Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 100X250MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17864

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17864
Kód EAN: 8584005259707
Kód SÚKL: 13462
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě otoků, které vznikají jako průvodní příznaky celé řady onemocnění (např. při srdečním selhání, nemocích ledvin a jater). V odůvodněných případech se dále používá při potřebě vyvolání močení (např. při otravě barbituráty, při selhání ledvin, při stavech se zvýšenou hladinou draslíku v krvi). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. U dětí je vhodnější podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

Příbalový leták

 

1/6 

sp. zn. sukls250931/2016 
 

Příbalová informace - informace pro pacienta 

Furosemid-Slovakofarma Forte 

250 mg 

tablety 

furosemidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívat 

3. 

Jak se přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte a k čemu se používá 

 
Přípravek Furosemid- Slovakofarma Forte obsahuje účinnou látku furosemid, která patří do skupiny léčiv 
zvaných sulfonamidová diuretika (léčiva zvyšující tvorbu a vylučování moči). V dávce 250 mg a vyšší je 
tento přípravek vhodný pro léčení stavů, při nichž je běžné dávkování neúčinné, zejména u nemocných s 
velmi sníženou funkcí ledvin. Působí tak, že se tělo prostřednictvím ledvin zbavuje přebytečné vody a solí 
jejich odváděním do moči. Používá se ke snížení tvorby otoků a zadržování tekutin způsobených různými 
onemocněními jako např. onemocněním srdce, ledvin nebo jater. 
Přípravek  mohou  užívat  dospělí  a  dospívající.  U  dětí  je  vhodnější  podávat  přípravek  s nižším  obsahem 
léčivé látky. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
používat 

 
Neužívejte přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte: 
 

-  Jestliže jste alergický(á) na furosemid nebo jiné sulfonamidy (léčiva užívaná k léčbě bakteriálních 

infekcí) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

-  Při selhání ledvin se zástavou tvorby moče (anurie). 
-  Při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu). 
-  Při snížené hladině draslíku nebo sodíku v krvi (prokázáno v krevních testech). 
-  Jestliže Vám lékař řekl, že máte malý objem krve nebo jste dehydratován(a). 

 

2/6 

-  Jestliže kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  Při silně sníženém krevním tlaku. 
-  Pokud trpíte diabetem. 
-  Pokud trpíte dnou. 
-  Při potížích s močením. 
-  Při potížích s prostatou. 
-  Máte-li potíže s játry nebo ledvinami. 
-  Máte-li potíže s prokrvením mozku. 
-  Máte-li potíže se srdcem (ischemická choroba srdeční). 
-  Jste-li starší pacient s demencí a zároveň užíváte risperidon. 
-  Jestliže máte nízkou hladinu bílkovin v krvi (hypoproteinemie). 
-  Jestliže máte systémový lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění). 
-  Jestliže jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte 

jiný zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku. 

 
V průběhu dlouhodobé léčby furosemidem může Váš lékař provádět pravidelné  odběry krve, aby zjistil, 
zda jsou hladiny některých solí v krvi v odpovídajících mezích. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), 
nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
Účinky přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem 
ovlivňovat. Jde především o léky: 
 

-  Některé skupiny antibiotik (aminoglykosidy, cefalosporiny a polymyxiny). 
-  Cisplatina (užívaná k léčbě mnoha druhů rakoviny). 
-  Sukralfát (užívaný např. k léčbě vředů). 
-  Lithium (užívané k léčbě duševních onemocnění). 
-  Léky na snížení krevního tlaku nebo jiné léky na snížení objemu tekutin. 
-  Risperidon (užívaný k léčbě schizofrenie). 
-  Nesteroidní protizánětlivá léčiva (např. indometacin) a salicyláty (léky na bolest a zánět). 
-  Fenytoin (lék na epilepsii). 
-  Glukokortikoidy (léky používané k léčbě zánětů, alergií a k potlačení imunity). 
-  Karbenoxolon (na léčbu vředů a refluxní choroby jícnu). 
-  Projímadla (léky na zácpu, pokud jsou užívány dlouhodobě). 
-  Kardioglykosidy (užívané při srdečním selhání). 
-  Léky na cukrovku. 
-  Vazopresory (např. adrenalin, noradrenalin). 
-  Léky uvolňující svalové křeče. 
-  Theofylin (užívaný k léčbě onemocnění dýchacích cest). 
-  Probenecid (užívaný k léčbě dny). 
-  Metotrexát (užívaný k léčbě rakoviny kůže, zánětů kloubů nebo střev). 
-  Cyklosporin A (užívaný k potlačení odmítavé reakce organismu přijmout orgán po transplantaci). 
-  Radiokontrastní látky (injekčně používané látky při rentgenovém vyšetření). 

 
Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte s jídlem, pitím a alkoholem 
Nejezte lékořici ve větším množství. 

 

3/6 

Během  užívání  přípravku  Furosemid-Slovakofarma  Forte  se  vyhněte  požívání  alkoholických  nápojů. 
Mohou ještě více snižovat Váš krevní tlak. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte může být v těhotenství podáván, pouze pokud je to zcela 
nezbytné. 
Během užívání tohoto přípravku nesmíte kojit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Po požití přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte můžete mít pocit závratě nebo nevolnosti. Pokud 
taková situace nastane, neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 
 
Přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte obsahuje monohydrát laktózy 
Jestliže Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete 
tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 

-  Dávkování určuje lékař individuálně. Lékař Vám sdělí, kolik tablet budete užívat. 
-  Obvyklá  dávka  je  1/2-4  tablety.  Lékař  Vám  může  dávku  postupně  upravovat  podle  toho,  jak 

reagujete na léčbu. 

-  Pokud cítíte, že účinek léku je příliš slabý nebo příliš silný, sdělte to svému lékaři a neměňte si 

samovolně dávku. 

-  Tablety užívejte při jídle, například při snídani. Tablety užívejte celé a zapijte je vodou. Užívejte 

je pravidelně ve stejnou denní dobu. 

 
Použití u dětí a dospívajících 
Dětem podáváme přípravek s nižším obsahem léčivé látky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte než Vám lékař předepsal anebo 
jestliže přípravek omylem požilo dítě, ihned o tom informujte lékaře, který podle závažnosti předávkování 
rozhodne o dalším postupu. 
Při předávkování můžete pocítit: sucho v ústech, pocit žízně, svalové bolesti nebo křeče, pocit na zvracení, 
slabý nebo nepravidelný srdeční tep, závratě, slabost nebo ospalost. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
Pokud si zapomenete vzít tabletu  přípravku Furosemid-Slovakofarma Forte, užijte následující dávku tak, 
jak máte předepsáno. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte 
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte předepsanou dobu užívání přípravku. 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 

 

4/6 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Okamžitě zastavte léčbu a vyhledejte lékaře, pokud se u Vás objeví kterýkoli z níže uvedených 
nežádoucích účinků: 

-  Anafylaktická reakce (anafylaktický šok) projevující se jako svědění a zarudnutí kůže, vyrážky, 

otok, kašel, dušnost, bledost, studený pot, zrychlený tep, prudký pokles krevního tlaku. Tyto 
reakce se vyskytují vzácně (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů). 

-  Závažné kožní reakce jako jsou vyrážky po celém těle, olupování a šupinatění kůže, tvorba 

puchýřů. Tyto reakce se vyskytují s neznámou frekvencí (nelze určit z dostupných údajů). 

 
Ostatní nežádoucí účinky 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů): 

-  Poruchy elektrolytové rovnováhy (vysoká nebo nízká hladina minerálů v krvi) – můžete 

pociťovat např. žízeň, bolest hlavy, mdloby, zmatenost, svalové křeče, svalovou slabost, 
nepravidelný srdeční tep, zvýšení hladiny kreatininu a triglyceridů v krvi. 

-  Dehydratace, snížený objem cirkulující krve. 

 

Časté (mohou postihnout až 1z 10 pacientů): 

-  Zahuštění krve (hemokoncentrace). 
-  Snížená hladina sodíku, chloridů nebo draslíku v krvi; zvýšená hladina cholesterolu v krvi 

nebo zvýšená hladina kyseliny močové v krvi, což může způsobit záchvat dny. 

-  Porucha vědomí nebo kóma jako následek jaterního selhání. 
-  Vylučování většího množství moči než obvykle. 

 

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): 

-  Snížení počtu krevních destiček – mohou se Vám snadněji tvořit modřiny. 
-  Zhoršení glukózové tolerance (stav, kdy hladina cukru v krvi není zcela v normě, ale ještě se 

nejedná o cukrovku). 

-  Poruchy sluchu, hluchota (někdy nevratná). 
-  Svědění; kopřivka; vyrážka; záněty kůže s puchýři; zčervenání kůže; zvýšená citlivost kůže 

na světlo. 

-  Pocit na zvracení (nauzea). 

 

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): 

-  Změny v počtu bílých krvinek, které mohou vést k větší náchylnosti k infekcím. 
-  Pocit brnění, mravenčení nebo pálení (parestezie). 
-  Zvonění v uších. 
-  Zánět cév. 
-  Zvracení; bolest břicha; průjem. 
-  Zánět ledvin. 

 

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): 

-  Snížení počtu červených krvinek v krvi (anemie) projevující se větší než obvyklou slabostí 

nebo únavou. 

-  Akutní zánět slinivky. 
-  Neprůchodnost žlučových cest, poškození jater, zvýšení hladiny jaterních enzymů. 

 

5/6 

 

Není známo (nelze z dostupných údajů určit) 

-  Alergické reakce, aktivace systémového lupus erythematodes (autoimunitní onemocnění 

pojivové tkáně). 

-  Snížení hladin vápníku, hořčíku; zvýšení hladiny cukru; alkalóza (vyšší pH krve). 
-  Svalové křeče. 
-  Zvýšená hladina sodíku, chloridů a vápníku v moči; zadržování moči; ledvinové kameny; 

selhání ledvin. 

-  Vrozená srdeční vada u předčasně narozených dětí (Botallova tepenná dučej). 
-  Závratě, mdloby a ztráta vědomí. 
-  Závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní 

febrilní léková erupce). 

-  Bolest hlavy. 

 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, blistr uchovávejte v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za zkratkou 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 

 

6/6 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte obsahuje 
Léčivou látkou je furosemidum 250 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, kalcium-stearát, formaldehyd-
kasein. 
 
Jak přípravek Furosemid-Slovakofarma Forte vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Furosemid-Slovakofarma Forte jsou světležluté až světlehnědé kulaté ploché tablety s půlicí rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Velikost balení: 10, 20, 50, 60 a 100 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bukurešť, 032266 Rumunsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  
12.12.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 100X250MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FUROSEMID - SLOVAKOFARMA FORTE 100X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám