Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FURORESE 20 INJEKT 5X2ML/20MG Injekční roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17853

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SALUTAS PHARMA
Kód výrobku: 17853
Kód EAN: 4030855000470
Kód SÚKL: 14799
Držitel rozhodnutí: SALUTAS PHARMA
Přípravek Furorese 20 Injekt je indikován, jestliže se perorálním podáním furosemidu nepodařilo dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě: - edémů a/nebo ascitu vyvolaných onemocněním srdce nebo jater; - edémů vyvolaných onemocněním ledvin; - edémů vyvolaných popáleninami; - plicního edému (např. při akutní srdeční insuficienci); - při edému mozku jako pomocná léčba; - při oligurii vyvolané gestózou, podle potřeby po předchozí korekci deficitu tekutiny (edémy a/nebo hypertenze při gestóze nejsou indikace pro použití furosemidu!); - při hypertenzní krizi (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními).

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn.sukls244539/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

FURORESE 20 INJEKT 

20 mg/2 ml 

Injekční roztok 

Furosemidum 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění, jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
1. 

Co je přípravek FURORESE 20 INJEKT  a k čemu se používá   

 

 

 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FURORESE 20 INJEKT používat   

3. 

Jak se přípravek FURORESE 20 INJEKT používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5. 

Jak přípravek FURORESE 20 INJEKT uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.      CO JE PŘÍPRAVEK FURORESE 20 INJEKT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
Přípravek FURORESE 20 INJEKT je kličkové diuretikum s vysokým účinkem, ATC kód C03CA01. 
 
Charakteristika 
Furosemid je mohutně, rychle a krátce působící kličkové diuretikum. Ve vzestupné části Henleovy kličky 
inhibuje reabsorpci Na

+

 /2Cl   /K

+

 , a to blokádou transportních bílkovin (carrierů) pro tyto ionty. Exkreční 

frakce  sodíku  může  vystoupit  až  na  35  %  množství  sodíku,  který  přestoupil  do  glomerulárního  filtrátu. 
Zvýšená  exkrece  sodíku  osmoticky  strhuje  vodu a  sekundárně tak  vyvolá  zvýšenou  diurézu  a  zvýšenou 
sekreci K

+

 v distálních tubulech. Zvyšuje se i vylučování Ca²

+

 a Mg²

+

. Kromě ztráty uvedených elektrolytů 

se může snížit vylučování kyseliny močové a může se objevit porucha acidobazické rovnováhy s posunem 
k metabolické alkalóze. 
Furosemid v závislosti na dávce stimuluje renin-angiotensin-aldosteronový systém.  
Antihypertenzní  účinek  furosemidu  je  primárně  následek  sníženého  krevního  objemu.  Při  srdeční 
insuficienci  furosemid  bezprostředně  sníží  přetížení  (preload)  srdce  tím,  že  dilatuje  kapacitní  cévy 
(venózní oblast).  Předpokladem pro dosažení tohoto účinku je dostatečná funkce ledvin.  
 
Farmakokinetické údaje 
Po intravenózní aplikaci furosemidu se nástup účinku dá očekávat do 2-15 minut. 
Furosemid se přibližně z 95 % váže na plazmatické bílkoviny. Při insuficienci ledvin se může vazba snížit 
až  o  10  %.  Relativní  distribuční  objem  je  0,2  l/kg  tělesné  hmotnosti  (u  novorozenců  0,8  l/kg  tělesné 
hmotnosti). 
Furosemid  se  metabolizuje  v játrech  pouze  z malého  podílu  (přibližně  z  10  %)  a  vylučuje  se  převážně 
v nezměněné formě. Dvě třetiny se vylučují ledvinami, jedna třetina žlučí a stolicí. 
Při  normální  funkci  ledvin  je  eliminační  poločas  zhruba  1  hodina.  V terminálních  fázích  renální 
insuficience může být delší než 24 hodiny. 
 

 

2/7 

Indikace (použití přípravku FURORESE 20 INJEKT) 
Přípravek  FURORESE  20  INJEKT  se  používá,  jestliže  se  perorálním  podáním  furosemidu  nepodařilo 
dosáhnout dostatečné diurézy anebo jestliže perorální aplikace furosemidu není možná, a to při léčbě: 
-  otoků a/nebo hromadění tekutin vyvolaných onemocněním srdce nebo jater 
-  otoků vyvolaných onemocněním ledvin 
-  otoků vyvolaných popáleninami 
-  plicního otoku (např. při akutní srdeční insuficienci) 
-  otoku mozku (jako pomocná léčba) 
-  výrazného vzestupu krevního tlaku (spolu s dalšími terapeutickými opatřeními). 
 

2. 

ČEMU  MUSÍTE  VĚNOVAT  POZORNOST,  NEŽ  ZAČNETE  PŘÍPRAVEK 
FURORESE 20 INJEKT POUŽÍVAT  

Nepoužívejte přípravek FURORESE 20 INJEKT: 
-  jestliže jste alergický(á) na furosemid, sulfonamidy nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6),   

-  při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii), 
-  při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu), 
-  při závažném nedostatku draslíku (hypokalemii), 
-  při závažném nedostatku sodíku (hyponatremii), 
-  při snížení objemu obíhající krve (hypovolemii) nebo při nedostatku tělních tekutin (dehydrataci), 
-  jestliže kojíte. 
 
Upozornění a opatření: 
Před použitím přípravku FURORESE 20 INJEKT se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
 
-  jestliže máte nízký krevní tlak, zvláště jsou kontrolování pacienti, pro které by nechtěně silné snížení 

krevního  tlaku  představovalo  obzvláštní  ohrožení,  např.  u  pacientů  s poruchou  krevního  průtoku 
mozkovými  cévami  (tj.  s poruchami  cerebrovaskulární  perfuze)  anebo  průtoku  věnčitými  cévami 
srdečními (tj. s ischemickou srdeční chorobou) 

-  pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte jiný 

zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku. 

-  jestliže  máte  cukrovku,  která  se  již  plně  projevila  anebo  dosud  neprojevila  (při  manifestním  nebo 

latentním diabetu); je nutné pravidelné sledování hladiny krevního cukru, 

-  při dně (jsou nutné pravidelné kontroly koncentrace kyseliny močové v séru) 
-  při  při  překážkách  v odtoku  moči  (např.  při  zbytnění  prostaty,  při  rozšíření  ledvinné  pávičky 

(hydronefróza) nebo při zúžení močovodů), 

-  při sníženém obsahu bílkovin v krvi (hypoproteinemie), např. při nefrotickém syndromu, 
-  při jaterní cirhóze se současným snížením činnosti ledvin 
-  u nedonošených kojenců se syndromem dechové tísně může léčba přípravkem FURORESE  v prvních 

týdnech života zvýšit riziko otevřeného ductus arteriosus - tj. neuzavření spoje mezi velkým (tělním) a 
malým (plicním) oběhem 

 
Další léčivé přípravky a přípravek FURORESE 20 INJEKT 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Při  současném  podávání  kardiotonických  glykosidů  je  třeba  mít  na  paměti,  že  citlivost  myokardu  vůči 
těmto glykosidům je zvýšena při hypokalemii a/nebo hypomagnesemii, které se při terapii furosemidem 
mohou  vyvinout.  Je  zvýšené  riziko  komorových  arytmií  (včetně  torsades  de  pointes)  při  současném 
používání látek, které mohou vyvolat syndrom prodlouženého intervalu QT (např. terfenadinu, některých 
antiarytmik třídy I a III) a při elektrolytových nerovnováhách. 
Současné  podávání  furosemidu  a  glukokortikoidů,  karbenoxolonu  nebo  projímadel  může  zvýšit  ztráty 
draslíku. Lékořice má v tomto směru stejné účinky jako karbenoxolon. 
Nesteroidní antiflogistika (např. indometacin a acetylsalicylová kyselina) mohou účinek furosemidu snížit. 
U  pacientů  s hypovolemií  vzniklou  na  základě  léčby  furosemidem,  anebo  u  dehydratovaných  pacientů 
může současné podávání furosemidu a nesteroidních antiflogistik vyvolat akutní selhání ledvin. Furosemid 
může při současné aplikaci potencovat toxicitu vysokých dávek salicylátů. 
Probenecid, methotrexát a další látky, které se podobně jako furosemid ve značné míře vylučují tubulární 
sekrecí    mohou  účinnost  furosemidu  snížit.  Furosemid  může  naopak  snížit  vylučování  těchto  látek 

 

3/7 

ledvinami.  Při  léčbě  vysokými  dávkami  (furosemidu  i  jiných  léčiv)  to  může  vést  ke  zvýšení  sérových 
koncentrací i ke zvýšení rizika nežádoucích účinků furosemidu nebo současně podávaných léčiv. 
Furosemid  může  zvýšit  toxicitu  nefrotoxických  antibiotik,  (např.  aminoglykosidů,  cefalosporinů, 
polymyxinů). 
Ototoxicita  aminoglykosidů  (např.  kanamycinu,  gentamicinu,  tobramycinu)  a  dalších  ototoxických 
léčivých  přípravků  se  současným  podáváním  furosemidu  může  zvýšit.  Poruchy  sluchu  mohou  být 
ireverzibilní. Současnému podávání uvedených látek společně s furosemidem je proto třeba se vyhnout. 
Při  současném  podávání  furosemidu  a  cisplatiny  lze  očekávat  možnost  poruchy  sluchu.  Jestliže  je 
v průběhu  léčby  cisplatinou  nutná  forsírovaná  diuréza,  může  se  furosemid  použít  jenom  ve  velmi  malé 
dávce (např. 40 mg při normální funkci ledvin) a při pozitivní bilanci tekutin. Jinak by se mohla projevit 
zvýšená nefrotoxicita cisplatiny.  
Při současné aplikaci fenytoinu bylo popsáno snížení účinnosti furosemidu. 
Furosemid  může  zesílit  účinky  jiných  antihypertenziv.  Případy  hlubokého  poklesu  krevního  tlaku  až 
šokové  stavy  a  exacerbace  poruch  renálních  funkcí  (ojediněle  i  akutní  selhání  ledvin)  se  objevily  při 
kombinaci  s   inhibitory  ACE,  pokud  se  inhibitory  ACE  podaly  poprvé  anebo  pokud  se  podaly  poprvé 
jejich vyšší dávky (hypotenze po první dávce). Podle možnosti se proto léčba furosemidem má přechodně 
přerušit anebo se má alespoň snížit dávkování tři dny před zahájením terapie inhibitorem ACE anebo před 
zvýšením dávky inhibitoru. 
Účinek antidiabetik nebo presorických aminů (např. adrenalinu, noradrenalinu) se při současném podávání 
furosemidu může snížit.  
Furosemid může potencovat účinky theofylinu nebo kurareformních myorelaxancií. 
Současná  léčba  furosemidem  a  lithiem  zvyšuje  kardiotoxicitu  a  neurotoxicitu  lithia,  protože  se  snižuje 
vylučování  lithia.  U  pacientů,  léčených  touto  kombinací,  se  proto  doporučuje  pečlivě  monitorovat 
koncentraci lithia v plazmě. 
Ojediněle  se  při  léčbě  furosemidem  mohou  objevit  do  24  hodin  po  požití  chloralhydrátu  pocity  horka, 
návaly pocení, agitace, nauzea, zvýšení krevního tlaku a tachykardie. Současnému podávání furosemidu a 
chloralhydrátu je proto třeba se vyhnout.  
Současnému  podání  sukralfátu  zároveň  s furosemidem  je  třeba  se  vyhnout,  protože  sukralfát  snižuje 
absorpci furosemidu a oslabuje proto i jeho účinek. 
U starších pacientů s demencí, léčených risperidonem, může současné léčení furosemidem pravděpodobně 
zvýšit úmrtnost. Uvedená kombinace se proto u těchto pacientů nedoporučuje. 
Současné podáváni cyklosporinu a furosemidu zvyšuje nebezpečí rozvoje dny. 
U  pacientů  obzvlášť  rizikových  pro  vznik  nefropatie  po  rtg-kontrastních  látkách  může  furosemid  po 
aplikaci rtg-kontrastní látky ve zvýšené míře přivodit poškození renálních funkcí. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství  
Protože furosemid přestupuje placentou, smí se v průběhu těhotenství použít pouze krátkodobě a po velmi 
přesně stanovené diagnóze. 
 
Kojení 
Furosemid se vylučuje do lidského mateřského mléka a snižuje tvorbu mléka. Žena léčená furosemidem 
proto nesmí kojit. Pokud je užívání přípravku nutné, je třeba kojení ukončit.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
I  při  užívání  doporučeným  způsobem  může  přípravek  FURORESE  20  INJEKT  snížit  schopnost  řídit 
dopravní prostředky, obsluhovat stroje. . To platí ve zvýšené míře pro začátek léčby, při zvyšování dávek, 
při přechodu na jiný přípravek. 
 
Tento přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v ampulce, tj. v podstatě je „bez sodíku“. 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK  FURORESE 20 INJEKT POUŽÍVÁ 

Dávkování  přípravku  FURORESE  20  INJEKT  je  třeba  stanovit  individuálně,  především  se  zřetelem 
k dosaženým terapeutickým účinkům. Pro dospělé pacienty platí tato doporučení: 
Otoky (edémy) a/nebo hromadění tekutin vyvolané onemocněním srdce nebo jater 

 

4/7 

Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-40 mg furosemidu). Při obtížně mobilizovatelných edémech 
se tato dávka může v přiměřených intervalech opakovat až do nástupu diurézy. 
Otoky (edémy) vyvolané onemocněním ledvin 
Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-40 mg furosemidu). Při obtížně mobilizovatelných edémech 
se tato dávka může v přiměřených intervalech opakovat až do nástupu diurézy. 
Při nefrotickém syndromu je pro riziko zvýšené incidence nežádoucích účinků třeba volit dávku opatrně. 
Otoky (edémy) vyvolané popáleninami 
Denní  a/nebo  jednotlivá  dávka  může  ležet  v rozmezí  4-10  ml  přípravku  FURORESE  20  INJEKT  (což 
odpovídá 40 – 100 mg furosemidu), ve výjimečných případech při porušené funkci ledvin se může dávka 
zvýšit až na 25 ml (což odpovídá 250 mg furosemidu). 
Deficit  objemu  intravazální  tekutiny  se  musí  kompenzovat  před  podáním  přípravku  FURORESE  20 
INJEKT.  
Plicní otok (např. při akutní srdeční nedostatečnosti)  
Podává se ve spojení s dalšími terapeutickými opatřeními. Úvodní dávka je 2-4 ml i.v. (což odpovídá 20-
40 mg furosemidu). 
Nedostaví-li se zvýšení diurézy, dávka se opakuje za 30-60 minut a je-li to nutné, dávka se zdvojnásobí. 
Pomocná léčba při otoku mozku 
Denní a/nebo jednorázová dávka se může pohybovat mezi 4-10 ml (což odpovídá 40-100 mg furosemidu), 
ve výjimečných případech se může zvýšit až na 25 ml (což odpovídá 250 mg furosemidu). 
Oligurie vyvolaná gestózou 
Je nutná velmi přesná diagnóza! 
Před podáním přípravku FURORESE 20 INJEKT se musí kompenzovat objem intravazální tekutiny. 
Dávkování se může pohybovat mezi 1 a 10 ml (což odpovídá 10-100 mg furosemidu) denně. 
Edémy a/nebo hypertenze při gestózách nejsou indikací pro podání přípravku FURORESE 20 INJEKT
Výrazný vzestup krevního tlaku 
Podává se 2-4 ml (což odpovídá 20-40 mg furosemidu) spolu s další terapií. 
 
Poznámka: 
Kojencům  a  dětem  mladším  než  15  let  se  parenterální  přípravek  FURORESE  20  INJEKT  může  podat 
pouze výjimečně v alarmující situaci. Průměrná denní dávka je 0,5 mg furosemidu/kg tělesné hmotnosti. 
Zcela výjimečně se může i.v. injikovat dávka až 1 mg furosemidu na 1 kg tělesné hmotnosti. 
 
Intravenózní podání furosemidu je indikováno, jestliže je absorpce ze střeva porušena anebo jestli je nutná 
rychlá  dehydratace.  V mimořádných  případech,  kdy  není  možné  ani  perorální,  ani  intravenózní  podání, 
může se furosemid podat intramuskulárně, nikoli však v akutních situacích (např. při edému plic) a nikoli 
ve vyšších dávkách. 
Při  intravenózním  podávání je  nutné  injikovat  furosemid  pomalu.  Rychlost  infuze  0,4  ml/min  (tj.  4  mg 
furosemidu za minutu) se nesmí překročit. V případech, vyžadujících zvýšení dávky na 25 ml (tj. na 250 
mg furosemidu), je třeba tuto dávku aplikovat perfuzorem. 
Přípravek FURORESE 20 INJEKT se nesmí mísit s jinými léčivy ve stejné injekční stříkačce. 
Je třeba zajistit, aby hodnota pH roztoku připraveného k injekci byla mírně alkalická nebo neutrální (pH 
nesmí být nižší než 7). Kyselý roztok se nesmí použít, protože by se léčivá látka mohla vysrážet. 
Roztok  připravený  k použití  (např.  naředěním  v izotonickém  roztoku  chloridu  sodného)  se  po  naředění 
může použít 24 hodiny. 
Z parenterálního podávání furosemidu je třeba přejít na perorální, jakmile je to jen možné.  
Trvání terapie furosemidem závisí na charakteru a závažnosti onemocnění. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku FURORESE 20 INJEKT než jste měl(a)
 
Příznaky předávkování 
Klinický  obraz  akutního  nebo  chronického  předávkování je  závislý  na  rozsahu  ztrát  vody  a  elektrolytů. 
Předávkování  může  vést  k hypotenzi,  ortostatickým  dysregulacím,  elektrolytovým  nerovnováhám 
(hypokalemii,  hyponatremii,  hypochloremii)  anebo  k  alkalóze.  Větší  ztráty  tekutin  mohou  způsobit 
výraznou  hypovolemii,  dehydrataci,  cirkulační  kolaps  a  hemokoncentraci  se  sklonem  k  trombózám. 
V souvislosti s náhlými ztrátami vody a elektrolytů se mohou objevit delirantní stavy. Anafylaktický šok 
je  vzácný  (příznaky:  návaly  horka,  pocit  na  zvracení,  cyanóza,  hluboký  pokles  krevního  tlaku,  poruchy 
vědomí až kóma atd.). 
Léčba předávkování 

 

5/7 

Předávkování  anebo  známky  hypovolemie  (hypotenze,  ortostatické  dysregulace)  nutí  k okamžitému 
přerušení  léčby  furosemidem.  Kromě  monitorování  parametrů  základních  životních  funkcí  je  třeba  
elektrolytovou i acidobazickou rovnováhu, glykemii a sérové koncentrace látek běžně vylučovaných močí 
opakovaně kontrolovat a podle potřeby upravovat.  
U  pacientů  s poruchami  močení  (např.  při  hypertrofii  prostaty)  je  nutno  zajistit  nerušený  odtok  moči, 
protože náhlá polyurie může u těchto pacientů způsobit  ischurii a nadměrnou extenzi močového měchýře. 
Terapie při hypovolemii (sníženém objemu obíhající krve): 
Substituce objemu tekutiny (doplnění ztrát krve a tekutin). 
Terapie při hypokalemii: 
Substituce draslíku (doplnění ztrát draslíku). 
Terapie cirkulačního kolapsu: 
Uložit pacienta do protišokové polohy; podle potřeby další protišoková terapie. 
Neodkladná opatření při anafylaktickém šoku 
Jakmile se objeví první známky (např. kožní reakce jako urtikarie nebo flush, agitovanost, bolesti hlavy, 
nával horka, nauzea, cyanóza): 
-     přerušit injekci/infuzi 
-  odstranit kanylu ze žíly tj. venózní přístup  
-  navíc  k ostatním  obvyklým  neodkladným  opatřením  je  třeba  uložit  pacienta  do  polohy  hlavou  a 

hrudníkem níže, udržovat průchodné dýchací cesty a podávat kyslík! 

Neodkladná medikamentózní opatření: 
-  okamžitě adrenalin (epinefrin) i.v. 

Po naředění 1 ml komerčního roztoku adrenalinu (1:1000) do 10 ml anebo použitím roztoku 1:10.000 
se první dávka 1 ml (tj. 0,1 mg adrenalinu) pomalu aplikuje i.v. (pozor na arytmie!) za monitorování 
tepové frekvence a krevního tlaku. Aplikaci adrenalinu je možno opakovat. 

-  pak substituce objemu tekutiny i.v. 

např. expandery (koloidy), Ringerův laktátový roztok 

-  dále glukokortikoidy i.v. 

např.  250  –  1000  mg  prednisolonu  (nebo  ekviefektivní  množství  jiného  glukokortikoidu,  např. 
methylprednisolonu). Aplikaci glukokortikoidů je možno opakovat.   

Uvedené  dávky  platí  pro  dospělé  pacienty  s normální  tělesnou  hmotností;  u  dětí  je  nutná  úprava 
dávkování. V závislosti na klinických příznacích přicházejí v úvahu další terapeutické výkony a opatření, 
např. řízené dýchání, kalcium, antihistaminika. Při zástavě dýchání resuscitace podle obvyklých pravidel. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek FURORESE 20 INJEKT
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte příští obvyklou dávku 
v příští obvyklou dobu. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek FURORESE 20 INJEKT 

Po  předčasném  ukončení  léčby  přípravkem  FURORESE  20  INJEKT  se  mohou  příznaky  Vašeho 

onemocnění podstatně zhoršit; proto, prosím, nikdy nepřerušujte ani neukončujte léčbu z vlastní vůle bez 

předchozí porady s lékařem. 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
 
Časté (objevují se u 1 až 10 ze 100 pacientů):  

-poruchy elektrolytové a vodní rovnováhy v důsledku zvýšeného vylučování elektrolytů. Proto je 
indikováno pravidelné monitorování sérových elektrolytů (především draslíku, sodíku a vápníku) 
- hyperglykemie (zvýšená hladina krevního cukru) 
 

Méně časté (objevují se u 1 až 10 z 1000 pacientů): 
-  hluchota (někdy nevratná) 
 
Vzácné
 (objevují se u 1 až 10 z 10 000 pacientů): 
-  poruchy sluchu, zvonění v uších,  
-  pocit na zvracení, zvracení, průjem 

 

6/7 

- anafylaktický šok (šok z přecitlivělosti) 
 
Není známo
 (četnost nelze z dostupných údajů určit): 
-  závažná kožní vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková 

erupce)  

-  závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené symptomatickou hypotenzí) 

 

Další možné nežádoucí účinky: 
 
-  Jako následek ztrát elektrolytů a vody se při léčbě přípravkem FURORESE 20 INJEKT může objevit 

metabolická alkalóza anebo se podstatně zhoršit stávající metabolická alkalóza. 

Zejména  při  sníženém  přívodu  chloridu  sodného  mohou  zvýšené  ztráty  sodíku  močí  vyvolat  stavy 
nedostatku  sodíku  (hyponatremii)  s příslušnými  příznaky.  Obvyklé  příznaky  nedostatku  sodíku  jsou 
apatie, lýtkové křeče, nechutenství, slabost, spavost, zvracení a stavy zmatenosti.  
Zvýšené  ztráty  vápníku  močí  mohou  vyvolat  nedostatek  vápníku  (hypokalcemii),  která  vzácně  může 
vyústit do stavů zvýšené nervosvalové dráždivosti  (tetanie). 
Při  zvýšených  ztrátách  hořčíku  močí  se  vzácně  jako  důsledek  nedostatku  hořčíku  (hypomagnesemie) 
objevila tetanie nebo srdeční arytmie (nepravidelnost srdečního rytmu). 
Zejména při současném omezení příjmu draslíku a/nebo při zvýšených ztrátách draslíku jiným způsobem 
než  vyloučením  močí  (např.  zvracením  nebo  chronickým  průjmem)  mohou  zvýšené  ztráty  draslíku 
ledvinami vyvolat nedostatek draslíku (hypokalemii), který se projevuje svalovou slabostí, mravenčením 
(paresteziemi), obrnami (parézami), plynatostí (meteorismem), nadměrným vylučováním moči (polyurií) a 
nadměrnou žízní (polydypsií) a nepravidelným tepem (poruchou tvorby a vedení vzruchu v srdci). Těžké 
ztráty draslíku mohou vyvolat obrnu střev (paralytický ileus) anebo poruchy vědomí až bezvědomí. 
Může se objevit dehydratace. 
-  při nadměrném vylučování moči (nadměrné diuréze) se mohou objevit oběhové potíže, zejména u 

starších pacientů a u dětí; přednostní projevy jsou bolesti hlavy, závratě, poruchy vidění, sucho 
v ústech a žízeň, snížení krevního tlaku (hypotenze) a oběhové poruchy při změně polohy vleže do 
stoje (ortostatické dysregulace). Dále se může objevit dehydratace, snížením objemu obíhající krve 
(hypovolemií) vyvolané oběhové selhání a zahuštění krve (hemokoncentrace). Hemokoncentrace 
může hlavně u starších pacientů zvýšit sklon k trombózám. 

-  U  nedonošených  dětí  léčených  přípravkem  FURORESE  20  INJEKT  se  mohou  vyvinout  ledvinné 

kaménky  (nefrolitiáza)  a/nebo  ukládání  vápníku  v ledvinách  (nefrokalcinóza).  V  průběhu  léčby 
přípravkem FURORESE 20 INJEKT se často objevuje zvýšení koncentrace kyseliny močové v krvi 
(hyperurikemie). To může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat dny. Při léčbě furosemidem 
se mohou objevit nebo zhoršit příznaky z překážky v močových cestách – např. při zbytnělé prostatě 
nebo při zúžení močové trubice.  

-  zvýšení koncentrace cholesterolu a triglyceridů v séru  
-  přechodný vzestup koncentrace kreatininu a močoviny v séru. 
-  U nedonošených dětí se syndromem dechové tísně může léčba přípravkem FURORESE 20 INJEKT 

v prvních  týdnech  života  zvýšit  riziko  neuzavřeného  spoje  mezi  velkým  a  malým  oběhem  (ductus 
arteriosus apertus). 

-  Mohou se objevit změny počtu krevních destiček a bílých krvinek (trombocytopenie, leukopenie, 

eosinofilie) nebo nedostatek červených krvinek vyvolaný jejich rozpadem (hemolytická anemie), 
vzácně aplastická anemie nebo agranulocytóza vyvolaná útlumem krvetvorby v kostní dřeni.  

-  V průběhu  léčby  přípravkem  FURORESE  20  INJEKT  se  občas  mohou  vyvinout  alergické  reakce. 

Mohou  se  projevit  jako  horečnaté  stavy,  svědění,  kožní  a  slizniční  reakce  (např.  bulózní  exantém, 
kopřivka,  purpura,  erythema  multiforme,  exfoliativní  dermatitida,  fotosenzitivita, 

  bulosní 

pemfigoid,  Stevens-Johnsonův  syndrom,  toxická  epidermální  nekrolýza),

  jako  zánět  cév 

(vaskulitida) nebo ledvin (intersticiální nefritida) 

-  Může se objevit mravenčení (parestezie). 
-  Ojediněle  se  vyskytne  akutní  zánět  slinivky  břišní  (pankreatitida),  hromadění  žluči  ve  žlučových 

cestách  v játrech  (intrahepatální  cholestáza)  a  zvýšení  hodnot  jaterních  transamináz.  U  pacientů 
s jaterní  nedostatečností  se  může  vyvinout  jaterní  encefalopatie  (soubor  neurologických  a 
psychiatrických příznaků. 

-  Po intramuskulární injekci se mohou objevit lokální reakce, např. bolestivost. 

 
 

 

7/7 

 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  Nahlášením 

nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 

JAK  PŘÍPRAVEK  FURORESE 20 INJEKT UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem.

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:/EXP:. 

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 

Co přípravek FURORESE 20 INJEKT obsahuje

 

Léčivou látkou je furosemidum 20 mg v jedné ampuli se 2 ml roztoku. 
Pomocné  látky  jsou  chlorid  sodný,  hydroxid  sodný,  roztok  hydroxidu  sodného  5  mol/l,  roztok  kyseliny 
chlorovodíkové 3 mol/l, voda na injekci. 
 
Jak přípravek FURORESE 20 INJEKT vypadá a co obahuje toto balení 
Čirý bezbarvý roztok ve skleněných ampulích. 
Velikost balení: 5 a 25 ampulí se 2 ml injekčního roztoku. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel: HEXAL AG, Holzkirchen, Německo 
Výrobce: Salutas Pharma GmbH, Barleben, Německo 
                Ever Pharma Jena GmbH, Jena, Německo 

 

 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci  Sandoz 
s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 
6.4.2016 
 

Recenze

Recenze produktu FURORESE 20 INJEKT 5X2ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FURORESE 20 INJEKT 5X2ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám