Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG INH CPS 60X12RG+APL - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 28098

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG INH CPS 60X12RG+APL

1/7 

Sp.zn.sukls140932/2015 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Formoterol-ratiopharm 12 μg 

(Formoteroli fumaras dihydricus) 
Prášek k inhalaci v tvrdé tobolce 

 
Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let věku. 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informace  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi.  Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Formoterol-ratiopharm 12 μg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formoterol-ratiopharm 12 μg používat  

3. 

Jak se Formoterol-ratiopharm 12 μg používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Formoterol-ratiopharm 12 μg uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Formoterol-ratiopharm 12 μg a k čemu se používá 

 
Formoterol-ratiopharm  12  µg  je  přípravek  uvolňující  dýchací  svaly  (broncholytický  přípravek). 
Používá  se  u  nejrůznějších  poruch,  při  kterých  dochází  k zúžení  průdušek,  a  u  dýchacích  potíží
které tím vznikají.  
 
Lékář Vám Formoterol-ratiopharm 12 µg předepsal  
- k léčbě: 

o

   průduškového astmatu 

o

  CHOPN (chronické obstrukční plicní nemoci) 

o

  jiných poruch, při kterých dochází k sevření dýchacích cest, např. chronické bronchitidy 

- k prevenci:  

 spazmů dýchacích cest (dušnost) objevujících se při námaze nebo kontaktu s alergeny (látkami, 

které spouštějí alergii).  

 
Formoterol se vdechuje (inhaluje) a usnadňuje dýchání již během několika minut po použití, a to tím, 
že  uvolňuje  průduškové  svaly.  Symptomy  jako  sípání,  dýchací  potíže  a  dušnost  jsou  následně 
zmírněny.  Účinek  trvá  12  hodin.  U  průduškového  astmatu  se  musí  formoterol  kombinovat 
s inhalovanými kortikosteroidy.   
 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Formoterol-ratiopharm 12 μg používat  

 
Nepoužívejte Formoterol-ratiopharm 12 μg

 

jestliže jste alergický(á) na formoterol-fumarát

 

nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření  

2/7 

Před použitím přípravku Formoterol-ratiopharm 12 µg se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Měli byste být pod lékařským dohledem v případě že: 

o

  trpíte poruchou srdečního rytmu doprovázenou rychlým tlukotem srdce (tachyarytmií) nebo 

závažnou poruchou srdečního převodního systému ( AV blokáda 3. stupně) 

o

  Vám byla diagnostikována určitá abnormalita na EKG (prodloužení QT intervalu) 

o

  trpíte nedostatečným přívodem krve do srdce (ischemická choroba srdeční) 

o

  trpíte zúžením aorty (hlavní tepna) v srdeční oblasti (idiopatická subvalvulární stenóza aorty) 

o

  se u Vás vyskytuje chronický stav, který způsobuje ztluštění srdečního svalu)hypertrofická 

obstrukční kardiomyopatie) 

o

  trpíte okluzivním onemocněním tepen (arterioskleróza) 

o

  máte vysoký krevní tlak 

o

  trpíte  zvýšenou  funkcí  štítné  žlázy  (hypertyreóza),  která  Vás  může  ohrozit  na  životě 

(tyreotoxická krize) 

o

  Vám byl diagnostikován nádor dřeně nadledvin (feochromocytom) 

o

  máte nízkou hladinu draslíku v krvi (hypokalémie) 

 

Neměli byste také zapomínat na následující: 

  Pokud  Vám  mají  být  podána  anestetika,  měli  byste  přestat  Formoterol-ratiopharm  12  µg 

používat 12 hodin předem, je-li to možné. Obraťte se na svého lékaře. 

  Máte-li cukrovku, měli byste si kontrolovat hladinu cukru v krvi častěji, protože formoterol 

může hladiny cukru v krvi zvýšit.  

     Hladina draslíku v séru by měla být kontrolována v případě, že dojde k akutnímu, těžkému 

astmatickému záchvatu.  

  Pokud  se  u  Vás  po  inhalaci  formoterolu  objeví  akutní  nebo  rychle  se  zhoršující  dýchací 

obtíže  (paradoxní  bronchospazmus),  informujte  okamžitě  svého  lékaře  a  přestaňte 
Formoterol-ratiopharm 12 µg používat. Váš lékař by měl léčbu přehodnotit.  

  Formoterol  by  se  neměl  používat  (a  nedostačuje)  jako  první  léčba  astmatu.  Pokud  trpíte 

astmatem,  měli  byste  být  v  zásadě  léčeni  kortisony  (protizánětlivá  léčba).  Pokud  jste  již 
kortisony  byli  léčeni,  musíte  v této  léčbě  pokračovat  beze  změn  –  navzdory  používání 
Formoterol-ratiopharm 12 µg – i v případě, že se potíže zlepší.  

  Pokud  se  příznaky  Vašeho  onemocnění  nezlepšují  nebo  pokud  potřebujete  používat 

Formoterol-ratiopharm  12  µg  stále  více,  abyste  symptomy  potlačili,  jedná  se  obecně  o 
známku toho, že se Vaše vlastní onemocnění zhoršuje. V tom případě byste se měli poradit 
se svým lékařem, protože bude nutné přehodnotit léčbu.  

 
Děti a dospívající 
Formoterol-ratiopharm 12 µg se nemá používat u dětí do 6 let věku. 
 
Účinky v případě zneužití přípravku pro doping 
Používání  Formoterol-ratiopharm  12  µg  může  vést  k pozitivním  výsledkům  v dopingových  testech. 
Používání Formoterol-ratiopharm 12 µg jako doping může poškodit zdraví. 
 
Další léčivé přípravky a Formoterol-ratiopharm 12 µg 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste  v nedávné 
době užíval(a)/používal(a) nebo které možná budete užívat/používat. Jak účinky, tak nežádoucí účinky 
léčiv mohou být v případě, že jsou kombinovány, pozměněny.  
K tomu může dojít, pokud používáte Formoterol-ratiopharm 12 µg společně s :  

  beta-adrenergiky (jiná léčiva na astma, léčiva používaná k oddálení porodu u těhotných žen) 

  efedrinem (k léčbě otoku (překrvení) nosní sliznice) 

  anticholinergiky (např. k léčbě Parkinsonovy choroby) 

  beta-blokátory (ke snížení krevního tlaku, včetně očních kapek)  

  inhibitory monoaminooxidázy (k léčbě deprese a Parkinsonovy choroby) 

  srdečními glykosidy (k léčbě poruch srdečního rytmu a srdečního selhání) 

  kortikosteroid

  diuretiky (močopudné léky) 

  xantiny (k léčbě dýchacích poruch, např. astma) 

3/7 

  chinidinem, disopyramidem, prokainamidem (k léčbě poruch srdečního rytmu) 

  fenothiaziny (k léčbě psychotických poruch) 

  antihistaminiky (k léčbě alergií a poruch spánku, apod.) 

  erythromycinem (k léčbě infekcí) 

  tricyklickými antidepresivy (k léčbě deprese) 

  L-dopou (k léčbě Parkinsonovy choroby) 

  L-tyroxiny (k léčbě nedostatečné funkce štítné žlázy) 

  oxytocinem (k vyvolání porodu) 

  halogenovanými uhlovodíky používanými v anestezii 

  alkoholem

 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
S používáním  formoterolu  u  těhotných  žen  je  málo  zkušeností.  Formoterol-ratiopharm  12  µg  byste 
měla  v těhotenství  používat  pokud  možno  pouze  po  pečlivé  analýze  přínosů  a rizik,  kterou  provede 
Váš lékař. Možné riziko pro těhotné není známo. 
 
Není  známo,  jestli  se  Formoterol-ratiopharm  12  µg  vylučuje  do  mateřského  mléka.  Formoterol-
ratiopharm 12 µg
 byste měla během kojení používat pokud možno pouze po pečlivé analýze přínosů a 
rizik, kterou provede Váš lékař. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Formoterol-ratiopharm  12  μg  nemá  vliv  na  schopnost  řídit  a  obsluhovat  stroje.  Tyto  činnosti  však 
mohou být ovlivněny nástupem nežádoucích účinků, jakými jsou třesoucí se ruce a nervozita. 
 
Formoterol-ratiopharm
  12  μg  obsahuje  laktosu.  Pokud  je  Vám  známo,  že  trpíte  nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek používat.  
 
 
 
3. 

Jak se Formoterol-ratiopharm 12 μg používá 

 
Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

    ! 

Formoterol-ratiopharm 12 µg je určen výhradně pro inhalaci za použití 
inhalátoru. Tobolky se nesmí polykat.  

 
Dbejte prosím toho, aby tobolky zůstaly až do jejich použití v blistru. Nevyjímejte tobolky dříve než 
těsně před použitím.  
 
Nechte si ukázat zacházení s inhalátorem od svého ošetřujícího lékaře nebo lékárníka. Děti by měly 
přípravek používat pod dohledem dospělého.  
 
Návod k použití 
 
1. 

Z inhalátoru sejměte víčko. 

 

 

4/7 

2. 

Držte pevně spodní část inhalátoru a otočte náustkem ve směru šipky až se otevře. 

 

 
3. 

Poté, co se ujistíte, že máte suché ruce, vložte jednu tobolku Formoterol-ratiopharm 12 µg do 
jamky  určené  pro  tobolku  ve  spodní  části  inhalátoru.  Je  důležité,  abyste  vyjmuli  tobolku  z 
blistru až těsně před použitím.
  

 

 
4. 

Otočte náustkem zpět do původní polohy. Inhalátor je nyní opět zavřený.  

  

 
5. 

Držte inhalátor ve vzpřímené poloze (náustkem nahoru) a současně jednou silně zmáčkněte dva 
knoflíky umístěné na spodní části inhalátoru, dokud neuslyšíte kliknutí. Knoflíky poté uvolněte. 
Tím, že jste tyto knoflíky stlačili dovnitř, jste propíchli tobolku. POUZE JEDNOU !  

 

 
6. 

Nejprve co nejvíce vydechněte. 

 

 
 
7. 

Poté  vložte  náustek  do  úst  a  lehce  zakloňte  hlavu  dozadu.  Pevně  sevřete  rty  kolem  náustku 
inhalátoru  a  vdechněte  co  nejrychleji  a  co  nejvíc  zhluboka,  jak  můžete.  Zatímco  vdechujete, 
měli  byste  slyšet  vrčení  způsobené  rotací  tobolky  v inhalátoru.  Pokud  tento  zvuk  neslyšíte, 
tobolka pravděpodobně uvízla. Otevřete inhalátor dle kroku 2. a uvolněte tobolku, např. jemným 
poklepem  inhalátoru  na  pevné  spodní  části.  Nepokoušejte  se  tobolku  uvolnit  tím,  že  budete 
opakovaně stlačovat knoflíky. Poté pokračujte dle kroku 3 až ke kroku 7. 

5/7 

 

 
8. 

Když  vyjímáte  inhalátor  z úst,  zadržte  dech  na  tak  dlouho,  jak  je  to  možné  a  poté  dýchejte 
normálně. Otevřete inhalátor a podívejte se, zda byl vdechnut všechen prášek. Pokud v tobolce 
nějaký prášek zůstal, opakujte kroky 6 až 8. Jinými slovy, vdechněte znovu. 

 
9. 

Po použití otevřete inhalátor a odstraňte prázdnou tobolku. Poté zavřete náustek a vraťte na něj 
víčko.   

 
Upozornění: 
Je možné, že želatinové tobolky se mohou porušit a malé částečky se mohou při další inhalaci dostat 
do  úst  a  krku.  Tyto  želatinové  kousky  jsou  neškodné,  změknou  v ústech  a  po  spolknutí  se  stráví. 
Abyste  předešli  porušení  tobolky,  vyjímejte  tobolku  z blistru  až  těsně  před  použitím  a  poté,  co  ji 
umístíte do inhalátoru, ji propíchněte pouze jednou (stlačte dva knoflíky pouze jednou).  
 
Čištění inhalátoru 
Vyčistěte náustek i prostor pro tobolku suchým hadříkem, abyste odstranili zbývající prášek. Rovněž 
lze použít čistý měkký kartáček.  
 
Doporučená dávka přípravku je:  
 
Dospělí (včetně starších pacientů), dospívající a děti od 6 let věku 
 

  Základní léčba u průduškového astmatu, CHOPN a jiných onemocnění dýchacích cest: 

Použijte jednu tobolku Formoterol-ratiopharm 12 µg dvakrát denně pomocí inhalátoru.  

  

  U symptomů, které se objeví náhle nebo přetrvávají i přes léčbu, může být použita další 1 -2 

tobolky Formoterol-ratiopharm 12 µg denně. Maximální dávka 4 tobolky za den nesmí být 
překročena.  

 

  Upozornění: Pokud potřebujete použít mimořádnou dávku častěji než dvakrát týdně, obraťte 

se  na  svého  lékaře  –  Vaše  onemocnění  se  mohlo  zhoršit,  a  Vaše  léčba  by  tak  měla  být 
přehodnocena.  

 

  Abyste předešli dýchacím obtížím (bronchospazmu) způsobeným námahou nebo kontaktem 

s alergenem (látky spouštějící alergii):  
Použijte  jednu  tobolku  Formoterol-ratiopharm  12  µg  patnáct  minut  před  očekávanou 
námahou  či  předpokládaným  kontaktem  s alergenem.  U  dospělých  pacientů  s těžkým 
průduškovým astmatem mohou být zapotřebí 2 tobolky Formoterol-ratiopharm 12 µg.  
 

Upozornění:  
Bronchodilatační účinek formoterolu přetrvává i 12 hodin po inhalaci. Pro zmírnění jak denních, tak 
nočních  symptomů  astmatu  proto  ve  většině  případů  stačí  použít  Formoterol-ratiopharm  12  µg 
dvakrát denně.  
 
Pokud máte pocit, že účinek Formoterol-ratiopharm 12 µg je příliš silný nebo příliš slabý, obraťte se 
prosím na svého lékaře nebo lékárníka.  
 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Formoterol-ratiopharm 12 μg, než jste měl(a),  
kontaktujte neprodleně svého lékaře.  

6/7 

 
Typické známky předávkování

Nevolnost,  zvracení,  rychlý  tlukot  srdce,  třesoucí  se  ruce  či  prsty,  bolest  hlavy,  zatemněné  vědomí, 
bušení  srdce,  poruchy  srdečního  rytmu,  změny  na  EKG,  zvýšená  hladina  kyselin  v krvi  a  tkáni 
(metabolická acidóza), pokles krevního tlaku, snížení hladiny draslíku v krvi a zvýšení hladiny cukru 
v krvi.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít Formoterol-ratiopharm 12 μg ,  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku
,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Není  nutné,  abyste 
nějakou dávku navíc použili později, v případě nutnosti to však je možné. Pokud se ale již blíží čas, 
kdy máte použít následující dávku, vynechte zapomenutou dávku a pokračujte v léčbě jako obvykle.  
 
Jestliže jste přestal(a) používat Formoterol-ratiopharm
 12 μg 
Aby byla léčba úspěšná, je nutné používat léky proti dýchacím obtížím pravidelně, a to i v případě, že 
se  příznaky  zlepší.  Nepřerušujte nebo  neukončujte  proto léčbu  bez  toho,  abyste  se poradili  se  svým 
lékařem.  
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů ) 

Může  se  objevit  bolest  hlavy,  dýchací  obtíže,  bušení  srdce  (palpitace)  a  třes  v rukou  či  prstech. 
Palpitace a třes jsou ale často dočasné a při pravidelné léčbě ustupují.  

 

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů ) 

Může se objevit neklid, úzkost, nervozita, poruchy spánku, nesoustředěnost, bušící srdce,  výraznější 
bronchospazmus (sevření průduškových svalů), podráždění úst a hrdla, svalové křeče, bolest svalů.  

 

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů ): 

Reakce  z přecitlivělosti (závažný  pokles  krevního  tlaku,  otoky  kůže  a  sliznic),  nízká/vysoká  hladina 
draslíku v krvi, nepravidelný tep, nevolnost, kopřivka, svědění, kožní vyrážka.  

 

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů ) 

Periferní  otoky  (edém),  hyperglykémie,  poruchy  chuti,  závrať,  paradoxní  bronchospazmus  (sevření 
průduškových svalů), bolest na hrudi (angina pectoris), změny na EKG a změny v krevním tlaku.  

 

Po léčbě pomocí beta-2 agonistů bylo pozorováno zvýšení hladiny inzulínu v krvi, volných mastných 
kyselin, glycerolu a ketonů.  

Laktosa obsahuje malé množství mléčných bílkovin a může proto vyvolat alergickou reakci.  

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 

7/7 

Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Formoterol-ratiopharm 12 μg uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  vnějším  obalu  a  blistru  za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25C.  
Uchovávejte v původním vnitřním obalu. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod.  Zeptejte  se  svého  lékárníka,  jak  naložit  s 
přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Formoterol-ratiopharm 12 µg obsahuje 

Léčivou látkou je formoteroli fumaras dihydricus 12,5  µg, což odpovídá formoteroli fumaras 
12 µg v jedné tobolce. To odpovídá formoteroli fumaras 10,3 µg v podané dávce. 

 

Pomocnými látkami jsou: 

Monohydrát laktosy (obsah tobolky) a želatina (obal tobolky).  
 
Jak Formoterol-ratiopharm 12 µg vypadá a co obsahuje toto balení 
 

Bezbarvé transparentní želatinové tobolky obsahující bílý prášek k inhalaci.  
 
Velikost balení  
1 inhalátor + 10, 20, 30, 50, 56, 60, 100, 120, 180 nebo 200 tobolek 
2 inhalátory + 100 tobolek 
4 inhalátory + 200 tobolek 
50 inhalátorů + 500 tobolek 
50 nebo 60 tobolek bez inhalátoru 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.11.2015.
 

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 28098
Kód EAN: 4030096971270
Kód SÚKL: 41312
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Formoterol-ratiopharm 12 mikrogramů se užívá k léčbě příznaků průduškového astmatu v kombinaci s protizánětlivou léčbou. Přípravek je též určen k léčbě dalších onemocnění dýchacích cest, u nichž dochází k přechodné obstrukci (zúžení průsvitu) dýchacích cest, jako je chronický zánět průdušek, který může nebo nemusí být doprovázen rozedmou plic. Formoterol-ratiopharm 12 mikrogramů se dále používá k prevenci (předcházení) záchvatů bronchospasmu (stažení průdušek), který může být alergickou reakcí (reakcí z přecitlivělosti) nebo reakcí na zvýšenou námahu. V takovém případě se užívá před očekávanou námahou nebo kontaktem s alergenem (látkou vyvolávající alergickou reakci).

Recenze

Recenze produktu FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG INH CPS 60X12RG+APL

Diskuze

Diskuze k produktu FORMOTEROL-RATIOPHARM 12 MCG INH CPS 60X12RG+APL

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám