Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kůži » Léky na předpis na vyrážky a záněty

FUCICORT CRM 1X15GM - diskuze

Kód výrobku: 32205

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FUCICORT CRM 1X15GM

Strana 1 (celkem 4)
sp.zn. sukls243215/2012


Příbalová informace: informace pro uživatele

Fucicort
Krém

Acidum fusidicum/Betamethasonum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Fucicort a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucicort používat
3. Jak se Fucicort používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Fucicort uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Fucicort a k čemu se používá

Fucicort je krém určený k léčbě zánětlivých onemocnění kůže jako je atopický ekzém nebo
kontaktní dermatitida, u nichž je přítomná nebo pravděpodobná bakteriální infekce.

Fucicort obsahuje kyselinu fusidovou a betamethason. Kyselina fusidová je antibiotikum,
které zastavuje růst a množení mnohých bakterií. Betamethason je steroid, který potlačuje
projevy zánětu, tj. svědění a zarudnutí kůže.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fucicort používat

Nepoužívejte Fucicort
- jestliže jste alergický(á) na kyselinu fusidovou, betamethason nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Jelikož Fucicort obsahuje silný steroid, NEPOUŽÍVEJTE jej při těchto stavech:
- celkové infekce způsobené plísněmi,
- nedostatečně léčené kožní infekce způsobené bakteriemi, houbami nebo viry (např.
opar nebo plané neštovice),
- nedostatečně léčené kožní projevy tuberkulózy (TBC),
- periorální dermatitida (červená vyrážka kolem rtů),
- růžovka (náhlé a přechodné anebo trvalé začervenání kůže v obličeji).
Strana 2 (celkem 4)

Upozornění a opatření
Vyvarujte se dlouhodobého používání přípravku, zejména u kojenců a malých dětí.
Zvýšené opatrnosti je třeba při použití krému v okolí očí, protože může dojít k zvýšení
nitroočního tlaku a vzniku zeleného zákalu (glaukomu). Je třeba zabránit vniknutí přípravku
do oka.
V závislosti na místě použití je vždy třeba brát v úvahu možnost vstřebání steroidu, které
může vést k potlačení činnosti nadledvin, zvláště u dětí.
Při dlouhodobé léčbě může dojít ke ztenčení kůže.
Při dlouhodobé nebo opakované léčbě může dojít ke snížení účinku proti bakteriím
(bakteriální rezistence). Proto je vhodné omezit léčbu na dobu maximálně 14 dní.
Léčba přípravkem Fucicort může být také spojena se zvýšenou náchylností k infekcím nebo
se zhoršením stávající infekce.

Před použitím přípravku Fucicort se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.

Děti a dospívající
Fucicort by měl být používán u dětí velmi opatrně, protože u nich může snadněji dojít
k potlačení funkce nadledvin. Je třeba se vyvarovat použití vysokých dávek a dlouhodobé
léčbě. Léčená místa se nesmí neprodyšně zakrývat (např. plenkami u kojenců).

Další léčivé přípravky a Fucicort
Žádné vzájemné působení přípravku Fucicort s dalšími léčivými přípravky není známé, přesto
bez porady s lékařem nenanášejte na stejná místa jiné místně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.
Pokud kojíte, vyhněte se nanášení přípravku přímo na bradavky a do jejich těsného okolí.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fucicort nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Fucicort obsahuje cetylstearylalkohol a chlorkresol. Cetylstearylalkohol může způsobit
místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu) a chlorkresol může způsobit alergické
reakce.

3. Jak se Fucicort používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Fucicort nanášejte v malém množství na postižená místa 23x denně, dokud
nedojde ke zlepšení. Nepoužívejte Fucicort déle než 2 týdny, pokud lékař neurčí jinak.
Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti. Zvýšené opatrnosti je zapotřebí
u kojenců a malých dětí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Fucicort, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Fucicort
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Strana 3 (celkem 4)

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

U přípravku Fucicort byly zaznamenány následující nežádoucí účinky:

Méně časté (postihují méně než 1 ze 100 osob):
- alergické reakce
- kontaktní zánět kůže
- ekzém (nebo zhoršení ekzému)
- pocit pálení kůže
- svědění
- suchá kůže
- podráždění nebo bolest v místě podání

Vzácné (postihují méně než 1 z 1 000 osob):
- zčervenání kůže (erytém)
- kopřivka, vyrážka
- otok nebo puchýře v místě podání

O některých nežádoucích účincích je známo, že je způsobuje betamethason (silný kortikoid),
jedna ze složek Fucicortu. Tyto nežádoucí účinky se vyskytují zřídka a pravděpodobněji se
vyskytnou po dlouhodobém používání anebo po překrytí ošetřeného místa neprodyšným
obvazem (plastová fólie igelit, obvaz, plenky apod.).

Nežádoucí účinky způsobené kortikoidy mohou být následující:
- potlačení funkce nadledvin
- zvýšení nitroočního tlaku (po podání v okolí očí)
- ztenčení kůže, pajizévky (strie)
- rozšíření povrchových žilek (teleangiektazie)
- zčervenání v oblasti nosu a tváří (rosacea)
- červená vyrážka kolem rtů (periorální dermatitida)
- zčervenání kůže způsobené zvýšením prokrvení (erytém)
- nadměrné ochlupení, nadměrné pocení
- zánět kůže (kontaktní nebo podobný akné)
- vyblednutí barvy kůže (depigmentace)
- menší krvácení do kůže (ekchymóza)

Nežádoucí účinky u dětí:
U dětí byly pozorovány podobné nežádoucí účinky jako u dospělých.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Strana 4 (celkem 4)
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.


5. Jak Fucicort uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Fucicort obsahuje
- Léčivými látkami v 1 g krému jsou acidum fusidicum 20 mg (jako acidum fusidicum
hemihydricum) a betamethasonum 1 mg (jako betamethasoni valeras).
- Pomocnými látkami jsou cetostearomakrogol, cetylstearylalkohol, chlorkresol, dihydrát
dihydrogenfosforečnanu sodného, tekutý parafin (obsahuje tokoferol-alfa), bílá vazelína
(obsahuje tokoferol-alfa), hydroxid sodný, čištěná voda.

Jak Fucicort vypadá a co obsahuje toto balení
Fucicort je bílý až téměř bílý krém. Je balen v hliníkové tubě s uzávěrem z polypropylenu a
v krabičce.
Velikost balení: 1 x 15 g.

Držitel rozhodnutí o registraci
LEO Pharma A/S, Ballerup, Dánsko

Výrobce
LEO Laboratories Ltd., Dublin, Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
25.9.2013

Informace o produktu

Výrobce: LEO LABORATORIES LIMITED
Kód výrobku: 32205
Kód EAN: 5702191006544
Kód SÚKL: 89014
Držitel rozhodnutí: LEO LABORATORIES LIMITED

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Fucicort je určen k léčbě zánětlivých onemocnění kůže způsobených bakteriemi citlivými ke kyselině fusidové. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Recenze

Recenze produktu FUCICORT CRM 1X15GM

Diskuze

Diskuze k produktu FUCICORT CRM 1X15GM

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám