přizpů-
sobeno dle individuálního stavu a může dosahovat velikosti až 12 tobolek denně (při těžkém průběhu
choroby).
Pokud denní dávky překračují 4 tobolky, mají být užity ve dvou denních dávkách (před snídaní a před
večeří).
Při dávkování 1krát denně 1 tobolka se plný účinek většinou dostavuje až po 4 dnech léčby.


4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Gasec-20 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, ale mohou se vyskytnout některé z
následujících nežádou-cích účinků: nevolnost, zvracení, průjem, zácpa, nadýmání, břišní bolesti,
kopřivka, svědění kůže, vyrážka, změny kožní citlivosti, nespavost, zánětlivé onemocnění střev
identifikovatelné pouze mikroskopickým vyšetřením postižené tkáně.

Při případném výskytu uvedených nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším
užívání (podávání dětem) poraďte s lékařem.

Možné nežádoucí účinky:

Frekvence neznámá

Pokud užíváte přípravek Gasec-20 déle než 3 měsíce, mohlo by u vás dojít k poklesu hladiny hořčíku
v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi,
závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte
ihned lékaře.
Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může
rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve vaší krvi.
Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy jako je přípravek Gasec-20 po dobu delší než 1 rok, můžete
mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému
lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko
osteoporózy).
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku

5. Jak přípravek Gase-20 uchovávat

Uchovávejte v dobře uzavřeném původním vnitřním obalu, při teplotě do 25°C, tak aby přípravek byl
chráněn před světlem.
Přípravek musí být uchováván mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Vysvětlení zkratek použitých k označení doby použitelnosti na vnitřním obalu:
Doba použitelnosti je označena zkratkou EXP, která je po tečce následována 2 čísly, která označují
pořadové číslo měsíce, lomítkem a 4 čísly, která označují rok.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Gasec-20 obsahuje
Léčivá látka:
Omeprazolum (omeprazol) 20 mg v jedné tobolce
Pomocné látky:
Mikrogranule sacharosy, hydroxypropylmethylcelulosa, dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodné-
ho, koloidní oxid křemičitý, oxid titaničitý, metakrylátový kopolymer typ C, triethylcitrát, mastek,
želatina, červený oxid železitý, žlutý oxid železitý, indigokarmin.


Jak přípravek Gasec-20 vypadá a co obsahuje toto balení
Velikost balení: 7, 14, 28, 42 a 56 tobolek


Držitel rozhodnutí o registraci
Mepha Lda., Lagoas Park, 2740-298 Porto Salvo, Portugalsko

Výrobce
SOFARIMEX-Indústria Quimica e Farmacéutica, SA, Cacém, Portugalsko
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo

Datum poslední revize
12.9.2013


Recenze

Recenze produktu GASEC-20 42X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu GASEC-20 42X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze