Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, NOTRE DAME DE BONDEVILL
Kód výrobku: 12142
Kód EAN: 8595116520860
Kód SÚKL: 54317
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME PRODUCTION, NOTRE DAME DE BONDEVILL
- Profylaxe tromboembolické choroby v perioperačním období, zejména v oblasti ortopedie a všeobecné chirurgie. - Léčba tromboembolické choroby. - Prevence krevního srážení během hemodialýzy. - Léčba nestabilní anginy pectoris a non-Q infarktu myokardu. Přípravek je určen k léčbě dospělých a mladistvých pacientů. U dětí mladších 14-ti let nebyla dosud bezpečnost přípravku prokázána.

Příbalový leták

1/7

sp.zn. sukls61832/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FRAXIPARIN MULTI, injekční roztok
(Nadroparinum calcicum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek FRAXIPARIN MULTI a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FRAXIPARIN MULTI používat
3. Jak se přípravek FRAXIPARIN MULTI používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek FRAXIPARIN MULTI uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK FRAXIPARIN MULTI A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek FRAXIPARIN MULTI se používá k prevenci (předcházení) tvorby krevních sraženin
v žilách (trombózy a plicní embolie) nebo k léčbě krevních sraženin, v případě, že už došlo k jejich
vzniku. FRAXIPARIN MULTI patří do skupiny léčivých přípravků nazývaných antikoagulancia,
antitrombotika, nízkomolekulární hepariny.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FRAXIPARIN MULTI POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek FRAXIPARIN MULTI
- jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na nadroparin nebo na kteroukoli další složku přípravku
FRAXIPARIN MULTI.
- jestliže u Vás dochází ke krvácení nebo trpíte poruchou krevní srážlivosti
- jestliže trpíte infekčním onemocněním srdce
- jestliže u Vás došlo po předchozí léčbě přípravkem FRAXIPARIN MULTI ke snížení počtu
krevních destiček
- jestliže jste prodělal(a) mrtvici způsobenou krvácením do mozku
- jestliže trpíte onemocněním, které může způsobovat krvácení, jako je např. žaludeční vřed
- jestliže se léčíte pro srdeční onemocnění a trpíte onemocněním ledvin
- jestliže se léčíte pro krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) nebo v nohou (hluboká žilní
trombóza) a trpíte onemocněním ledvin

FRAXIPARIN MULTI obsahuje benzylalkohol, a proto se nesmí podávat dětem do 3 let.

Jestliže se domníváte, že se vás cokoli z výše uvedeného týká, nepoužívejte přípravek
FRAXIPARIN MULTI dokud se neporadíte se svým lékařem.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FRAXIPARIN MULTI je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem FRAXIPARIN MULTI informujte svého lékaře:
- jestliže je u Vás riziko krvácení, včetně těchto stavů:
2/7

o žaludeční nebo dvanáctníkový vřed
o potíže spojené s krvácením
o operace mozku, míchy nebo oka prodělaná v nedávné době
o porucha sítnice nebo cévnatky oka
o vysoký krevní tlak
- jestliže trpíte onemocněním ledvin nebo jater
- jestliže je Vám více než 65 let
- jestliže je Vám méně než 14 let
- jestliže užíváte jiné přípravky, které ovlivňují krevní srážlivost

Jestliže se domníváte, že se Vás cokoli z výše uvedeného týká, poraďte se se svým lékařem.

Stavy, kterým je zapotřebí věnovat pozornost
Přípravek FRAXIPARIN MULTI může způsobit zhoršení současného zdravotního stavu nebo vyvolat
vážné nežádoucí účinky. Během používání přípravku FRAXIPARIN MULTI si musíte dávat pozor na
některé příznaky, abyste snížil(a) riziko případných komplikací. Viz odstavec Stavy, kterým je
zapotřebí věnovat pozornost v kapitole 4 této příbalové informace.

V průběhu léčby přípravkem FRAXIPARIN MULTI
Pokud podstupujete spinální (míšní) anestezii nebo lumbální punkci (odebrání mozkomíšního
moku), budete pečlivě sledováni. Důvodem je skutečnost, že přípravek FRAXIPARIN MULTI může
vyvolat krvácení do míchy v místě vpichu.

Budou Vám pravidelně prováděny krevní testy:
- ve vzácných případech může přípravek FRAXIPARIN MULTI způsobit snížení počtu krevních
destiček v krvi
- přípravek FRAXIPARIN MULTI může zvyšovat hladinu draslíku v krvi. Pokud máte cukrovku
(diabetes), závažné onemocnění ledvin nebo pokud užíváte další léky, které ovlivňují hladinu
draslíku, bude třeba provádět krevní testy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Neužívejte jiné léčivé přípravky, které mohou ovlivnit srážení krve, společně s přípravkem
FRAXIPARIN MULTI, pokud Vám je lékař nepředepíše.

Těhotenství a kojení
K dispozici jsou pouze omezené údaje vztahující se k bezpečnosti používání přípravku
FRAXIPARIN MULTI u těhotných žen. Jestliže jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být
těhotná nebo pokud těhotenství plánujete, nepoužívejte FRAXIPARIN MULTI bez porady se
svým lékařem. Váš lékař posoudí poměr prospěchu léčby přípravkem FRAXIPARIN MULTI pro Vás
a možného rizika pro Vaše dítě.

Kojení se během léčby přípravkem FRAXIPARIN MULTI nedoporučuje. K dispozici jsou jen
omezené informace o prostupu látek obsažených v přípravku FRAXIPARIN MULTI do mateřského
mléka.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FRAXIPARIN MULTI POUŽÍVÁ

Jaké množství přípravku používat
Vždy používejte přípravek FRAXIPARIN MULTI přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař Vám sdělí, jakou dávku a objem přípravku FRAXIPARIN MULTI máte používat a jak
dlouho máte přípravek používat.

3/7

Jak přípravek používat
Přípravek FRAXIPARIN MULTI se podává injekcí pod kůži (subkutánně) do kožního záhybu ve
spodní části břicha. Při léčbě některých typů srdečního infarktu Vám může být první dávka přípravku
podána do žíly (intravenózně).

Přípravek FRAXIPARIN MULTI není určen k podání do svalu.

Přípravek FRAXIPARIN MULTI se používá přednostně při Vašem pobytu v nemocnici, nicméně
v některých případech Vám může být předepsán i k použití doma. Lékař nebo zdravotní sestra vás
před propuštěním z nemocnice seznámí s doporučeným postupem natahování potřebné dávky a se
způsobem podání injekce pod kůži.

Jestliže jste použil(a) více přípravku FRAXIPARIN MULTI, než jste měl(a)
Pokud nedopatřením použijete více přípravku FRAXIPARIN MULTI, požádejte ihned o radu svého
lékaře nebo lékárníka, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek FRAXIPARIN MULTI
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Použijte vynechanou dávku
jakmile si vzpomenete, pokud se již blíží čas podání další dávky, vyčkejte a použijte následující dávku
jako obvykle.

Nepřestávejte přípravek FRAXIPARIN MULTI používat bez porady s lékařem
Používejte přípravek FRAXIPARIN MULTI tak dlouho, jak Vám Váš lékař doporučil. Užívání
neukončujte bez porady se svým lékařem.

Jestliže ukončíte užívání přípravku FRAXIPARIN MULTI dříve, než Vám to lékař doporučí, může se
stát, že Vaše léčba krevních sraženin nebude dostatečná, případně se zvýší riziko tvorby dalších
krevních sraženin v žilách dolních končetin nebo plic. Jestliže chcete ukončit léčbu přípravkem
FRAXIPARIN MULTI, poraďte se nejprve se svým lékařem nebo lékárníkem.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FRAXIPARIN MULTI nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je zapotřebí věnovat pozornost
Reakce přecitlivělosti (alergické reakce): Tyto reakce se vyskytují u lidí užívajících přípravek
FRAXIPARIN MULTI velmi vzácně. Příznaky zahrnují:
vyrážku s pupínky a svěděním (kopřivku)
otoky, někdy tváře nebo úst (angioedém), které způsobují potíže s dýcháním

Poškození kůže v místě vpichu (kožní nekróza)

Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Přestaňte přípravek
FRAXIPARIN MULTI používat.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
krvácení
malé krevní výrony v místě vpichu

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů:
reakce v místě vpichu

Časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
4/7

zvýšení hodnot jaterních testů

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů:
vyrážka
svědění kůže
ukládání vápníku v místě vpichu

Vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
pokles nebo zvýšení počtu krevních destiček.

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů:
reakce přecitlivělosti (alergické reakce)
poškození kůže v místě vpichu (kožní nekróza)
přetrvávající bolestivé ztopoření penisu (priapismus) Pokud se u Vás vyskytne tento
nežádoucí účinek, vyhledejte ihned lékaře. Může být nutné zahájit léčbu, aby se předešlo
závažným komplikacím.

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení hladiny draslíku
zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie)

Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FRAXIPARIN MULTI UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Neotevřený přípravek FRAXIPARIN MULTI nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené
na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky (tj. po prvním odběru léčebné dávky) je 4 týdny.

Přípravek nezmrazujte.

Neuchovávejte přípravek v chladničce.

Přípravek FRAXIPARIN MULTI uchovávejte při teplotě do 25 °C.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek FRAXIPARIN MULTI obsahuje
Léčivou látkou je nadroparinum calcicum 9 500 IU anti-Xa v 1 ml roztoku
Pomocnými látkami jsou benzylalkohol, kyselina chlorovodíková 10% nebo roztok hydroxidu
vápenatého pro úpravu pH, voda na injekci

Jak přípravek FRAXIPARIN MULTI vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek FRAXIPARIN MULTI je čirý až slabě opalescentní, bezbarvý až slabě žlutý roztok.
Je dodáván v lahvičce z bezbarvého skla se zátkou z červené chlorobutylové pryže nebo zátkou z šedé
pryže s povrchem potaženým teflonem, s hliníkovým pertlem s plastikovým ochranným krytem.

Velikost balení: 10 x 5 ml
5/7

10 x 15 ml

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce:
Glaxo Wellcome Production
Notre Dame de Bondeville
Francie

Glaxo Operation UK Limited
(obchodní název Glaxo Wellcome Operations)
Barnard Castle
Co Durham
Velká Británie


Tato příbalová informace byla naposledy schválena 9.4.2013.
6/7


NÁVOD K PODKOŽNÍ APLIKACI PŘÍPRAVKU FRAXIPARIN MULTI

1. Umyjte si dobře ruce mýdlem a osušte je.
2. Nachystejte si všechny potřebné pomůcky a zkontrolujte zda:
neuplynula doba použitelnosti lahvičky přípravku FRAXIPARIN MULTI
při prvním použití lahvičky dochází automaticky ke zkrácení doby použitelnosti přípravku na 4
týdny proto je doporučeno zaznamenat si datum prvního propíchnutí pryžové zátky
lahvičky a vypočítat si a zaznamenat nové datum ukončení doby použitelnosti
nejsou přítomny makroskopické cizorodé částice a zda nedošlo ke změně vzhledu léčivého
přípravku.
3. Pohodlně se posaďte nebo si lehněte.
Vyberte si místo ve spodní části břicha, nejméně 5 cm od
pupku (obrázek A).

Střídejte levou a pravou stranu břicha při každé injekci.
Pomůže to zmírnit nepříjemné pocity v místě vpichu.
Pokud není možné podat injekci do spodní části břicha,
požádejte o radu lékaře nebo sestru.

Obrázek A

4. Natáhněte z lahvičky předepsané množství léčivého přípravku tak, jak Vám bylo doporučeno
lékařem a jak jste byl zaškolen v nemocnici.

5. Očistěte plánované místo vpichu tamponem napuštěným alkoholovým desinfekčním
prostředkem

6. Jemně uchopte desinfikovanou kůži mezi palec a
ukazovák a vytvořte kožní záhyb/řasu. Tento záhyb držte
mezi palcem a ukazováčkem po celou dobu podání injekce
(obrázek B).


Obrázek B
7. Stříkačku držte pevně v prstech. Jehlu vpíchněte do
kožního záhybu kolmo (nikoli ve směru tečny) (obrázek C).


Obrázek C
7/7

8. Podejte celý obsah stříkačky stlačením pístu do nejzazší
možné polohy (obrázek D). Poté jehlu jemně vytáhněte z
kůže
Obrázek D


Použité injekční stříkačky nevyhazujte do domácího odpadu. Likvidujte je podle rady svého lékaře
nebo lékárníka, stejně tak nepoužité léčivo.

Doba použitelnosti po prvním otevření lahvičky (tj. po prvním propíchnutí pryžové zátky a odběru
léčebné dávky) je 4 týdny. Je vhodné zaznamenat si datum prvního použití lahvičky a vypočítat dobu
použitelnosti.

Recenze

Recenze produktu FRAXIPARIN MULTI 10X15ML/143KU Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu FRAXIPARIN MULTI 10X15ML/143KU Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze