Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

GABAGAMMA 400 MG 30X400MG Tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102504

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Kód výrobku: 102504
Kód EAN:
Kód SÚKL: 126167
Držitel rozhodnutí: ARTESAN PHARMA GMBH AND CO., LÜCHOW
Epilepsie: Gabagamma se používá k léčbě různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabagamma k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Užívejte přípravek Gabagamma navíc k Vaší současné léčbě, pokud lékař neurčí jinak. Přípravek Gabagamma může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně. Periferní neuropatická bolest: Gabagamma se používá k léčbě dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů. Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako palčivé, pálící, pulzující, pronikavé, bodavé, ostré, stahující, bolestivé, brnění, znecitlivění, píchání jehličkami apod.

Příbalový leták

1/8 

Sp.zn.sukls199037/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Gabagamma 100 mg 
Gabagamma 300 mg 
Gabagamma 400 mg 

tvrdé tobolky 

Gabapentinum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

-  Ponechte  si  příbalovou  informaci  pro  případ,  že  si  ji  budete  potřebovat  přečíst 

znovu.  

-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Gabagamma a k čemu se používá  

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabagamma užívat 

3. 

Jak se přípravek Gabagamma užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky  

5. 

Jak přípravek Gabagamma uchovávat  

6.  

Obsah balení a další informace  

 
1.  

Co je Gabagamma a k čemu se používá  

 
Gabagamma patří do skupiny léků používaných  k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti 
(dlouhodobá bolest způsobená poškozením nervů).  
 
Léčivou látkou přípravku Gabagamma je gabapentinum (gabapentin). 
 
Gabagamma se používá k léčbě: 
- různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, 
ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Gabagamma k léčbě 
epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat  Vaše onemocnění. Pokud lékař 
neurčí jinak, užívejte přípravek Gabagamma k Vaší současné léčbě. Přípravek Gabagamma může být 
k léčbě dospělých a dětí nad 12 let užíván i samostatně.  
 
- periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolesti, která je způsobena poškozením nervů). 
Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně dolní končetiny a/nebo paže) může být zapříčiněna 
nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze 
popsat  jako  palčivé,  pálící,  pulzující,  pronikavé,  bodavé,  ostré,  stahující,  bolestivé,  brnění, 
znecitlivění, mravenčení apod.  
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gabagamma užívat 

 
Neužívejte přípravek
 Gabagamma 

jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku   tohoto 

přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 
 
 

2/8 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Gabagamma se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 

trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma  

podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), 
informujte svého lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost  

pokud se u Vás objeví příznaky, jako přetrvávající bolest žaludku, je Vám nevolno, zvracíte,

 

ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánětu 
slinivky břišní), 

pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, 
lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování.  

 
Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání léku a vzniku závislosti. Poraďte se se 
svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo závislostí. 
 
Malý počet pacientů léčených antiepileptiky jako je gabapentin měl myšlenky na sebepoškození nebo 
sebevraždu. Máte-li v kteroukoli dobu podobné myšlenky, kontaktujte ihned svého lékaře. 
 
Důležitá informace o možných závažných reakcích 
Malý počet pacientů užívajících přípravek Gabagamma zaznamenal alergickou reakci, nebo možnou 
závažnou kožní reakci, která se může rozvinout v ještě vážnější potíže, není-li léčena. Je třeba, abyste 
znal(a) tyto příznaky a během léčby přípravkem Gabagamma na ně dával(a) pozor.  
Přečtěte si popis těchto příznaků v bodě 4 pod nadpisem “

 

Kontaktujte svého lékaře

 

ihned, jakmile 

po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný”. 
 
Pokud  pociťujete  slabost,  citlivost  nebo  bolest  svalů  a  současně  se  necítíte  dobře,  případně  máte 
horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který 
může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích 
krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud zaznamenáte jakýkoli 
z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a Gabagamma 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, nebo které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že 
užíváte  nebo  jste  v  nedávné  době  užíval(a)  přípravky  k  léčbě  epileptických  záchvatů  (křečí), 
přípravky  k  léčbě  poruch  spánku,  deprese,  úzkosti  nebo  jakýchkoli  jiných  neurologických  či 
psychiatrických problémů. 
 
Léčivé přípravky obsahující opiody, například morfin 
Užíváte-li  léčivé  přípravky  obsahující  opioidy  (například  morfin),  oznamte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi,  protože  opioidy  mohou  zvýšit  účinek  přípravku  Gabagamma.  Kromě  toho  může 
kombinace přípravku Gabagamma s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání. 

 

Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida) 
- Je-li přípravek Gabagamma užíván současně s antacidy, která obsahují hliník nebo hořčík, může 
být sníženo vstřebávání přípravku Gabagamma  ze žaludku.  Doporučuje se proto užívat  přípravek 
Gabagamma nejdříve 2 hodiny po užití antacida. 
 
Gabagamma  
-  se  pravděpodobně  se  vzájemně  neovlivňuje  s  jinými  léky  proti  epilepsii  ani  perorálními 

antikoncepčními přípravky.  

-  může  zkreslit  výsledky  některých  laboratorních  testů.  Podstupujete-li  vyšetření moči,  oznamte 

svému lékaři nebo v nemocnici jaké léčivé přípravky užíváte.  

 
 
Gabagamma s jídlem a pitím  
Gabagamma se užívá s jídlem nebo bez jídla.   

3/8 

 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Těhotenství 
Přípravek Gabagamma se nesmí užívat v těhotenství, neurčí-li lékař jinak.  
Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.  
 
Nebyly  provedeny  žádné  studie  sledující  užití  gabapentinu  těhotnými  ženami.  U  jiných  léčivých 
přípravků užívaných k léčbě záchvatů bylo hlášeno zvýšené riziko poškození vyvíjejícího se plodu, 
zvláště bylo-li užíváno více léčivých přípravků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto 
užívejte pokud možno pouze jeden léčivý přípravek pro léčbu záchvatů, a to pouze pod dohledem 
lékaře.  
Vyhledejte  svého  lékaře,  jakmile  během  užívání  přípravku  Gabagamma  zjistíte,  že  jste  těhotná, 
myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Nepřerušujte náhle léčbu, může to 
vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky. 

 

Kojení 
Gabapentin,  léčivá  látka  přípravku  Gabagamma,  se  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Vzhledem 
k tomu,  že  nežádoucí  účinky  na  kojence  nejsou  známy,  se  kojení  během  léčby  přípravkem 
Gabagamma nedoporučuje.  
 
Plodnost 
Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Gabagamma může způsobovat závratě, ospalost a únavu.  
Neměl(a)  byste  řídit,  obsluhovat  složité  stroje  nebo  se  zabývat  jinými  potenciálně  nebezpečnými 
činnostmi dokud si nebudete jistý(á), že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše reakce.  
 
Tvrdé tobolky přípravku Gabagamma obsahují laktózu (typ cukru). Pokud Vám Váš lékař řekl, že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Gabagamma užívá 
 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře

 

nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 

jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.  
 
Epilepsie, doporučená dávka je  
 
Dospělí a dospívající:  
Užijte  počet  tobolek  tak,  jak  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle  postupně 
zvyšovat dávku.  
Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.  
Poté může být po doporučení lékaře dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. 
Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých dávkách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne 
a 1x večer.  
 
Děti ve věku 6 let a starší:  
Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti.  
Léčba je zahájena nízkou zahajovací dávkou, která je postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů.  
Obvyklá  dávka  ke  kontrole  epilepsie  je  25-35  mg  na  1  kg  tělesné  hmotnosti  na  den.  Obvykle  je 
podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolky se užívají každý den, obvykle 1x ráno, 1x odpoledne a 

4/8 

1x večer.  
 
Přípravek Gabagamma se nedoporučuje podávat dětem mladším než 6 let. 

 

 
Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je 
 
 
Dospělí:  
Užijte  počet  tobolek  tak,  jak  Vám  doporučil  Váš  lékař.  Váš  lékař  Vám  bude  obvykle  postupně 
zvyšovat dávku.  
Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300-900 mg denně.  
Poté může být po doporučení lékaře dávka zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař 
Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku ve 3 jednotlivých denních dákách, tj. 1x ráno, 1x odpoledne a 
1x večer.  
 
Máte-li potíže s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu 
Pokud máte problémy s ledvinami nebo podstupujete hemodialýzu, Váš lékař Vám může předepsat 
jiné dávkovací schéma a/nebo dávku. 
 
Jste-li starší pacient  (nad 65 let)
, můžete užívat  obvyklou dávku přípravku Gabagamma, pokud 
nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné 
dávkovací schéma a/nebo dávky. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Gabagamma je příliš silný nebo příliš slabý, sdělte to 
ihned svému lékaři nebo lékárníkovi.  

 

Způsob podání 
Přípravek  je  určen  pro  perorální  podání.  Tobolky  polykejte  vždy  celé  a  zapijte  je  dostatečným 
množstvím vody.  
 
Přípravek Gabagamma nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.  

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gabagamma, než jste měl(a)  
Vyšší  než  doporučené  dávky  mohou  vyvolat  vedlejší  příznaky  zahrnující  ztrátu  vědomí,  závrať, 
dvojité vidění, zastřenou řeč, ospalost a průjem.  
Pokud jste požil(a) více tobolek, než Vám lékař předepsal, okamžitě kontaktujte svého lékaře, nebo 
jděte na nejbližší lékařskou pohotovost.  
Vezměte s sebou zbylé tobolky a také obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné 
určit, jaký lék jste užil(a).  
 
Pokud jste Vy nebo někdo jiný náhodně užili příliš velké množství tobolek, nebo pokud se domníváte, 
že  nějaké  tobolky  polklo  dítě,  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  neprodleně  navštivte  nejbližší 
nemocnici.  Vzhledem  k  tomu,  že  tobolky  přípravku  Gabagamma  mohou  způsobit  ospalost, 
doporučujeme Vám, aby Vás do nemocnice odvezl někdo jiný nebo abyste si zavolal(a) pohotovost. 
Příznaky předávkování jsou závrať, dvojité vidění, nezřetelná řeč, ztráta vědomí, ospalost a mírný 
průjem.

 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gabagamma
 
Zapomenete-li  užít  dávku,  užijte  ji,  jakmile  si  vzpomenete,  pokud  ještě  není  čas  na  další  dávku. 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gabagamma
 
Nepřestávejte užívat přípravek Gabagamma, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Je-li Vaše léčba 
ukončena,dojde k tomu postupně během nejméně 1 týdne. Přestanete-li užívat přípravek Gabagamma 
náhle nebo dříve, než Vám doporučí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů. 
 

5/8 

Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Kontaktujte  svého  lékaře  ihned
,  jakmile  po  užití  tohoto  přípravku  zaznamenáte  kterýkoli  z 
následujících příznaků, protože může být závažný: 

-  závažné  kožní  reakce  vyžadující  okamžitou  péči,  otok  rtů  a  obličeje,  kožní  vyrážka  a 

zčervenání kůže a/nebo ztráta vlasů (toto mohou být příznaky závažné alergické reakce). 

-  Přetrvávající bolest žaludku, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní 

pankreatitidy (zánět slinivky břišní). 

-  potíže  s  dýcháním,  které  mohou  v  případě,  že  jsou  závažného  charakteru,  vyžadovat 

k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči. 

-  Přípravek Gabagamma může způsobit závažné nebo život ohrožující alergické reakce, které 

mohou  postihnout  kůži,  nebo jinou  část Vašeho těla, jako  např. játra nebo  krevní  buňky. 
Během této reakce můžete i nemusíte mít vyrážku. Můžete být hospitalizován(a), nebo bude 
Vaše  léčba  přípravkem  Gabagamma  ukončena.  Kontaktujte  svého  lékaře  ihned, 
zaznamenáte-li některý z níže uvedených příznaků:  

-  kožní vyrážka  
-  kopřivka  
-  horečka  
-  otok uzlin, který neopadá 
-  otok rtů a jazyka 
-  zežloutnutí kůže nebo bělma očí 
-  neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení  
-  těžká únava nebo slabost 
-  neočekávaná bolest svalů  
-  časté infekce 

 

Tyto  příznaky  mohou  být  prvními  známkami  závažné  reakce.  Váš  lékař  Vás  vyšetří  a 
rozhodne, zda budete v léčbě přípravkem Gabagamma pokračovat. 

 
-  Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.  

 
Další nežádoucí účinky zahrnují: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 osob):  

virové infekce  

pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace 

únava, horečka. 

 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, zánět v uchu nebo jiné 
infekce 

nízký počet bílých krvinek  

nechutenství, zvýšená chuť k jídlu  

vztek vůči druhým, zmatenost, změny nálady, deprese, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením  

křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolest hlavy, citlivost kůže, 
snížení smyslového vnímání (otupělost), poruchy koordinace, neobvyklé pohyby očí, zesílené, 
oslabené nebo chybějící reflexy. 

rozmazané vidění, dvojité vidění 

točení hlavy 

vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév 

6/8 

ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose  

zvracení, nevolnost (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest žaludku, 
zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání. 

otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné 

bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby 

potíže s erekcí (impotence) 

otok nohou a paží, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce 

snížení počtu bílých krvinek, přibývání na hmotnosti 

náhodné zranění, zlomenina, odřenina. 

 
V klinických studiích u dětí bylo navíc často pozorováno také agresivní chování a trhavé pohyby. 
 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

-  alergické reakce jako kopřivka 
-  omezená pohyblivost 
-  zrychlený srdeční tep 
-  otok tváře, trupu a končetin 
-  abnormální výsledky krevních testů ukazující na onemocnění jater 
-  pád 

-  obtíže s myšlením 

-  zvýšení hladiny cukru v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou) 
-  agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů). 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 osob): 

-  snížení hladiny cukru v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou) 
-  ztráta vědomí 
-  potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání). 

 
Níže jsou uvedeny nežádoucí účinky, u nichž četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit: 

-  hyponatrémie (snížené množství sodíku v krvi) 
-  anafylaxe  (závažná,  potenciálně  život  ohrožující  alergická  reakce  zahrnující  obtížné 

dýchání, otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu). 

 
Po uvedení gabapentinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky: 

-  snížení počtu krevních destiček (podílejí se na srážení krve) 
-  halucinace 
-  potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení se, trhavé pohyby a ztuhlost  
-  zvonění v uších  
-  skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických (mízních) uzlin 

(izolované malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se 
současně  

-  zežloutnutí kůže a očí (žloutenka), zánět jater 
-  akutní selhání ledvin, únik moči 
-  zvětšení prsní tkáně, zvětšení objemu prsů 
-  nežádoucí účinky po náhlém  vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku,  nevolnost, 

bolest, pocení), bolest na hrudi  

-  rozklad svalových vláken (rhabdomyolýza)  
-  změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy) 
-  problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

7/8 

100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku.  
 
 
5. Jak přípravek Gabagamma uchovávat 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
HDPE lékovky: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce. 
PVC/Al blistry: Uchovávejte v původním obalu. 

 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  
 
6. Další informace 
 
Co přípravek Gabagamma obsahuje 
 
Léčivou látkou je gabapentinum (gabapentin). Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 100, 300 
nebo 400 mg.  
 
Pomocnými látkami v tobolkách přípravku Gabagamma jsou:  
laktóza, kukuřičný škrob, mastek, želatina a oxid titaničitý (E 171). 
Gabagamma 300 mg navíc: žlutý oxid železitý (E 172) 
Gabagamma 400 mg navíc: žlutý oxid železitý (E 172), červený oxid železitý (E 172) 
 
Jak přípravek Gabagamma vypadá a co obsahuje toto balení  
Gabagamma 100 mg jsou tvrdé želatinované tobolky s bílou neprůhlednou spodní i vrchní částí 
Gabagamma 300 mg jsou tvrdé želatinované tobolky se žlutou neprůhlednou spodní i vrchní částí 
Gabagamma 400 mg jsou tvrdé želatinované tobolky s oranžovou neprůhlednou spodní i vrchní částí 
 
Velikost balení: 
PVC/Al blistry: 20, 30, 50, 100, 200 (2x100) tvrdých tobolek 
HDPE lékovky s PP uzávěrem: 100 tvrdých tobolek 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Str. 7 
D-71034 Böblingen 
Německo 
Tel.: 07031/6204-0 
Fax: 07031/6204-31 
Email: info@woerwagpharma.de 
 
 
 

8/8 

Výrobce 
Artesan Pharma GmbH & Co. KG 
Wendlandstraße 1 
29431 Lüchow 
Německo 
 
Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH 
Göllstraße 1 
84529 Tittmoning 
Německo 
 
Medis International a.s. 
Karlovo náměstí 319/3 
120 00 Praha 2  
Česká republika 
 
Wörwag Pharma GmbH & Co. KG 
Calwer Straße 7 
70134 Böblingen 
Německo 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Česká republika: 

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg   

Německo: 

 

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg Hartkapseln  

Litva:   

 

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg kietos kapsulės 

Polsko:  

 

Gabagamma 100/ 300/ 400 

Slovinsko: 

 

Gabagamma 100/ 300/ 400 mg trde kapsule 

Slovenská republika:  Gabagamma 100/ 300/ 400 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 8. 2017 
 
 

 

Recenze

Recenze produktu GABAGAMMA 400 MG 30X400MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu GABAGAMMA 400 MG 30X400MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám