Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: S&D PHARMA CZ
Kód výrobku: 25799
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16397
Držitel rozhodnutí: S&D PHARMA CZ
Použití léčebné Přípravek mohou užívat dospělí, děti a mladiství, postižení jak povrchovou (slizniční, kožní), tak i orgánovou (jaterní, plicní, ledvinovou, mozkovou atd.) infekcí vyvolanou zejména kvasinkami rodu Kandida (Candida albicans a další) a kryptokoky (Cryptococcus neoformans a další). V léčbě orgánových infekcí se flukonazol uplatňuje u nemocných se závažným základním onemocněním (cukrovka, druhotné houbové infekce při léčbě širokospektrými antibiotiky, nádory, poruchy imunity a jiné formy oslabení obranyschopnosti, AIDS a další). V léčbě povrchových infekcí se dosahuje výborných výsledků zejména při postižení sliznic a jícnu, při akutních i chronických infekcích gynekologických a infekcích kůže. Použití profylaktické, k zabránění vzniku infekce u ohrožených jedinců U nemocných, kteří sice nemají známky infekce, ale jejichž základní nemoc (nebo její léčba) je provázena oslabením obrany proti infekci. V takovém případě by rozvinutá houbová infekce mohla probíhat velmi závažně až s rizikem ohrožení života (AIDS, nádory, transplantace orgánů a jiné).

Příbalový leták

1/7
sp.zn.: sukls201171/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

FORCAN - 150
tvrdé tobolky
fluconazolum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Forcan - 150 a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Forcan - 150 užívat
3. Jak se Forcan - 150 užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak Forcan - 150 uchovávat
6. Další informace


1. CO JE FORCAN - 150 A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Forcan 150 patří do skupiny léků nazývaných antimykotika. Léčivou látkou je flukonazol.

Forcan - 150 se užívá k léčbě infekcí vyvolaných houbami a může se také užívat k prevenci kandidových
infekcí. Nejběžnější příčinou mykotických infekcí je kvasinka zvaná Candida.

Dospělí
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:
- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan vyvolaný kvasinkou Cryptococcus neoformans)
- Kokcidioidomykóza (infekce dýchacích cest vyvolaná houbou Coccidioides immitis)
- Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např.
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí.
- Slizniční kvasinková infekce infekce sliznice úst, krku nebo otlaků v místě protézy
- Kvasinková infekce postihující zevní pohlavní ústrojí- infekce pochvy nebo penisu
- Kožní infekce např. tzv. atletická noha, plíseň, infekce záhybu kůže (třísel), infekce nehtů

Forcan - 150 můžete rovněž dostat:
- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy
- k prevenci opětovného výskytu slizniční kvasinkové infekce
- ke snížení opětovného výskytu infekce pochvy vyvolané kvasinkou druhu Candida
- k prevenci infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida (jestliže máte oslabený imunitní systém nebo
jeho činnost je nedostatečná)
2/7

Děti a dospívající (3 17 let)
Tento lék Vám může Váš lékař dát na léčbu následujících typů mykotických infekcí:
- Slizniční kvasinková infekce infekce sliznice úst nebo krku
- Infekce vyvolané kvasinkou druhu Candida a nalezené v krevním řečišti, tělesných orgánech (např.
srdce, plíce) nebo močovém ústrojí
- Kryptokoková meningitida (zánět mozkových blan zapříčiněný kvasinkovou houbou kryptokokem)

Forcan - 150 můžete rovněž dostat:
- k prevenci infekcí vyvolaných kvasinkou druhu Candida (pokud Váš imunitní systém je slabý a
nepracuje správně)
- k prevenci opětovného výskytu kryptokokové meningitidy


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FORCAN 150 UŽÍVAT

Neužívejte Forcan - 150
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na flukonazol, na jiné léky, které jste užíval/a k léčbě
mykotických infekcí nebo na kteroukoli další složku přípravku Forcan - 150. Příznaky mohou zahrnovat
svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním
- jestliže užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)
- jestliže užíváte cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost)
- jestliže užíváte pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)
- jestliže užíváte chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie)
- jestliže užíváte erythromycin, (antibiotikum k léčbě infekcí)

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Forcan - 150 je zapotřebí
Sdělte svému lékaři
- jestliže máte problémy s játry nebo ledvinami
- jestliže trpíte srdečním onemocněním, včetně problémů se srdeční arytmií
- jestliže máte abnormální hladiny draslíku, vápníku nebo hořčíku v krvi
- jestliže se u Vás rozvinula závažná kožní reakce (svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním)

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte okamžitě svého lékaře, pokud užíváte astemizol, terfenadin (antihistaminika k léčbě alergií)
nebo cisaprid (používaný na žaludeční nevolnost) nebo pimozid (používaný k léčbě mentálních nemocí)
nebo chinidin (používaný k léčbě srdeční arytmie) nebo erythromycin (antibiotikum k léčbě infekcí),
protože tyto léky se nesmí užívat s přípravkem Forcan - 150 (viz bod: Neužívejte přípravek Forcan -
150).

Některé léky se mohou s přípravkem Forcan - 150 vzájemně ovlivňovat. Ujistěte se, že Váš lékař ví, že
užíváte kterýkoliv z následujících léků:
- rifampicin nebo rifabutin (antibiotika k léčbě infekcí)
- alfentanil, fentanyl (užívané jako anestetika)
- amitriptylin, nortriptylin (užívané jako antidepresiva)
- amfotericin B, vorikonazol (antimykotika)
- léky na ředění krve k prevenci krevních sraženin (warfarin nebo podobné léky)
- benzodiazepiny (midazolam, triazolam nebo podobné léčivé přípravky) užívané na spaní nebo při
úzkosti
- karbamazepin, fenytoin (užívaný k léčbě záchvatů)
- nifedipin, isradipin, amlodipin, felodipin a losartan (na hypertenzi- vysoký tlak krve)
3/7
- cyklosporin, everolimus, sirolimus nebo takrolimus (prevence odmítnutí štěpu)
- cyklofosfamid, vinka alkaloidy (vinkristin, vinblastin nebo podobné léky) používané k léčbě rakoviny
- halofantrin (užívaný k léčbě malárie)
- statiny (atorvastatin, simvastatin a fluvastatin nebo podobné léky) užívané ke snížení vysokých hladin
cholesterolu
- methadon (užívaný při bolesti)
- celekoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxikam, diklofenak (nesteroidní
protizánětlivé léky - NSAID)
- perorální antikoncepce (užívaná ústy)
- prednison (steroid)
- zidovudin, také známý jako AZT; sachinavir (užívaný u HIV pacientů)
- léky na cukrovku, jako jsou chlorpropamid, glibenklamid, glipizid nebo tolbutamid
- theofylin (užívaný pro kontrolu astmatu)
- vitamin A (potravinový doplněk)

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval (a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Forcan 150 s jídlem a pitím
Lék můžete užívat s jídlem i bez jídla.

Těhotenství a kojení
Sdělte svému lékaři, pokud jste těhotná, pokoušíte se otěhotnět nebo pokud kojíte. Jestliže jste těhotná
nebo kojíte, přípravek Forcan 150 neužívejte, pokud Vám lékař neřekne.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při řízení vozidel a obsluze strojů je třeba počítat s tím, že se příležitostně mohou objevit závratě nebo
záchvaty.

Důležité informace o některých složkách přípravku Forcan
Přípravek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých
cukrů, domluvte se se svým ošetřujícím lékařem dříve, než začnete užívat tento přípravek.
Přípravek obsahuje oranžovou žlut´, která může způsobit alergickou reakci.


3. JAK SE FORCAN 150 UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Forcan - 150 přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Tobolky se polykají celé se sklenicí vody. Nejlepší je užívat tobolky ve stejnou dobu každý den.

Obvyklé dávkování pro různé indikace je uvedeno níže:

Dospělí

Stav Dávka
Léčba kryptokokové meningitidy 400 mg první den, poté 200 až 400 mg jednou denně po 6 až 8 týdnů nebo
déle, pokud je třeba. Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg
4/7
Prevence opětovného výskytu
kryptokokové meningitidy
200 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba kokcidioidomykózy 200 až 400 mg jednou denně po dobu 11 až 24 měsíců nebo déle, je-li potřeba.
Někdy jsou dávky zvýšeny až na 800 mg
Léčba kandidové infekce postihující
vnitřní orgány
800 mg první den, poté 400 mg jednou denně, dokud Vám lékař neřekne,
abyste léčbu ukončili
Léčba infekce postihující sliznice
dutiny ústní, krku a otlaků v místě
protézy
200 mg až 400 mg první den, poté 100 mg až 200 mg, dokud Vám lékař
neřekne, abyste léčbu ukončili
Léčba slizniční kvasinkové infekce
dávka závisí na lokalizaci infekce
50 až 400 mg jednou denně po 7 až 30 dní, dokud Vám lékař neřekne, abyste
léčbu ukončili
Prevence opětovného výskytu infekce v
ústech nebo v krku
100 mg až 200 mg jednou denně, nebo 200 mg 3 krát týdně, po dobu hrozícího
rizika vzniku infekce
Kvasinková infekce postihující
pohlavní orgány
150 mg jako jednorázová dávka
Ochrana před opětovným výskytem
kvasinkové infekce pochvy
150 mg každý třetí den, celkově 3 dávky (den 1, 4, a 7), následně jednou
týdně, po dobu 6 měsíců, kdy hrozí riziko vzniku infekce
Léčba infekce kůže a nehtů V závislosti na místě infekce 50 mg jednou denně, 150 mg jednou týdně, 300
až 400 mg jednou týdně po 1 až 4 týdny (u atletické nohy až po 6 týdnů, léčba
u infekce nehtů trvá až do doby než je nehet nahrazen novým)
Prevence kandidové infekce (jestliže
máte oslabený imunitní systém nebo
jeho činnost je nedostatečná)
200 až 400 mg jednou denně, po dobu hrozícího rizika vzniku infekce

Dospívající ve věku od 12 do 17 let
Dodržujte dávku, kterou Vám předepsal lékař (ať dávkování pro děti nebo pro dospělé).

Děti ve věku do 11 let
Maximální dávka pro děti je 400 mg denně.
Dávka je založena na tělesné hmotnosti dítěte v kilogramech.

V případě potřeby mají být použity jiné lékové formy jiných přípravků.

Lékaři někdy předepisují odlišné dávkování. Vždy užívejte přípravek Forcan - 150 přesně podle pokynů
svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Starší pacienti
Podává se obvyklá dávka pro dospělé, pokud nemáte problémy s ledvinami.
Stav Denní dávka
Kvasinková infekce sliznice a krku
dávkování a délka léčby závisí na závažnosti
infekce a na její lokalizaci
3 mg na kg tělesné hmotnosti (6 mg na kg tělesné hmotnosti smí být
podáno první den)
Kryptokoková meningitida nebo kandidová
infekce vnitřních orgánů
6 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti
Ochrana dětí před kandidovou infekcí (jestliže
činnost jejich imunitního systému není
dostatečná)
3 mg až 12 mg na kg tělesné hmotnosti
5/7

Pacienti s ledvinovými problémy
Lékař Vám může změnit dávku v závislosti na funkci Vašich ledvin.

Jestliže jste užil (a) více přípravku Forcan - 150, než jste měl(a)
Jestliže jste užili příliš mnoho tobolek najednou, můžete pocítit nevolnost. Kontaktujte svého lékaře nebo
ihned navštivte nejbližší nemocnici. Příznaky možného předávkování mohou zahrnovat změny sluchového
a zrakového vnímání (halucinace a paranoidní chování). Podpůrná léčba příznaků (např. výplach žaludku)
může napomoci ke zvládnutí tohoto stavu.

Jestliže jste zapomněl (a) užít přípravek Forcan - 150
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil (a) vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít dávku,
vezměte si ji hned, jak si vzpomenete. Pokud je již doba na následující dávku, neberte si zapomenutou
dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Forcan - 150 nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

U některých lidí se rozvinuly alergické reakce i přesto, že vážné alergické reakce jsou vzácné.
Pokud se objeví, kterýkoli z následujících příznaků, okamžitě se obraťte na svého lékaře.
- náhlá dušnost, potíže s dýcháním nebo tíseň na hrudi
- otok očních víček, obličeje nebo rtů
- svědění po celém těle, zčervenání kůže nebo svědivé červené skvrny
- kožní vyrážka
- závažné kožní reakce jako vyrážka s puchýři (může se objevit na jazyku či v ústech).

Forcan - 150 může mít vliv na játra. Známky jaterních problémů zahrnují:
- únava
- ztráta chuti k jídlu
- zvracení
- zežloutnutí kůže nebo očního bělma (žloutenka)
Pokud nastane kterýkoliv z těchto příznaků, okamžitě přestaňte užívat přípravek Forcan - 150 a sdělte to
svému lékaři.

Další nežádoucí účinky:
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

Časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů ze 100 jsou uvedeny dále:
- bolest hlavy
- žaludeční nevolnost, průjem, pocit na zvracení, zvracení
- zvýšené jaterní testy
- vyrážka

Méně časté nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 1 000 jsou uvedeny dále:
- snížení počtu červených krvinek, což může vyvolat bledost kůže, slabost nebo dušnost
6/7
- snížení chuti k jídlu
- nespavost, ospalost
-záchvaty, závratě, pocit motání, brnění, píchání nebo necitlivosti, změny chuti
- zácpa, obtíže s trávením, plynatost, sucho v ústech
- bolest svalů
- poškození jater a zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
- pupeny, puchýře (kopřivka), svědění, zvýšené pocení
- únava, pocit necítění se dobře, horečka

Vzácné nežádoucí účinky, které se vyskytly u 1 až 10 pacientů z 10 000 jsou uvedeny dále:
- nižší než normální počet bílých krvinek, které pomáhají bránit proti infekcím a krevních destiček, které
pomáhají zastavit krvácení
- červené nebo nachové skvrny na kůži, které mohou být zapříčiněny nízkým počtem krevních destiček,
jiné změny krve
- změny biochemických hodnot krve (vysoké hladiny cholesterolu a tuku)
- nízká hladina draslíku v krvi
- třes
- abnormální elektrokardiogram (EKG), změny srdeční frekvence nebo rytmu
- selhání jater
- alergické reakce (někdy závažné), zahrnující rozšířenou puchýřovitou vyrážku, olupování kůže, závažné
kožní reakce, otoky obličeje a rtů
- ztráta vlasů

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.


5. JAK FORCAN 150 UCHOVÁVAT

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Forcan nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Forcan 150 obsahuje
Léčivou látkou je fluconazolum.
Forcan-150 obsahuje fluconazolum 150 mg v 1 tvrdé tobolce.

Pomocnými látkami jsou:
Monohydrát laktosy, natrium-lauryl- sulfát, mastek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob,
černý oxid železitý, oranžová žluť, oxid titaničitý, želatina.

7/7
Jak přípravek Forcan 150 vypadá a co obsahuje toto balení
Forcan 150 jsou tvrdé neprůhledné želatinové tobolky vel.1), tělo tobolky oranžové, víčko tobolky černé,
uvnitř bílý nebo téměř bílý prášek.

Velikost balení:
1 nebo 2 tobolky v Al stripu.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Cipla UK Ltd., Weybridge, Surrey, Velká Británie

Výrobce
S&D Pharma CZ, s.r.o.,
Sídlo společnosti: Písnická 22/546, 142 00 Praha 4, Česká republika
Místo výroby: Theodor 28, 273 08 Pchery ( areál Pharmos a.s.), Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
23.10.2013


Recenze

Recenze produktu FORCAN - 150 2X150MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FORCAN - 150 2X150MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze