Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

FROMEN 1X2.5 MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 48521

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Kód výrobku: 48521
Kód EAN:
Kód SÚKL: 24231
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Fromen je lék určený k léčbě bolesti hlavy při záchvatu migrény jak s aurou, tak bez ní (přechodný, neobvyklý pocit předcházející záchvatu migrény, který je u každého pacienta odlišný, ale může postihnout např. zrak, čich, sluch). Fromen není určen k předcházení záchvatů migrény.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls73840/2017 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

FROMEN 

 2,5 mg, 

potahované tablety 

frovatriptanum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci: 
1.  Co je přípravek FROMEN a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FROMEN užívat 
3.  Jak se přípravek FROMEN užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek FROMEN uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek FROMEN a k čemu se používá 

 

Přípravek FROMEN obsahuje frovatriptan, antimigrenózní látku patřící do skupiny triptanů [selektivní 
agonisté 5-hydroxytriptaminových (5-HT

1

) receptorů]. 

Přípravek FROMEN je lék určený k léčbě bolesti hlavy při záchvatu migrény jak s aurou (přechodný, 
neobvyklý  pocit  předcházející  záchvatu  migrény,  který  je  u  každého  pacienta  odlišný,  ale  může 
postihnout např. zrak, čich, sluch), tak bez ní. 
Přípravek FROMEN nemá být užíván k předcházení záchvatů migrény. 
 
Přípravek FROMEN je určen k léčbě záchvatů migrény u dospělých. 
 
 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FROMEN užívat 

 

Diagnóza migrény musí být lékařem jasně prokázána. 
 
Neužívejte přípravek FROMEN: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  frovatriptan  nebo  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

-  jestliže  jste  někdy  prodělal(a)  infarkt  myokardu,  trpíte-li  nebo  jste  trpěl(a)  nějakým 

onemocněním srdce či cév, jako např. angina pectoris (projevující se prudkou bolestí na hrudi, 
přičemž bolest může vystřelovat do levé ruky) nebo poruchami krevního oběhu v nohou nebo 
rukách (zejména v prstech) 

-  jestliže jste prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo tranzitorní ischemickou ataku (TIA) 
-  jestliže  máte  závažnou  nebo  středně  závažnou  hypertenzi  (vysoký  krevní  tlak),  nebo  pokud 

není Váš krevní tlak dostatečně upraven 

-  při závažném onemocnění jater 

 

2/7 

-  současně s některými jinými léky užívanými také k léčbě migrény (ergotamin nebo deriváty 

ergotaminu  (včetně  methysergidu)  nebo  jinými  triptany  [agonisté  5-hydroxytryptaminových 
(5-HT

1

) receptorů] 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku FROMEN se poraďte se svým lékařem, jestliže jste ohrožen(a) onemocněním 
koronárních cév: 

-  pokud jste silný kuřák/kuřačka nebo užíváte přípravky nahrazující nikotin 
-  jste-li žena po menopauze nebo muž starší 40 let 

 
Přestaňte užívat přípravek FROMEN a ihned se poraďte se svým lékařem, pokud: 
 

  vnímáte pocit tlaku nebo bolesti na hrudi, dušnost a/nebo bolest či nepříjemné pocity v jedné 

nebo  obou  pažích,  zádech,  ramenou,  krku,  čelisti  nebo  horní  části  břicha;  mohly  by  to  být 
příznaky srdečního infarktu, který se může objevit při užívání triptanů, a to i u pacientů bez 
předchozích onemocnění srdce nebo cév (viz také bod 4).  

  máte kožní vyrážku a svědění šířící se po celém těle, náhle vzniklý otok (zvláště kolem úst, očí 

nebo  otok  jazyka)  s možnými  náhlými  dýchacími  obtížemi,  rychlým  srdečním  tepem  a 
bušením srdce. Toto jsou příznaky a známky alergie a celkové hypersenzitivní reakce (viz také 
bod 4). 
 

Děti a dospívající 
Nepodávejte  tento  přípravek  dětem  a  dospívajícím  (do  18  let),  protože  bezpečnost  a  účinnost 
přípravku FROMEN nebyla u této věkové skupiny stanovena. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek FROMEN 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Tento přípravek nesmíte užívat současně s některými jinými léky užívanými k léčbě migrény: 
- zejména s ergotaminem, deriváty ergotaminu (včetně methysergidu); mezi vysazením těchto léků a 
užitím přípravku FROMEN má uplynout alespoň 24 hodin. Obdobně pak nemáte tyto léky užít během 
následujících 24 hodin po užití přípravku FROMEN. 
-  zejména  s  jinými  triptany  (agonisté  5-HT

1,

  jako  např.  sumatriptan,  almotriptan,  eletriptan, 

naratriptan, rizatriptan nebo zolmitriptan) 
Pokud  není  lékařem  předepsáno  jinak,  nesmíte  tento  přípravek  užívat  současně  s  inhibitory 
monoaminooxidázy  (MAO)  používanými  k  léčbě  deprese  (fenelzin,  isokarboxazid,  tranylcypromin, 
moklobemid). 
- pokud užíváte perorální kontraceptiva nebo selektivní inhibitory vychytávání serotoninu (citalopram, 
fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin, sertralin), informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka 
 
Přípravek  FROMEN  se  nedoporučuje  užívat  současně  s  Třezalkou  tečkovanou  (Hypericum 
perforatum
). 
 
Současné  užívání  přípravku  FROMEN  s  léky  uvedenými  výše  (zejména  inhibitory 
monoaminooxidázy, selektivními inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a Třezalkou tečkovanou
by  mohlo  zvyšovat  riziko  serotoninového  syndromu  (příznaky  serotoninového  syndromu:  chvění, 
pocení, neklid, třes a náhlé svalové křeče, nevolnost, horečka, zmatenost). 
 
Máte-li jakékoli pochybnosti o současném užívání jiných léků s přípravkem FROMEN, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Přípravek FROMEN s jídlem a pitím 
FROMEN může být užíván s jídlem nebo nalačno, vždy je však třeba zapít jej dostatečným množstvím 
vody. 

 

3/7 

 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  byste  mohla  být  těhotná  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek FROMEN nemá být užíván v těhotenství a v období kojení, pokud lékař nerozhodl jinak. 
V každém případě nesmíte 24 hodin po užití přípravku FROMEN kojit a mateřské mléko vytvořené v 
tomto období by mělo být odstraněno. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
FROMEN i samotná migréna mohou způsobovat ospalost. Pokud je ovlivněna pozornost, řízení nebo 
obsluha strojů mohou být nebezpečné a máte se jim vyhnout. 
 
Přípravek FROMEN obsahuje laktosu 
Tento přípravek obsahuje laktosu. Pokud Vám lékař někdy sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých 
cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3.  Jak se FROMEN užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem. 
 
Přípravek FROMEN užijte co nejdříve po vypuknutí migrenózní bolesti hlavy. Polkněte celou jednu 
tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím vody. 
Pokud  Vám  první  dávka  přípravku  nepřinese  úlevu,  neužívejte  již  v  rámci  tohoto  záchvatu  další 
dávku
. Při jakýchkoli dalších záchvatech můžete FROMEN opět užít. 
Pokud Vám první dávka přinese úlevu, ale později (do 24 hodin) se bolest hlavy opět objeví, můžete 
užít  ještě  druhou  dávku  přípravku  pod  podmínkou,  že  od  užití  první  dávky  uplynuly  alespoň  2 
hodiny

Nepřekračujte maximální dávku 5 mg (dvě tablety) za 24 hodin. 
 
Nadměrné  užívání  (opakované  užívání  po  několik  po  sobě  následujících  dnů)  přípravku  FROMEN 
znamená  nesprávné  použití  tohoto  léku  a  může  způsobit  zvýšení  nežádoucích  účinků  a  vést  k 
chronické každodenní bolesti hlavy vyžadující dočasné přerušení léčby. Pokud máte příliš časté nebo 
každodenní  bolesti  hlavy,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  protože  možná  trpíte  bolestí  hlavy  z 
nadměrného užívání léku. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Přípravek FROMEN nemá být užíván pacienty mladšími 18 let. 
 
Starší lidé 
Vzhledem  k  malým  zkušenostem  u  pacientů  nad  65  let  se  užívání  přípravku  v  této  věkové  skupině 
nedoporučuje. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku FROMEN, než jste měl(a): 
Jestliže jste náhodně užil(a) více tohoto přípravku, informujte ihned svého lékaře nebo lékárníka nebo 
vyhledejte  pohotovost  v  nejbližší  nemocnici.  Nezapomeňte,  prosím,  s  sebou  vzít  zbylé  tablety 
přípravku nebo tuto příbalovou informaci. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek FROMEN 
Žádná zvláštní opatření nejsou při vysazení přípravku třeba. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky

  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku

,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 

lékárníka. 
 

 

4/7 

 
4. Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  přípravek  FROMEN  a  ihned  oznamte  svému  lékaři,  pokud  pocítíte  některý 
z následujících příznaků: 

  vnímáte pocit tlaku nebo bolesti na hrudi, dušnost a/nebo bolest či nepříjemné pocity v jedné 

nebo  obou  pažích,  zádech,  ramenou,  krku,  čelisti  nebo  horní  části  břicha;  mohly  by  to  být 
příznaky srdečního infarktu (infarktu myokardu), který se může objevit při užívání triptanů, a 
to i u pacientů bez předchozích onemocnění srdce nebo cév. 

  máte kožní vyrážku a svědění šířící se po celém těle, náhle vzniklý otok (zvláště kolem úst, očí 

nebo otok jazyka a sliznic) s možnými náhlými dýchacími obtížemi, rychlým srdečním tepem 
a  bušením  srdce.  Toto  jsou  příznaky  a  známky  alergie  a  celkové  hypersenzitivní  reakce 
(hypersenzitivní reakce, angioedém, anafylaxe). 

 
Nežádoucí  účinky  zaznamenané  u  přípravku  FROMEN  byly  přechodné,  obvykle  mírné  až  středně 
závažné,  a  spontánně  vymizely.  Některé  zaznamenané  příznaky  by  mohly  být  způsobeny  samotnou 
migrénou. 
 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány  často (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než 1 
pacienta z 10): 

-  nevolnost (pocit na zvracení), sucho v ústech, zažívací obtíže, bolest břicha 
-  únava, nepříjemný pocit na hrudi (pocit lehké tísně, tlaku nebo napětí na hrudi) 
-  bolest  hlavy,  závratě,  mravenčení,  nejčastěji  v  rukách  a  nohách,  oslabené  nebo  narušené 

vnímání podnětů na dotyk, extrémní spavost 

-  návaly horkosti 
-  svírání v krku 
-  poruchy zraku 
-  zvýšené pocení 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány méně často (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než 
1 pacienta ze 100): 

-  poruchy  vnímání  chuti,  třes,  špatné  soustředění  se,  netečnost,  zvýšené  vnímání  hmatem, 

ospalost, nechtěné stahy svalů 

-  průjem, obtížné polykání, plynatost žaludku a střev, žaludeční obtíže, vzedmutí žaludku 
-  vnímání  bušení  srdce  (palpitace),  zrychlený  srdeční  tep,  vysoký  krevní  tlak,  bolest  na  hrudi 

(silné napětí nebo pocit tlaku na hrudi) 

-  pocit horka, snížená snášenlivost tepla a chladu, bolest, slabost, žízeň, zpomalenost, zvýšený 

elán, celkový pocit nemoci, pocit točení (závrať) 

-  úzkost, nespavost, zmatenost, nervozita, neklid, deprese, ztráta vnímání vlastní identity 
-  chladné ruce a nohy 
-  podráždění nosu, zánět vedlejších dutin, bolest v krku a/nebo hrtanu 
-  ztuhlost svalů, bolest svalů a kostí, bolest rukou a nohou, bolest zad, bolest kloubů 
-  bolest očí, podráždění očí, bolestivá přecitlivělost na světlo 
-  svědění 
-  zvonění v uších, bolest uší 
-  nedostatek vody v těle (dehydratace) 
-  časté močení, tvorba velkého množství moči 

 
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány vzácně (u více než 1 pacienta z 10000, ale méně než 1 
pacienta z 1000): 

-  svalová křeč, ochablost svalů, oslabení reflexů (hyporeflexie), pohybové obtíže 

 

5/7 

-  zácpa,  říhání,  pálení  žáhy,  syndrom  dráždivého  tračníku,  puchýře  na  rtech,  bolest  rtů,  křeč 

jícnu, puchýře v ústech, vřed v žaludku nebo horní části tenkého střeva, bolestivost slinných 
žláz, zánět dutiny ústní, bolest zubů 

-  horečka 
-  ztráta paměti, neobvyklé sny, poruchy osobnosti 
-  krvácení  z  nosu,  škytání,  zrychlené  usilovné  dýchání  (hyperventilace),  dýchací  obtíže, 

podráždění v krku 

-  šeroslepost 
-  zčervenání  kůže,  pocit  zježení  vlasů,  nafialovělé  tečky  nebo  skvrny  na  kůži  a  sliznicích, 

kopřivka 

-  pomalá srdeční činnost 
-  nepříjemný pocit v uchu, poruchy uší, svědění uší, citlivý sluch 
-  zvýšení  hladiny  bilirubinu  (látky  tvořené  v  játrech)  v  krvi,  snížení  hladiny  vápníku  v  krvi, 

neobvyklé výsledky analýzy moči 

-  nízká hladina cukru v krvi 
-  časté močení v noci, bolest ledvin 
-  sebepoškozování (např. kousnutí nebo zhmožděniny) 
-  otok lymfatických uzlin 
-  bolest nebo nepříjemný pocit v prsou 

 
Přestože četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit, byly hlášeny také následující případy: 

-  alergické  reakce  (hypersenzitivita)  včetně  kožní  vyrážky  a  svědění  šířící  se  po  celém  těle, 

náhle vzniklého otoku (zvláště v okolí rtů, očí a otok jazyka) s možnými náhlými dýchacími 
potížemi, které mohou být spojeny s rychlým srdečním tepem a bušením srdce (anafylaxe)  

-  srdeční infarkt (infarkt myokardu) 
-  nepříjemný pocit nebo bolest na hrudi, které jsou způsobené dočasnou křečí (sevřením) Vašich 

věnčitých  tepen  (krevní  cévy,  které  přinášejí  kyslík  a  živiny  do  Vašeho  srdce,  tj.  spasmus 
koronárních tepen). 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 
5. Jak přípravek FROMEN uchovávat 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti 
se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 
Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 

 

6/7 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. Obsah balení a další informace 
 
Co FROMEN obsahuje 

 

Léčivou  látkou  je  frovatriptanum  (frovatriptan)  ve  formě  frovatriptani  succinas  monohydricus 
(sukcinát monohydrátu). 
Jedna tableta obsahuje frovatriptanum 2,5 mg. 
Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: laktosa, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), koloidní bezvodý oxid křemičitý, 
Potah tablety: Opadry bílá: oxid titaničitý (E171), laktosa, hypromelosa (E464), makrogol, triacetin. 
 
Jak FROMEN vypadá a co obsahuje toto balení 

 
FROMEN  potahované  tablety  jsou  k dispozici  ve  formě  kulatých  potahovaných  tablet, 
s vyraženým “m“ na jedné straně a “2,5“na straně druhé. 

 
FROMEN je balený v: 

HDPE lahvičce s dětskou pojistkou: 30 tablet v jedné lahvičce 
PVC/PE/ACLAR/Al blistru: 1, 2, 3, 4, 6 nebo 12 potahovaných tablet v jednom blistru 

 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Menarini  International  Operations  Luxembourg  S.A.,  Avenue  de  la  Gare  1,  L-1611  Luxembourg, 
Lucembursko 
 
Výrobce 
Almac Pharma Services Limited,  
Almac House, 20 Seagoe Industrial Estate 
Craigavon – Country Armagh 
Severní Irsko 
Velká Británie 
 
nebo 
 
Berlin-Chemie AG 
Glienicker Weg 125 – D-12489, Berlín, Německo 
 
nebo 
 
A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l. 
Via Campo di Pile – L´Aquila, Itálie 
 
nebo 
 
Laboratorios Menarini S.A.  

 

7/7 

Alfonso XII 587, 08918 – Badalona (Barcelona), Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
 

Francie (RMS)  Tigreat 

 

 

 

 

 

 

Rakousko 

Frovamig   

Maďarsko 

Frovalon   

Polsko 

Migren 

Belgie 

Frovatex   

Island 

Tigreat 

 

Portugalsko 

Dorlise 

Česká republika  Fromen 

 

Irsko 

Frovex 

 

Slovenská republika  Frovamen 

Německo 

Allegro 

 

Itálie 

Aurodal 

 

Slovinsko 

Frotan 

Řecko 

Migralin   

Lucembursko  Frovatex   

Španělsko 

Perlic 

Nizozemsko 

Fromirex   

 

 

 

 

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 4. 2017 
  
 
 
Frovatriptan byl vyvinut společností Vernalis Ltd. 

Recenze

Recenze produktu FROMEN 1X2.5 MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FROMEN 1X2.5 MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám