Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

FROMILID 250 14X250MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20180

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: KRKA
Kód výrobku: 20180
Kód EAN: 3838989513016
Kód SÚKL: 53282
Držitel rozhodnutí: KRKA
Fromilid se užívá při: - infekcích horních cest dýchacích (zánět mandlí, zánět hrtanu, zánět středního ucha, akutní zánět obličejových dutin); - infekcích dolních cest dýchacích (akutní zánět průdušek, akutní opětovné vzplanutí chronického zánětu průdušek, zánět plic získaný z prostředí a atypický zánět plic); - infekcích kůže a měkkých tkání; - infekcích vyvolaných mykobakteriemi (M. avium complex, M. kansasii, M. marinum, M. leprae); - prevenci těchto infekcí u nemocných s AIDS; - eradikaci H. pylori u pacientů vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku (vždy v kombinaci s jinými léky). Přípravek mohou užívat dospělí a děti.

Příbalový leták

1/6
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls48450/2012, sukls48458/2012,
sukls48469/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FROMILID 250, potahované tablety
FROMILID 500, potahované tablety
FROMILID 125 mg/5 ml, granule pro perorální suspenzi
clarithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Fromilid a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fromilid používat
3. Jak se přípravek Fromilid užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fromilid uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK FROMILID A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fromilid je antibiotikum ze skupiny makrolidů určené k léčbě infekčních onemocnění způsobených
bakteriemi, které jsou na přípravek citlivé.

Fromilid se užívá při:
- infekcích horních cest dýchacích (zánět mandlí a hltanu, zánět středního ucha, akutní zánět
vedlejších nosních dutin),
- infekcích dolních cest dýchacích (akutní zánět průdušek, akutní opětovné vzplanutí chronického
zánětu průdušek, zánět plic získaný z prostředí a atypický zánět plic),
- infekcích kůže a měkkých tkání,
- infekcích vyvolaných mykobakteriemi (M. avium complex, M. kansasii, M. marinum, M.
leprae),
- prevenci těchto infekcí u nemocných s AIDS,
- eradikaci H. pylori u pacientů s vředovou chorobou žaludku a dvanáctníku (vždy v kombinaci
s jinými léky).

Přípravek Fromilid tablety je určen pro dospělé a děti starší než 12 let.
Přípravek Fromilid granule pro perorální suspenzi je určen pro děti ve věku 6 měsíců až 12 let.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FROMILID
POUŽÍVAT

Neužívejte přípravek Fromilid
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na klarithromycin nebo na jiná antibiotika ze stejné
skupiny nebo na kteroukoli jinou složku přípravku Fromilid,
2/6
- jestliže máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalemii),
- jestliže máte závažnou poruchu ledvin (clearance kreatininu pod 30 ml/min),
- jestliže máte závažnou poruchou jater,
- jestliže užíváte léky na vysokou hladinu cholesterolu (např. lovastatin nebo simvastatin),
- jestliže Vy a/nebo Vaše rodina trpíte srdečními potížemi, které by mohly vést k vážné srdeční
arytmii (syndrom prodloužení QT intervalu),
- jestliže již užíváte některý z následujících léků:
- ergotamin nebo dihydroergotamin (na léčbu migrény),
- cisaprid (na žaludeční potíže),
- pimozid (na léčbu duševních onemocnění),
- terfenadin nebo astemizol (na léčbu senné rýmy nebo alergie).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fromilid je zapotřebí
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Fromilid užívat:
- jestliže trpíte závažným onemocněním ledvin,
- jestliže trpíte onemocněním jater,
- jestliže trpíte myasthenií gravis,
- jestliže již užíváte kolchicin, protože by to mohlo způsobit vážné nežádoucí účinky,
- dlouhodobé užívání přípravku Fromilid může vést k nadměrnému růstu odolných bakterií
(superinfekce),
- jestliže trpíte onemocněním srdce,
- jestliže máte zpomalenou srdeční činnost (bradykardii),
- jestliže máte nízkou hladinu hořčíku v krvi,
- jestliže trpíte porfyrií, neměli byste klarithromycin užívat,
- jestliže je Vaše dítě mladší 6 měsíců nebo je infikováno bakteriemi Mycobacterium avium
complex a je mladší než 20 měsíců, nebyly provedeny žádné studie na této skupině dětí.

V případě přetrvávajícího nebo těžkého průjmu, vyskytujícího se během nebo po užívání přípravku
Fromilid, se ihned poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Fromilid
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je přípravek Fromilid současně užíván s dalšími léky. Proto
může být nutné upravit dávkování, zavést další preventivní opatření nebo v některých případech
přestat užívat některý z léků. To platí zejména o následujících léčivých přípravcích:
- karbamazepin, fenobarbital, fenytoin, valproát (léky na epilepsii),
- theofylin (na léčbu astmatu),
- warfarin (ředění krve),
- ergotamin nebo dihydroergotamin (na migrénu),
- triazolam, midazolam nebo alprazolam (sedativa),
- disopyramid, digoxin, chinidin nebo verapamil (pro léčbu poruchy srdečního rytmu),
- simvastatin nebo lovastatin (pro léčbu vysokého hladiny cholesterolu),
- pimozid (na schizofrenii nebo jiná duševní onemocnění),
- flukonazol nebo itrakonazol (na plísňové infekce),
- rifabutin, rifampicin (antibiotika účinná na některé infekce),
- efavirenz, nevirapin, zidovudin, atazanavir nebo sachinavir (léky na HIV),
- cyklosporin, sirolimus nebo takrolimus (pomáhají po transplantaci orgánů),
- terfenadin nebo astemizol (na sennou rýmu nebo alergie),
- cisaprid nebo omeprazol (na žaludeční potíže),
- kolchicin (na léčbu dny),
- tolterodin (na onemocnění močového měchýře),
- inzulin nebo perorální antidiabetika (na cukrovku),
- třezalka tečkovaná (rostlinný léčivý prostředek),
- cilostazol (pro zlepšení toku krve v nohách),
3/6
- methylprednisolon (na zánětlivá onemocnění),
- sildenafil, tadalafil nebo vardenafil (na erektilní dysfunkci),
- vinblastin (pro léčbu rakoviny).

Užívání přípravku Fromilid s jídlem a pitím
Fromilid můžete užívat bez ohledu na příjem potravy. Tabletu polykejte celou a zapijte nejméně
polovinou sklenice tekutiny.

U dětí je doporučeno, aby se po užití suspenze napili tekutiny. Suspenze obsahuje malé granule,
nedoporučuje se dětem je rozkousávat, protože jejich obsah je hořký.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost užívání přípravku Fromilid během těhotenství nebyla vyhodnocena, měla byste ho tedy
užívat pouze v případech zcela zřejmé potřeby, kdy je prospěch pro matku vyšší než riziko pro plod.

Kojení není doporučeno během léčby přípravkem Fromilid.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fromilid může způsobovat zmatenost, dezorientaci nebo závratě, křeče, paniku nebo změny ve
vnímání reality nebo vidění věcí, které neexistují. Před řízením dopravních prostředků a obsluhou
strojů se ujistěte, že nejste přípravkem ovlivněni.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fromilid 125 mg/5 ml, granule pro perorální
suspenzi
Perorální suspenze přípravku Fromilid 125 mg/5 ml obsahuje sacharosu. Jestliže Vám Váš lékař sdělil,
že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento
přípravek užívat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK FROMILID UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Fromilid přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přesné dávkování určí lékař.

Dospělí a děti starší než 12 let obvykle užívají 1 tabletu přípravku Fromilid 250 každých 12 hod.
K léčbě sinusitidy, jiných závažných infekcí a v případech, kdy infekčním patogenem je Haemophilus
influenzae se podává 1 tableta přípravku Fromilid 500 každých 12 hod.
K vymýcení (eradikaci) H. pylori se podává 1 tableta přípravku Fromilid 250 nebo 1 tableta přípravku
Fromilid 500 dvakrát denně, po dobu 7 dnů spolu s jinými léky.
K léčbě a prevenci rozšíření infekce bakteriemi Mycobacterium avium complex se podává 1 tableta
přípravku Fromilid 500 každých 12 hod. Dávkování je možno zvýšit, léčba je dlouhodobá. Maximální
denní dávka je 2 g klarithromycinu.

Doba trvání léčby je obvykle 6 až 14 dnů.

Použití u dětí

Děti mladší 12 let obvykle užívají 7,5 mg/kg tělesné hmotnosti perorální suspenze každých 12 hodin.

K léčbě a prevenci rozšíření infekce vyvolané bakterií Mycobacterium avium complex se dětem
mladším 12 let obvykle podává 7,5 mg/kg tělesné hmotnosti perorální suspenze každých 12 hodin.
Dávkování je možno zvýšit, léčba je dlouhodobá. Maximální denní dávka pro děti je 1 g.
4/6
Dávkování u dětí se řídí podle tělesné hmotnosti (viz tabulka).

Tělesná hmotnost dítěte Dávka v ml (stříkačka) Dávka v mg
8 kg 2,5 ml (1/2) dvakrát denně 62,5 mg
16 kg 5 ml (1) dvakrát denně 125 mg
24 kg 7,5 ml (1 1/2) dvakrát denně 187,5 mg
33 kg 10 ml (2) dvakrát denně 250 mg

Doba trvání léčby je obvykle 5 až 10 dnů.

Pacienti s poruchou jater
Při mírné a středně závažné poruše jaterních funkcí a současně při normální funkci ledvin není nutná
úprava dávky.

Pacienti s poruchou ledvin
V případě těžší poruchy ledvinných funkcí Vám lékař upraví dávkování.

Příprava suspenze
Granule se rozpustí v 42 ml čištěné, převařené a zchlazené vody.
Protřepejte lahvičku tak, aby se granule uvolnily. Přidejte zhruba čtvrtinu objemu vody do lahvičky a
řádně protřepejte, až se granule rozpustí. Přidejte zbytek vody a dobře protřepejte.
Hladina suspenze musí dosahovat k rysce vyznačené na lahvičce.
Pro dávkování suspenze použijte stříkačku. Po užití suspenze se doporučuje vypít trochu tekutiny.
Suspenze obsahuje drobné granule, které by se neměly kvůli hořké chuti žvýkat. Po každém použití
stříkačku vymyjte vodou.

Fromilid tablety
Tablety se nesmějí lámat. Polykají se celé a zapíjejí se nejméně polovinou sklenicí tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fromilid, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem.
V případě předávkování se obvykle objeví zvracení a bolesti břicha, bolesti hlavy a zmatenost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fromilid
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoliv další otázky o užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fromilid nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky jsou tříděny do následujících skupin dle četnosti:
Velmi časté: Postihují více než 1 uživatele z 10
Časté: Postihují 1 až 10 uživatelů ze 100
Méně časté: Postihují 1 až 10 uživatelů z 1 000
Vzácné: Postihují 1 až 10 uživatelů z 10 000
Velmi vzácné: Postihují méně než 1 uživatele z 10 000
Není známo: Četnost nemůže být z dostupných údajů stanovena

Časté
- nespavost
- bolesti hlavy, změna čichu
5/6
- průjem, nevolnost, poruchy trávení (dyspepsie), bolesti břicha
- abnormální výsledky jaterních testů
- vyrážka, zvýšené pocení (hyperhidróza)

Méně časté
- infekce např. žaludku, zažívacího traktu, zánět v ústech, vaginální infekce
- snížená hladina bílých krvinek, anémie a jiné poruchy spojené s bílými krvinkami
- snížená chuť k jídlu
- nervozita, úzkost, křik
- závratě, nespavost, třes
- ušní šelest, závratě (pocit točení se) a poruchy ucha
- změny srdečního rytmu, pocit bušení srdce (palpitace)
- krvácení z nosu
- zánět sliznice dutiny ústní (stomatitida), jazyka (glositida), žaludku (gastritida), silná bolest
konečníku (proktalgie), zácpa, sucho v ústech, říhání, větry, nafouknutí břicha, zvracení, zpětný
tok žaludečních kyselin do jícnu (GERD) porucha toku žluči (cholestáza), zánět jater
(hepatitida)
- svědění, kopřivka, výskyt malých červených flíčků na kůži (makulopapulární vyrážka)
- bolest svalů (myalgie), škubání a křeče ve svalech
- horečka, bolest na hrudi, nepříjemné pocity (nevolnost), únava (vyčerpání), slabost (astenie),
zimnice
- změny ve složení krve (pozorováno z krevních testů)

Neznámé
- závažný nebo dlouhotrvající průjem, možný s výskytem krve nebo hlenu (pseudomembranózní
kolitida), infekce kůže (erysipel, erythrasma)
- závažný pokles počtu bílých krvinek, který zvyšuje pravděpodobnost infekce (agranulocytóza)
- nedostatek krevních destiček (trombocytopenie)
- vážné alergické reakce způsobující obtíže při dýchání nebo závratě (anafylaktický šok)
- snížená hladina cukru v krvi (hypoglykemie)
- špatné sny, zmatenost, dezorientace, vidění a slyšení věcí (halucinace), psychóza, deprese
- křeče, ztráta chuti, porucha čichu
- ztráta sluchu
- nepravidelný tlukot srdce, zrychlený tlukot srdce
- krvácení
- zánět slinivky břišní, změny barvy jazyka a zubů
- zežloutnutí kůže a jiné poruchy funkce jater
- vážná onemocnění provázená puchýři na kůži, ústech, očích a genitáliích (Stevens-Johnsonův
syndrom)
- vážná onemocnění provázená olupováním kůže (toxická epidermální nekrolýza), akné, poléková
vyrážka
- abnormální svalový rozpad, který může způsobovat ledvinové potíže (rhabdomyolýza), bolest
nebo slabost ve svalech (myopatie)
- selhání ledvin
- zvýšené riziko krvácivosti, změny barvy moči

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FROMILID UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek Fromilid nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
6/6
Fromilid 250, Fromilid 500: Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek
chráněn před vlhkostí.
Fromilid 125 mg/5 ml, granule pro perorální suspenzi: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Připravená
suspenze je použitelná 14 dní, pokud se uchovává při teplotě do 25 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fromilid obsahuje
Fromilid 250, potahované tablety: Clarithromycinum 250 mg v 1 tabletě.
Fromilid 500, potahované tablety: Clarithromycinum 500 mg v 1 tabletě.
Pomocné látky: mikrokrystalická celulosa, hydroxypropymethylcelulosa, propylenglykol, kukuřičný
škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, předbobtnalý škrob, draselná sůl polakrilinu, mastek,
magnesium-stearát, chinolinová žluť (E104), oxid titaničitý (E171)
Fromilid 125 mg/5 ml, granule pro perorální suspenzi: Clarithromycinum 125 mg v 5 ml suspenze (1
stříkačka)
Pomocné látky: karbomer 974P, povidon, ftalát hypromelosy, mastek, panenský ricinový olej,
xanthanová klovatina, banánové aroma, kalium-sorbát, kyselina citronová, koloidní bezvodý oxid
křemičitý, oxid titaničitý (E171), sacharosa.

Jak přípravek Fromilid vypadá a co obsahuje toto balení
Fromilid 250, Fromilid 500, potahované tablety:
Popis přípravku:
žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety.

Fromilid 125 mg/5 ml, granule pro perorální suspenzi:
Popis přípravku:
bílé až téměř bílé granule banánové vůně.

Velikost balení:
Fromilid 250, potahované tablety: 14 tablet po 250 mg
Fromilid 500, potahované tablety: 14 tablet po 500 mg
Fromilid 125 mg/5 ml, granule pro perorální suspenzi: 25 g granulí pro přípravu 60 ml suspenze

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
KRKA ČR, s.r.o.
Sokolovská 79/192
186 00 Praha 8
Tel: 221 115 150
info@krka.cz

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
14.11.2012

Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro
kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Recenze

Recenze produktu FROMILID 250 14X250MG Potahované tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu FROMILID 250 14X250MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Vendula K. - fromillid

(0) 16/12/2008

ahoj.Chci se zeptat jestli Fromillid působí jěště několik dní po vysazení a kolik.diky

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám