Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FURON 40 MG 50X40MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17838

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 17838
Kód EAN: 4030096456067
Kód SÚKL: 98219
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Furon 40 mg se užívá k léčbě stavů spojených s otoky, které vyžadují rychlou terapeutickou odpověď a které nereagují na mírněji účinná diuretika (např. plicní edém, chronické srdeční selhávání, chronické selhávání ledvin, jaterní cirhóza). Furon 40 mg může být užíván při léčbě vysokého krevního tlaku v kombinaci s jinými léky užívanými k léčení této nemoci. Furon 40 mg mohou užívat dospělí i děti od 3 let.

Příbalový leták

1/5 

sp.zn. sukls28668/2016 
 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTY 

 

Furon 40 mg 

tablety 

furosemidum 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je Furon 40 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Furon 40 mg užívat 

3. 

Jak se Furon 40 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Furon 40 mg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE FURON 40 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Furon  40  mg  obsahuje  furosemid,  který  patří  mezi  kličková  diuretika  (močopudné  látky)  a  brání 
zpětnému  vstřebávání  sodíku,  draslíku  a  chloridů  v  ledvinách.  Výsledkem  je  zvýšené  vylučování 
těchto  minerálů  s  vodou.  Zvyšuje  se  rovněž  vylučování  hořčíku  a  vápníku.  Furosemid  patří  mezi 
nejúčinnější diuretika. 
Furon  40  mg  se  užívá  k  léčbě  stavů  spojených  s  otoky,  které  vyžadují  rychlou  terapeutickou 
odpověď,  a  které  nereagují  na  mírněji  účinná  diuretika  (např.  plicní  edém,  chronické  srdeční 
selhávání,  chronické  selhávání  ledvin,  jaterní  cirhóza).  Furon  40  mg  může  být  užíván  při  léčbě 
vysokého krevního tlaku v kombinaci s jinými léky užívanými k léčení této nemoci. 
Furon 40 mg mohou užívat dospělí i děti od 3 let. 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FURON 40 mg  UŽÍVAT 

 
Neužívejte Furon 40 mg: 
-  jestliže  jste  alergický(á)  na  furosemid  nebo  na  sulfonamidy  nebo  na  kteroukoliv  další  složku 

přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  při selhání ledvin se zástavou tvorby moči (při anurii), 
-  při selhání jater s poruchou vědomí (při jaterním kómatu a prekómatu), 
-  při závažném nedostatku draslíku (hypokalemii), 
-  při závažném nedostatku sodíku (hyponatremii), 
-  při  snížení objemu obíhající krve (hypovolemii)  s nízkým krevním tlakem (hypotenzí) nebo bez 

něj 

-  jestliže kojíte. 

2/5 

 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Furon 40 mg se poraďte se svým lékaře nebo lékárníkem: 

jestliže máte nízký krevní tlak (hypotenzi); zvláště je nutné kontrolovat pacienty, pro které by 
nechtěně  silné  snížení  krevního  tlaku  představovalo  obzvláštní  ohrožení,  (např.  u  pacientů  s 
poruchou krevního průtoku mozkovými cévami) anebo průtoku věnčitými cévami srdečními. 

při dně; je nutné pravidelné sledování kyseliny močové v krevním séru; 

při  překážkách  odtoku  moči  (např.  při  zbytnění  prostaty,  při  rozšíření  ledvinné  pánvičky 
(hydronefróza) nebo při zúžení močovodů); 

při jaterní cirhóze 

u  cukrovky  (diabetes  mellitus)  –  může  dojít  ke  vzniku  nového  onemocnění  nebo  zhoršení 
stávající cukrovky 

pokud jste starší, užíváte další léky, které mohou způsobit pokles krevního tlaku, a pokud máte 
jiný zdravotní stav, který představuje riziko poklesu krevního tlaku 

 
Furosemid může způsobit tinitus (hučení v uších), anebo i poškození sluchu (ototoxicita). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
V  těhotenství  se  Furon  40  mg  může  užívat  jen  ve  zvlášť  odůvodněných  případech,  protože  léčivá 
látka prostupuje placentou. 
 
Přípravek se vylučuje do mateřského mléka. Ženy užívající Furon 40 mg proto musí kojení přerušit. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Reakce  na  léčbu  jsou  individuálně  rozdílné.  Schopnost  řídit  motorová  vozidla,  obsluhovat  stroje 
anebo pracovat ve výškách může být snížena zejména na začátku léčby, během zvyšování dávek, při 
přechodu  na  jiný  přípravek  nebo  při  současném  požití  alkoholu.  Tyto  činnosti  můžete  vykonávat 
pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Furon 40 mg 
Účinky přípravku Furon 40 mg a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně 
ovlivňovat. Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste 
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Furosemid  zesiluje  účinek  přípravků  užívaných  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku.  Snížením  hladiny 
draslíku  zvyšuje  furosemid  riziko  nežádoucích  účinků  digoxinu  (užívá  se  k léčbě  srdečních 
onemocnění),  dále  zvyšuje  riziko  nežádoucích  účinků  lithia  (užívá  se  k léčbě  deprese).  Nesteroidní 
protizánětlivé  léky,  zejména  indometacin  a  fenylbutazon  snižují  účinnost  furosemidu.  Současné 
užívání kortikosteroidů (hormony kůry nadledvin) může zvýšit ztráty draslíku. Při užívání furosemidu 
v kombinaci s aminoglykosidovými antibiotiky, cefalosporiny a cisplatinou je vysoké riziko postižení 
sluchu. 
 
Přípravek Furon obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčiv 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

JAK SE FURON 40 mg UŽÍVÁ 

 

3/5 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí 
Obvykle se při stavech spojených s otoky užívá úvodní dávka 1/2-2 tablety denně v jedné dávce, při 
vyšších  dávkách  se  denní  dávka  rozdělí  do  dvou  nebo  více  dávek,  ale  rozmezí  mezi  jednotlivými 
dávkami  musí  činit  6-8  hodin.  Při  dlouhodobém  léčení  je  někdy vhodné užívání přerušovaně každý 
druhý nebo třetí den. 
Při léčbě vysokého krevního tlaku užívají dospělí obvykle 1/2-1 tabletu samostatně nebo v kombinaci 
s dalšími léčivy podle doporučení lékaře. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Dětem starším 3 let se furosemid podává v dávce 1-3 mg/kg tělesné hmotnosti/den. 
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Furon 40 mg, než jste měl(a): 
Poraďte se svým lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít pravidelnou dávku přípravku Furon 40 mg: 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Furon 40 mg: 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Velmi časté (objevují se u 1 až 10 z 10 léčených pacientů): 

Nerovnováha tekutin a elektrolytů – je nutné pravidelné sledování hladin sérových elektrolytů 
(především draslíku, sodíku a vápníku).  

Při  dlouhodobé  léčbě  může  zvláště  u  starších  lidí  docházet  ke  zvýšené  tvorbě  moče  a  tím  ke 
zvýšenému vylučování elektrolytů. Následkem mohou být oběhové poruchy, které se projevují 
bolestmi hlavy, závratěmi a poruchami zraku. 

V důsledku  velkých  ztrát  draslíku  (hypokalemie)  nebo  hořčíku  (hypomagnesemie)  mohou 
vznikat poruchy srdečního rytmu (arytmie). 

Při  nedostatečném  přívodu  kuchyňské  soli dochází ke snížení hladiny sodíku (hyponatremie), 
které se projevuje snížením tlaku při přechodu ze sedu či lehu do stoje (ortostatická hypotenze), 
křečemi v lýtkách, nechutenstvím, závratěmi, poruchami spánku, zvracením a zmateností. 

Při zvýšených ztrátách vápníku (hypokalcemie) se mohou objevovat křeče (tetanie). 

Přechodné zvýšení hladiny močoviny, což může u predisponovaných pacientů vyvolat záchvat 
dny. 

Přechodné zvýšení hladiny kreatininu. 

Zhoršení  stávajícího  diabetu  (cukrovky),  nebo  objevení  se  prvních  příznaků  u  latentního 
diabetu 

Při  léčbě  furosemidem  se  mohou  objevit  nebo  zhoršit  příznaky  z obstrukce  močových  cest  – 
např. při zbytnělé prostatě nebo při zúžení močové trubice. 

 
Časté (objevují se u 1 až 10 ze 100 léčených pacientů): 

Alergické reakce – vyrážka, vaskulitida (zánět cév), fotosenzitivita 

4/5 

Poruchy krevního obrazu – leukopenie (snížení počtu bílých krvinek), agranulocytóza (chybění 
určitého  typu  bílých  krvinek),  anemie  (snížení  počtu  červených  krvinek),  trombocytopenie 
(snížení počtu krevních destiček) 

 
Méně časté (objevují se u 1 až 10 z 1000 léčených pacientů): 

Poruchy trávicího traktu – nevolnost, zvracení, průjem 

Hluchota (někdy nevratná) 

 
Vzácné 
(objevují se u 1 až 10 z 10 000 léčených pacientů): 

Anafylaktický šok – závažná celková alergická reakce 

Akutní pankreatitida (zánět slinivky břišní) 
 

Není známo (četnost výskytu nelze na základě dostupných údajů určit):

Závažná kožní 

vyrážka (akutní generalizovaná exantematózní pustulóza AGEP) (akutní febrilní léková erupce)  

-  Závratě, mdloby a ztráta vědomí (způsobené symptomatickou hypotenzí) 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní 
ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o 

bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK FURON 40 mg UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem 
Nepoužívejte  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  obalu.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Furon 40 mg obsahuje 

Léčivou látkou je furosemidum 40 mg v jedné tabletě. 

Pomocné  látky  jsou  mikrokrystalická  celulosa,  monohydrát  laktosy,  sodná  sůl 
karboxymethylškrobu typ A, povidon, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát. 

 
Jak přípravek Furon 40 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Furon  40  mg  jsou  bílé,  kulaté,  mírně  vypouklé  tablety  s půlicí  rýhou  na  jedné  straně.  Tabletu  lze 
rozdělit na stejné dávky. 
Velikost balení: 20 nebo 50 tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce: 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 

5/5 

Teva Operations Poland Sp. z o.o., Kraków, Polsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18.2.2016. 
 

Recenze

Recenze produktu FURON 40 MG 50X40MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FURON 40 MG 50X40MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám