Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 14476
Kód EAN: 8585004416009
Kód SÚKL: 25611
Přípravek se užívá při stavech úzkosti, které vyvolávají zejména úzkost, napětí, neklid, vzrušení či podrážděnost, při poruchách spánku z emočních (citových) příčin a při citové nevyrovnanosti. Dále se užívá při některých poruchách v oblasti srdeční, cévní a zažívací (tzv. psychovegetativní a psychosomatické poruchy). V těchto případech může být užíván až po vyloučení jiných příčin potíží lékařem. Také před léčbou úzkostných stavů spojených s citovou nevyrovnaností musí lékař nejdříve určit, zda tyto stavy nevyžadují jinou léčbu. Dále se užívá jako podpůrná léčba u nemocných s epilepsií (padoucnicí), kteří nejsou přiměřeně stabilizováni protikřečovou léčbou.

Příbalový leták

1 / 5
Příloha č.1. ke sdělení sp.zn.sukls193574/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Frisium 10
(clobazamum)
tablety
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Frisium 10 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Frisium 10 užívat
3. Jak se přípravek Frisium 10 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Frisium 10 uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK Frisium 10 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivá látka klobazam je benzodiazepinové anxiolytikum (léčivá látka odstraňující pocity úzkosti,
strachu a napětí) s poměrně malým sedativním (tlumicím) účinkem.
Přípravek se užívá při stavech úzkosti, které vyvolávají zejména úzkost, napětí, neklid, vzrušení či
podrážděnost, při poruchách spánku z emočních (citových) příčin a při citové nevyrovnanosti.
Dále se užívá při některých poruchách v oblasti srdeční, cévní a zažívací (tzv. psychovegetativní a
psychosomatické poruchy). V těchto případech může být užíván až po vyloučení jiných příčin potíží
lékařem.
Také před léčbou úzkostných stavů spojených s citovou nevyrovnaností musí lékař nejdříve určit, zda
tyto stavy nevyžadují jinou léčbu.
Dále se užívá jako podpůrná léčba u nemocných s epilepsií (padoucnicí), kteří nejsou přiměřeně
stabilizováni protikřečovou léčbou.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK Frisium 10
UŽÍVAT
Neužívejte přípravek Frisium 10
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Frisium 10
- jestliže jste drogově závislý/á
- pokud trpíte těžkou myasthenia gravis (chorobnou svalovou slabostí), spinální a cerebelární
ataxií (onemocnění míchy a mozečku projevující se nejistou chůzí a nekoordinovanými
pohyby), vážným poškozením jater (např.cholestatická žloutenka) nebo přechodnými zástavami
dechu ve spánku (syndrom spánkové apnoe), lze užívat Frisium pouze ze zvlášť závažných
důvodů
- pokud kojíte, musí se během užívání kojení přerušit
- pokud jste těhotná, nesmíte přípravek Frisium 10 užívat během prvních tří měsíců těhotenství, v
pozdějších měsících těhotenství lze klobazam užívat jen pokud je to zcela nezbytné.
2 / 5
- pokud došlo k otravě alkoholem, tlumivě působícími léky (analgetiky, neuroleptiky,
antidepresivy nebo litiem) lze přípravek podávat pouze za trvalého zdravotnického dozoru. U
osob s těžkými náhlými dechovými poruchami je nutné monitorování (sledování) dechových
funkcí.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Frisium 10 je zapotřebí
- Ne všechny stavy napětí, rozčilení a strachu potřebují terapii léky. Často jsou výrazem
tělesného nebo duševního onemocnění a mohou být ovlivněny jinými prostředky nebo léčbou
základního onemocnění.
- Stejně jako u jiných léčiv benzodiazepinového charakteru je třeba při dlouhodobém podávání
Frisia zvážit přínos léčby ve srovnání s možným rizikem návyku a závislosti. V podávání lze
pokračovat jen v naléhavých indikacích, po pečlivém zvážení potřeby léčby a rizika návyku a
závislosti.
- Při delším podávání (více než 1 týden) má být při vysazování dávka Frisia postupně snižována.
Někdy přitom lze pozorovat rozvoj syndromu z vysazení. Zvláště při podávání Frisia při léčbě
epilepsie (padoucnice) může při náhlém vysazení dojít k vyvolání záchvatu křečí.
- Děti ve věku od 6 měsíců do 3 let mohou Frisium užívat pouze výjimečně jako protikřečovou
léčbu.
- Při dlouhodobém podávání je třeba kontrolovat funkce ledvin a jater.
- Před zahájením léčby přípravkem Frisium 10 musí ošetřující lékař kontrolovat reakce pacienta
na léčivý přípravek, aby případně co nejrychleji rozpoznal relativní předávkování. To platí
zejména u starších pacientů, pacientů se špatným celkovým stavem, pacientů se změnami
vyvolanými poškozením mozku nebo s nedostatečností oběhu či dechu. Zvláště u pacientů se
sníženou jaterní funkcí je třeba počítat se zesílením a prodloužením účinku Frisia. Pacienti mají
být přesně poučeni o chování v běžných každodenních situacích se zřetelem na specifické
životní situace (zaměstnání).
- Přípravek Frisium 10 patří mezi benzodiazepiny, jejichž užívání může vyvolat nebo podpořit
vznik lékové závislosti. Proto se mohou užívat pouze na doporučení lékaře. Je nutné se
vyvarovat delší nepřerušované léčby, protože může vést ke vzniku závislosti.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Účinky přípravku Frisium 10 a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Než začnete současně s přípravkem Frisium 10 užívat nějaký volně prodejný lék, poraďte se s
lékařem.
Jestliže se současně užívají léky, které tlumí ústřední nervový systém (léky proti bolesti, svalové
ztuhlosti, léky s utišujícím účinkem nebo navozující spánek) nebo se současně užívá alkohol, je možné
očekávat vzájemně se zesilující účinek, zejména pokud se přípravek Frisium 10 užívá ve vyšších
dávkách.
Při současném užívání s léky působícími proti křečím u epilepsie (padoucnice) dochází k vzájemnému
zesílení účinku. U pacientů léčených současně kyselinou valproovou a přípravkem Frisium 10 může
nastat mírný vzestup koncentrace této kyseliny v krvi. Při současném podávání antiepileptik (léky
užívané v léčbě epilepsie) v léčbě záchvatu epilepsie musí úvodní fáze proběhnout za lékařského
dozoru (kontrola EEG). V těchto případech musí být podle možností stanovena hladina účinné látky v
krvi.
Při současném podávání s léky, které tlumí monooxygenasový systém, jako např. cimetidin, se může
zvýšit a prodloužit účinek přípravku Frisium 10.
Užívání přípravku Frisium 10 s jídlem a pitím
Tablety se polykají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice).
Při léčbě přípravkem Frisium 10 se nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Těhotenství a kojení
Přípravek Frisium 10 se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, v pozdějších měsících
těhotenství lze klobazam užívat jen pokud je to zcela nezbytné. Přípravek Frisium 10 nesmí užívat
3 / 5
kojící ženy, protože prochází do mateřského mléka. V případě závažných důvodů pro jeho užívání se
kojení musí přerušit.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby, poraďte se neprodleně se svým ošetřujícím lékařem, který rozhodne
o dalším postupu léčby.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a
rychlé rozhodování, zejména ve spojení s alkoholem. Řídit motorové vozidlo, obsluhovat stroje,
pracovat ve výškách apod. byste měli až po výslovném souhlasu lékaře.
Důležité informace o některých složkách přípravku Frisium 10
Tyto tablety obsahují laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že máte nesnášenlivost k některým cukrům,
informujte o tom svého lékaře dříve, než začnete užívat tento léčivý přípravek.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK Frisium 10 UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Frisium 10 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Léčba úzkostných stavů
Při léčbě úzkostných stavů u dospělých je obvyklá dávka 20 až 30 mg za den, kterou je možné podat
v dílčích dávkách nebo jednorázově na noc.
Měla by být použita co nejnižší dávka, která dostačuje ke kontrole příznaků. Po zlepšení příznaků je
možné dávku snížit.
Přípravek by neměl být užíván déle než 4 týdny. Dlouhodobé užívání přípravku se nedoporučuje.
V určitých případech může být nutné podávání přípravku prodloužit nad maximální dobu léčby; léčba
však nesmí být prodloužena bez opětovného odborného vyšetření. Je striktně doporučeno vyvarovat se
dlouhodobé nepřerušované léčby, neboť může vést k rozvoji závislosti. Léčbu je nutné vždy
ukončovat postupně. U pacientů, kteří užívali Frisium dlouhodobě, může být zapotřebí dávku nejprve
na delší dobu snížit.
Léčba epilepsie kombinovaná s jedním nebo více antiepileptiky
Dospělí
U epilepsie se doporučuje úvodní dávka 2030 mg denně, kterou je možné podle potřeby zvýšit až na
60 mg denně.
Starší pacienti
Starším pacientům, kteří jsou v léčbě úzkosti více vnímaví k účinkům psychoaktivních látek, mají být
podávány dávky 1020 mg za den. Léčba se zahajuje nízkými úvodními dávkami, které se pod
pečlivým dohledem zvyšují.
Děti ve věku 6 a více let
Při předepisování přípravku dětem se léčba zahajuje nízkými úvodními dávkami, které se pod
pečlivým dohledem zvyšují. V běžných případech je doporučeno zahájit léčbu dávkou 5 mg/den.
Udržovací dávka 0,31 mg/kg tělesné hmotnosti za den je obvykle dostatečná.
Pro děti mladší 6 let není k dispozici žádná vhodná léková forma, která by umožnila bezpečné a přesné
dávkování, proto nelze vydat žádná doporučení ohledně dávky.
Způsob podání
Tablety se polykají nerozkousané a zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice).
Pokud by v průběhu léčby lékař zaznamenal snížení účinnosti přípravku, doporučí Vám léčbu přerušit
a poté ji opět zahájí a nižší dávkou.
4 / 5
Na konci léčby Vám lékař bude dávku postupně snižovat.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Frisium 10, než jste měl(a)
nebo při náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře nebo nejbližší pohotovostní
službu. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a zbývající tablety, aby lékař věděl, co jste užil(a).
Předávkování se projevuje prodlouženým útlumem až ztrátou vědomí.
Za žádných okolností si sám/sama nezvyšujte dávku předepsanou lékařem, a to ani v případě, že se
účinek přípravku sníží.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Frisium 10
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Frisium 10
Po ukončení déletrvající léčby může dojít k tzv. "syndromu z vysazení", který se projeví neklidem,
úzkostí a nespavostí. Tyto příznaky obvykle vymizí po 2 - 3 týdnech.
Nepřerušujte proto léčbu bez porady s lékařem.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Frisium 10 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Někdy se mohou projevit příznaky únavy, zejména na začátku léčby a při užití vyšších dávek.
Výjimečně, obvykle jen dočasně se může vyskytovat sucho v ústech, zácpa, nechutenství, nevolnost,
závratě nebo jemný třes prstů. Dále se mohou vyskytnout reakce jako neklid, podrážděnost, stavy
vzrušení, úzkost, sebevražedné sklony, časté svalové křeče, potíže při usínání a probouzení se ze
spánku. V případě výskytu uvedených reakcí léčbu ihned přerušte a poraďte se s lékařem.
Také se může objevit zpomalení reakcí, ataxie (porucha koordinace pohybů), ospalost a bolesti hlavy.
V ojedinělých případech se vyskytly kožní reakce jako vyrážka nebo kopřivka.
Při některých onemocněních dýchacích cest (obstrukce dýchacích cest např. u bronchiálního astmatu)
a u osob s poškozením mozku může dojít ke zhoršení dýchacích funkcí.
Při delším užívání benzodiazepinů byly výjimečně, především u starších lidí, zaznamenány poruchy
vědomí, někdy kombinované s poruchami dýchání, přetrvávající delší dobu.
Zejména u pacientů, kteří se léčí vysokými dávkami přípravku Frisium 10 nebo se léčí dlouhodobě, se
může dočasně objevit zpomalení řeči nebo poruchy výslovnosti, nejistota při chůzi a jiné poruchy
hybných funkcí, poruchy zraku (dvojité vidění, záškuby očí), zvýšení tělesné hmotnosti nebo ztráta
libida (pohlavního zájmu). Jestliže se přípravek Frisium 10 užívá jako doplňková léčba epilepsie,
může v ojedinělých případech způsobit neklid a svalovou slabost.
Tak jako u jiných léků tohoto typu (benzodiazepiny) se musí při delším užívání porovnat léčebný efekt
s rizikem návyku a závislosti, která může vzniknout již po několika málo týdnech.
Při dlouhodobém denním podávání přípravku Frisium 10 může náhlé vysazení léčby vést k poruše
spánku a zmnožení snů. Strach a napětí, stejně jako vzrušení a vnitřní neklid, mohou znovu zesílit.
Příznaky se mohou projevit třesem a pocením a mohou se stupňovat až k výrazným tělesným a
duševním reakcím, jako jsou záchvaty křečí, symptomatické psychosy (např. abstinenční delirium).
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK Frisium 10 UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
5 / 5
Uchovávejte při teplotě do 25 0C.
Přípravek Frisium 10 nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné
do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte přípravek Frisium 10, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Frisium 10 obsahuje
- Léčivou látkou je clobazamum 10 mg v jedné tabletě.
- Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý,
mastek, magnesium-stearát.
Jak přípravek Frisium 10 vypadá a co obsahuje toto balení
Frisium 10 jsou bílé ploché válcovité tablety s dělicí rýhou a vyraženým BGL/BGL na jedné straně a
logem firmy Hoechst na straně druhé.
Jedno balení obsahuje 20 tablet.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika
Výrobce:
Sanofi Winthrop Industrie, 56, route de Choisy au Bac, Compiégne, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 6.10.2011
DALŠÍ INFORMACE
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
sanofi-aventis, s.r.o., tel. 233 086 111

Recenze

Recenze produktu FRISIUM 10 20X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FRISIUM 10 20X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze