Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok

Kód výrobku: 11590

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

Přidejte ještě


Načítám
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (2)

Podrobné informace

Podrobné informace - FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls164075/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
FORTRANS
prášek pro přípravu perorálního roztoku
macrogolum 4000
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek FORTRANS a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FORTRANS užívat
3. Jak se přípravek FORTRANS užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek FORTRANS uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FORTRANS A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Fortrans je osmotické laxativum. Podání přípravku vyvolá úplné vyprázdnění střevního obsahu.
Přípravek má takové složení, že připravený roztok nezpůsobí po požití žádnou střevní ani
plazmatickou nerovnováhu elektrolytů.
FORTRANS se používá k vyprázdnění tlustého střeva při přípravě pacienta na:
- endoskopické nebo radiologické vyšetření
- chirurgický výkon na tlustém střevě
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FORTRANS UŽÍVAT
Neužívejte přípravek FORTRANS
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku FORTRANS
- při závažném zhoršení celkového stavu, jako je dehydratace (ztráta tělesných tekutin) nebo
závažné srdeční selhání
- při pokročilém karcinomu (zhoubný nádor) nebo jiném onemocnění tlustého střeva, vedoucím
k nadměrné slizniční křehkosti.
- při perforaci nebo riziku perforace trávicího traktu
- u pacientů, u kterých hrozí neprůchodnost střeva
- u dětí do 15 let věku (klinické studie u dětí do 15 let nebyly dosud provedeny)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku FORTRANS je zapotřebí
Tento přípravek by měl být podáván pacientům v celkově špatném stavu pouze za lékařského
dohledu.
Tento léčivý přípravek obsahuje polyetylénglykol. Reakce alergického typu (vyrážka, kopřivka,
otok byly hlášeny u přípravků, které obsahovaly na polyetylénglykol.
Elektrolytové poruchy se u tohoto přípravku neočekávají z důvodu jeho složení; výjimečně však
byly u rizikových pacientů hlášeny poruchy vodního a iontového hospodářství. Tento přípravek
by se měl užívat s opatrností u pacientů s rizikem rozvoje poruch vodního a iontového
hospodářství jako jsou pacienti se změněnou funkcí ledvin, se srdečním selháním nebo
s doprovodnou diuretickou (odvodňovací) léčbou.
Přípravek by měl být z důvodu rizika aspirační pneumonie (=zápal plic z vdechnutí) podán s
opatrností a pouze pod lékařskou kontrolou pacientům s tendencí k aspiraci, pacientům
upoutaným na lůžko nebo pacientům s poruchou neurologických funkcí či s motorickými
poruchami. Přípravek by měl být podán těmto pacientům vsedě a eventuálně nasogastrickou
sondou.
Tento přípravek by měl být podán starším pacientům v chatrném celkovém stavu pouze pod
lékařským dohledem
U pacientů se srdeční nebo ledvinnou nedostatečností hrozí riziko akutního plicního otoku
v důsledku přetížení vodou.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době,
a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Průjem vyvolaný podáním přípravku Fortrans pravděpodobně vyústí ve významnou poruchu
vstřebávání souběžně podaných léků. Proto by měl být předepisující lékař informován, pokud
pacient dostává jakoukoli jinou perorální medikaci.
Užívání přípravku FORTRANS s jídlem a pitím
Váš lékař určí, které jídlo a pití je při užití přípravku FORTRANS nevhodné.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Je třeba opatrnosti při předepisování těhotné ženě.
Použití přípravku Fortrans během těhotenství by mělo být zváženo pouze převažuje-li prospěch
nad rizikem.
Kojící matky mohou FORTRANS použít.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie účinků na schopnost řídit a/nebo obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku FORTRANS
Přípravek obsahuje sodnou sůl sacharinu.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FORTRANS UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek FORTRANS přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Přípravek se podává vnitřně ústy, je určen pro dospělé.
Každý sáček musí být rozpuštěn v 1 litru vody.
Potřebné množství k vyprázdnění střevního obsahu je 1 litr roztoku na 15 až 20 kg tělesné
hmotnosti, což odpovídá průměrné dávce 3 - 4 litry roztoku.
Roztok může být podán v jedné dávce (4 litry večer před výkonem) nebo ve dvou dávkách (2 litry
večer před výkonem a 2 litry v den výkonu). Doporučuje se, aby podání přípravku bylo
dokončeno 3 až 4 hodiny před výkonem.
Roztok se pije rychlostí 1 litr za hodinu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku, než jste měl(a)
Při případném předávkování nebo náhodném požití dítětem se ihned poraďte s lékařem!
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek
Informujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FORTRANS nežádoucí účinky, které se ale
nemusívyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
Přípravek je obvykle dobře snášen, ale mohou se vyskytnout následující popsané nežádoucí
účinky:
Gastrointestinální poruchy:
Velmi časté nežádoucí účinky, postihující více než 1 pacienta z 10:
- nausea (nevolnost)
Časté nežádoucí účinky, postihující více než 1 pacienta ze 100:
- zvracení
Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:
- rozepětí břicha a bolest
- případy reakce přecitlivělosti vyrážka, kopřivka, angio-edém( otok) a anafylaktický šok.
Při případném výskytu jakýchkoli neobvyklých reakcí se poraďte s lékařem.
5. JAK PŘÍPRAVEK FORTRANS UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek FORTRANS obsahuje
- Léčivou látkou je Macrogolum 4000 ....... 64,00 g v 1 sáčku
- Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, chlorid draselný, hydrogenuhličitan sodný, síran sodný,
sodná sůl sacharinu.
Jak přípravek FORTRANS vypadá a co obsahuje toto balení
Sáčky s přípravkem jsou v krabičce nebo v kartonovém balení.
Velikost balení: 4 sáčky nebo 50 sáčků.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie
Výrobce:
Beaufour Ipsen Industrie, Dreux, Francie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
21.12.2011

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Kód výrobku: 11590
Kód EAN: 3582182886223
Kód SÚKL: 69482
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Tento lék se používá k vyprázdnění tlustého střeva při přípravě pacienta na: - endoskopické nebo radiologické vyšetření; - chirurgický výkon na tlustém střevě.

Příbalový leták

FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok.

Recenze

Recenze produktu FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok

Diskuze (2)

Diskuze k produktu FORTRANS 1X4(SÁČKY) Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám