Podrobné informace

Fucidin krém je indikován pro léčbu povrchových kožních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kyselinu fusidovou.

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 12683
Kód EAN: 5702191006384
Kód SÚKL: 84492
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED
Fucidin krém je indikován pro léčbu povrchových kožních infekcí vyvolaných bakteriemi citlivými na kyselinu fusidovou. To znamená hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasových folikulů (folikulitida), hnisavé projevý u akné, kožní rány a vředy infikované bakteriemi citlivými na kyselinu fusidovou. U hlubších hnisavých kožních zánětů (např. u nežitu, hnisavého zánětu potních žláz nebo zánětu nehtového lůžka) brání krém Fucidin především přenosu a šíření infekce na okolní kůži a sousední kožní žlázky. Fucidin krém je též účinný u erytrazmy (choroba způsobená Corynebacterium minutissimum). Fucidin krém je bezbarvý krém, který nezpůsobuje skvrny a dovoluje léčbu infekcí v oblasti obličeje a vlasů s ohledem na kosmetické hledisko. Přípravek je možné s opatrností používat v průběhu těhotenství a kojení. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství i děti.

Příbalový leták

Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls71937/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

Fucidin
Krém

Acidum fusidicum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Fucidin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat
3. Jak se Fucidin používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fucidin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Fucidin a k čemu se používá

Fucidin je krém, který se používá k léčbě povrchových kožních infekcí vyvolaných
bakteriemi. Patří sem hlavně hnisavý zánět kůže (impetigo), hnisavý zánět vlasového míšku
(folikulitida), plísni podobné cihlově červené skvrny v podpaží, tříslech a na vnitřní straně
stehen (erytrasma), drobná infikovaná kožní poranění říznutí a odřeniny.

Fucidin obsahuje kyselinu fusidovou. Kyselina fusidová je antibiotikum, které zastavuje růst a
množení mnohých bakterií.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucidin používat

Nepoužívejte Fucidin
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6)

Upozornění a opatření
Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím
(bakteriální rezistence).

Další léčivé přípravky a Fucidin krém
Strana 2 (celkem 4)
Žádné vzájemné působení přípravku Fucidin s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto
bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.


Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. Pokud kojíte,
vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fucidin nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Fucidin krém obsahuje butylhydroxyanisol, cetylalkohol a kalium-sorbát. Tyto pomocné
látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Butylhydroxyanisol
může také způsobit podráždění očí a sliznic. Proto se Fucidin krém musí v blízkosti očí
používat opatrně.

3. Jak se Fucidin používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.

Fucidin nanášejte na postižená místa 2 - 3x denně, obvykle po dobu 7 dní.
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucidin, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucidin
Nezdvonásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Strana 3 (celkem 4)

U přípravku Fucidin byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
- různé typy vyrážek
- podráždění kůže v místě použití (zahrnující pocity bolesti, pálení a bodání)
- svědění
- zčervenání kůže (erytém)
- zánět kůže (kontaktní dermatitida)

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):
- kopřivka
- nadměrný alergický otok kůže (angioedém)
- tvorba puchýřů
- zánět spojivek
- alergické reakce

Nežádoucí účinky u dětí:
U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.5. Jak Fucidin uchovávat

Fucidin uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fucidin krém obsahuje
- Léčivou látkou je acidum fusidicum, v 1 g krému je 20 mg acidum fusidicum.
Strana 4 (celkem 4)
- Pomocnými látkami jsou butylhydroxyanisol, cetylalkohol, glycerol, tekutý parafin
(obsahuje tokoferol-alfa), kalium-sorbát, polysorbát 60, bílá vazelína (obsahuje tokoferol-
alfa), čištěná voda, kyselina chlorovodíková k úpravě pH.

Jak Fucidin krém vypadá a co obsahuje toto balení
Fucidin je bílý až téměř bílý homogenní krém. Je balen v hliníkové tubě s uzávěrem
z polypropylenu a v krabičce.
Velikost balení: 1 x 15 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko

Výrobce
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25.9.2013

Recenze

Recenze produktu FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

Diskuze

Diskuze k produktu FUCIDIN CRM 1X15GM 2%

Přidat nový příspěvek do diskuze