Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 50X20MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 35244

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Kód výrobku: 35244
Kód EAN: 8592387004341
Kód SÚKL: 19118
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS
Fosinopril - Teva 20 mg je určen k léčbě vysokého krevního tlaku a k léčbě srdeční nedostatečnosti.

Příbalový leták

1/7 

sp. zn. sukls107629/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Fosinopril Teva 20 mg tablety 

 

fosinoprilum natricum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Fosinopril Teva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fosinopril Teva užívat  

3. 

Jak se Fosinopril Teva užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Fosinopril Teva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Fosinopril Teva a k čemu se používá 

 
Fosinopril Teva  patří do skupiny léků zvaných inhibitory enzymu konvertujícího angiotenzin (ACE), 
což jsou vasodilatancia (léky, které rozšiřují cévy, snižují krevní tlak a usnadňují srdci pumpovat krev 
do celého těla). 
Fosinopril Teva se používá k léčbě: 
 

vysokého krevního tlaku 

 

městnavého srdečního selhání (stav, kdy srdce nemůže dostatečně pumpovat krev do těla). 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fosinopril Teva užívat  

 
Neužívejte přípravek Fosinopril Teva: 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  fosinopril  sodný,  na  jiný  inhibitor  enzymu  konvertujícího 
angiotenzin  (ACE  inhibitor)  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 
v bodě 6) 

 

jestliže  se  u  Vás  vyskytla  alergická  reakce  na  některý  z ACE  inhibitorů,  např.  kaptopril, 
enalapril, která vedla k otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla 

 

jestliže máte dědičný angioneurotický edém, který je vážnou alergickou reakcí způsobující otok 
obličeje nebo hrdla, nebo pokud jste měl(a) podobnou nevysvětlitelnou alergickou reakci 

 

jestliže  máte  vzácnou  dědičnou  nesnášenlivost  galaktózy,  vrozený  nedostatek  laktázy  nebo 
gluk=ozo-galaktózovou malabsorpci 

 

jestliže  jste  těhotná  déle  než  3  měsíce  (je  však  lépe  přípravek  neužívat  ani  na  počátku 
těhotenství - viz bod 2: Těhotenství a kojení)) 

 

jestliže  máte  cukrovku  (diabetes)  nebo  poruchu  funkce  ledvin  a  jste  léčen(a)  přípravkem  ke 
snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. 

 

2/7 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku Fosinopril Teva  se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
  jestliže máte některé z následujících srdečních onemocnění: zúžení srdečních chlopní, 

kardiomyopatii (zánět srdečního svalu), ischemickou chorobu srdeční (nedostatečný průtok krve 
a okysličení srdce) 

  jestliže máte cerebrovaskulární onemocnění (onemocnění postihující cévy v mozku) 
  jestliže máte problémy s ledvinami včetně onemocnění ledvinných tepen nebo podstupujete 

dialýzu 

  jestliže máte kolagenní vaskulární chorobu, např. revmatoidní artritidu, SLE (systémový lupus 

erythematodes), to je autoimunitní stav, který způsobuje bolest kloubů, kožní vyrážku a horečku 

  jestliže máte cukrovku 
  jestliže máte nízkou hladinu sodíku v krvi 
  jestliže máte nízký objem krve v těle (hypovolémii, krevní tlak klesá v důsledku ztráty tekutin) 
  jestliže máte dietu s nízkým obsahem soli 
  jestliže máte onemocnění jater 
  jestliže jste dehydratovaný(á) např. pokud jste nedávno měl(a) závažný průjem nebo jste trvaleji 

zvracel(a) 

  jestliže máte závažně snížený počet bílých krvinek, což usnadňuje rozvoj infekce 
  jestliže si myslíte, že jste (nebo můžete být) těhotná, musíte to sdělit svému lékaři. 

Fosinopril Teva se nedoporučuje v časném stádiu těhotenství a nesmí se užívat, jestliže jste 
těhotná déle než 3 měsíce, protože může dojít k závažnému poškození Vašeho dítěte, pokud byste 
v tomto stádiu přípravek užívala (viz bod 2: Těhotenství a kojení). 

  jestliže užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:  

-  blokátory  receptorů  pro  angiotenzin  II  (ARB)  (také  známé  jako  sartany  -  například 

valsartan,  telmisartan,  irbesartan),  a  to  zejména  pokud  máte  problémy  s  ledvinami 
související s diabetem.  

-  aliskiren. 

 
Váš  lékař  může  v  pravidelných  intervalech  kontrolovat  funkci  ledvin,  krevní  tlak  a  množství 
elektrolytů (např. draslíku) v krvi. 
 
Viz také informace v bodě: Neužívejte přípravek Fosinopril Teva . 
 
Pokud  užíváte  některý  z následujících léků, hrozí zvýšené riziko angioedému (rychlého podkožního 
otoku, např. v krku):  
-  sirolimus,  everolimus  a  další  léky  ze  třídy  inhibitorů  mTOR  (užívají  se  k  zamezení  odmítnutí 
transplantovaných orgánů) 
Informujte svého lékaře o tom, že užíváte Fosinopril Teva: 

 

jestliže se podrobujete postupu, který odstraňuje cholesterol z krve 

 

jestliže  podstupujete  desenzibilizační  léčbu  (např.  na  snížení  projevu  alergie  na  vosí  a  včelí 
štípnutí) 

 

jestliže podstupujete vyšetření příštítných tělísek; informujte svého lékaře, že užíváte Fosinopril 
Teva  ,  bude  se  po  Vás  požadovat  na  několik  dní  před  testem  přerušit  léčbu  přípravkem 
Fosinopril Teva  

 

jestliže  máte  naplánovanou  operaci  vyžadující  anestezii  (včetně  zubního  zákroku);  je  třeba 
informovat lékaře nebo zubního lékaře, že užívate Fosinopril Teva. 

 
Další důležité informace: 

 

Fosinopril  Teva  nemusí  u  afro-karibských  pacientů  dobře  účinkovat  a  může  se  u  nich 
vyskytnout větší riziko určitých nežádoucích účinků (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky). 

 

Při zahájení terapie přípravkem Fosinopril Teva  Vás Váš lékař může chtít sledovat. To může 
zahrnovat vyšetření moči a krve. 

 
 
 

3/7 

Další léčivé přípravky a Fosinopril Teva  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 

diuretika (léky na „odvodnění“), např. amilorid, spironolakton, triamteren (viz bod 3: Užívání 
v kombinaci s diuretiky (léky na „odvodnění“)) 

 

jiné léky na vysoký krevní tlak jako je methyldopa, betablokátory, např. propranolol, atenolol, 
sotalol nebo blokátory vápníkových kanálů, např. verapamil 

 

náhražky  soli  obsahující  draslík,  draslík  obsahující  potravinové  doplňky,  heparin  a 
kotrimoxazol  označovaný  též  jako  trimethoprim  /  sulfamethoxazol,  Fosinopril  Teva 
v kombinaci s nimi může zvyšovat hladinu draslíku v krvi 

 

léky  proti  bolesti  jako  je  indometacin,  ibuprofen  nebo  kyselina  acetylsalicylová  (aspirin), 
mohou snižovat účinnost přípravku Fosinopril Teva  

 

antacida  (léky  na  zmírnění  zažívacích  potíží),  mohou  snižovat  účinnost  přípravku 
Fosinopril Teva. Přípravek Fosinopril Teva a antacida se musejí užívat v rozestupu nejméně 2 
hodin. 

 

nitroglycerin a další nitráty užívané k léčbě anginy pectoris (bolest na hrudi) 

 

vasodilatancia (léky, které rozšiřují cévy), např. minoxidil 

 

prokainamid (užívaný k léčbě nepravidelného srdečního rytmu) 

 

antidiabetika (inzulin nebo léky na snížení cukru v krvi podávané ústy), např. tolbutamid 

 

lithium, může dojít ke zvýšení hladiny lithia v krvi 

 

tricyklická  antidepresiva  např.  amitriptylin  nebo  dosulepin,  nebo  antipsychotika  (užívané 
k léčbě psychiatrických poruch), např. flupenthixol 

 

imunosupresiva  (léky  potlačující  obranný  systém  těla),  např.  cyklosporin,  cytostatika, 
budesonid nebo prokainamid
 

 

systémové kortikosteroidy, např. prednison 

 

allopurinol (užívaný k léčbě dny) 

 

léky  zvané  sympatomimetika,  např.  salbutamol,  efedrin  a  některé  léky  na  nachlazení,  kašel 
nebo příznaky chřipky, které mohou tyto látky obsahovat. 

 

léky, které se velmi často užívají se k zamezení odmítnutí transplantovaných orgánů (sirolimus, 
everolimus a další léky ze třídy inhibitorů mTOR). Viz bod „Upozornění a opatření“. 

 
Možná bude nutné, aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření:  
 

jestliže užíváte blokátor receptorů pro angiotenzin II (ARB) nebo aliskiren (viz také informace 
v bodě "Neužívejte přípravek Fosinopril Teva " a "Upozornění a opatření"). 

 
Fosinopril Teva  s jídlem a pitím 
Během léčby přípravkem Fosinipril Teva nepijte alkohol. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že jste těhotná, nebo byste mohla otěhotnět. Lékař vám 
doporučí vysazení Fosinopril Teva  ještě dříve, než otěhotníte, nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná, a 
převede Vás na jinou léčbu. Užívání Fosinopril Teva  není vhodné na počátku těhotenství. Od třetího 
měsíce těhotenství se Fosinopril Teva nesmí užívat, protože během druhé a třetí třetiny těhotenství by 
mohl způsobit závažné poškození plodu. 
 
Kojení 
Informujte svého lékaře, pokud kojíte nebo zamýšlíte kojit. Fosinopril Teva není doporučen kojícím 
matkám a Váš lékař může zvolit jinou léčbu po dobu kojení, zejména pokud kojíte novorozené nebo 
nedonošené dítě.  
 
 

4/7 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Fosinopril  Teva  může  způsobovat  závratě a snížení krevního tlaku. Jestliže se  u Vás toto  vyskytne, 
neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje. 
 
Fosinopril Teva obsahuje laktózu 
Pacienti,  kteří  nesnáší  laktózu,  musí  vzít  na  vědomí,  že  tablety  Fosinoprilu  Teva  obsahují  malé 
množství  laktózy.  Pokud  Vám  lékař  sdělil,  že  trpíte  nesnášenlivostí  na  některé  cukry,  kontaktujte 
svého lékaře před užitím tohoto léku. 
 
 
3. 

Jak se Fosinopril Teva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V některých případech může být Vaše léčba zahájena v nemocnici, takže budete pečlivě sledován(a). 
 
Tablety  se  polykají  celé  a  zapíjejí  se  sklenicí  vody  každý  den  ve  stejnou  dobu.  Tablety  nemají  být 
děleny, protože jsou dostupné v několika různých silách. 
Doporučená dávka přípravku je: 
 
Dospělí (včetně starších pacientů) 
 
Vysoký krevní tlak 
Obvyklá počáteční dávka je 10 mg jednou denně. 
Poté lékař může změnit dávku podle potřeby v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu až do maximální 
dávky 40 mg denně. 
Pro  léčbu  vysokého  krevního  tlaku  se  může  Fosinopril  Teva  užívat  samostatně  nebo  v kombinaci 
s diuretiky (léky na „odvodnění“, viz Užívání v kombinaci s diuretiky (léky na „odvodnění“)). 
 
Srdeční selhání 
Fosinopril  Teva  se  obvykle  pro  léčbu  srdečního  selhání  užívá  v kombinaci  s diuretiky  (léky  na 
„odvodnění“, viz níže) nebo s digoxinem. 
Obvyklá počáteční dávka je 10 mg jednou denně. 
Poté lékař může změnit dávku podle potřeby v závislosti na Vaší odpovědi na léčbu až do maximální 
dávky 40 mg denně. 
 
Užívání v kombinaci s diuretiky (léky na „odvodnění“) 
Jestliže již užíváte diuretika, Váš lékař Vám řekne, abyste snížil(a) dávku diuretika nebo ho přestal(a) 
užívat na 2 až 3 dny před zahájením léčby přípravkem Fosinopril Teva. 
 
Děti a dospívající  
Použití přípravku Fosinopril Teva u dětí a dospívajících do 18 let věku není doporučeno. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fosinopril Teva , než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  (nebo  někdo  jiný)  víc  tablet,  než  jste  měl  (a),  nebo  pokud  došlo  k náhodnému 
požití přípravku dítětem, obraťte se ihned na nejbližší nemocnici nebo svého lékaře. 
Předávkování pravděpodobně způsobí mdloby nebo závratě v důsledku poklesu krevního tlaku, slabý 
puls a vlhkou kůži, hyperventilaci, změny srdečního tepu nebo rytmu, úzkost a kašel. 
Do nemocnice nebo ke svému lékaři vezměte prosím tento příbalový leták, zbývající tablety a obal, 
tak budou lékaři vědět, jaké tablety byly užity. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fosinopril Teva  
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu, užijte tabletu, jakmile si vzpomenete, pokud ovšem už není čas 
vzít další dávku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

5/7 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fosinopril Teva  
Neukončujte užívání přípravku Fosinopril Teva bez předchozí konzultace se svým lékařem a to ani, 
pokud se budete cítit lépe. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Přestaňte  užívat  tablety  a  okamžitě  informujte  svého  lékaře  nebo  jeďte  ihned  do  nejbližší 
nemocnice, jestliže se stane následující: 
 

alergická  reakce,  která  je  provázena  otokem  rtů,  obličeje  nebo  krku  vedoucí  k závažným 

dýchacím potížím, vyrážkou na kůži nebo kopřivkou. 

Toto  je  velmi  závažný  nežádoucí  účinek.  Můžete  potřebovat  naléhavou  lékařskou  pomoc  nebo 
hospitalizaci. 
 
Následující nežádoucí účinky byly hlášeny s touto četností výskytu: 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 
 

kašel 

 

závratě, slabost 

 

nízký krevní tlak, který může způsobit mdloby nebo závratě při vstávání 

 

nevolnost, zvracení, průjem 

 

vyrážka, zánět kůže 

 

alergická  reakce  způsobující  otok  obličeje  a  hrdla  (může  být  častější  u  afro-karibských 
pacientů) 

 

bolesti hlavy 

 

zrychlený srdeční tep nebo bolest na hrudi, která nepochází od srdce. 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 
 

horečka 

 

nadměrné pocení 

 

svědění, kopřivka 

 

dušnost  a  zánět  dýchacích  cest  (rýma  nebo  svědění  v  nose,  zánět  dutin,  zánět  průdušek  - 
produktivní kašel) 

 

porucha funkce ledvin 

 

zvýšené množství bílkoviny v moči 

 

bolest svalů a bolest v hrudníku 

 

sucho v ústech, plynatost, zácpa 

 

mravenčení 

 

deprese, zmatenost 

 

ospalost nebo poruchy spánku 

 

třes (lehké mimovolní pohyby končetiny nebo svalu) 

 

bolest na hrudi spojená se srdcem, bušení srdce nebo změny srdečního rytmu 

 

otok rukou a nohou 

 

zvýšení tělesné hmotnosti 

 

srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda 

 

snížení počtu červených krvinek, zvýšená hladina draslíku v krvi 

 

snížení chuti k jídlu, změna chuti 

 

mdloby 

 

sexuální poruchy 

6/7 

 

dna 

 

poruchy  vidění,  bolesti  ucha,  zvonění  v uších,  pocit,  že  se  okolí  točí  nahoru  a  dolu  nebo  ze 
strany na stranu 

 

vysoký krevní tlak 

 

kolaps krevního oběhu s nízkým krevním tlakem 

 

náhlá smrt. 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů) 
 

chrapot / zánět hrtanu 

 

dysfázie (porucha schopnosti vybrat ta správná slova pro řeč, čtení a psaní) 

 

zánět slinivky břišní (pankreatitida) 

 

potíže při polykání doprovázené otokem žláz, otokem jazyka a vřídky v ústech 

 

slabost v jedné končetině, artritida 

 

poruchy  krve,  které  jsou  charakterizovány  horečkou  nebo  zimnicí,  bolestí  v krku,  vředy 
v ústech  nebo  v hrdle,  nízkým  počtem  krvinek  způsobujícím  neobvyklou  únavu  a  slabost, 
neobvyklé krvácení nebo nevysvětlitelnou tvorbu modřin 

 

nadmutí břicha (pocit plného břicha) 

 

hepatitida - zánět jater 

 

zarudlá kůže, problémy s krvácením, krvácení z nosu 

 

periferní cévní onemocnění (onemocnění tepen) 

 

poruchy paměti, dezorientace 

 

zápal plic, překrvení plic 

 

dýchací potíže 

 

nízká hladina soli v krvi 

 

zvýšená hladina železa v krvi 

 

u mužů - prostatické potíže. 

 
Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 pacientů) 
 

jaterní selhání 

 

náhlé selhání ledvin 

 

závažně snížený počet bílých krvinek, což usnadňuje rozvoj infekce 

 

neprůchodnost a otok střev. 

Byly  hlášeny  poruchy  zahrnující  horečku,  zánět  cév,  bolest  svalů,  bolest/zánět  kloubů,  vyrážku, 
citlivost na světlo nebo jiné dermatologické projevy. 
 
Fosinopril Teva může ovlivňovat výsledky vyšetření krve a moči. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 

 

5. 

Jak Fosinopril Teva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25C. 
Uchovávejte v původním obalu. Nepřendávejte tento přípravek do jiného obalu. 
 

7/7 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka jak naložit s přípravky, které nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Fosinopril Teva obsahuje 
 
Léčivou látkou je fosinoprilum natricum 20 mg v jedné tabletě. 
Pomocnými látkami jsou laktóza, povidon 40, krospovidon, mikrokrystalická celulóza, natrium-lauryl-
sulfát, glycerol-dibehenát. 
 
Jak Fosinopril Teva vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Fosinopril  Teva  tablety  jsou  bílé  až  téměř  bílé  oválné  tablety  s  vyraženým  „93“  na  jedné  straně  a 
„7223“ na druhé straně. 
 
Fosinopril  Teva  je  k dispozici  v těchto  velikostech  balení:  14,  20,  28,  30,  50,  56,  84,  90  nebo  100 
tablet nebo nemocniční balení (20x20) tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. 
Radlická 3185/1c 
150 00 Praha, Česká republika 
 
Výrobce: 
Teva UK Ltd., Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex BN22 9AG, Velká Británie 
Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Haarlem 2031 GA, Nizozemsko 
Teva Pharmaceuticals Works Company Ltd, Pallagi út 13, Debrecen H-4042, Maďarsko 
Teva Operations Poland Sp. z o.o., ul. Mogilska 80,Krakow 31-546, Polsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 6. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 50X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FOSINOPRIL-TEVA 20 MG 50X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám