Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

FRONTIN 1 MG TBL 100X1MG

FRONTIN 1 MG TBL 100X1MG

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku FRONTIN 1 MG TBL 100X1MG

Strana 1 (celkem 5)
Sp.zn.sukls242173/2012; sukls242174/2012; sukls242177/2012

Příbalová informace: informace pro uživatele

Frontin 0,25 mg
Frontin 0,5 mg
Frontin 1 mg
alprazolamum
tablety

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Frontin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Frontin užívat
3. Jak se Frontin užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Frontin uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je Frontin a k čemu se používá

Alprazolam, léčivá látka přípravku Frontin, je sloučenina benzodiazepinové skupiny charakterizovaná
anxiolytickými (úzkost odstraňujícími), sedativně-hypnotickými (uklidňující, navozující spánek) a svaly
uvolňujícími účinky a působením proti epileptickým záchvatům. Je určena pro léčbu různých stavů
úzkosti, příznaků depresí spojených s úzkostí a panických poruch.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Frontin užívat

Neužívejte Frontin
- jestliže jste alergický(á) na alprazolam nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6).
- jestliže máte patologickou svalovou slabost (myasthenia gravis),
- jestliže trpíte akutním zeleným očním zákalem s uzavřeným úhlem
- jestliže jste ve stavu akutní otravy alkoholem
- jestliže kojíte,
- jestliže jste v prvním trimestru těhotenství (později lékař rozhodne, zda potřebujete léčbu či
nikoliv),
- jestliže jste mladší 18 let (bezpečnost a účinnost alprazolamu nebyly v této věkové skupině
stanoveny).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Frontin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.
Strana 2 (celkem 5)

Užívání tohoto přípravku vyžaduje pečlivou lékařskou kontrolu:
- jestliže máte syndrom spánkové apnoe (závažné onemocnění dýchacích cest), jiné onemocnění
dýchacích cest
- jestliže máte epilepsii nebo trpíte Parkinsonovou chorobou
- jestliže trpíte zeleným očním zákalem se zúženým nebo uzavřeným úhlem
- jestliže máte zelený oční zákal,
- v případě poškození jater a/nebo ledvin,
- v pokročilém věku.

Děti a dospívající
Užívání alprazolamu se nedoporučuje u dětí a dospívajících do 18 let.

Další léčivé přípravky a Frontin
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a)
nebo které možná budete užívat.
Je velice důležité, abyste informoval/a svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Přípravek Frontin a
jiné léky mohou navzájem ovlivňovat svoje účinky a může být nutné upravit dávky.

Přípravek Frontin může zvýšit účinek následujících léčivých přípravků:
- léky působící tlumivě na centrální nervový systém, antiepileptika, antialergické přípravky a alkohol,
svalová relaxancia, lithium, imipramin, desipramin a digoxin.
- Následující léčivé přípravky mohou zvýšit účinek přípravku Frontin:
některá antidepresiva (fluvoxamin, fluoxetin, sertralin, paroxetin, nefazodon), perorální antikoncepce, léky
na tlumení bolesti obsahující dextropropoxyfen, některé protiplísňové léky (ketokonazol, itrakonazol,
metronidazol), některá antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin), některé antiulcerózní přípravky
(cimetidin).

Frontin s alkoholem
Během léčby přípravkem Frontin nesmíte pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek Frontin nesmí být užíván v prvních třech měsících těhotenství, protože zvyšuje riziko
malformace plodu. V pozdějším období těhotenství o užívání přípravku rozhodne Váš lékař na základě
pečlivého lékařského posouzení.
Protože se léčivá látka vylučuje do mateřského mléka, kojící matky by tento přípravek neměly užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Na začátku léčby nesmíte po individuálně stanovenou dobu řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
Později je třeba individuálně stanovit rozsah omezení a zákazů.

Frontin obsahuje laktosu
Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, kontaktuje svého lékaře, než začnete užívat tento
přípravek.


3. Jak se Frontin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Strana 3 (celkem 5)

Stavy úzkosti: počáteční dávka 3x0,25-0,5 mg může být Vaším lékařem postupně zvýšena. Obvyklá denní
dávka je 0,5-4 mg, rozdělená na několik dílčích dávek.
Úzkost spojená s depresí: počáteční denní dávka je obvykle 3x0,5 mg. Obvyklá udržovací denní dávka je
2,5-3 mg.
Panická porucha: počáteční dávka je 3x0,5 mg a může být Vaším lékařem upravena. Většina pacientů
dobře reaguje na denní dávku 4-6 mg, rozdělenou do několika dávek.

Starší a onemocněním oslabení pacienti: počáteční dávka je 0,25 mg dva až třikrát denně, která může být
lékařem zvýšena.

V případě onemocnění jater a ledvin může lékař doporučit nižší dávky, než je obvyklé.

Užívání přípravku Frontin může vést k rozvoji fyzické a psychické závislosti na tomto přípravku. Abyste
zabránil(a) vzniku závislosti, neužívejte tento přípravek, pokud Vám ho lékař nepředepíše, a vždy užívejte
přípravek přesně způsobem a v dávkách podle pokynů lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Frontin, než jste měl(a)
Neberte si další dávku. Poraďte se se svým lékařem o dalších opatřeních.
Příznaky předávkování: ospalost, poruchy koordinace, zmatenost, slabé reflexy, může dojít i ke kómatu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Frontin
Užijte co nejdříve vynechanou dávku, ale pouze v případě, že to bude v dostatečném předstihu před
následující dávkou. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Pokračujte v užívání předepsaným způsobem dávkování ve stanovených intervalech.

Jestliže přestanete užívat Frontin
Nepřestávejte užívat přípravek Frontin bez povolení lékaře, i když se cítíte lépe.
Náhlé přerušení léčby může vyvolat abstinenční příznaky: třes, neklid, poruchy spánku, bolest hlavy,
úzkost a poruchy soustředění v méně závažných případech, ale může se také projevit pocení, svalové
křeče a křeče vnitřních orgánů, sporadicky delirium a u spasmofilních pacientů se mohou objevit také
epileptické záchvaty. Tento léčivý přípravek je proto nutné vysazovat postupně.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo
zdravotní sestry.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.

Nežádoucí účinky se objevují nejčastěji na začátku léčby a po určité době nebo po snížení dávky obvykle
zmizí.
Nejobvyklejšími nežádoucími účinky jsou únava, ospalost, závrať, narušená schopnost koordinace, bolest
hlavy, vyčerpanost, rozmazané vidění a zvláště u pacientů v pokročilém věku výskyt zmatenosti.
Méně často se mohou vyskytnout např. nízký krevní tlak, nespavost, žaludeční nevolnost, změny tělesné
hmotnosti, nezřetelná řeč, deprese, agresivní chování a úzkost, tinnitus (hučení v uších), amnézie (oslabení
či ztráta paměti), třes, svalová ztuhlost, svalové záškuby, kožní vyrážka, snížení sexuální žádostivosti,
pocení, sucho v ústech, zvýšené slinění, zadržování moči, neschopnost udržet moč, menstruační poruchy,
žluté zabarvení kůže a očního bělma, poruchy krvetvorby, zvýšení hodnot jaterních enzymů.
Při nekontrolovaném užívání přípravku může dojít ke vzniku závislosti.

Strana 4 (celkem 5)
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.


5. Jak Frontin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Frontin obsahuje

Léčivou látkou je alprazolamum 0,25 mg nebo 0,5 mg nebo 1 mg v jedné tabletě.
Pomocné látky:
Frontin ,25 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát, kukuřičný škrob, magnesium-
stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg).
Frontin 0,5 mg: žlutý oxid železitý (E172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát,
kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg).
Frontin 1 mg: červený oxid železitý (E172), koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát,
kukuřičný škrob, magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, monohydrát laktosy (96 mg).

Jak Frontin vypadá a co obsahuje toto balení

Vzhled:
Frontin 0,25 mg: bílé nebo téměř bílé, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé
straně s označením 311.
Frontin 0,5 mg: slabě žluté, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně
s označením 312.
Frontin 1 mg: bledě růžové, oválné, bikonvexní tablety, na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé straně
s označením 313.

Druh obalu:
hnědá skleněná lékovka s polyetylenovým pojistným uzávěrem s polyetylenovou těsnicí vložkou,
krabička.

Velikost balení:
Frontin 0,25 mg: 30 nebo 100 tablet
Frontin 0,5 mg: 30 nebo 100 tablet
Frontin 1 mg: 30 nebo 100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Strana 5 (celkem 5)
EGIS Pharmaceuticals PLC
1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38.
MAĎARSKO

Výrobce
EGIS Pharmaceuticals PLC
9900 Körmend, Mátyás kir. u. 65.
MAĎARSKO

Tato příbalová informace byla naposledy revidována
2.5.2013
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz