Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

FLUZAK 30X20MG Tobolky - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14934

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SVUS PHARMA A.S.
Kód výrobku: 14934
Kód EAN: 8595103913026
Kód SÚKL: 32738
Držitel rozhodnutí: SVUS PHARMA A.S.
Fluzak je určen pro dospělé pacienty. Používá se k léčbě depresivních onemocnění, depresivních onemocnění spojených s úzkostnými poruchami, nutkavých stavů, bulimia nervosa (impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel), premenstruální dysforické poruchy (např. duševní napětí, podrážděnost, bolesti v podbřišku a v prsech, bolesti hlavy několik dnů před menstruací).

Příbalový leták

sp.zn. sukls179669/2015 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Fluzak 

20mg, tvrdé tobolky 

fluoxetini hydrochloridum

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, 
které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je přípravek Fluzak a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluzak užívat  

3. 

Jak se přípravek Fluzak užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Fluzak uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Fluzak a k čemu se používá 

Fluzak patří do skupiny přípravků nazývaných antidepresiva – selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu (SSRI). 

Přípravek je určen k léčbě následujících stavů: 

Dospělí: 
Depresivní epizody 
Obsedantně-kompulzivní porucha 
Mentální bulimie: Fluzak je užíván společně s psychoterapií ke snížení záchvatovitého přejídání a 
vyprazdňovacích aktivit. 

Děti a dospívající od 8 let věku: 
Středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na 
psychologickou terapii. Přípravek Fluzak by měl být poskytnut dětem nebo mladým osobám pouze v 
kombinaci s psychologickou terapií.

 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluzak užívat  

 
Neužívejte přípravek Fluzak: 

jestliže jste alergický(á) na fluoxetin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). Alergie může zahrnovat vyrážku, svědění, oteklé tváře nebo rty a 
dušnost.

 

jestliže užíváte přípravky známé jako neselektivní inhibitory monoaminooxidázy nebo 

reverzibilní inhibitory monoamiooxidázy typu A (označované také IMAO), které jsou také 
používané k léčbě deprese, protože může dojít k závažným a dokonce smrtelným reakcím.

 

 
 
Upozornění a opatření  

Před užitímpřípravku Fluzak se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem nebo zdravotní sestrou. 

Léčba fluoxetinem může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními inhibitory 
IMAO (např. tranylcypromin). 

Avšak léčba fluoxetinem může být zahájena následující den po ukončení léčby určitými IMAO 
nazývanými reverzibilní inhibitory (např. moklobemid). 

Neužívejte žádné přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby 
přípravkem Fluzak. Jestliže je přípravek Fluzak předepisován po delší dobu nebo ve větších dávkách, 
váš lékař může rozhodnout o delším intervalu. Příklady IMAO zahrnují nialamid, iproniazid, selegilin, 
moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a tolotaxon. 

Protože při užívání přípravku Fluzak je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři nebo lékárníkovi, 
jestliže: 
dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů nebo 
dušnost), přestaňte užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře. 
máte nebo jste v minulosti měl epilepsii, máte záchvaty nebo se jejich četnost zvýšila, přestaňte 
okamžitě užívat tobolky a ihned kontaktujte lékaře nebo lékárníka. 
trpěl jste v minulosti mánií, pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, užívání fluoxetinu 
může být nutné ukončit. 
máte cukrovku, lékař může upravit dávku inzulínu nebo jiné antidiabetické léčby; 
máte jaterní problémy (lékař může upravit dávku) 
máte problémy se srdcem 
užíváte diuretika (tablety na odvodnění), obzvláště jste-li starší 
jste léčen elektrokonvulzivní léčbou (elektrošoky) 
měl(a) jste v minulosti potíže s krvácivostí nebo u vás dojde ke vzniku modřin nebo neobvyklého 
krvácení 
užíváte léčivé přípravky, které ovlivňují srážení krve (viz ‘Další léčivé přípravky a přípravek 
Fluzak’). 
jestliže dostanete horečku, objeví se svalová ztuhlost nebo třes, změny duševního stavu jako je 
zmatenost, podrážděnost nebo extrémní rozrušení, můžete trpět tzv. serotoninovým syndromem nebo 
neuroleptickým maligním syndromem. Ačkoliv k tomuto stavu dochází velmi vzácně, jedná se o život 
ohrožující stav. Kontaktujte ihned lékaře, užívání fluoxetinu může být nutné ukončit. 
máte sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostnou poruchu. Jestliže trpíte depresí 
nebo úzkostnou poruchou, můžete občas pomýšlet na ublížení si nebo na sebevraždu. Tyto myšlenky 
mohou zesílit, pokud začínáte antidepresiva užívat poprvé, protože k nástupu účinku těchto přípravků 
dochází se zpožděním, obvykle po asi dvou týdnech, ale někdy i po delší době. 

Tyto myšlenky můžete mít častěji: 

- pokud jste již dříve uvažoval(a) o sebevraždě nebo o ublížení si. 

- pokud jste dosáhl(a) dospělosti v nedávné době. Informace z klinických studií ukázaly zvýšené riziko 
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými poruchami, kteří byli léčeni 
antidepresivy. 

Jestliže se u vás kdykoliv objeví myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, kontaktujte svého 
lékaře, nebo ihned navštivte nejbližší zdravotnické zařízení. 

Může být pro vás užitečné svěřit se se svou depresí nebo úzkostí vašemu příbuznému nebo blízkému 
příteli a požádat je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Můžete je požádat, aby vám řekli, pokud 
se budou domnívat, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo pokud budou znepokojeni změnami 
ve vašem chování. 
 
Děti a dospívající 

U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu 
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání 
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). Fluzak by měl být u dětí a dospívajících ve věku 8 
až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod (v kombinaci 
psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích. 

Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Fluzak ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a 
rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař přesto může 
Fluzak předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod v 
kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař 
předepsal Fluzak pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. 
Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem Fluzak, rozvine nebo zhorší některý z 
výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře informovat. 

Fluzak by neměl být používán v léčbě dětí do 8 let.

 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Fluzak 

Prosím, informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době (až 5 týdnů zpátky), a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Tento přípravek 
může ovlivnit způsob, jak další léčiva působí (interakce). Interakce, které by mohly nastat: 
inhibitory MAO (užívané k léčbě deprese). Neselektivní inhibitory MAO a inhibitory MAO typu A 
(moklobemid) by neměly být užívány společně s přípravkem Fluzak vzhledem k tomu, že může dojít k 
vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom) (viz bod “Neužívejte přípravek Fluzak”). 
Inhibitory MAO typu B (selegilin) mohou být užívány s přípravkem Fluzak pouze pod přísným 
lékařským dohledem. 
lithium, tryptofan; při podávání těchto přípravků s přípravkem Fluzak existuje zvýšené riziko 
serotoninového syndromu. Jestliže je fluoxetin užíván v kombinaci s lithiem, lékař vás bude častěji 
kontrolovat. 
fenytoin (užívaný k léčbě epilepsie); protože přípravek Fluzak může ovlivnit hladiny tohoto léku v 
krvi, může váš lékař zahájit léčbu fenytoinem opatrněji a provádět častější kontroly, pokud je podáván 
společně s přípravkem Fluzak. 
klozapin, (užívaný k léčbě některých duševních onemocnění), tramadol (lék proti bolesti) nebo 
triptany (k léčbě migrény); existuje zvýšené riziko vysokého krevního tlaku. 
flekainid nebo enkainid (k léčbě srdečních potíží), karbamazepin (k léčbě epilepsie), tricyklická 
antidepresiva (např. imipramin, desipramin a amitriptylin); protože přípravek Fluzak můžeměnit 
hladiny těchto léků v krvi, lékař může snížit jejich dávku, pokud jsou podávány společně s přípravkem 
Fluzak. 
warfarin nebo jiné přípravky užívané k ředění krve; Přípravek Fluzak může ovlivňovat účinek těchto 
léků na krev. Jestliže je léčba přípravkem Fluzak zahájena nebo ukončena, zatímco užíváte warfarin, 
lékař může provést určitá vyšetření. 
Pokud jste léčen(a) přípravkem Fluzak, neměl(a) byste užívat rostlinné přípravky obsahující třezalku 
tečkovanou, protože to může mít za následek zvýšení nežádoucích účinků. Pokud již třezalku užíváte, 

když zahájíte léčbu přípravkem Fluzak, přestaňte třezalku užívat a při další návštěvě to sdělte svému 
lékaři. 
 
Přípravek Fluzak s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek Fluzak můžete užívat s jídlem nebo mezi jídly, podle toho, co upřednostňujete. 
Po dobu užívání tohoto přípravku byste se měl(a) vyvarovat požívání alkoholu.

 
Těhotenství,  kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Těhotenství 

Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly Fluzak během prvních několika měsíců 
těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční 
vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících Fluzak je výskyt zmíněného rizika zvýšen 
na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro Vás bude 
lepší postupně Fluzak vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě přípravkem Fluzak 
pokračovat. 

Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před 
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující účinky: podrážděnost, třes, svalová slabost, 
přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním. 

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Fluzak. Užívání látek 
podobných přípravku Fluzak během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit 
riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se 
projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 
hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského 
lékaře. 

Kojení 

Fluoxetin je vylučován do mateřského mléka a může mít za následek nežádoucí účinky u dětí. Kojit 
byste měla pouze tehdy, pokud je to zcela nezbytné. Jestliže v kojení pokračujete, lékař vám může 
předepsat nižší dávku fluoxetinu. 

Plodnost 

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Tento léčivý přípravek může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Neřiďte ani neobsluhujte stroje bez 
porady s lékařem nebo lékárníkem.

 

 
Přípravek Fluzak obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.  
 
3. 

Jak se přípravek Fluzak užívá používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Obvyklá dávka přípravku je: 
Deprese: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku v 
průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až na 

maximálně 60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší 
účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku na depresi. To je 
obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech. Pacienti s 
depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců. 
Mentální bulimie: Doporučená dávka je 60 mg denně. 
Obsedantně-kompulzivní porucha: Doporučená dávka je 20 mg denně. V případě potřeby lékař 
přehodnotí a upraví dávku po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až 
na maximálně 60 mg. Jestliže nenastane zlepšení do 10 týdnů, léčba přípravkem Fluzak by měla být 
přehodnocena. 

Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 40 
mg. Maximální denní dávka je 60 mg. 

Jestliže máte potíže s játry nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař vám může 
předepsat nižší dávky nebo užívání přípravku Fluzak každý druhý den.

 

 
Použití u dětí a dospívajících 

Děti a dospívající ve věku 8 až 18 let s depresí: Léčba by měla být zahájena a dále sledována 
specialistou. Úvodní dávka je 10 mg/den podaná v jiné lékové formě. Po jednom nebo dvou týdnech 
může lékař zvýšit dávku na 20 mg/den. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, 
že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávky. Po 
6 měsících by měl lékař zhodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě. Jestliže nedojde ke zlepšení, léčba 
může být přehodnocena.

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fluzak, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) příliš mnoho tobolek, jděte do nejbližší nemocnice (nebo na pohotovost) nebo to 
ihned oznamte svému lékaři. 
Pokud můžete, vezměte s sebou balení přípravku Fluzak. 
Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, problémy se srdcem 
(nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změny duševního stavu sahající od 
rozrušení po kóma.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fluzak 
Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, neznepokojujte se. Užijte svou další dávku následující den v 
obvyklý čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
Užívání přípravku každý den ve stejný čas vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a) pravidelně.
 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fluzak 

Nepřestávejte užívat přípravek Fluzakdokud o tom nerozhodne lékař. Je důležité, abyste 
přípravek nepřestal(a) užívat. 
Bez předchozího doporučení lékaře nepřestávejte přípravek užívat, i když se začnete cítit lépe. 
Ujistěte se, že vám tobolky nedojdou. 
Při ukončení užívání přípravku Fluzak můžete zaznamenat následující příznaky: závratě, 
brnění/mravenčení, poruchy spánku (živé sny, noční můry, nespavost), pocit neklidu nebo rozrušení, 
neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení (pocit nemoci nebo nemoc), 
třes, bolest hlavy. 

Většina lidí zjistila, že příznaky po vysazení přípravku Fluzak jsou mírné a samy mizí v průběhu 
několika týdnů. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého lékaře. 

Jestliže přestáváte užívat přípravek Fluzak, lékař vám může snížit dávku pomalu v průběhu jednoho 
nebo dvou týdnů – to může snížit možnost příznaků z vysazení. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

Způsob podání: 

Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte. 

 

 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Jestliže se objeví vyrážka nebo alergická reakce jako je svědění, oteklé rty/jazyk nebo 
sípání/dušnost, ihned přestaňte užívat tobolky a kontaktujte lékaře. 
Jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát, může se jednat o stav 
nazývaný akatizie. Zvýšení dávky přípravku Fluzak může způsobit, že se cítíte hůře. 

V tomto případě kontaktujte svého lékaře. 
Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud vám zčervená kůže, dojde k různým kožním reakcím, nebo 
se vám na kůži udělají puchýře nebo se kůže loupá. Je to velmi vzácné. 

Někteří pacienti měli: 
kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se 
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, extrémní 
rozrušení nebo spavost (pouze vzácně) 
pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících 
diuretika (tablety na odvodnění) 
prodloužená a bolestivá erekce 
podrážděnost a extrémní rozrušení 
Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému 

lékaři. 

Jestliže vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte 
lékaře nebo lékárníka 

Organismus celkově – zimnice, citlivost na sluneční světlo, úbytek tělesné hmotnosti. 

Trávicí ústrojí – průjem a žaludeční nevolnost, zvracení, trávicí potíže, potíže při polykání nebo 
změny chuti nebo sucho v ústech. Vzácně byly hlášeny abnormální jaterní funkce, velmi vzácně 
případy zánětu jater. 

Nervový systém – bolest hlavy, problémy se spánkem nebo nezvyklé sny, závrať, špatná chuť k jídlu, 
únava, neobvykle „dobrá“ nálada, nekontrolovatelné pohyby, záchvaty, extrémní neklid, halucinace, 
netypické zuřivé chování, zmatenost, rozrušení, úzkost, nervozita, neschopnost se koncentrovat nebo 
řádně přemýšlet, záchvaty paniky, myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození. 

Urogenitální (močopohlavní) systém a reprodukční poruchy – obtížné močení nebo příliš časté 
močení, nízká sexuální výkonnost, prodloužená erekce, tvorba mléka. 

Dýchací systém – podrážděné hrdlo, dušnost. Vzácně byly hlášeny plicní problémy (včetně 
zánětlivých procesů různého druhu a/nebo fibróza). 

Zlomeniny kostí – u pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt 
zlomenin kostí. 

Jiné – vypadávání vlasů, zívání, rozmazané vidění, nevysvětlitelné podlitiny nebo krvácení, pocení, 
návaly horka, pocit závratě při postavení se, bolest kloubů nebo svalů, nízké hladiny sodíku v krvi. 

Většina těchto nežádoucích účinků mizí v průběhu léčby.

 

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let) – fluoxetin může zpomalit růst nebo možná 
zpozdit pohlavní dospívání. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 
 
5. 

Jak přípravek Fluzak uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fluzak obsahuje 

Léčivou látku je fluoxetini hydrochloridum.   

Pomocnými látkami jsou: Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, krospovidon, magnesium-
stearát 

Obal tobolky obsahuje želatinu, indigokarmín, černý oxid železitý, žlutý oxid železitý, oxid titaničitý a 
černý inkoust (šelak, propylenglykol, černý oxid železitý, roztok amoniaku). 
 
Jak přípravek Fluzak vypadá a co obsahuje toto balení 

Tobolky mají béžovozelenou spodní část s olivově zeleným víčkem, potisk na obou částech FLE/20 
a obsahují bílý prášek.  

Velikost balení: 10, 20, 30 a 50 tobolek. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

SVUS Pharma a.s.,  

Smetanovo nábřeží 1238/20a 

500 02 Hradec Králové, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.10.2015 
 

Recenze

Recenze produktu FLUZAK 30X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FLUZAK 30X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám