Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML 5X2ML/20MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 89892

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 89892
Kód EAN: 8595173620268
Kód SÚKL: 116440
Furosemid se používá aby zbavil Váš organismus příliš velkého množství tekutin (tzv. edému). Příčinou příliš velkého množství tekutin mohou být: - srdeční problémy; - jaterní problémy; - ledvinové problémy. Furosemid se používá také ke snížení krevního tlaku, který může vést ke stavům ohrožení života (hypertenzní krize).

Příbalový leták

 

sp. zn. sukls228161/2015 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Furosemid Kabi 20 mg/2 ml 

 

injekční roztok 

 

furosemidum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-        Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml 
používat  

3. 

Jak se přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml  používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak  přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml  uchovávat 

6.          Obsah balení a další informace  
 
 
1.
 Co je přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml a k čemu se používá 
 
Furosemid Kabi patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných diuretika. 
Furosemid zvyšuje množství moči vytvořené Vaším tělem. 
 
Furosemid se používá k odstranění přebytečné tekutiny z těla (také nazývané edém). Příčinou 
příliš velkého množství tekutiny mohou být: 

 

srdeční problémy 

 

jaterní problémy 

 

problémy s ledvinami 

 
Furosemid se také používá: 

  při extrémně vysokém krevním tlaku, který může vést k život ohrožujícím stavům 

(hypertenzní krize). 

 
  
2.

 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml 

používat  
 
Nepoužívejte přípravek Furosemid Kabi:
 

 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  furosemid    nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže jste alergický(á) na sulfonamidová antibiotika 
-  jestliže jste silně dehydratován(á) (ztratil(a) jste velké množství tělesných tekutin, například 

těžkým průjmem nebo zvracením) 

-  jestliže máte selhání ledvin a navzdory léčbě furosemidem nevylučujete moč,  
-  jestliže  máte  selhání  ledvin  jakožto  následek  otravy  látkami  toxicky  působícími  na  ledviny 

nebo játra 

-  jestliže máte velmi nízkou hladinu draslíku nebo sodíku v krvi 
-  jestliže je pacient v kómatu z důvodu selhání jater 
-  jestliže kojíte 
 
Jestliže si nejste jistý(á), zda můžete tento přípravek použít či nikoli, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
Upozornění a opatření 
 
Před  použitím  přípravku  Furosemid  Kabi  se  poraďte  se  svým  lékařem  nebo  zdravotní  sestrou 
jestliže:  
-  máte běžně problémy s močením z důvodu překážky (jako je zvětšená prostata) 
-  máte cukrovku 
-  máte nízký krevní tlak nebo občas trpíte náhlým poklesem krevního tlaku (cévy v srdci nebo 

v mozku jsou příliš úzké) 

-  máte onemocnění jater (jako je cirhóza) 
-  máte problémy s ledvinami (jako je nefrotický syndrom) 
-  jste dehydratován(a) (ztratil(a) jste tělesné tekutiny z důvodu těžkého průjmu nebo zvracení), 

což může vést ke kolapsu nebo ke vzniku krevních sraženin 

-  máte  dnu  (bolestivé  nebo  zanícené  klouby)  z  důvodu  vysoké  hladiny  kyseliny  močové 

(vedlejší produkt metabolismu) v krvi 

-  máte zánětlivé onemocnění nazývané „systémový lupus erythematodes“ (SLE) 
-  máte problémy se sluchem 
-  užíváte sorbitol (náhražku cukru pro pacienty s cukrovkou) 
-  užíváte léky,  které  způsobují  život ohrožující  nepravidelný srdeční rytmus  (prodloužení QT 

intervalu) 

-  užíváte lithium 
-  máte  porfyrii  (onemocnění,  při  kterém  je  narušena  tvorba  molekuly  vázající  kyslík 

v červených krvinkách kyslík a při kterém je moč zbarvena purpurově) 

-  máte zvýšenou citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita) 
-  jste sportovec; tento lék může způsobit pozitivní výsledek dopingového testu 
-  jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný 

zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku. 

 
U nedonošených dětí může furosemid způsobit ledvinové kameny nebo zvápenatění (kalcifikaci). 
Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, může Váš lékař změnit Vaši léčbu nebo Vám dát 
speciální doporučení. 
 
Během léčby přípravkem Furosemid Kabi Vás Váš lékař může pravidelně posílat na krevní testy 
ke  zjištění  hladiny  cukru  a  hladiny  kyseliny  močové  v krvi.  Lékař  bude  také  sledovat  hladiny 
důležitých solí v krvi, jako jsou soli draslíku a sodíku, které je obzvláště důležité sledovat, jestliže 
zvracíte nebo máte průjem. 
 
 
 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Furosemid Kabi 
Informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné 
době používal(a) nebo které možná budete používat. Toto je velmi důležité, protože některé léčivé 
přípravky nesmí být užívány současně s přípravkem Furosemid Kabi. 
 
Sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi zejména jestliže užíváte: 

  lithium - užívané při poruchách nálady, jelikož jeho účinek a jeho vedlejší účinky mohou 

být furosemidem zesíleny. Váš lékař Vám předepíše tento léčivý přípravek pouze, bude-li 
to nezbytně nutné a poté bude kontrolovat hladinu lithia a případně upraví Vaši dávku. 

  léky na srdce, jako je např. digoxin; je možné, že Váš lékař bude potřebovat změnit Vaši 

dávku 

  léky na vysoký krevní tlak včetně thiazidových diuretik (jako je bendroflumethiazid nebo 

hydrochlorothiazid),  ACE  inhibitory  (jako  je  lisinopril),  antagonisté  receptorů 
angiotenzinu II (jako je losartan), jelikož furosemid může způsobit přílišný pokles Vašeho 
krevního tlaku. Je možné, že Vám Váš lékař bude potřebovat změnit dávku furosemidu. 

  léčivé přípravky ke snížení hladiny cholesterolu nebo lipidů jako jsou fibráty, mezi které 

patří  např.  klofibrát,  fenofibrát  nebo  bezafibrát,  jelikož  účinek  furosemidu  může  být 
zvýšen. 

  léky  proti  cukrovce  (antidiabetika),  jako  je  metformin  a  insulin,  jelikož  hladina  cukru 

v krvi může být vlivem furosemidu zvýšena 

  protizánětlivé léky, včetně nesteroidních protizánětlivých léků (NSAIDS) (jako je aspirin 

nebo celekoxib), jelikož mohou snížit účinek furosemidu; vysoké dávky léků proti bolesti 
(salicyláty) mohou zesílit nežádoucí účinky furosemidu  

  protizánětlivé nebo protialergické léky, jako jsou kortikosteroidy, léky proti žaludečním 

vředům jako je karbenoxolon, nebo laxativa, jelikož v kombinaci s furosemidem mají vliv 
na hladinu sodíku a draslíku v krvi. Lékořice má stejný účinek jako karbenoxolon.  Váš 
lékař Vám bude kontrolovat hladinu draslíku.  

  injekce podávané během operací včetně tubokurarinu, derivátů kurarinu a sukcinylcholinu 

  Chloralhydrát  –  při  problémech  se  spaním  (v  ojedinělých  případech  může  nitrožilní 

podání furosemidu (podání do žíly) v období 24 hodin před podáním chloralhydrátu vést 
ke zrudnutí , ke zvýšenému pocení, k úzkosti, k nevolnosti, ke zvýšení krevního tlaku a 
ke  zrychlenému  srdečnímu  rytmu).  Z toho  důvodu  se  současné  podání  furosemidu  a 
chloralhydrátu nedoporučuje. 

  fenytoin  nebo  fenobarbital  -  používané  proti  epilepsii,  jelikož  účinek  furosemidu  může 

být snížen 

  theofylin - proti astmatu, jelikož jeho účinek může být furosemidem zvýšen 

  antibiotika,  jako  jsou  cefalosporiny,  polymyxiny,  aminoglykosidy  nebo  chinoliny  nebo 

jiné  léky,  které  mohou  působit  na  Vaše  ledviny,  jako  jsou  imunosupresiva  (tj.  léky 
potlačující imunitní reakce), jodované kontrastní látky, foscarnet nebo pentamidin, jelikož  
furosemid může toto působení zhoršit. 

  probenecid  -  používaný  spolu  s některými  dalšími  léky  k ochraně  ledvin,  jelikož  může 

snížit účinek furosemidu 

  organoplatiny - používané k léčbě některých typů rakovin, jelikož furosemid může zesílit 

nežádoucí účinky těchto léků 

  methotrexát - používaný k léčbě některých typů rakovin a při těžké artritidě, jelikož může 

snížit účinek furosemidu 

  léky  ke  zvýšení  krevního  tlaku  (presorické  aminy),  jelikož  při  podání  s furosemidem 

mohou být méně účinné 

  aminoglutethimid – používaný k potlačení tvorby kortikosteroidů (Cushingův syndrom), 

jelikož může zesílit nežádoucí účinky furosemidu 

 

  karbamazepin  –  používaný  k léčbě  epilepsie  nebo  schizofrenie,  jelikož  může  zesílit 

nežádoucí účinky furosemidu 

  cyklosporin  –  používaný  k  prevenci  odmítnutí  transplantátů,  jelikož  hrozí  riziko  dnavé 

artritidy (bolestivé klouby) 

  léky  ovlivňující  srdeční  rytmus,  jako  je  amiodaron,  sotatol,  dofetilid,  ibutilid,  jelikož 

furosemid může zvýšit jejich účinek 

 
Přípravek Furosemid Kabi s jídlem, pitím a alkoholem 
Při léčbě furosemidem můžete jíst a pít jako obvykle. Nemusíte měnit svoji stravu, pokud Vám to 
lékař nenařídí. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

  Furosemid může přecházet z matky na dítě. 

  Tento léčivý přípravek smí být proto podáván těhotným ženám, pouze je-li to nezbytně nutné.  
Nepoužívejte přípravek Furosemid Kabi, jestliže kojíte. 

  Je to z toho důvodu, že tento léčivý přípravek přestupuje do mateřského mléka. 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat jakýkoliv lék. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Furosemid Kabi může snížit Vaší pozornost. Pokud se Vás toto týká, neřiďte dopravní prostředky 
a neobsluhujte stroje (viz bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). 
 
Přípravek Furosemid Kabi obsahuje sodík 
Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v ampulce, je tedy v podstatě 
„bez sodíku“. 
 
 
3.

  

Jak se přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml  používá

 

 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů 
svého lékaře nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
zdravotní sestrou.  
Přípravek Furosemid Kabi je obvykle podáván lékařem nebo zdravotní sestrou. Je podáván: 

  jako pomalá injekce do žíly (intravenózně) nebo 

  výjimečně do svalu (intramuskulárně) 

 
Váš lékař určí dávku. Dávka závisí na závažnosti Vašeho zdravotního stavu a na délce léčby. 

  Doporučená počáteční dávka pro dospělé (včetně dospívajících starších 15 let) je 20 až 40 

mg. 

  Jestliže se Váš lékař domnívá, že je potřeba vyšší dávka, může Vám podat dalších 20 mg 

injekcí. Tato 20 mg následná dávka se obvykle podává každé 2 hodiny, až do okamžiku 
dosažení požadované ztráty tekutin. 

  V některých případech, může Váš lékař místo injekce doporučit podání kontinuální infuzí 

do žíly (kapačkou).  

  U dětí (děti mladší 15 let smí být léčeny furosemidem pouze výjimečně) dávka závisí na 

tělesné hmotnosti dítěte. Počáteční dávka je 0,5 až 1 mg/kg/den. 

  U starších pacientů je počáteční dávka obvykle 20 mg/den. Tato dávka může být postupně 

zvyšována až do okamžiku dosažení požadované ztráty tekutin. 

 

 

Úbytek tělesné hmotnosti z důvodu ztráty tělesných tekutin nesmí být vyšší než 1 kg tělesné 
hmotnosti za den. 
 
Jestliže bude potřeba i nadále pokračovat v používání furosemidu, Váš lékař Vám pravděpodobně 
doporučí přejít z injekční formy na perorální formu furosemidu (tablety), a to jakmile to bude 
možné. 
 
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Furosemid Kabi, než jste měl(a) 
Jestliže se domníváte, že Vám bylo podáno příliš velké množství tohoto léčivého přípravku, sdělte 
to ihned svému lékaři. 
Mezi příznaky, které se mohou vyskytnou po podání příliš velkého množství tohoto léčivého 
přípravku patří sucho v ústech, zvýšená žízeň, nepravidelný srdeční rytmus, změny nálad, svalové 
křeče nebo bolest, nevolnost či zvracení, neobvyklá únava nebo slabost, slabý puls nebo ztráta 
chuti k jídlu. 
Jestliže se domníváte, že byla u Vás vynechána injekce, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
zdravotní sestry. 
 
4.

  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout  u  každého.  Během  léčby  furosemidem  se  mohou  vyskytnout  následující  nežádoucí 
účinky: 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 1000) 

  Kožní  vyrážky  (včetně  svědění,  zarudnutí,  odlupování  kůže),  náchylnost  k modřinám, 

nebo citlivost kůže na sluneční záření. 

  Změny krevních buněk, které mohou vést k selhání srážlivosti krve (se zvýšeným rizikem 

krvácení). 

  Hluchota (někdy nevratná) 

 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 až 10 pacientů z 10 000) 

  Nevolnost nebo zvracení, průjem, zácpa, ztráta chuti k jídlu, nepříjemný pocit v ústech a 

žaludku. 

  Poruchy sluchu (častější u osob se selháním ledvin) a tinitus (zvonění v uších). 

  Anafylaxe, závažná alergická reakce, která může  způsobit kožní vyrážky, otok, dýchací 

potíže a ztrátu vědomí. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

  Poškození ledvin (intersticiální nefritida) 

  Velmi  nízký  počet  bílých  krvinek  v krvi  (to  může  vést  k   život  ohrožujícím  infekcím). 

Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 

  Svalové problémy včetně křečí v nohou a svalové slabosti 

  Bolest nebo nepříjemný pocit v místě vpichu (zejména po injekci do svalu) 

  Může dojít k výskytu nebo ke zhoršení zánětlivého onemocnění lupus erythematodes  

  Změny výsledků krevních testů (tukovité látky v krvi) 

  Pocit ztuhlosti, brnění nebo pocit závratě 

  Vysoká teplota 

  Rozmazané vidění, zmatenost, ospalost 

  Sucho v ústech 

 

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000)  

  Závažné svalové problémy včetně záškubů, spasmů, křečí (také nazývaných „tetanus“). 

  Změny krevních buněk mohou vést k anemii a ke ztrátě obrany před infekcí 

  Pankreatitida (silná bolest břicha) z důvodu zánětu pankreatu (slinivky břišní) 
 

Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  Závažná  kožní  vyrážka  (akutní  generalizovaná  exantematózní  pustulóza  AGEP)  (akutní 

febrilní léková erupce) 

  závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobená symptomatickou hypotenzí) 
 
 

Dále se může také vyskytnout: 
 

 

  Nízký krevní tlak vedoucí k pocitu na omdlení nebo k závratím. Může také způsobit pocit 

tlaku  v hlavě,  bolest  kloubů,  tvorbu  krevní  sraženiny  nebo  kolaps  oběhového  systému 
(šok) 

  Nízká hladina draslíku v krvi. To může způsobit svalovou slabost, brnění a ztuhlost, lehké 

potíže  pohybovat  částmi  těla,  zvracení,  zácpu,  zvýšené  množství  plynu  ve  střevě 
(plynatost), zvýšenou tvorbu moči, zvýšenou žízeň nebo pomalý či nepravidelný srdeční 
rytmus.  Výskyt  těchto  problémů  je  pravděpodobnější,  jestliže  máte  další  onemocnění, 
jako  jsou  problémy  s játry  nebo  problémy  se  srdcem,  nebo  jestliže  máte  příliš  malé 
množství draslíku ve stravě, nebo jestliže užíváte jiné léky (viz „Další léčivé přípravky a 
přípravek  Furosemid  Kabi“). Vysoké  ztráty  draslíku mohou  způsobit  přechodnou  ztrátu 
pohyblivosti  střev  nebo  snížené  vědomí  a  v krajních  případech  až  hluboké  bezvědomí. 
Může být nutné pravidelně kontrolovat krev a doplňovat draslík. 

  Nízké hladiny sodíku, vápníku a hořčíku v krvi. To může být způsobeno zvýšenou ztrátou 

sodíku, vápníku a hořčíku močí. Nízká hladina sodíku obvykle způsobuje ztrátu zájmu, 
křeče  lýtek, snížení chuti k jídlu, slabost, ospalost, zvracení a zmatenost. Nízká hladina 
vápníku  může  způsobit silné svalové křeče. Tyto  silné křeče  nebo nepravidelný srdeční 
rytmus mohou být také způsobeny nízkou hladinou hořčíku v těle. 

  Může dojít k výskytu nebo ke zhoršení dny 

  již existující problémy s močením se mohou zhoršit 

  může dojít k výskytu nebo ke zhoršení cukrovky (diabetu) 

  Problémy s játry nebo změny v krevním obrazu mohou způsobit žloutenku  (žlutá kůže, 

tmavá moč, únava) 

  Snížený objem tělesných tekutin, zejména u starších pacientů. Velká ztráta tekutin může 

vést ke zvýšené koncentraci (zahuštění) krve a k náchylnosti ke krevním sraženinám 

  U  nedonošených  dětí  může  dojít  ke  vzniku  ledvinových  kamenů  nebo  ke  zvápenatění 

(kalcifikace)  

  U  nedonošených  dětí  může  zůstat  otevřený  spoj  mezi  plicní  arterií  a  aortou,  který  se 

normálně po narození uzavírá.  

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní 
sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. Jak  přípravek Furosemid Kabi 20 mg/2 ml  uchovávat  

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

  Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu  za 

Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

  Uchovávejte ampulky v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte 

se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 

 
 

6.  Obsah balení a další informace 
 
Co přípravek Furosemid Kabi obsahuje 
Jedna ampulka přípravku Furosemid Kabi obsahuje léčivou látku furosemidum 20 mg ve 2 ml 
injekčního roztoku. Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný, voda na injekci. 
 
Jak přípravek Furosemid Kabi vypadá a co obsahuje toto balení 
Furosemid Kabi je čirý, bezbarvý až téměř bezbarvý roztok. 
Balení obsahuje 5, 50 nebo 100 2 ml skleněných ampulek jantarové barvy obsahujících injekční 
roztok přípravku Furosemid Kabi 20 mg/2 ml. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Fresenius Kabi s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce:  
Lebesfal-Laboratórios Almiro S.A. (Fresenius Kabi Group) 
Lagedo, 3465-157 Santiago de Besteiros 
Portugalsko 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie 

Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml 
oplossing voor injectie / solution injectable / 
Injektionslösung 
 

Česká republika 

Furosemid Kabi 20 mg/ 2 ml, injekční roztok 

Finsko 

Furosemide Fresenius Kabi 10 mg/ml 
injektioneste, liuos 

Francie 

Furosémide Kabi 20 mg/2 ml, solution 
injectable 

Řecko 

Furosemide Fresenius Kabi 20mg/2ml, eνέsιµο 
dιάλυµa 

Irsko 

Furosemide 20mg/2ml solution for injection 

Polsko 

Furosemide Kabi 

 

Portugalsko 

Furosemida Fresenius Kabi 20mg/2ml solução 
injectável 

Nizozemsko 

Furosemide Fresenius Kabi 20 mg/2 ml 
oplossing voor injectie 

Slovenská republika 

Furosemid Kabi 20 mg/ 2 ml, injekčný roztok 

Španělsko 

Furosemida Fresenius Kabi 20 mg/2 ml 
solución inyectable 

Velká Británie 

Furosemide 20mg/2ml solution for injection 

 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.12.2015  
 
 
 
 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
Podání:  
Intravenózní podání furosemidu musí být pomalé. Nesmí být překročena rychlost 4 mg za minutu 
a přípravek nesmí být nikdy podán s jinými léčivými přípravky stejnou injekční stříkačkou. 
 
Intramuskulární  podání  musí  být  omezeno  pouze  na  výjimečné  případy,  kdy  perorální  ani 
intravenózní podání není možné. Upozorňujeme, že intramuskulární podání není vhodné k léčbě 
akutních stavů, jako je plicní edém. 
 
Doporučená  počáteční  dávka  pro  dospělé  a  dospívající  starší  15  let  je  20  až  40  mg  (1  nebo  2 
ampulky)  intravenózně  (nebo  ve  výjimečných  případech  intramuskulárně);  maximální  dávka  se 
liší v závislosti na individuální odpovědi pacienta na léčbu  
Jestliže  jsou  potřeba  vyšší  dávky,  musí  být  zvyšovány  v přírůstcích  po  20  mg  a  nesmí  být 
podávány častěji než každé dvě hodiny.  
 
Doporučená maximální denní dávka u dospělých je 1500 mg furosemidu. 
 
Inkompatibility 
Injekční  roztok  furosemidu  smí  být  mísen  s neutrálními  a  slabě  alkalickými  roztoky  s  pH 
v rozmezí 7 až 10, jako je 0,9% roztok chloridu sodného a roztok Ringer-laktátu. 
 
Furosemid nesmí být z důvodu rizika precipitace mísen se silně kyselými roztoky (s pH nižším 
než 5,5), jako jsou roztoky obsahující kyselinu askorbovou, noradrenalin a adrenalin. 
 
Obsahuje-li přípravek viditelné částice, nesmí být použit. 
Pouze k jednorázovému použití. Po použití zlikvidujte veškerý zbylý roztok. 
 
Doba použitelnosti 
 
Doba použitelnosti přípravku před otevřením: 
3 roky 
 
Doba použitelnosti po prvním otevření: Po otevření musí být přípravek okamžitě použit. 
 

 

Doba použitelnosti po naředění: 
Chemická a fyzikální stabilita přípravku po naředění před použitím byla prokázána po dobu 24 
hodin při 25 °C, je-li zajištěna ochrana před světlem.  
Z mikrobiologického hlediska musí být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, jsou 
doba a  podmínky  uchovávání po  naředění  před  použitím  na  odpovědnosti  uživatele  a  normálně 
tato  doba  nesmí  být  delší  než  24  hodin  při  2  až  8  °C,  pokud  naředění  neproběhlo  za 
kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek. 
 

Recenze

Recenze produktu FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML 5X2ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FUROSEMID KABI 20 MG/2 ML 5X2ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám