Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG 10X20MG Tobolky - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14923

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 14923
Kód EAN: 4030096844475
Kód SÚKL: 95456
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg se obvykle používá k léčbě deprese (duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem, který může být spojen s dalšími poruchami). Přípravek může být také užíván při poruše příjmu potravy (bulimia nervosa - impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel) a při onemocnění zvaném obsedantně-kompulzivní porucha (duševní porucha charakterizovaná vtíravými myšlenkami).

Příbalový leták

1/9 

sp.zn. sukls126734/2011 
a sp.zn. sukls140285/2014 

 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg 

tvrdé tobolky 

(fluoxetini hydrochloridum) 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívat 

3. 

Jak se přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg a k čemu se používá 

 
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm patří do skupiny antidepresiv (přípravků, které zmírňují příznaky 
deprese) – selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). 
 
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm se obvykle používá k léčbě následujících stavů: 
 
Dospělí 

 

deprese (duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem, který může být spojen s dalšími 

poruchami) 

 

bulimia nervosa (impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel) – společně 

s psychoterapií 

 

obsedantně-kompulzivní porucha (duševní porucha charakterizovaná vtíravými myšlenkami) 

 
Děti a dospívají ve věku 8 – 18 let 

 

středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na 

psychologickou terapii. V této věkové skupině se má přípravek Fluoxetin-ratiopharm podávat pouze 
v kombinaci s psychologickou terapií. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg 
užívat 

 
Neužívejte přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6); 

2/9 

jestliže jste užíval(a) nebo užíváte antidepresiva ze skupiny ireverzibilních neselektivních 
inhibitorů monoaminooxidázy (označované IMAO) (např. iproniazid). Léčba fluoxetinem může 
být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními neselektivními IMAO. 

jestliže užíváte metoprolol používaný k léčbě srdečního selhání  

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Fluoxetin-ratiopharm se poraďte se svým lékařem,  lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. Protože při užívání přípravku Fluoxetin-ratiopharm je nutná zvláštní opatrnost, sdělte lékaři 
nebo lékárníkovi, jestliže: 

 

jestliže se u Vás objeví vyrážka nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů 
nebo dušnost). V tomto případě přestaňte přípravek užívat a ihned kontaktujte lékaře. 

jestliže máte cukrovku. Dávku inzulinu nebo antidiabetik, kterou užíváte, bude možná potřeba 
upravit.  

jestliže máte nebo jste v minulosti trpěl(a) mánií nebo hypománií; 

pokud se u Vás v minulosti objevil epileptický záchvat, pokud máte epilepsii nebo se u Vás 
zvýšila četnost záchvatů.  V tomto případě přestaňte přípravek užívat a kontaktujte lékaře. 

jestliže trpíte poruchou funkce jater, užíváte diuretika (léky na odvodnění), máte problémy se 
srdcem nebo podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (elektrošoky) 

jestliže užíváte tamoxifen (lék používaný k léčbě rakoviny prsu) 

jestliže máte problémy se srdcem, např. pokud se u Vás nebo ve Vaší rodině vyskytly poruchy 
srdečního rytmu nebo víte, že máte nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi 

jestliže se u Vás objeví psychomotorický neklid (neschopnost v klidu stát nebo sedět) 

jestliže se u Vás objeví příznaky, jako jsou závratě, poruchy čití, poruchy spánku (včetně 
nespavosti a živých snů), tělesná slabost, psychomotorický neklid, úzkost, pocit na zvracení 
nebo zvracení, třes a bolest hlavy.  

jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže se srážením krve (užíváte přípravky, které 
ovlivňují srážení krve) nebo u Vás dojde ke vzniku modřin nebo neobvyklého krvácení 

jestliže máte zvýšený nitrooční tlak nebo pokud Vám hrozí vznik akutního zeleného zákalu 
(glaukomu) s úzkým úhlem, jelikož v souvislosti s užíváním fluoxetinu byla hlášena mydriáza 
(rozšíření zornic), která může být v určitých případech spojena s dalším zvýšením nitroočního 
tlaku 

jestliže u Vás vznikne tzv. neuroleptický maligní syndrom nebo serotoninový syndrom 
(příznaky zahrnují horečku, svalovou ztuhlost, třes, změny duševního stavu jako je zmatenost, 
podrážděnost nebo extrémní rozrušení), kontaktujte ihned lékaře. Ačkoliv k tomuto stavu 
dochází velmi vzácně, jedná se o život ohrožující stav.  
 

Jestliže trpíte depresí nebo úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo 
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat 
antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva 
týdny, ale někdy i déle. 
 
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:  
- jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. 
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují zvýšené riziko sebevražedného 
chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychickými onemocněními, kteří byli léčeni 
antidepresivy. 
Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. 
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese a požádáte ho, 
aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby vám řekli, pokud si 
budou myslet, že se vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo budou-li znepokojeni  změnami ve 
vašem chování.  
 
 
Dětí a dospívající ve věku od 8 do 18 let 

3/9 

U pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu 
nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání 
(převážně agresivita, protichůdné jednání a hněv). Fluoxetin-ratiopharm by měl být u dětí a 
dospívajících ve věku 8 až 18 let užíván pouze k léčbě středně těžkých až těžkých depresivních epizod 
(v kombinaci s psychologickou terapií) a neměl by být užíván v jiných indikacích. 
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Fluoxetin-ratiopharm ve vztahu k dalšímu růstu, 
dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány. Váš lékař 
přesto může Fluoxetin-ratiopharm předepsat pacientům do 18 let k léčbě středně těžkých až těžkých 
depresivních epizod v kombinaci s psychologickou terapií, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším 
zájmu. Pokud lékař předepsal Fluoxetin-ratiopharm pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, 
navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem 
Fluoxetin-ratiopharm, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom lékaře 
informovat. 
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm by neměl být používán k léčbě dětí mladších 8 let. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg  
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
S fluoxetinem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky: 

ireverzibilní neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (např. iproniazid). Přípravek Fluoxetin-
ratiopharm se nesmí s ireverzibilními neselektivními inhibitory monoaminooxidázy užívat, 
protože může dojít k vážným až smrtelným komplikacím (viz bod 2 - neužívejte přípravek 
Fluoxetin-ratiopharm). Také nesmíte užívat žádné přípravky ze skupiny ireverzibilních 
neselektivních IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby přípravkem Fluoxetin-
ratiopharm. Inhibitory MAO typu A (např. moklobemid, linezolid nebo methylthioninium-
chlorid) a typu B (selegilin) mohou být užívány s přípravkem Fluoxetin-ratiopharm pouze pod 
přísným lékařským dohledem. 

metoprolol (používaný u srdečního selhání) se nesmí užívat současně s přípravkem Fluoxetin-
ratiopharm, protože může dojít k zesílení nežádoucích účinků metoprololu. 

lithium (léčivo používané k léčbě mánie), tryptofan (aminokyselina přítomná v některých 
potravinách) – v tomto případě existuje zvýšené riziko vzniku serotoninového syndromu a Váš 
lékař Vás bude pravděpodobně častěji kontrolovat  

fenytoin, karbamazepin (léčiva používaná k léčbě epilepsie) – může dojít k ovlivnění hladin 
tohoto léku v krvi, a proto Vás bude Váš lékař častěji kontrolovat; 

klozapin (léčivo používané k léčbě některých duševních onemocnění), tramadol (léčivo 
používané při bolestech) a triptany (k léčbě migrény) – v těchto případech existuje zvýšené 
riziko vysokého krevního tlaku; 

flekainid, enkainid (léčiva používaná k léčbě srdečních arytmií); 

tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin, amitriptylin); 

warfarin (léčivo snižující srážlivost krve); protidestičkové léky (kyselina acetylsalicylová, 
nesteroidní protizánětlivé léky, jako např.ibuprofen) -  riziko silnějšího krvácení 

rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), protože může dojít 
ke zvýšení nežádoucích účinků 

tamoxifen (používaný k léčbě rakoviny prsu) 

některé léky k léčbě alergií (např. mechitazin, cyproheptadin) 

desmopresin, karbamazepin, oxkarbazepin  (léky způsobující sníženou koncentraci sodíku 
v krvi) 
 

 
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg s jídlem a pitím 
Přípravek je možno užívat nezávisle na jídle. Tobolka se polyká celá a zapíjí se sklenicí vody. Během 
léčby se nedoporučuje konzumovat alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

4/9 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotenství 
Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly Fluoxetin-ratiopharm během prvních několika 
měsíců těhotenství, je zvýšené riziko výskytu vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se 
se srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100. U matek užívajících Fluoxetin-ratiopharm je výskyt 
zmíněného rizika zvýšen na přibližně 2 děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař 
rozhodnout, zda pro Vás bude lepší postupně Flouxetin-ratiopharm vysazovat nebo v závislosti na 
dalších okolnostech v léčbě přípravkem pokračovat. 
Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před 
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující nežádoucí účinky: podrážděnost, třes, 
svalová slabost, přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.  
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte Fluoxetin-ratiopharm. 
Užívání látek podobných přípravku Fluoxetin-ratiopharm během těhotenství, zvláště v posledních 3 
měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní 
hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky 
se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého 
dítěte, okamžitě kontaktujte svého lékaře. 
 
Kojení 
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm  se během kojení nemá užívat, protože se vylučuje do mateřského 
mléka. Pokud je však užívání nezbytné, musí se zvážit přerušení kojení. Jestliže v kojení pokračujete, 
lékař vám předepíše nižší dávku fluoxetinu. 
 
Plodnost 
V studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo 
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Fluoxetin nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. I přesto tento 
léčivý přípravek může ovlivnit Váš úsudek a koordinaci. Při užívání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 
se o možnosti řízení motorových vozidel a obsluze strojů poraďte s lékařem. 
 
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé 
cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Obvyklá dávka pro dospělé je  

 

Deprese:  Doporučená dávka je 20 mg denně (1tobolka). V případě potřeby lékař přehodnotí a 
upraví dávku v průběhu 3 až 4 týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku 
postupně zvýšit až na maximálně 60 mg (3 tobolky). Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, 
aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po 
zahájení užívání přípravku na depresi. To je obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků 
může dojít až po několika týdnech. Pacienti s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců. 

 

Obsedantně-kompulzivní porucha: 

Doporučená dávka je 20 mg denně (1 tobolka). Dávka 

může být přehodnocena a upravena po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možno dávku 
postupně zvýšit až na 60 mg denně (3 tobolky).  

 

Bulimia nervosa:  Doporučená dávka je 60 mg denně (3 tobolky). 

 

5/9 

Jestliže jste staršího věku, lékař bude zvyšovat dávku opatrněji a denní dávky by neměly překročit 40 
mg (2 tobolky). Maximální denní dávka je 60 mg (3 tobolky). 
Jestliže máte poruchu funkce jater nebo užíváte jiné léky, které mohou mít vliv na fluoxetin, lékař 
vám může předepsat nižší dávky nebo změnit způsob užívání přípravku Fluoxetin-ratiopharm (1 
tobolka každý druhý den). 
 
 
Děti od 8 let a dospívající do 18 let: 
Léčba by měla být zahájena a sledována lékařem specialistou. Úvodní dávka je 10 mg denně, léčba 
musí být zahájena jiným přípravkem než přípravkem Fluoxetin-ratiopharm, protože u tohoto 
přípravku nelze docílit požadované dávky. Po jednom až dvou týdnech je možné dávku zvýšit na 20 
mg/den. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou potřebovat nižší dávku. Dávka by měla být zvyšována 
opatrně, aby bylo zajištěno, že dítě dostává nejnižší účinnou dávku. U pacientů, kteří odpovídají na 
léčbu, by lékař měl po 6 měsících zhodnotit, zda je nutné pokračovat v léčbě. Jestliže během 9 týdnů 
není dosaženo klinického účinku, léčba by měla být přehodnocena. 
 
Způsob podání 
Tobolku polkněte celou a zapijte vodou. Tobolku nežvýkejte. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, než jste měl(a) 
nebo při 
náhodném požití přípravku dítětem, informujte ihned svého lékaře nebo navštivte nejbližší 
zdravotnické zařízení. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a zbytek tablet, aby lékař věděl, 
co bylo užito. 
Příznaky  předávkování  zahrnují:  pocit  na  zvracení,  zvracení,  záchvaty  křečí,  problémy  se  srdcem 
(nepravidelný  srdeční  tep  a  srdeční  zástava),  plicní  problémy  a  změny  duševního  stavu  sahající  od 
rozrušení po kóma. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, další dávku neupravujte, ale 
užijte obvyklé množství léku v obvyklou následující dobu po vynechání. Nezdvojnásobujte 
následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku. 
Užívání přípravku každý den ve stejný čas vám může pomoci, abyste přípravek užíval(a) pravidelně. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg 
Léčba je obvykle dlouhodobá a její výsledky se nemusí během prvních pár týdnů léčby projevit. 
Nepřerušujte léčbu náhle a bez vědomí lékaře, při ukončení léčby je potřeba dávku přípravku 
postupně snižovat – to může snížit možnost vzniku příznaků z vysazení.  Tyto příznaky mohou 
zahrnovat: závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánky (živé sny, noční můry, nespavost), pocit 
neklidu nebo rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení, zvracení, 
třes, bolest hlavy. Obecně jsou tyto příznaky mírné a samy mizí v průběhu několika týdnů, někdy však 
mohou přetrvávat déle. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby objeví, kontaktujte svého 
lékaře. 
 
Jestliže přestáváte užívat přípravek Fluoxetin-ratiopharm, lékař vám může snížit dávku pomalu v 

průběhu jednoho nebo dvou týdnů – to může snížit možnost příznaků z vysazení. 

 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

6/9 

Přestaňte tobolky užívat a kontaktujte ihned lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky alergické 
reakce, jako je svědění, otok rtů nebo jazyka, sípání/dušnost. Stejně postupujte v případě, že se u Vás 
vyskytnou kožní reakce, např. zčervenání kůže, vznik puchýřů nebo loupání kůže. 
Kontaktujte svého lékaře, jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát. 
Může se jednat o stav nazývaný akatizie. 
Vzácně se může objevit tzv. serotoninový syndrom, mezi jehož příznaky patří vysoká horečka se 
zrychleným dýcháním a srdečním tepem, nadměrné pocení, svalová ztuhlost nebo třes, zmatenost a 
extrémní rozrušení nebo spavost (vzácně). V případě výskytu těchto příznaků ihned kontaktujte 
lékaře. 
Pokud se u vás kdykoliv vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte ihned 
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici 
 

Někteří pacienti měli: 

 

kombinaci příznaků (známé jako serotoninový syndrom) zahrnující nevysvětlitelnou horečku se 
zrychleným dýcháním nebo srdečním tepem, pocení, svalovou ztuhlost nebo třes, zmatenost, 
extrémní rozrušení nebo spavost (pouze vzácně). 

 

pocit slabosti, netečnost nebo zmatenost převážně u starších osob a (starších) osob užívajících 
diuretika (tablety na odvodnění). 

 

prodlouženou a bolestivou erekci. 

 

podrážděnost a extrémní rozrušení. 

Jestliže se u vás vyskytne jakýkoliv ze zmíněných nežádoucích účinků, sdělte to ihned svému 

lékaři. 

Jestliže vás kterýkoli z níže uvedených nežádoucích účinků obtěžuje nebo trvá delší dobu, kontaktujte 

lékaře nebo lékárníka. 

U pacientů užívajících fluoxetin byly hlášeny také následující nežádoucí účinky: 
 
Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10) 

  bolest hlavy 
  nespavost 
  průjem, pocit na zvracení 
  únava 

 
Časté
 (mohou postihnout až 1 osobu z 10) 

  snížená chuť k jídlu 
  úzkost, nervozita, neklid, napětí, poruchy spánku nebo neobvyklé sny 
  netečnost 
  porucha pozornosti, závrať, spavost, třes,  
  rozmazané vidění 
  bušení srdce 
  zčervenání včetně návalů horka 
  zívání 
  zvracení, sucho v ústech, trávicí obtíže, změny chuti 
  vyrážka, kopřivka, svědění a zvýšené pocení 
  bolest kloubů 
  častější močení 
  gynekologické krvácení 
  pokles libida, poruchy erekce a ejakulace 
  pokles tělesné hmotnosti 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100) 

  pocit odcizení ve vztahu k sobě samému 
  zvýšená nálada, euforie 

7/9 

  podivné myšlenky 
  sebevražedné myšlenky a chování 
  abnormální orgasmus, poruchy sexuálních funkcí  
  skřípání zubů ve spánku 
  sebevražedné myšlenky a chování 
  psychomotorická hyperaktivita 
  porucha souhry normálních pohybů 
  porucha hybnosti projevující se špatnou koordinací (ataxie) 
  porucha rovnováhy 
  porucha paměti 
  prudké záškuby svalů (myoklonus) 
  rozšířené zornice 
  šelest v uchu 
  snížení krevního tlaku  
  dušnost 
  krvácení z nosu  
  porucha polykání 
  krvácení do zažívacího traktu 
  vypadávání vlasů 
  zvýšený sklon ke vzniku podlitin, studený pot 
  obtížné močení 
  malátnost, pocity chladu a horka 

 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 osobu ze 1000) 

  snížené množství krevních destiček projevující se krvácením a tvorbou podlitin, snížené 

množství bílých krvinek projevující se častějšími infekcemi 

  anafylaktická reakce (těžká alergická reakce), sérová nemoc 
  nepřiměřené vylučování antidiuretického hormonu 
  nízká hladina sodíku v krvi 
  halucinace, zmatenost, neklid či projevy násilí, nadměrná veselost a nepřiměřená aktivita 
  křeče, pocity vnitřního neklidu, porucha řeči 
  nepravidelná srdeční činnost  
  zánětlivé onemocnění cév 
  rozšíření cév 
  zánět hltanu 
  plicní příhody (zánětlivé procesy různého druhu a/nebo fibróza) 
  bolest jícnu  
  zánět jater 
  otok na různých místech organizmu  
  menší krvácení do kůže či sliznice 
  zvýšená citlivost kůže na sluce 
  kožní výsev drobných tečkovitých krvácení – purpura 
  vyrážka 
  závažná forma vyrážky postihující spojivky, rty a dutinu ústní, genitál a konečník (Stevens-

Johnsonův syndrom) 

  závažné kožní onemocnění charakterizované vznikem puchýřů a výrazným olupováním kůže na 

velké ploše (Lyellův syndrom) 

  bolest svalů 
  poruchy močení, zadržování moči 
  tvorba a vylučování mateřského mléka mléčnou žlázou mimo období kojení (galaktorea) 
  zvýšená tvorba hormonu prolaktinu  

8/9 

  přetrvávající, chorobné a bolestivé ztopoření penisu, které není provázeno pohlavním 

vzrušením (priapismus) 

  krvácení ze sliznic 
  změny hodnot jaterních testů (zvýšení transamináz, zvýšení gama-glutamyltransferázy) 

 
U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí. 
 
Další možné nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let) 
Mimo nežádoucí účinky uvedené výše může přípravek zpomalit růst nebo může zpozdit pohlavní 
dospívání. U dětí bylo často hlášeno také krvácení z nosu. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
 Šrobárova 48  
100 41 Praha 10 
 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25  C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
vlhkostí. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg obsahuje 

Léčivou látkou je fluoxetini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje fluoxetini 
hydrochloridum 22,40 mg, což odpovídá fluoxetinum 20 mg. 

Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, 
koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172), 
chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E132). 

 
Jak přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
 jsou světle zelené tvrdé želatinové tobolky, obsahující bílý až téměř 
bílý prášek. 
Tablety jsou baleny v perforovaných jednodávkových PVC/Al blistrech a v krabičce. 
Velikost balení: 10, 30 a 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Německo 
 
Výrobce 

9/9 

Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.11.2014. 

Recenze

Recenze produktu FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG 10X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG 10X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám