Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

FUROSEMID BIOTIKA FORTE 10X10ML/125MG Injekční roztok

FUROSEMID BIOTIKA FORTE  10X10ML/125MG Injekční roztok

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku FUROSEMID BIOTIKA FORTE 10X10ML/125MG Injekční roztok

1/3
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn. sukls78020/2010
Příbalová informace
Informace o použití, čtěte pozorně!
FUROSEMID Biotika FORTE
injekční roztok
Držitel rozhodnutí o registraci
BB Pharma, a.s., Pod Višňovkou 1662/21, 140 00 Praha 4, Česká republika
Výrobce
HBM Pharma s.r.o., Martin, Slovenská republika
Složení
Léčivá látka: Furosemidum 125 mg v 10 ml injekčního roztoku.
Pomocné látky: hydroxid sodný, voda na injekci.
Celkový obsah sodíku v přípravku: 0,736 mg/ml, to odpovídá 0,032 mmol/ml.
Indikační skupina
Diuretikum.
Charakteristika
Furosemid patří mezi kličková diuretika. Je účinný i u nemocných s výrazným snížením funkce ledvin.
V dávce 250 mg a vyšší je vhodný k léčení stavů, u kterých je obvyklé dávkování neúčinné.
Farmakokinetické údaje
Po intravenózním podání se farmakologický účinek dosahuje přibližně za 5 minut a trvá asi 2 hodiny.
Průměrně 97 % léčivé látky se váže na plazmatické bílkoviny. Terapeutické koncentrace jsou
v rozsahu 1-6 g/ml. Furosemid proniká placentou a do mateřského mléka.
Indikace
Přípravek je určen k léčbě u těchto stavů:
Akutní i chronické otoky, při kterých obvyklé nižší dávkování není účinné. Jde především o stavy
s výrazným snížením funkce ledvin.
Otoky při srdeční nedostatečnosti, nefrotickém syndromu, jaterní cirhóze, pozdní gestóze. Otok plic,
otok mozku..
V indikovaných případech se přípravek užívá k vyvolání forsírované diurézy (zesílení vylučování
moči, např. při otravě barbituráty) a osmotické diurézy (zvýšení vylučování moči) při chronickém
selhání ledvin, u stavů spojených s nízkými hladinami draslíku v krvi.
Intravenózně (do žíly) se přípravek podává tehdy, není-li možné užívání léků ústy (např. z důvodu
bezvědomí, zvracení), je-li porušeno vstřebávání z trávicí trubice, nebo v případě potřeby rychlého
nástupu účinku (forsírovaná diuréza při otravách).
Kontraindikace
Přípravek Furosemid Biotika Vám lékař nesmí podat:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na furosemid nebo na kteroukoli další složku
přípravku Furosemid Biotika,
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sulfonamidy,
pokud máte nízkou hladinu draslíku nebo sodíku v krvi
při metabolické alkalóze
při akutní glomerulonefritidě (akutním zánětu ledvin)
při snížené funkci ledvin spojené se zástavou močení a tvorby moči
u jaterního kómatu
Těhotenství a kojení
2/3
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Furosemid prochází placentární bariérou a je potenciálně toxický pro plod. Proto se přípravek
Furosemid Biotika může podávat těhotným ženám pouze ve výjimečných situacích.
Furosemid se dostává do mateřského mléka a má nežádoucí vliv na kojené dítě. Proto by se přípravek
Furosemid Biotika neměl podávat kojícím ženám.
Nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Furosemid Biotika nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Při vyšším dávkování se nežádoucí účinky vyskytují častěji a jsou výraznější. Nejčastější (asi 6 %)
jsou poruchy vodní a elektrolytické rovnováhy (úbytek draslíku, sodíku, hořčíku, hypochloremická
alkalóza). Zvýšené vylučování vápníku snižuje práh křečové pohotovosti (svalové křeče). Zvýšená
hladina kyseliny močové vyvolává záchvaty dny (0,6 %), méně častá je šená hladina cukru (glukózy)
v krvi s přítomností cukru v moči. Z poruch zažívacího ústrojí (0,3 %) jsou to nevolnost, bolesti
břicha, průjem, zvracení, poškození funkce jater. Asi u 3 % léčených se vyskytuje brnění
(mravenčení), bolesti hlavy, poruchy zraku, sluchu až ohluchnutí u nemocných s poruchou funkce
ledvin. Dále byly pozorovány kožní erupce (asi 0,2-3 %), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření,
výjimečně Stevens-Johnsonův a Lyellův syndrom (zčervenání kůže s tvorbou puchýřků nebo
odlupování kůže, nebo silná tvorba puchýřků doprovázená krvácením ze rtů, očí, úst, nosu a
pohlavních orgánů). Ojediněle může dojít k poklesu počtu bílých krvinek, červených krvinek a
krevních destiček.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
Interakce
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Dojde-li diuretickým účinkem furosemidu ke kaliové depleci (pokles hladiny draslíku v krvi), může
být narušeno inotropní působení současně podávaných kardiotonických glykosidů (tyto léky působí na
stažlivost /kontraktilitu/ srdečního svalu), může nastat i interakce s jinými léky, jejichž účinnost závisí
na stavu metabolismu draslíku (např. kortikoidy). Furosemid zvyšuje účinek léků k léčbě vysokého
krevního tlaku (antihypertenziv). Toxický účinek furosemidu na vnitřní ucho a sluchový nerv (tzv.
ototoxický účinek) může být zesílen současným podáním antibiotik aminoglykozidového typu s
ototoxickým účinkem (např. gentamycin).
Toxický účinek některých cefalosporinových antibiotik (cefalotin) na ledviny se může podáním
furosemidu zesílit.
Diuretika různého typu mohou zvýšit hladiny lithia v krvi, jež mohou dosáhnout toxické hodnoty. V
případě nutnosti léčby pacientů užívajících dlouhodobě lithium je nutno snížit jeho dávku a pravidelně
stanovovat jeho hladiny v krvi.
Opakované podávání furosemidu může zvyšovat hladiny barbiturátů v krvi u pacientů s epilepsií.
Dlouhodobé užívání antiepileptik (léků na léčbu epilepsie) snižuje diuretický účinek (tvorbu a
vylučování moči). Furosemid může snížit hladinu teofylinu v krvi.
Probenecid a indometacin mohou snižovat účinek furosemidu na tvorbu a vylučování moči a na
snížení krevního tlaku. Ke stejnému účinku dochází i při současném podávání sukralfátu a furosemidu.
Obě látky se mají podat v dvouhodinových časových odstupech.
Furosemid snižuje účinky noradrenalinu na cévy. U pacientů, kteří dostávali chloralhydrát v
předcházejících 24 hodinách, může injekce furosemidu vyvolat zrychlení srdeční frekvence, zvýšení
krevního tlaku, návaly tepla a pocení. Furosemid může při současném podání zvyšovat toxicitu
vysokých dávek kyseliny acetylsalicylové.
Dávkování
3/3
Přípravek Furosemid Biotika Forte Vám podá lékař. Přípravek se podává jako injekce nebo infuze do
žíly.
Dávkování je individuální a závisí na funkčním stavu ledvin, předcházející diuretické léčbě a na
požadovaném diuretickém účinku. O dávkování přípravku rozhodne lékař.
Dávkování u dospělých:
Při potřebě vyšších dávek se podává do žíly 250 mg furosemidu v injekci nebo infuzi. V
individuálních případech může být dávka vyšší než 1000 mg furosemidu denně.
Při forsírované diuréze se podává 500 až 1000 mg furosemidu, v objemu 400 ml roztoku elektrolytů
jako infuze rychlostí, jež závisí na dosaženém diuretickém účinku. Je nutno dodávat roztok elektrolytů
nahrazující ztráty sodíku, draslíku, chloridů a vody. Rychlost aplikace nemá překročit 4 mg
furosemidu za jednu minutu.
Dávkování u dětí:
Dětem se podává do žíly dávka 1 až 2 mg/kg tělesné hmotnosti denně, v případě potřeby opakovaně.
Maximální denní dávka je 6 mg/kg tělesné hmotnosti.
Upozornění
Váš lékař Vám bude pravidelně kontrolovat hladiny draslíku, sodíku a vápníku v krvi. Pokud trpíte
jaterním onemocněním (cirhóza jater), bude Vám lékař kontrolovat i hladinu dusíku v krvi.
Zvýšeným ztrátám draslíku močí lze zabránit současným podáváním draslík šetřících diuretik. Pokud
dojde k poklesu hladiny draslíku v krvi, je třeba individuálně zvolit vhodnou dávku kalium-chloridu
podle množství draslíku vylučovaného močí během 24 hodin. Množství draslíku, které má nemocný
přijímat, musí převyšovat jeho ztráty ledvinami, má-li se nízká hladina draslíku v krvi a draslíkový
deficit upravit.
Předávkování
Příznaky: Podání vysoké dávky furosemidu může vést k akutnímu poklesu hladiny sodíku, draslíku a
hořčíku v krvi. Poruchy se vyznačují slabostí, letargií, ospalostí, svalovými křečemi, poklesem
krevního tlaku při přechodu do vzpřímené polohy, zvýšenou hladinou močoviny v krvi a zvýšeným
hematokritem. Snížená hladina hořčíku a draslíku v krvi a v tkání může vést ke vzniku srdečních
arytmií.
Furosemid vyvolává ve vysokých dávkách u pacientů ušní šelest (hučení v uších) a hluchotu. K
prevenci vzniku tohoto nežádoucího účinku je nutné dodržovat dávkování a rychlost podávání, jež by
neměla být vyšší než 4 mg/min.
Léčba: Léčba předávkování spočívá v úpravě poruch vnitřního prostředí.
Uchovávání
Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před světlem.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Varování
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.
Balení
Ampule z hnědého skla, vložka z PVC, krabička.
Velikost balení:10 ampulí po 10 ml
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
27.4.2010
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz