Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 16186
Kód EAN: 5702191006490
Kód SÚKL: 88740
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED
Fucithalmic určen k léčbě konjunktivitidy - zánětu očních spojivek způsobeného citlivými mikroby u dospělých, mladistvých a dětí od novorozeneckého věku.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 3)
Příloha č.2 ke sdělení sp.zn.sukls44100/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fucithalmic
Oční kapky, suspenze
Acidum fusidicum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fucithalmic a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucithalmic používat
3. Jak se Fucithalmic používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fucithalmic uchovávat
6. Další informace1. CO JE FUCITHALMIC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fucithalmic je antibiotikum ve formě očních kapek.
Viskozita Fucithalmicu poskytuje dlouhodobý kontakt se spojivkovým vakem, čímž dochází
k postupnému uvolňování léčivé látky. Oční podávání dvakrát denně udrží potřebnou hladinu
léčivé látky ve všech očních tkáních. Fucithalmic velmi dobře proniká do komorové vody
oka.

Fucithalmic určen k léčbě konjunktivitidy zánětu očních spojivek způsobeného citlivými
mikroby u dospělých, mladistvých a dětí od novorozeneckého věku.
.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FUCITHALMIC
POUŽÍVAT

Nepoužívejte Fucithalmic
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fucithalmic je zapotřebí
V průběhu léčby přípravkem by neměly být nošeny měkké kontaktní čočky, kontakt
Strana 2 (celkem 3)
s benzalkonium-chloridem může způsobit jejich zakalení a vlivem jeho dlouhodobého
uvolňování z čoček by mohlo dojít k poškození rohovky.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Žádné vzájemné působení přípravku Fucithalmic s dalšími léčivými přípravky není známé.
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, především jsou-li určeny k
léčbě očí.

Těhotenství a kojení
Přípravek Fucithalmic mohou používat těhotné a kojící ženy.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fucithalmic nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.


3. JAK SE FUCITHALMIC POUŽÍVÁ

Vždy používejte Fucithalmic přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.
Obvyklá dávka přípravku je jedna kapka do postiženého oka dvakrát denně.
Příznaky zánětu obvykle ustoupí během několika dnů, ale v léčbě se pokračuje ještě
minimálně dva dny po jejich odeznění.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucithalmic, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucithalmic
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fucithalmic nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen; přesto pacient může po aplikaci do oka pociťovat
přechodný pocit bodání nebo pálení v oku.
Vzácně se mohou vyskytnout alergické reakce projevující se většinou zarudnutím, někdy
doprovázené svěděním.

Při případném výskytu těchto nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí přerušte
léčbu a kontaktujte ošetřujícího lékaře, který určí další postup.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři.


Strana 3 (celkem 3)


5. JAK FUCITHALMIC UCHOVÁVAT

Fucithalmic uchovávejte při teplotě do 30°C.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Fucithalmic nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po prvním otevření tuby se přípravek se nesmí používat déle než 28 dnů.6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fucithalmic obsahuje
- Léčivou látkou je Acidum fusidicum 10 mg v 1 g očních kapek.
- Pomocnými látkami jsou benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, mannitol,
karbomer, hydroxid sodný pro úpravu pH, voda na injekci.


Jak Fucithalmic vypadá a co obsahuje toto balení
Oční kapky Fucithalmic jsou bílé, viskózní kapky. Baleny jsou v hliníková tubě s tryskou a
šroubovacím uzávěrem z polyethylenu s kroužkem originality, v krabičce. Před prvním
otevření tuby zkontrolujte neporušenost kroužku originality. V případě jeho porušení
přípravek nepoužívejte.

Velikost balení: 1x 5 g.


Držitel rozhodnutí o registraci
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko

Výrobce
LEO Laboratoires Ltd., Dublin, Irsko


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
1.3.2012

Recenze

Recenze produktu FUCITHALMIC 1X5GM/50MG Oční kapky, suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu FUCITHALMIC 1X5GM/50MG Oční kapky, suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze