Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FORMOVENT 12 MCG 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 32225

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LICONSA S.A., AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA)
Kód výrobku: 32225
Kód EAN:
Kód SÚKL: 19156
Držitel rozhodnutí: LICONSA S.A., AZUQUECA DE HENARES (GUADALAJARA)
Formovent 12 mikrogramů způsobuje úlevu při akutním záchvatu bronchospasmu (stažení svalů v dýchacích cestách) a u pacientů trpících průduškovým astmatem poskytuje dlouhodobou (až 12 hodin) úlevu od příznaků jako je sípání, "krátký dech" nebo kašel. Formovent 12 mikrogramů se rovněž užívá k léčbě kašle, sípání, dušnosti a krácení dechu při chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). CHOPN je dlouhodobé onemocnění dýchacích cest, které vzniká často u kuřáků. Formovent 12 mikrogramů může být také používán při předcházení astmatickým záchvatům vyvolaným námahou nebo alergenem (látka, na kterou je pacient přecitlivělý). V takovém případě se užívá před očekávanou námahou nebo kontaktem s alergenem.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls124018/2016 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Formovent 12 µg, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 

formoteroli fumaras  

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky  onemocnění jako Vy. 
-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Viz bod 4.   
 
Co naleznete v této příbalové informaci :  
1. 

Co je Formovent a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formovent používat  

3. 

Jak se Formovent používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Formovent uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1.  Co je Formovent a k čemu se používá 

 
Formovent obsahuje léčivou látku, která se nazývá formoteroli fumaras.  
 
Formovent je jedním ze skupiny léčiv nazývaných selektivní agonisté beta-2 adrenoreceptorů. 
 
Formovent  se  používá  k  prevenci  a  léčbě  bronchospasmu  (křeč  průdušek)  vznikajícího  v důsledku 
průduškového astmatu nebo chronické bronchitidy, s emfyzémem (rozedma) nebo bez něj, popřípadě 
křeče průdušek vyvolané alergeny, námahou nebo chladem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formovent užívat  

 
Formovent nepoužívejte v následujících případech: 

 

Jestliže jste alergický(á)  na formoterol, obecně na beta-2 agonisty, na laktosu (která obsahuje 

malé množství mléčných proteinů) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6);  

 

Jestliže trpíte srdečními arytmiemi (tzn. abnormalitami srdeční frekvence);  

 

Jestliže trpíte idiopatickou sub-valvulární stenózou aorty (tzn. zúžením aorty v oblasti pod její 

chlopní); 

 

Jestliže trpíte hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií (zvětšením srdečního svalu, které je 

překážkou výtok krve);  

 

Jestliže  trpíte  hypertyroidismem,  tzn.  zvýšenou  činností  štítné  žlázy  (což  vede 

k nevysvětlitelnému úbytku hmotnosti i přes nenasytný hlad);  

 

Jestliže trpíte hypokalémií (sníženou hladinou draslíku v krvi); 

 

Jestliže se u Vás potvrdilo podezření na prodloužení QT intervalu (což je abnormalita srdeční 

frekvence).  
 
Upozornění a opatření 

 

Před použitím přípravku Formovent se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

  Jestliže trpíte ischemickou chorobu srdeční (snížené prokrvování srdečního svalu); 
 

 

Jestliže  trpíte  závažnou  srdeční  dekompenzací  (špatné  plnění  srdce  popřípadě  zhoršená 

kontrakce a vyprazdňování); 
 

 

Jestliže trpíte hypertenzí ( vysoký krevní tlak); 

 

 

Jestliže trpíte aneurysmem (výduť cévy) nebo závažným srdečním selháváním;  

 

 

Jestliže  trpíte  cukrovkou,  protože  v takovém  případě  bude  nutné  častěji  kontrolovat  hladiny 

glukosy ve Vaší krvi; 
 

 

Jestliže  trpíte  těžkým  akutním  astmatem,  neboť  v takovém  případě  se  u  Vás  zvyšuje  riziko 

poklesu hladiny draslíku v krvi; 
 

 

Jestliže  dojde  k paradoxnímu  spasmu  průdušek,  protože  v takovém  případě by  pak  bylo  nutné 

léčbu okamžitě přerušit. Tato nežádoucí reakce totiž vyvolává dýchací potíže, bolest na hrudi a kašel;  
 

 

Jestliže je léčba doplněna o protizánětlivý přípravek k inhalaci nebo perorální kortikosteroid;  

 

 

V případě předčasného porodu nebo hrozícího potratu, protože v takovém případě se přípravek 

Formovent nesmí použít;  
 

 

Během porodu, neboť dochází k uvolnění hladkého svalstva dělohy;  

 

 

Jestliže je u Vás léčen feochromocytom (nádor dřeně nadledvin).  

 
Pokud astmatické symptomy po podání přípravku Formovent přetrvávají, nebo pokud se po něm ještě 
zhorší, obraťte se na svého ošetřujícího lékaře. Sám přípravek  Formovent nevysazujte, poraďte se o 
tom nejdříve se svým lékařem.  
 
Další léčivé přípravky a Formovent: 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. 

  Účinky a nežádoucí reakce přípravku Formovent se mohou zesilovat, pokud ho užijete souběžně s 
jinými  beta-adrenergními  látkami  (určenými  k léčení  hypertenze  nebo  srdečních  onemocnění), 
efedrinem (používaným k léčbě hypotenze v souvislosti s anestezií) nebo s anticholinergními látkami 
(léky užívanými k léčbě dýchacích nebo střevních onemocnění).  
 

  Účinek  přípravku  Formovent  se  může  zcela  nebo  částečně  oslabit,  jestliže  ho  užijete  souběžně 
s beta  blokátory  (substance  užívané  k léčbě  hypertenze,  srdeční  nedostatečnosti,  angíny  pectoris, 
úzkosti, abnormalit srdeční frekvence nebo glaukomu) včetně očních kapek. 
 

  Přípravek  Formovent  se  může  vzájemně  ovlivňovat  s inhibitory  monoaminooxidázy  (užívanými 
k léčbě  deprese).  Proto  by  se  Formovent  neměl  pacientům,  kteří  takové  inhibitory  užívají,  nebo 
posledních 14 dnů užívali, podávat neměl.  
 

  Souběžné  podávání  léků  proti  depresi  (antidepresiv)  a  srdečních  glykosidů  (látek  užívaných 
k léčbě srdeční nedostatečnosti) může zvyšovat riziko arytmií (tzn. abnormalit srdeční frekvence).  
 

  Přípravek Formovent má bronchodilatační účinek (průduška se rozšiřuje a tím se také usnadňuje 
průchod vzduchu), který se může zvyšovat v případě souběžného užívání s kortikoidy (což jsou látky 
užívané při dlouhodobé protizánětlivé léčbě).  

 

 

  Přípravek Formovent má hypokalémický účinek (znamená to, že snižuje hladinu draslíku v krvi a 
může tak vyvolávat slabost, srdeční arytmie, ledvinová onemocnění a zácpu). Tento účinek se může 
ještě  umocňovat,  pokud  se  užívá  souběžně  s diuretiky,  steroidy  a  xantiny  (aminofylin,  teofylin). 
Taková  souběžná  léčba  může  vyvolávat  arytmie,  které  budou  obzvláště  závažné  u  pacientů 
s ischemickou  chorobou  srdeční.  Hypokalémie  může  u  pacientů  léčených  srdečními  glykosidy 
způsobit arytmie. 
 

  Přípravek Formovent má bronchodilatační účinek, který se může umocňovat souběžným užíváním 
xantinových derivátů.   
 

  Při  současném  používání  přípravku  Formovent  s kortikosteroidy  může  být  zvýšena  hladina 
glukosy v krvi. 
 

  Současná  léčba  přípravkem  Formovent  s  určitými  anestetiky  (halogenovaná  hydrokarbonová 
anestetika) může způsobit vysoké riziko arytmií. 
 

  Účinek  přípravku  Formovent  může  být  zesílen  u  pacientů  léčených  anticholinergiky  (léky  na 
trávicí, močové, genitální a dýchací poruchy), kortikosteroidy a xantinovými deriváty (jsou užívány na 
léčbu příznaků astmatu). 
 

  Chinidin, disopyramid či prokainimid (což jsou léky užívané k léčbě abnormalit srdečního rytmu), 
fenotiazidy (léky užívané k léčbě některých duševních poruch), antihistaminika (léky užívané k léčbě 
alergií),  erytromycin  (antibiotikum  na  některé  dýchací,  oční,  ušní  a  kožní  infekce)  a  antidepresiva 
mohou  vyvolávat  některé  srdeční  poruchy  (prodloužení  QT  intervalu  a  zvýšené  nebezpečí 
ventrikulárních arytmií).  
 
Těhotenství a kojení: 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
porad´te se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Těhotenství 
Přípravek  Formovent  by  se  v těhotenství  neměl  užívat,  pokud  jen  existuje  nějaká  jiná  -  bezpečnější 
možnost léčby. Zkušenosti s užíváním formoterolu u těhotných žen jsou omezené. 
 
Kojení 
Přípravek Formovent by se neměl užívat v období kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: 
Přípravek  Formovent  neovlivňuje  schopnost  řídit  dopravní  prostředky  a  obsluhovat  stroje.  Avšak 
v případě nežádoucích účinků jako třes a nervozita by se schopnost řídit nebo obsluhovat stroje mohla 
zhoršovat. 
 
Formovent obsahuje laktosu.  
Tento přípravek obsahuje laktosu. 
Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte jej před tím, než začnete 
tento přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se Formovent používá  

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste  
jistý(á), porad´te se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

Přípravek Formovent je určen výhradně k inhalačnímu podání.  
 
Dospělí: 
Doporučená dávka přípravku u dospělých je následující:   
-  Léčba  symptomů  průduškového  astmatu  a  jiných  chronických  obstrukčních  reverzibilních 
pulmonálních onemocnění jako kašel nebo potíže s dýcháním: 
V případě nutnosti potlačit potenciální 
symptomy je normální udržovací dávka 1 inhalační tobolka (12 mikrogramů) užitá dvakrát denně; dále 
pak je možné užívat 1-2 tobolky (formoterol 12-24 μg) denně. Nejvyšší denní dávka jsou 4 tobolky 
(48  mikrogramů).  Jestliže  je  nutné  použít  další  dávkování  častěji  než  dvakrát  týdně,  obraťte  se  na 
svého lékaře a poraďte se s ním.  
 
-  Předcházení  astmatu  vyvolaného  námahou  nebo  před  nevyhnutelným  kontaktem  se  známým 
alergenem:  
Obvyklá  dávka  je  1  tobolka  (formoterol  12µg)  užitá  15  minut  před  předpokládanou 
aktivitou nebo kontaktem s alergenem. U dospělých pacientů s těžkým astmatem mohou být nutné 2 
tobolky (formoterol 24 μg).  
 
Použití u dětí a dospívajících 
Děti starší 6 let:  
-  Léčba  symptomů  průduškového  astmatu  a  jiných  chronických  obstrukčních  reverzibilních 
pulmonálních  onemocnění  jako  kašel  nebo  potíže  s  dýcháním:  
Normální  udržovací  dávka  je  1 
inhalační tobolka (formoterol 12µg) užitá dvakrát denně.  
Jestliže je nutné potlačit potenciální symptomy, je možné užít další 1-2 tobolky denně. Nejvyšší denní 
dávka jsou 4 tobolky (48 mikrogramů).  
Jestliže  je  nutné  použít  další  dávkování  častěji  než  dvakrát  týdně,  poraďte  se  o  této  skutečnosti  se 
svým ošetřujícím lékařem.  
 
-  Předcházení  astmatu  vyvolaného  námahou  nebo  před  nevyhnutelným  kontaktem  se  známým 
alergenem: 
1 inhalační tobolka (formoterol 12µg) se inhaluje 15 minut před předpokládanou aktivitou 
nebo kontaktem s alergenem.   
 
Přípravek Formovent by se neměl užívat u dětí mladších než 6 let.   
Jestliže se Vám zdá, že je účinek přípravku Formovent příliš silný nebo slabý, informujte o tom svého 
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.  
O použití inhalátoru by Vás měl instruovat ošetřující lékař nebo lékárník.  
Tobolky by měly zůstat až do použití v blistrovém obalu.  
 
Návod k použití inhalátoru: 
 
1. 

Sejměte víčko 

   

 
2. 

Držte pevně spodní část inhalátoru a otočte náustkem ve směru šipky, až se otevře. 

 

 

 

3. 

Vložte  jednu  tobolku  do  lůžka  určeného  pro  tobolku  ve  dně  inhalátoru.  Je  důležité,  abyste 

tobolku z blistru vyňali až bezprostředně před použitím.  

 

 
4. 

Otočte náustkem do zavírací polohy.  

  

 
 
5. 

Držte inhalátor ve vzpřímené poloze a pouze jednou silně stiskněte dva knoflíky umístěné na 

bočních stranách inhalátoru. Tímto způsobem tobolku propíchnete. Knoflíky uvolněte.  

     

 

 
Poznámka:  
Je možné, že se během inhalování do úst a krku dostanou částečky a malé kousky želatinové tobolky. 
Želatinové  kousky  jsou  neškodné  a  budou  po  spolknutí  stráveny.  Riziko  odpadávání  částeček 
želatinové tobolky bude minimální, jestliže vyjmete tobolku z blistrového obalu až bezprostředně před 
použitím a uvedené dva knoflíky stisknete pouze jednou. 
 
 
6. 

Vydechněte pokud možno co nejvíce. 

       

 

7. 

Vložte náustek do úst a zakloňte hlavu mírně dozadu. Sevřete rty kolem náustku a vdechujete 

co nejrychleji a nejhlouběji.  

 

 
8. 

Při vyjímání náustku z úst zadržte dech a potom dýchejte normálně. Otevřete inhalátor, abyste 

se přesvědčil(a), zda v tobolce nezůstal prášek. Pokud zůstal, zopakujte znovu kroky 6-8. 
  
9. 

Po použití vyjměte prázdnou tobolku a inhalátor zavřete.     

 

 

Čištění inhalátoru:  
Reziduální prášek se odstraní tak, že se náustek a lůžko pro tobolku vytře suchým hadříkem. Je možné 
použít také čistý jemný štěteček.  
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Formovent, než jste měl(a),  
obraťte se okamžitě na svého lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení, pokud se objeví: 
• nevolnost,  
• zvracení,  
• tachykardie (zvýšení srdečního rytmu),  
• třes,  
• bolesti hlavy,  
• ospalost,  
• bušení srdce,  
• arytmie (komorové arytmie - nenormální změny srdeční frekvence),  
• metabolická acidosa (změna vyvolaná zvýšenou kyselostí krve, která může vést ke zvýšení dechové 
frekvence, zmatenosti a letargii),  
• hypotenze (snížení krevního tlaku),  
• hypokalémie (snížení hladiny draslíku v krvi, které může vyvolat slabost, srdeční arytmie, ledvinové 
onemocnění a zácpu),  
• hyperglykémie (zvýšená hladina glukosy v krvi, která může způsobit žízeň, časté močení a únavu), 
• prodloužení QTc intervalu (změna srdečního rytmu). 
 
Formovent může vyprovokovat ischemickou chorobu srdeční (tzn. snížení přítoku krve do srdečního 
svalu).  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Formovent, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce: 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
V případě  jakýchkoliv  dalších  otázek  ohledně  použití  tohoto  přípravku  se  obraťte  na  svého 
ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého . 
 
Přípravek Formovent může také vyvolat následující nežádoucí účinky:  
-  Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů ): bolesti hlavy, bušení srdce a třes;  
 
-  Méně  časté  (mohou  postihnout  až  1  ze  100  pacientů):  podrážděnost,  závratě,  úzkost,  nervozita, 
nespavost,  tachykardie  (zrychlený  srdeční  rytmus),  silná  průdušková  křeč  (způsobuje  potíže  při 
dýchání), svalové záškuby, svalová bolest, poruchy spánku, neklid;  
 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): reakce z přecitlivělosti (těžká hypotenze/pokles 
krevního  tlaku,  angioedém  s otokem  končetin,  břicha,  hrdla  a  dalších  orgánů,  bronchospasmus 
způsobující  stažením  průdušek  potíže  při  dýchání,  exantém  -  kožní  vyrážka,  kopřivka,  svědění), 
nevolnost, poruchy chuti, orofaryngeální podráždění (v oblasti dutiny ústní a hltanu), srdeční arytmie 
(jako  síňové  fibrilace  obvykle  spojené  s bušením  srdce,  mdlobami  a  bolestí  na  hrudi, 
supraventrikulární tachykardie – rychlý srdeční rytmus, extrasystoly  – nepravidelný srdeční rytmus), 
nízké hladiny draslíku v krvi ( hypokalemie); 
 
Velmi vzácné (mohou postihnout až než 1 pacienta z 10 000): periferní edém (otok chodidel, rukou a 
kotníků),  hyperglykémie (zvýšená hladina krevního cukru způsobující žízeň, časté močení a únavu), 
angína  pectoris  (závažná  bolest  nebo  pocit  sevření  na  hrudi),  prodloužení  QTc  intervalu  (změna 

 

srdečního  rytmu),  kolísavý  krevní  tlak,  paradoxní  bronchospasmus  (stažení  průdušek  po  léčbě 
bronchodilatátory), vysoké hladiny draslíku v krvi ( hyperkalemie). 
 
Vyskytnout  se  mohou  také  zvýšené  krevní  hladiny  inzulínu,  volných  kyselin  mastných,  glycerolu  a 
ketonových tělísek.  
 
Některé z těchto účinků mohou ustupovat samovolně. Pokud však přetrvávají, nebo pokud jsou velmi 
nepříjemné, informujte o této skutečnosti svého ošetřujícího lékaře.  
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
 
 
5. Jak Formovent uchovávat 
 
Uchovávejte při teplotě do 25C.  
Přípravek ponechávejte uložen v původním vnitřním blistrovém obalu.   
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  vyznačené  na  krabičce  za  „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Formovent obsahuje:  
- Léčivou látkou přípravku je formoteroli fumaras. Jedna tobolka obsahuje 12 mikrogramů formoteroli 
fumaras (ve formě formoteroli fumaras dihydricus). 
- Pomocnou látkou je monohydrát laktosy. Tobolka obsahuje želatinu. 
  
Jak Formovent vypadá a co obsahuje toto balení: 
 
 
Formovent jsou průsvitné tobolky obsahující bílý prášek. 
  
Formovent se dodává v blistrovém balení obsahujícím 1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 
180 nebo 200 tobolek; 2 inhalátory + 100 tobolek; 4 inhalátory + 200 tobolek; 50 inhalátorů + 500 
tobolek; a 50 nebo 60 tobolek bez inhalátoru.  
 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Držitel rozhodnutí o registracei
 
Italchimici SpA 
Pomezia (Řím), Itálie 
 
Výrobce 
Laboratorios Liconsa S.A.,Azuqueca de Henares (Guadalajara), Španělsko 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Česká republika: Formovent 12 µg, prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 
Dánsko: 

Formotifi 12 μg inhalationspulver, hård kapsel 

Itálie: Kurovent 12 mcg polvere per inalazione, capsule rigide 
Slovenská republika: Formovent 12µg, i

nhalačný prášok v tvrdej kapsule 

 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 19.8.2016 

Recenze

Recenze produktu FORMOVENT 12 MCG 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Diskuze

Diskuze k produktu FORMOVENT 12 MCG 60X12RG Prášek k inhal. v tobolce

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám