Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17859
Kód EAN: 8584005122407
Kód SÚKL: 2079
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá k léčbě otoků, které vznikají jako průvodní příznaky celé řady onemocnění (např. při srdečním selhání, nemocích ledvin a jater). V odůvodněných případech se dále používá při potřebě vyvolání močení (např. při otravě barbituráty, při selhání ledvin, při stavech se zvýšenou hladinou draslíku v krvi). Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. U dětí je vhodnější podávat přípravek s nižším obsahem léčivé látky.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls22835/2009


Příbalová informace informace pro uživatele
Furosemid - Slovakofarma
(furosemidum)
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lekárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.
-
Co naleznete v této příbalové informaci:

1. Co je přípravek Furosemid Slovakofarma a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid Slovakofarma užívat
3. Jak se přípravek Furosemid Slovakofarma užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Furosemid Slovakofarma uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Furosemid Slovakofarma a k čemu se používá

Furosemid patří mezi nejúčinnější léky zvyšující tvorbu a vylučování moče.Účinkuje i u
nemocných s výrazným snížením ledvinných funkcí.
Přípravek se používá k léčbě otoků, které vznikají jako průvodní příznaky celé řady onemocnění
(např. při srdečním selhání, nemocích ledvin a jater). V odůvodněných případech se dále používá
při potřebě vyvolání močení (např. při otravě barbituráty, při selhání ledvin, při stavech se
zvýšenou hladinou draslíku v krvi).
Přípravek mohou užívat dospělí a mladiství. U dětí je vhodnější podávat přípravek s nižším
obsahem léčivé látky.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid Slovakofarma
užívat
Neužívejte přípravek Furosemid Slovakofarma
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku furosemid nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), nebo na sulfonamidy,
- při snížené hladině draslíku, vápníku a sodíku v krvi,
- v průběhu těhotenství a během kojení.

2/4
Pro užívání přípravku u nemocných se závažnější poruchou funkce jater, u pacientů se zvýšenou
hladinou kyseliny močové v krvi a u pacientů léčených srdečními glykosidy (digoxin) musí být
zvláště vážné důvody.
Furosemid Slovakofarma se nepodává nemocným s normálními ledvinovými funkcemi.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u Vás vyskytnou během užívání přípravku, informujte o
tom svého ošetřujícího lékaře.

Upozornění a opatření
V průběhu léčby je potřebné sledovat hladiny vápníku, draslíku a sodíku v krvi, není nutná přísně
neslaná dieta. Při cukrovce je nutno sledovat hladiny cukru v krvi.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Furosemid Slovakofarma a následující léky by se měly kombinovat s opatrností:
- digitálisové glykosidy (užívané u srdečního selhání)
- cefalosporíny (antibiotika)
- aminoglykosidy (gentamycin, streptomycin) - antibiotika
- klofibrát (snižující hladinu tuků v krvi)
- léky proti cukrovce
- antihypertenziva (ACE inhibitory)
- lithium
- indometacin (nesteroidné protizánětlivé, protibolestivé antirevmatikum)
- tubokurarin, galamin a pankuronium (látky uvolňující svalové křeče)

Přípravek Furosemid Slovakofarma s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek užívejte po jídle, pokud možno v ranních hodinách (po snídani), zapít malým
množstvím tekutiny. Během užívání přípravku nepijte alkoholické nápoje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék
Přípravek se nesmí podávat těhotným a kojícím ženám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Lék může, zejména na začátku léčby, ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla.

Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, kontaktujte svého lékaře než začnete tento přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Furosemid Slovakofarma užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře, nebo lékárníka. Pokud si nejste
jist(á), poraďte se se svým lékařem, nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku, pokud lékař nedoporučil jinak, podává se dospělým při léčbě otoků
obvykle 40 - 120 mg denně (1 - 3 tablety). Nejlépe se osvědčuje začínat s nízkou dávkou,
3/4
podanou v ranních hodinách. V případě nutnosti dalšího zvýšení denní dávky, je vhodné ji
rozdělit do dvou až tří dílčích dávek, které se pak podávají v 6 až 8-hodinových intervalech.
Při dlouhodobé léčbě je vhodné přerušované podávání; obvykle se přípravek podává obden nebo
ob dva dny.

Použití u dětí a dospívajících:
Dětem s hmotností od 20 kg se podává iniciálně 2 mg/kg v jednotlivé dávce; dávka se pak
zvyšuje o 1-2 mg/kg v 6-8 hodinových intervalech až do dosažení požadovaného efektu. Dětem
podáváme přípravek s nižším obsahem léčivé látky .

Způsob užití
Přípravek užijte po jídle, pokud možno v ranních hodinách (po snídani), a zapijte malým
množstvím tekutiny. Přípravek užívejte pravidelně ve stejném denním čase. Je nutná opatrnost při
opalování - možnost senzibilizujících účinků.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Furosemid Slovakofarma než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem se poraďte s
lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Furosemid Slovakofarma
Pokud zapomenete užít dávku včas, užijte ji co nejdříve a poté pokračujte v užívání léku
v pravidelném dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furosemid Slovakofarma
Bez porady s Vašim lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete
cítit lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Furosemid Slovakofarma se mohou vyskytnout následující nežádoucí
účinky seřazeny dle četnosti výskytu:
Často (výskyt u více jako u 1 pacienta ze 100 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 10 pacientů):
poruchy vodní a elektrolytové rovnováhy ( snížená hladina draslíku, sodíku, hořčíku v krvi),
hyperurikemie, zvýšená hladina glukosy v krvi.
Méně často (výskyt u více jako u 1 pacienta z 1000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta ze 100
pacientů): snížený počet krevních deštiček, alergická dermatitida, zvýšená citlivost kůže na
sluneční záření.
4/4
Vzácně (výskyt u více jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů, ale méně jako u 1 pacienta z 1000
pacientů): snížení počtu bílých krvinek, mravenčení, brnění, přechodné poruchy sluchu1,
hluchota1
Velmi vzácně (výskyt u méně jako u 1 pacienta z 10 000 pacientů): poruchy krvetvorby, jaterní
poškození
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): bolest hlavy, svalové křeče2 ,dna3

1 Přechodné poruchy sluchu až hluchota se mohou vzácně vyskytnout zejména u pacientů
s poruchou funkce ledvin.
2 Zvýšené vylučování vápníku snižuje práh křečové pohotovosti a může vyvolat svalové spasmy.
3 Hyperurikemie může vyvolat záchvat dny.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Furosemid Slovakofarma uchovávat
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a krabičce za
EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním vnitřním obalu při teplotě do 25 C.
Blistr uchovávejte v krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Furosemid Slovakofarma obsahuje
Léčivou látkou je furosemidum 40 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mastek, stearan vápenatý, sodná
sůl karboxymethylškrobu.

Jak přípravek Furosemid Slovakofarma vypadá a co obsahuje toto balení
Furosemid Slovakofarma jsou kulaté ploché tablety bílé až béžové barvy.
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
ZENTIVA a. s., Hlohovec, Slovenská republika


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
15.2. 2012


Recenze

Recenze produktu FUROSEMID-SLOVAKOFARMA 20X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FUROSEMID-SLOVAKOFARMA 20X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze