Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GRINDEX, RIGA
Kód výrobku: 20960
Kód EAN:
Kód SÚKL: 10407
Držitel rozhodnutí: GRINDEX, RIGA
Zejména karcinom rekta, tlustého střeva a mléčné žlázy, dále i karcinom žaludku a některé druhy mozkových nádorů.

Příbalový leták

1/5
Příloha č.1 ke sdělení sp.zn.sukls38789/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Ftorafur, 400 mg
tvrdá tobolka
tegafurum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si tuto příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li příznaky stejné, jako máte Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Ftorafur a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ftorafur užívat
3. Jak se přípravek Ftorafur užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Ftorafur uchovávat
6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FTORAFUR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Cytostatikum.
Po perorálním podání se rychle a spolehlivě resorbuje z trávicího ústrojí. Mimo to při vhodném
rozdělení denní dávky se dosáhne relativně stabilní plazmatické koncentrace uvolňovaného 5-
fluorouracilu, která odpovídá kontinuální infúzi léku. Výhodná se zdá rovněž vyšší koncentrace 5-
fluorouracilu v játrech, neboť při perorálním podání se větší část podané dávky dostává portálním
oběhem do jater. Fluorouracil je pyrimidinový antimetabolit s výrazným cytostatickým účinkem.
Po intracelulární konverzi na nukleotid (fluorouridinmonofosfát) může teprve vzniknout vlastní léčivá
látka, která je buď 5-fluorouridin trifosfát (FUTP) nebo 5-fluorodeoxyuridinmonofosfát (5FdUMP).
Zatímco FUTP se inkorporuje do nukleových kyselin, 5FdUMP je mohutným inhibitorem thymidylát
syntetázy.

V obou případech je konečným výsledkem inhibice syntézy DNA, v menší míře i syntézy RNA, což
se projeví omezením buněčného dělení zejména v rychle proliferujících tkáních. Protinádorovou
účinnost může posílit současné podání redukovaných folátů (leukovorin). Z hlediska buněčného cyklu
působí fluorouracil převážně v S-fázi.

Indikace
Zejména nádor rekta, tlustého střeva a mléčné žlázy, dále karcinom žaludku a některé druhy
mozkových nádorů.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FTORAFUR UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Ftorafur:
jestliže jste alergický(á)/přecitlivělý(á) na tegafur nebo na jakoukoli jinou složku přípravku
Ftorafur,
2/5
v terminální fázi nemoci,
při akutním krvácení,
jestliže je počet bílých krvinek nižší než 2 500,
jestliže je počet krevních destiček nižší než 100 000,
při pokročilé kachexii,
po vysokých dávkách záření,
při onemocnění jater a ledvin,
jestliže jste těhotná.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Ftorafur je zapotřebí
Léčba přípravkem Ftorafur je možná pouze na základě průběžného monitorování Vašeho krevního
obrazu.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Kombinace fluorouracilu s dalšími cytostatiky zvyšuje protinádorové účinky, stejně jako riziko
myelotoxicity. Současné podávání antracyklinových antibiotik přináší zvýšené riziko kardiotoxicity.
Protinádorová aktivita fluorouracilu může být posílena současným podáváním snížených dávek folátů
(kyselina folinová). Pravidla pro optimální způsob podání této kombinované terapie jsou popsány
v literatuře. V průběhu léčby fluorouracilem by neměly být současně používány sulfonamidy,
aminifenazon a fenylbutazon. V případě současné léčby se zvyšují účinky chlordiazepoxidu,
disulfiramu, griseofulvinu a isoniazidu.

Léčba fluorouracilem může změnit hodnoty některých laboratorních vyšetření. Mohou být zvýšeny
hodnoty alkalické fosfatázy, sérových transamináz, bilirubin a LDH, hodnota albuminu může být
snížena. Koncentrace 5-hydroxyindoloctové kyseliny (5HIAA) v moči může být zvýšena.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Ftorafur by neměl být používán během těhotenství.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nevztahuje se.

Důležité informace o některých složkách přípravku Ftorafur
Barvivo Ponceau 4R (E 124) může způsobit alergické reakce.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FTORAFUR UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Ftorafur přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvykle se užívá 4-6 tobolek denně po 5 dnů, poté následuje většinou třítýdenní pauza. Celková
léčebná dávka se pohybuje v rozmezí 30-40 g.

Tobolky je třeba užít před jídlem, v případě potřeby ve vzpřímené poloze. Tobolku nekousejte, zapijte
dostatkem tekutiny, nevhodná je kyselá ovocná šťáva.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ftorafur, než jste měl(a)
V případě předávkování informujte okamžitě svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ftorafur
3/5
Neužívejte dvojnásobnou dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. Další den se vraťte ke svému
obvyklému dávkování.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ftorafur
Nevztahuje se.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Ftorafur nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Všeobecně jsou tobolky výrazně lépe snášeny než injekce.
Byly hlášeny následující nežádoucí účinky tegafuru:

Velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10):
myelosuprese, anémie, trombocytopenie, leukopenie, neutropenie
nevolnost, zvracení, průjem, vodnaté stolice, nechutenství, stomatitida, bolest břicha
astenie
zvýšení některých jaterních enzymů v krvi (alkalická fosfatáza, ALT, AST)

Časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10, ale u více než 1 pacienta ze 100)
moniliáza
dehydratace, kachexie
změny chuti, ztráta chuti, ospalost, závratě, nespavost, deprese, pocity mravenčení, zmatenost
slzení, zánět spojivek, světloplachost, zhoršení vidění, nystagmus, diplopie, stenóza slzného
kanálku, oční změny
otoky nohou a kotníků z důvodu nadměrné zadržování tekutin (periferní otoky)
tromboflebitida
dušnost, zvýšený kašel, glositida, faryngitida
zácpa, plynatost, křeče, poruchy trávení, zánět sliznice, zánět jícnu, sucho v ústech, říhání,
neprůchodnost střev
poruchy jater
vypadávání vlasů (alopecie), vyrážka, exfoliativní dermatitida, vysušení a popraskání kůže,
citlivost kůže na sluneční světlo, pigmentace kůže, venózní pigmentace, svědění, pocení, poruchy
nehtů
horečka, bolest hlavy, malátnost, zimnice, bolest
úbytek váhy

Méně časté (vyskytují se u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1 pacienta z 1 000)
infekce, otrava krve (sepse)
poruchy srdečního rytmu (arytmie), městnavé srdeční selhání, infarkt myokardu, srdeční zástava
plicní embolie (ucpání plicní tepny)
zánět žaludku nebo střev, perforace střeva
poruchy funkce ledvin, retence moči, krev v moči
impotence

Vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 1 000, ale u více než 1 pacienta z 10 000)
příznaky leukoencefalitidy
intersticiální pneumonie
poškození jater (akutní hepatitida)
únava

Velmi vzácné (vyskytují se u méně než jednoho pacienta z 10 000)
závažné poruchy krvetvorby (pancytopenie, agranulocytóza)
4/5
ischémie myokardu, angina pectoris
zápal plic
akutní zánět slinivky břišní, gastro/duodenální vřed, gastrointestinální vředy a krvácení,
enterokolitida, paralytická neprůchodnost střev (paralytický ileus), hromadění tekutiny v břišní
dutině (ascites), zánět tlustého střeva (ischemická kolitida)
alergické poškození jater (hypersenzitivní reakce), chronické selhání jater
akutní selhání ledvin, nefrotický syndrom (onemocnění ledvin), inkontinence moči

Frekvence těchto nežádoucích účinků není známa (nelze odhadnout z dostupných údajů):
akutní cerebelární syndrom (který by mohl přetrvávat i po přerušení léčby), letargie, slabost; možná
intrahepatální i extrahepatální skleróza, akalkulózní cholecystitida; krvácení z nosu; dezorientace,
zmatenost, euforie; anafylaxe a celkové alergické reakce.

Pokud se některý z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FTORAFUR UCHOVÁVAT

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Ftorafur nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Ftorafur obsahuje
Léčivou látkou je tegafurum.
Jedna tvrdá tobolka obsahuje tegafurum 400 mg.

Pomocné látky jsou kyselina stearová.

Tvrdá tobolka:
tělo tobolky: chinolinová žluť (E 104), červený oxid železitý (E 172), oxid titaničitý (E 171), želatina;
víčko tobolky: Ponceau 4R (E124), chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E 171), želatina.

Jak přípravek Ftorafur vypadá a co obsahuje toto balení
Tvrdé želatinové tobolky s bílým tělem a oranžovým víčkem, obsahující bílý prášek.
Velikost balení: 100 tvrdých želatinových tobolek v PE lahvičce s nasazovacím víčkem jištěným
odtrhovacím páskem, krabička.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
JSC Grindeks
Krustpils St. 53
LV-1057 Riga
Lotyšsko
5/5

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

Datum poslední revize textu:
7.3.2012

Recenze

Recenze produktu FTORAFUR 100X400MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FTORAFUR 100X400MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze