Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FURORESE 500 100X500MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17850

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17850
Kód EAN: 4030855003426
Kód SÚKL: 56815
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Proč se užívá přípravek Furorese 500? Podávání vysokých dávek furosemidu v přípravku Furorese 500 je výjimečně indikováno u pacientů se značně sníženou glomerulární filtrací (nižší než 20 ml/min), k léčbě snížené tvorby moči (oligurie) při pokročilé nedostatečnosti ledvin a v jejích terminálních stadiích selhání ledvin (ve stadiích předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti otoků a/nebo vysokého krevního tlaku k udržení residuální diurézy (diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným pokusným vysazením přípravku). Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

Příbalový leták

1/8

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls104891/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Furorese 500
tablety
Furosemidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je FURORESE 500 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete FURORESE 500 užívat
3. Jak se FURORESE 500 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku FURORESE 500
6. Další informace

1. CO JE FURORESE 500 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FURORESE 500 je diuretikum s vysokým účinkem v tabletách k vnitřnímu užití.
Přípravek FURORESE 500 zvyšuje vylučování moči, pomáhá odstraňovat otoky a snižuje krevní tlak.

Proč se užívá přípravek FURORESE 500?
Podávání vysokých dávek furosemidu v přípravku FURORESE 500 je výjimečně indikováno u pacientů
se značně sníženou glomerulární filtrací (nižší než 20 ml/min), k léčbě snížené tvorby moči (oligurie)
při pokročilé nedostatečnosti ledvin a v jejích terminálních stadiích selhání ledvin (ve stadiích
předcházejících nutnost dialýzy i ve stadiích dialýzu již vyžadujících) za přítomnosti otoků a/nebo
vysokého krevního tlaku k udržení residuální diurézy (diuretickou účinnost je třeba kontrolovat občasným
pokusným vysazením přípravku).

Tento přípravek předepsal lékař osobně Vám a neměl(a) byste jej dát nikomu jinému.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FURORESE 500 UŽÍVAT
Neužívejte FURORESE 500
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku preparátu
- při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii)
- při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu)
- při závažném nedostatku draslíku (při těžké hypokalemii)
- při závažném nedostatku sodíku (při těžké hyponatremii)
- při snížení objemu obíhající krve (při hypovolemii) anebo při nedostatku tělních tekutin (při
dehydrataci)
- při přecitlivělosti vůči furosemidu, sulfonamidům
- jestliže kojíte
- při normální ani při porušené funkci ledvin, pokud je hodnota glomerulární filtrace vyšší než 20
ml/min; bylo by nebezpečí příliš veliké ztráty tekutin a elektrolytů.2/8

Zvláštní opatrnosti při použití FURORESE 500 je zapotřebí
- jestliže je Vám známo, že se Vás týká kterýkoli údaj uvedený v předcházejícím odstavci, musíte na to
upozornit svého lékaře.
Tyto údaje se týkají situací, kdy se přípravek FURORESE 500 může užívat pouze za určitých okolností
anebo pod zvláštním dohledem. Poraďte se proto, prosím, v těchto případech se svým lékařem.
Poraďte se se svým lékařem i tenkrát, jestliže se některý z těchto stavů u Vás projevil v minulosti anebo
jestliže nastal až v průběhu užívání přípravku FURORESE 500.

Pouze ze zvlášť závažných důvodů můžete přípravek FURORESE 500 užívat:
- při silně sníženém krevním tlaku
- při cukrovce, která se již plně projevila anebo dosud neprojevila (při manifestním nebo latentním
diabetu); je nutné pravidelné sledování hladiny krevního cukru
- při dně (je nutné pravidelné sledování hladiny kyseliny močové v krevním séru)
- při překážkách v odtoku moči (např. při zbytnění prostaty, při hydronefróze nebo při zúžení
močovodů)
- při sníženém obsahu bílkovin v krvi (při hypoproteinemii), např. při nefrotickém syndromu
- při jaterní cirhóze se současným snížením činnosti ledvin
- u pacientů, pro které by nechtěně silné snížení krevního tlaku představovalo obzvláštní ohrožení, např.
u pacientů s poruchou krevního průtoku mozkovými cévami (tj. s poruchami cerebrovaskulární
perfuze) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními (tj. s ischemickou srdeční chorobou)
- u nedonošených dětí (je nebezpečí ukládání vápníku v ledvinách a tvorby ledvinných kaménků
nefrokalcinózy, nefrolitiázy); je třeba kontrolovat činnost ledvin, sonografie ledvin.
- kombinace furosemidu s risperidonem u starších pacientů se nedoporučuje.

Poznámka: U nedonošených kojenců se syndromem dechové tísně může léčba furosemidem v prvních
týdnech života zvýšit riziko otevřeného ductus arteriosus - tj. neuzavření spoje mezi velkým (tělním) a
malým (plicním) oběhem.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku FURORESE 500 a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo
které začnete užívat, a to na lékařský předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku
FURORESE 500 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Při současném podávání srdečních glykosidů je třeba mít na paměti, že citlivost srdečního svalu
(myokardu) vůči těmto glykosidům je zvýšena při nedostatku draslíku (hypokalemii) a/nebo při
nedostatku hořčíku (hypomagnesiemii), které se při léčbě přípravkem FURORESE 500 mohou vyvinout.
Je zvýšené riziko komorových arytmií (včetně torsades de pointes) při současném používání léčivých
přípravků, které mohou vyvolat syndrom prodlouženého intervalu QT (např. terfenadinu, některých
antiarytmik /přípravků používaných proti poruchám srdečního rytmu/ třídy I a III) a při elektrolytových
nerovnováhách.
Současné podávání přípravku FURORESE 500 a glukokortikoidů, karbenoxolonu, beta-2-
sympatomimetik, reboxetinu, amfotericinu nebo projímadel může zvýšit ztráty draslíku. Lékořice má
v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon.
Nesteroidní antiflogistika (např. indometacin a acetylsalicylová kyselina) mohou účinek furosemidu
snížit. U pacientů se sníženým objemem obíhající krve (s hypovolemií) na základě léčby přípravkem
FURORESE 500, anebo u pacientů s nedostatkem tělních tekutin (dehydratací) může současné podávání
přípravku FURORESE 500 a nesteroidních antiflogistik vyvolat akutní selhání ledvin. Přípravek
FURORESE 500 může při současném podávání zvýšit toxicitu vysokých dávek salicylátů.
Probenecid, methotrexat a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární
sekrecí ledvinami, mohou účinnost přípravku FURORESE 500 snížit. Přípravek FURORESE 500 může
naopak snížit vylučování těchto látek močí. Léčba vysokými dávkami (přípravku FURORESE 500 i
jiných léčiv) může vést ke zvýšení sérových koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků přípravku
FURORESE 500 nebo současně podávaných léčiv.
Přípravek FURORESE 500 může zvýšit toxické účinky antibiotik, poškozujících ledviny (nefrotoxických
antibiotik, např. aminoglykosidů, cefalosporinů, polymyxinů).
3/8
Toxické poškození sluchu (ototoxicita) aminoglykosidy (např. kanamycin, gentamicin, tobramycin) a
dalšími léčivými přípravky poškozujících sluch se může zvýšit se současným podáváním přípravku
FURORESE 500. Poruchy sluchu mohou být trvalé. Současnému podávání uvedených látek společně
s přípravkem FURORESE 500 je proto třeba se vyhnout.
Při současném podávání přípravku FURORESE 500 a cisplatiny lze očekávat možnost poruchy sluchu.
Jestliže je v průběhu léčby cisplatinou nutné zvýšit množství vylučované moči (forsírovaná diuréza), může
se přípravek FURORESE 500 použít jenom ve velmi malé dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin)
a při pozitivní bilanci tekutin. Jinak by se mohlo projevit toxické působení cisplatiny na ledviny
(nefrotoxicita).
Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti přípravku FURORESE 500.
Přípravek FURORESE 500 může zesílit účinky jiných antihypertenziv. Případy hlubokého poklesu
krevního tlaku až šokové stavy a poruchy funkce ledvin (ojediněle i akutní selhání ledvin) se mohou
objevit při kombinaci s inhibitory ACE, pokud se inhibitory ACE podaly nejdříve anebo pokud se nejdříve
podaly jejich vyšší dávky (hypotenze po první dávce). Podle možnosti se proto léčba přípravkem
FURORESE 500 má přechodně přerušit anebo se má alespoň snížit dávkování tři dny před zahájením
terapie inhibitorem ACE anebo před zvýšením dávky inhibitoru.
Účinek látek snižujících hladinu krevního cukru (antidiabetik) nebo presorických aminů (např. adrenalinu,
noradrenalinu) se při současném podávání přípravku FURORESE 500 může snížit.
Přípravek FURORESE 500 může zesílit účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií.
Současná léčba přípravkem FURORESE 500 a lithiem zvyšuje toxické působení lithia na srdce a nervový
systém (kardiotoxicitu a neurotoxicitu lithia), protože se snižuje vylučování lithia. U pacientů, léčených
touto kombinací, se proto doporučuje pečlivě monitorovat koncentraci lithia v plazmě.
Ojediněle se při léčbě furosemidem mohou objevit do 24 hodin po požití chloralhydrátu pocity horka,
návaly pocení, neklid, nevolnost, zvýšení krevního tlaku a zrychlení tepu. Současnému podávání
furosemidu a chloral-hydrátu je proto třeba se vyhnout.
Současnému podání sukralfátu zároveň s přípravkem FURORESE 500 je třeba se vyhnout, protože
sukralfát snižuje vstřebávání furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek.
Kombinace furosemidu s risperidonem u starších pacientů s demencí se nedoporučuje.
Podávání karbamazepinu nebo aminoglutetimidu současně s furosemidem může zvýšit nebezpečí
vzniku hypochlorémie.
U pacientů s vysokým rizikem nefropatie (poruchy ledvin) po podání rtg-kontrastních látek může
současné podání kontrastních látek a furosemidu nebezpečí poškození ledvin výrazně zvýšit.
Současné podávání cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny.


Užívání přípravku FURORESE 500 s jídlem a pitím
Tablety užívejte nalačno; polykejte je nerozkousané, celé, a zapijte je dostatečným množstvím tekutiny
(např. 1/2 - 1 sklenicí vody).

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek FURORESE 500 se v těhotenství smí užít jen v mimořádně nutných případech, protože léčivá
látka přestupuje placentou do plodu.

Kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Furosemid se vylučuje do mateřského mléka a snižuje tvorbu mléka. Ženy užívající přípravek
FURORESE 500 proto nesmějí kojit. Pokud je užívání přípravku nutné, je třeba kojení ukončit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
I při užívání podle doporučených pokynů může tento přípravek snížit schopnost řídit motorová vozidla,
obsluhovat stroje anebo pracovat ve výškách. To platí ve zvýšené míře pro začátek léčby, při zvyšování
dávek, při přechodu na jiný přípravek a při současném požití alkoholu.

Důležité informace o některých složkách FURORESE 500
Tento přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry,
poraďte se s ním před užíváním tohoto přípravku.

4/8

3. JAK SE FURORESE 500 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.


Jaké množství přípravku FURORESE 500 máte užívat a jak často?
Dávkování je třeba určit individuálně se zvláštním zřetelem k dosaženému léčebnému účinku; bez pokynu
lékaře neměňte, prosím, dávkování.
Pokud Vám lékař nepředepsal jinak, dodržujte, prosím, tento návod, jinak Vám přípravek FURORESE
500 nepřinese plný prospěch!
Pro dospělé obvykle platí toto dávkování:
Snížená tvorba moči (oligurie) při pokročilých stavech selhání ledvin(ve stadiích předcházejících nutnost
dialýzy i vyžadujících dialýzu)
Pro zvýšení diurézy se může podat denní dávka až 2 tablety přípravku FURORESE 500 (tj. až 1000 mg
furosemidu) za monitorování hydratace a sérových elektrolytů. Občas je třeba furosemid pokusně vysadit,
aby se ukázalo, jestli dosud skutečně zvyšoval vylučování moči.
U pacientů s chronickou renální insuficiencí (selhávání ledvin) je třeba dávkování pečlivě přizpůsobit tak,
aby se edémy vyplavovaly pozvolna a postupně. Vždycky je nutné zvolit nejnižší dávku, potřebnou pro
vyvolání požadovaného účinku.
Přípravek FURORESE 500 se může použít pouze, jestliže odpověď na perorální podání 120 mg
furosemidu denně není dostatečná. Dávku 1/2 tablety přípravku FURORESE 500 (tj. 250 mg furosemidu)
je možné zvýšit až na 2 tablety přípravku FURORESE 500 (tj. na 1000 mg furosemidu).

Trvání léčby určí lékař; záleží na povaze a závažnosti onemocnění.
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku FURORESE 500 je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.

Jestliže jste užil(a) více FURORESE 500, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) vyšší dávku přípravku FURORESE 500 než Vám lékař předepsal anebo jestliže
přípravek omylem požilo dítě, ihned o tom, prosím, informujte lékaře, který podle závažnosti
předávkování rozhodne o dalším postupu.
Příznaky předávkování
Klinický obraz akutního nebo chronického předávkování je závislý na rozsahu ztrát vody a elektrolytů.
Předávkování může vyvolat pokles krevního tlaku (hypotenzi), poruchy oběhu při změně polohy těla z
leže do stoje (ortostatické dysregulace), elektrolytové nerovnováhy (hypokalemii, hyponatremii,
hypochloremii) anebo alkalózu.
Větší ztráty tekutin mohou způsobit výrazný pokles objemu obíhající krve (hypovolemii), oběhové selhání
a zahuštění krve (hemokoncentraci) se sklonem ke srážení krve (trombózám). V souvislosti s náhlými
ztrátami vody a elektrolytů se mohou objevit delirantní stavy. Anafylaktický šok je vzácný (příznaky:
návaly horka, nevolnost, namodralé zabarvení kůže, hluboký pokles krevního tlaku, poruchy vědomí až
bezvědomí atd.).
Léčba předávkování
Předávkování anebo známky hypovolemie, tj. snížení objemu obíhající krve (pokles krevního tlaku,
ortostatické dysregulace) nutí k okamžitému přerušení léčby přípravkem FURORESE 500.
Jestliže poslední dávku furosemidu pacient užil perorálně před krátkou dobou, doporučuje se zahájit
opatření používaná pro primární odstranění toxických látek (vyvolat zvracení, provést výplach žaludku) a
opatření snižující vstřebávání (aktivní uhlí).
V těžkých případech je nutné monitorovat životně důležité funkce, rovnováhu tekutin, elektrolytovou i
acidobazickou rovnováhu, hladinu krevního cukru a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí je
třeba opakovaně kontrolovat a podle potřeby upravovat. U pacientů s poruchami močení (např. při
zbytnění prostaty) je nutno zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby moči může u těchto
pacientů způsobit nahromadění moči v měchýři a nadměrné rozpínání močového měchýře.
Terapie při hypovolemii (sníženém objemu obíhající krve):
Substituce objemu tekutiny (doplnění ztrát krve a tekutin).
Terapie při hypokalemii:
Substituce draslíku (doplnění ztrát draslíku).
Terapie cirkulačního kolapsu:
5/8
Uložit pacienta do polohy používané při terapii šoku; podle potřeby další protišoková terapie.

Jestliže jste zapomněl(a) užít FURORESE 500
V takovém případě nezvyšujte příští dávku na dvojnásobek ve snaze nahradit vynechanou dávku; užijte
příští obvyklou dávku v příští obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Furorese 500
Po předčasném ukončení léčby přípravkem FURORESE 500 se mohou příznaky Vašeho onemocnění
podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez předchozí
porady s lékařem.

Co ještě musíte vědět o přípravku FURORESE 500?
Při dlouhodobé léčbě přípravkem FURORESE 500 je třeba v pravidelných intervalech monitorovat sérové
koncentrace elektrolytů (zejména draslíku, sodíku a vápníku), hydrogenuhličitanu, kreatininu, močoviny a
močové kyseliny a také hladinu krevního cukru.
V obzvlášť krátkých intervalech je nutné monitorování u pacientů s vysokým rizikem vývoje
elektrolytové nerovnováhy anebo po značné ztrátě tekutin (např. zvracením, průjmem nebo intenzivním
pocením). Je třeba upravit případné snížení objemu obíhající krve (hypovolemii) nebo nedostatek tělních
tekutin (dehydrataci) i výrazné elektrolytové nerovnováhy nebo poruchy acidobazické rovnováhy. To si
může vyžádat dočasné přerušení léčby furosemidem.
Úbytek tělesné hmotnosti vyvolaný zvýšenou diurézou nemá přesáhnout 1 kg denně, a to bez ohledu na
množství vyloučené moči.
U pacientů s poruchami vyprazdňování močového měchýře (s poruchami močení např. při zbytnění
prostaty) je třeba zajistit nerušený odtok moči, protože náhlé zvýšení tvorby moči může vyvolat ischurii
(zadržení moči v močovém měchýři) a nadměrné rozepětí měchýře.
Dávkování je třeba volit opatrně při nefrotickém syndromu, protože je riziko zesílení nežádoucích účinků.

Upozornění pro diabetiky:
Jedna tableta obsahuje méně než 0,1 sacharidové jednotky.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i FURORESE 500 nežádoucí účinky.


Hodnocení nežádoucích účinků vychází z této definice četnosti:
Velmi časté ( 1/10)
Časté (1/100 až <1/10)
Méně časté (1/1 000 až <1/100)
Vzácné (1/10 000 až <1/1 000)
Velmi vzácné (<10 000), není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Poruchy krve a lymfatického systému
Méně časté: Trombocytopenie
Vzácné: Eosinofilie, leukopenie
Velmi vzácné: Hemolytická anémie, aplastická anémie, agranulocytóza.

Poruchy imunitního systému
Méně časté: Svědění, kožní a slizniční reakce (viz poruchy kůže a podkožní tkáně)
Vzácné: Horečka, záněty cév, zánět ledvin, těžké anafylaktické a anafylaktoidní reakce, např. šok
z přecitlivělosti.

Endokrinní poruchy
Při léčbě přípravkem FURORESE 500 se často objevuje zvýšená hladina krevního cukru
(hyperglykemie). To může způsobit zhoršení metabolického stavu u pacientů s cukrovkou (s
manifestním diabetem) a vyprovokovat rozvoj zjevných projevů cukrovky u pacientů, u nichž
byla tato choroba dosud maskována (u latentního diabetu).
6/8

Poruchy metabolismu a výživy
V průběhu léčby FURORESE 500 se často objeví poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy jako
následek zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je nutné pravidelné sledování elektrolytů
v séru (zejména draslíku, sodíku a vápníku).

Možný rozvoj poruch elektrolytové rovnováhy je ovlivněn základním onemocněním (např.
cirhózou jater, srdečním selháním), další současně podávanými léčivy a výživou.

Jako následek ztrát sodíku ledvinami se může objevit nedostatek sodíku (hyponatremie)
s příslušnými příznaky, zejména při omezeném přívodu chloridu sodného. Běžné pozorované
příznaky nedostatku sodíku jsou apatie, nechutenství, slabost, spavost, zvracení a zmatenost.

Zejména při současném snížení přívodu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným
způsobem než vyloučením močí (např. zvracením nebo chronickým průjmem) mohou zvýšené
ztráty draslíku ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalémii). To se projeví svalovou
slabostí, mravenčením (parestéziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem),
nadměrným vylučováním moči (polyurií) a nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem
(poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev
(paralytický ileus) nebo poruchu vědomí až bezvědomí.

Zvýšené ztráty vápníku močí mohou vyvolat nedostatek vápníku (hypokalcemii), která ve
vzácných případech může vyústit do stavů zvýšené nervosvalové dráždivosti (tetanie).

U nedonošených dětí léčených FURORESE 500 se mohou vyvinout ledvinové kaménky
(nefrolitiáza) a/nebo ukládání vápníku v ledvinách (nefrokalcinóza).

Při zvýšených ztrátách hořčíku močí se vzácně jako důsledek nedostatku hořčíku
(hypomagnesemie) objevila tetanie nebo srdeční arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu).

Jako následek ztrát elektrolytů a vody se při léčbě přípravkem FURORESE 500 může objevit
metabolická alkalóza anebo se podstatně zhoršit stávající metabolická alkalóza.
V průběhu léčby přípravkem FURORESE 500 se často objevuje zvýšení koncentrace kyseliny
močové v krvi (hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat dny.

Při léčbě přípravkem FURORESE 500 se může v krvi objevit zvýšení koncentrace lipidů
(cholesterolu, triacylglycerolů) i zvýšení koncentrací látek, obvykle vylučovaných močí
(kreatininu a močoviny).

Poruchy nervového systému
Vzácné: Mravenčení (parestézie)

Poruchy ucha a labyrintu
Vzácně se následkem toxického působení (ototoxicity) přípravku FURORESE 500 objeví
většinou přechodné - poruchy sluchu a/nebo zvonění v uších. Jejich vznik se dá očekávat
především po příliš rychlé nitrožilní injekci furosemidu, a to zejména při současné poruše
činnosti ledvin anebo při snížení obsahu bílkovin v krvi (při hypoproteinemii, např. při
nefrotickém syndromu).

Poruchy srdce a cév
Při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u
starších pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho
v ústech a žízeň, snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy vleže
do stoje (ortostatické dysregulace). Dále se může objevit dehydratace, snížením objemu obíhající
7/8
krve (hypovolemií) vyvolané oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace).
Hemokoncentrace může hlavně u starších pacientů zvýšit sklon k trombózám.

Gastrointestinální poruchy
Vzácné: nevolnost, zvracení, průjem

Poruchy a jater a žlučových cest
Velmi vzácné: akutní zánět břišní slinivky (pankreatitida), hromadění žluči ve žlučových cestách
v játrech (intrahepatální cholestáza) a zvýšení hodnot jaterních transamináz.
U pacientů s jaterní nedostatečností se může objevit jaterní encefalopatie (soubor neurologických
a psychiatrických příznaků).

Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: svědění, kožní a slizniční reakce (např. bulózní exantém, kopřivka, purpura,
erythema multiforme, bulózní pemfigoid, Stevensův-Johnsonův syndrom, toxická epidermální
nekrolýza, exfoliativní dermatitida, fotosenzitivita).
Vzácné: zánět cév (vaskulitida).

Poruchy ledvin a močových cest
Příznaky z překážky v močových cestách (např. při zbytnění prostaty, hydronefróze, zúžení
ureteru) se při léčbě přípravkem FURORESE 500 mohou objevit anebo zhoršit.Co dělat, objeví-li se nežádoucí účinky?
Zjistíte-li jakékoli nežádoucí nebo neobvyklé účinky i takové, které nejsou v této informaci uvedeny
informujte o tom, prosím, svého lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Objeví-li se nežádoucí účinky náhle anebo rozvinou-li se intenzivně, informujte o tom, prosím, lékaře
neodkladně, protože některé z takových nežádoucích účinků (např. hemolytická anemie, anafylaktický
šok) by se mohly rozvinout do forem ohrožujících život. Lékař rozhodne, jaká opatření podniknout a zda
se může pokračovat v léčbě.
Jakmile by se objevily první příznaky přecitlivělosti, nesmí se přípravek FURORESE 500 dále používat.

5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU FURORESE 500
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Prudké světlo může vyvolat žluté zabarvení tablet, to však neovlivňuje účinnost přípravku.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za Použitelné do: ".
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Furorese 500 obsahuje
- Léčivou látkou je Furosemidum 500 mg
- Pomocné látky jsou mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, kukuřičný škrob, sodná sůl
karboxymethylškrobu, monohydrát laktosy a hyprolosa.

Jak přípravek Furorese 500 vypadá a co obsahuje toto balení
Furorese 500 jsou bílé až nažloutlé, podlouhlé, bikonvexní tablety se třemi dělícími rýhami na obou
stranách. Tabletu lze dělit na čtyři stejné části.
Velikost balení: 20, 50 a 100 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
8/8

Držitel rozhodnutí o registraci
Hexal AG, Industriestrasse 25, D-87607 Holzkirchen, Německo

Výrobce
Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize textu
23.1.2013

Recenze

Recenze produktu FURORESE 500 100X500MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FURORESE 500 100X500MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám