Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 14923
Kód EAN: 4030096844475
Kód SÚKL: 95456
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg se obvykle používá k léčbě deprese (duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem, který může být spojen s dalšími poruchami). Přípravek může být také užíván při poruše příjmu potravy (bulimia nervosa - impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel) a při onemocnění zvaném obsedantně-kompulzivní porucha (duševní porucha charakterizovaná vtíravými myšlenkami).

Příbalový leták

1/6
Sp.zn. sukls138033/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
tvrdé tobolky
(fluoxetini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fluoxetin-ratiopharm 20 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívat
3. Jak se Fluoxetin-ratiopharm 20 mg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Fluoxetin-ratiopharm 20 mg uchovávat
6. Další informace


1. CO JE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg patří do skupiny antidepresiv ( přípravků, které zmírňují příznaky
deprese) selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (SSRI).

Fluoxetin-ratiopharm 20 mg se obvykle používá k léčbě následujících stavů:

Dospělí
deprese (duševní stav charakterizovaný nadměrným smutkem, který může být spojen s dalšími
poruchami)
bulimia nervosa ( impulsivní přejídání s nutkavým užíváním projímadel) společně
s psychoterapií
obsedantně-kompulzivní porucha (duševní porucha charakterizovaná vtíravými myšlenkami)

Děti a dospívají ve věku 8 18 let
středně těžké až těžké depresivní epizody, jestliže deprese nereaguje po 4-6 sezeních na
psychologickou terapii. V této věkové skupině by se měl přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
podávat pouze v kombinaci s psychologickou terapií.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE Fluoxetin-ratiopharm 20
mg UŽÍVAT

Neužívejte Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku;
- jestliže jste užíval(a) nebo užíváte antidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů
monoaminooxidázy nebo reverzibilních inhibitorů monoaminooxidázy typu A (IMAO). Léčba
2/6
fluoxetinem může být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireverzibilními inhibitory
IMAO (např. tranylcypromin). Avšak léčba fluoxetinem může být zahájena následující den po
ukončení léčby určitými IMAO nazývanými reverzibilní inhibitory (např. moklobemid).
Nejméně 5 týdnů má uplynout mezi skončením podávání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
a začátkem léčby antidepresivem ze skupiny inhibitorů IMAO. Jestliže je přípravek Fluoxetin-
ratiopharm 20 mg předepisován po delší dobu nebo ve větších dávkách, váš lékař může
rozhodnout o delším intervalu. Příklady IMAO zahrnují nialamid, iproniazid, selegilin,
moklobemid, fenelzin, tranylcypromin, isokarboxazid a tolotaxon.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg je zapotřebí
- jestliže se u Vás objeví vyrážka nebo jiné alergické reakce (jako je svědění, otok tváře nebo rtů
nebo dušnost). V tomto případě přestaňte přípravek užívat a ihned kontaktujte lékaře.
- jestliže máte cukrovku. Dávku inzulinu nebo antidiabetik, kterou užíváte, bude možná potřeba
upravit.
- jestliže máte nebo jste v minulosti trpěl(a) mánií nebo hypománií;
- pokud se u Vás v minulosti objevil epileptický záchvat, pokud máte epilepsii nebo se u Vás
zvýšila četnost záchvatů. V tomto případě přestaňte přípravek užívat a kontaktujte lékaře.
- jestliže trpíte poruchou funkce jater, užíváte diuretika (léky na odvodnění), máte problémy se
srdcem nebo podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (elektrošoky)
- jestliže máte nebo jste v minulosti měl(a) potíže se srážením krve (užíváte přípravky, které
ovlivňují srážení krve) nebo u Vás dojde ke vzniku modřin nebo neobvyklého krvácení
- jestliže u Vás vznikne tzv. neuroleptický maligní syndrom nebo serotoninový syndrom
(příznaky zahrnují horečku, svalovou ztuhlost, třes, změny duševního stavu jako je zmatenost,
podrážděnost nebo extrémní rozrušení), kontaktujte ihned lékaře. Ačkoliv k tomuto stavu
dochází velmi vzácně, jedná se o život ohrožující stav.
Pokud trpíte depresí nebo úzkostí, můžete někdy pomýšlet na sebepoškození nebo na sebevraždu.
Tyto myšlenky mohou být intenzivnější na počátku léčby antidepresivy, protože léky proti depresi
účinkují obvykle po dvou týdnech užívání, někdy i po delší době.
S největší pravděpodobností se tyto myšlenky mohou objevit v následujících případech:
- pokud jste již v minulosti pomýšlel(a) na sebepoškození nebo na sebevraždu;
- pokud jste mladého dospělého věku. Klinické studie prokázaly zvýšené riziko sebevražedného
chování u mladých dospělých (do 25 let) s psychiatrickým onemocněním, kteří užívají
antidepresiva.
Pokud byste kdykoliv pomýšlel(a) na sebepoškození nebo na sebevraždu, informujte ihned svého
lékaře nebo navštivte nejbližší zdravotnické zařízení.

Někdy může být prospěšné sdělit příbuznému nebo dobrému příteli, že trpíte depresí nebo úzkostí
a požádat ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Můžete jej rovněž požádat o jeho názor na
vývoj Vašeho onemocnění (zhoršení příznaků) nebo pokud si všimne změn ve Vašem chování.


Použití u dětí a dospívajících ve věku od 8 do 18 let
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg by měl být používán u dětí a dospívajících ve věku 8 18 let pouze
k léčbě středně závažné až těžké depresivní epizody (v kombinaci s terapií psychologem). Měli byste
také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko
výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské
jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Fluoxetin-
ratiopharm 20 mg pacientů do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu.
Pokud lékař předepsal Fluoxetin-ratiopharm 20 mg pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit,
navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o
tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečností účinky přípravku Fluoxetin-ratiopharm
20 mg ve vztahu k dalšímu růstu, pohlavnímu dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud
v této věkové skupině prokázány. Pokud si během léčby nebo po ukončení léčby přípravkem
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg všimnete zpomalení růstu nebo opožděného vývoje puberty, navštivte
prosím svého lékaře.
3/6
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg by neměl být používán k léčbě dětí do 8 let.


Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
S fluoxetinem se mohou vzájemně ovlivňovat následující léky:
- inhibitory MAO (užívané k léčbě deprese). Neselektivní inhibitory MAO a inhibitory MAO
typu A (moklobemid) by neměly být užívány společně s přípravkem Fluoxetin-ratiopharm 20
mg vzhledem k tomu, že může dojít k vážným až smrtelným reakcím (serotoninový syndrom)
(viz bod Neužívejte přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg). Inhibitory MAO typu B
(selegilin) mohou být užívány s přípravkem Fluoxetin-ratiopharm 20 mg pouze pod přísným
lékařským dohledem.
- lithium (léčivo používané k léčbě mánií), tryptofan (aminokyselina přítomná v některých
potravinách) v tomto případě existuje zvýšené riziko vzniku serotoninového syndromu a Váš
lékař Vás bude pravděpodobně častěji kontrolovat
- fenytoin, karbamazepin (léčiva používaná k léčbě epilepsie) může dojít k ovlivnění hladin
tohoto léku v krvi, a proto Vás bude Váš lékař častěji kontrolovat;
- klozapin (léčivo používané k léčbě některých duševních onemocnění), tramadol (léčivo
používané při bolestech) a triptany (k léčbě migrény) v těchto případech existuje zvýšené
riziko vysokého krevního tlaku;
- flekainid, enkainid (léčiva používaná k léčbě srdečních arytmií);
- tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin, amitriptylin);
- warfarin (léčivo používané proti srážení krve);
- rostlinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum), protože může dojít
ke zvýšení nežádoucích účinků


Užívání přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg s jídlem a pitím
Přípravek je možno užívat nezávisle na jídle. Tobolka se polyká celá a zapíjí se sklenicí vody. Během
léčby se nedoporučuje konzumovat alkoholické nápoje.

Plodnost, těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Těhotenství
Pokud jste těhotná, domníváte se, že byste mohla být těhotná nebo pokud těhotenství plánujete,
poraďte se se svým lékařem co nejdříve. Některé údaje ukazují, že u dětí matek, které užívaly
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg během prvních několika měsíců těhotenství, je zvýšené riziko výskytu
vrozených vad, hlavně srdečních. V běžné populaci se se srdeční vadou narodí přibližně 1 dítě ze 100.
U matek užívajících Fluoxetin-ratiopharm 20 mg je výskyt zmíněného rizika zvýšen na přibližně 2
děti ze 100. Pokud jste těhotná, můžete se Vy a Váš lékař rozhodnout, zda pro Vás bude lepší
postupně Flouxetin-ratiopharm 20 mg vysazovat nebo v závislosti na dalších okolnostech v léčbě
přípravkem pokračovat.
Při užívání v těhotenství je zapotřebí zvýšená opatrnost, obzvláště v pozdní fázi těhotenství nebo před
porodem, protože u novorozenců byly hlášeny následující nežádoucí účinky: podrážděnost, třes,
svalová slabost, přetrvávající pláč, problémy se sáním nebo usínáním.
Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. porodní asistentka) ví, že užíváte Fluoxetin-ratiopharm 20 mg.
Užívání látek podobných přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg během těhotenství, zvláště
v posledních 3 měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv.
perzistující plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním.
Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete
u svého dítěte, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Kojení
4/6
Přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg by se během kojení neměl užívat, protože se vylučuje do
mateřského mléka. Pokud je však užívání nezbytné, musí se zvážit přerušení kojení. Jestliže v kojení
pokračujete, lékař vám může předepsat nižší dávku fluoxetinu.

Plodnost
V studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluoxetin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může ovlivnit váš úsudek a koordinaci. Při užívání přípravku Fluoxetin-
ratiopharm 20 mg se o možnosti řízení motorových vozidel a obsluze strojů poraďte s lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
Tento přípravek obsahuje laktózu. Pokud je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí laktózy nebo jiných
cukrů, kontaktujte svého lékaře předtím, než začnete přípravek užívat.


3. JAK SE Fluoxetin-ratiopharm 20 mg UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka pro dospělé je
Deprese: 20 mg denně. V případě potřeby lékař přehodnotí a upraví dávku v průběhu 3 až 4
týdnů po zahájení léčby. V případě potřeby je možné dávku postupně zvýšit až na maximálně
60 mg. Dávka by měla být zvyšována opatrně tak, aby bylo zajištěno, že dostáváte nejnižší
účinnou dávku. Nemusíte se cítit lépe okamžitě po zahájení užívání přípravku na depresi. To je
obvyklé, protože ke zlepšení depresivních příznaků může dojít až po několika týdnech. Pacienti
s depresí by měli být léčeni nejméně 6 měsíců.
Obsedantně-kompulzivní porucha: 20 mg denně. Dávka může být přehodnocena a
upravena po 2 týdnech léčby. V případě potřeby je možno dávku postupně zvýšit až na
60 mg denně.
Bulimia nervosa: 60 mg denně.
Nemocným s poruchou funkce ledvin a jater může lékař dávky přiměřeně snížit. U starších pacientů
by denní dávky neměly překročit 40 mg a dávky by měla být zvyšována opatrněji.


Děti od 8 let a dospívající do 18 let:
Léčba by měla být zahájena a sledována lékařem specialistou. Úvodní dávka je 10 mg denně. Po
jednom až dvou týdnech je možné dávku zvýšit na 20 mg/den. Děti s nižší tělesnou hmotností mohou
potřebovat nižší dávku. Dávka by měla být zvyšována opatrně, aby bylo zajištěno, že dostáváte
nejnižší účinnou dávku. U pacientů, kteří odpovídají na léčbu, by lékař měl po 6 měsících zhodnotit,
zda je nutné pokračovat v léčbě. Jestliže během 9 týdnů není dosaženo klinického účinku, léčba by
měla být přehodnocena.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, než jste měl(a) nebo při
náhodném požití přípravku dítětem, informujte ihned svého lékaře nebo navštivte nejbližší
zdravotnické zařízení. Vezměte si s sebou tuto příbalovou informaci a zbytek tablet, aby lékař věděl,
co bylo užito.
Příznaky předávkování zahrnují: pocit na zvracení, zvracení, záchvaty, problémy se srdcem
(nepravidelný srdeční tep a srdeční zástava), plicní problémy a změna duševního stavu sahající od
rozrušení po kóma.

5/6
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fluoxetin-ratiopharm 20 mg, další dávku neupravujte, ale
užijte obvyklé množství léku v obvyklou následující dobu po vynechání. Nezdvojujte následující
dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Fluoxetin-ratiopharm 20 mg
Léčba je obvykle dlouhodobá a její výsledky se nemusí během prvních pár týdnů léčby projevit.
Nepřerušujte léčbu náhle a bez vědomí lékaře, při ukončení léčby je potřeba dávku přípravku
postupně snižovat to může snížit možnost vzniku příznaků z vysazení. Tyto příznaky mohou
zahrnovat: závratě, brnění/mravenčení, poruchy spánky (živé sny, noční můry, nespavost), pocit
neklidu nebo rozrušení, neobvyklou únavu nebo slabost, pocit úzkosti, pocit na zvracení/zvracení
(pocit nemoci nebo nemoc), třes, bolest hlavy. Jestliže se u vás tyto příznaky po ukončení léčby
objeví, kontaktujte svého lékaře.Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i Fluoxetin-ratiopharm 20 mg nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte tobolky užívat a kontaktujte ihned lékaře, pokud se u Vás objeví příznaky alergické reakce
jako je svědění, otok rtů nebo jazyka, sípání/dušnost. Stejně postupujte v případě, že se u Vás
vyskytnou kožní reakce, např. zčervenání kůže, vznik puchýřů nebo loupání kůže.
Kontaktujte svého lékaře, jestliže pocítíte neklid nebo cítíte, že nemůžete zůstat klidně sedět nebo stát.
Může se jednat o stav nazývaný akatizie.
Vzácně se může objevit tzv. serotoninový syndrom, mezi jehož příznaky patří vysoká horečka se
zrychleným dýcháním a srdečním tepem, nadměrné pocení, svalová ztuhlost nebo třes, zmatenost a
extrémní rozrušení nebo spavost (vzácně). V případě výskytu těchto příznaků ihned kontaktujte
lékaře.

Mohou se vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Tělo jako celek: zimnice, přecitlivělost na světlo, úbytek tělesné hmotnosti
Trávící systém: nevolnost, průjem, zvracení, trávící obtíže, ztížené polykání, změny chuti, sucho v
ústech. Vzácně byly hlášeny abnormální jaterní funkce, velmi vzácně se mohou vyskytnout případy
zánětu jater.
Nervový systém: bolest hlavy, nespavost nebo neobvyklé sny, únava, nechutenství, závrať, neobvykle
dobrá nálada, nekontrolovatelné pohyby, záchvaty, extrémní neklid, halucinace, netypické zuřivé
chování, zmatenost, rozrušení, úzkost, nervozita, neschopnost se soustředit nebo řádně přemýšlet,
záchvaty paniky, myšlenky na sebevraždu nebo sebepoškození
Močový systém: častější močení nebo obtížné močení
Reprodukční systém: nízká sexuální výkonnost, bolestivá a dlouhotrvající erekce, tvorba mateřského
mléka
Dýchací systém: podrážděné hrdlo, dušnost. Vzácně byly hlášeny plicní problémy (včetně zánětlivých
procesů různého druhu a/nebo fibróza)
Ostatní: padání vlasů, zívání, rozmazané vidění, pocení, bolest svalů a kloubů, pokles krevního tlaku
při přechodu do vzpřímené polohy, návaly horka, nevysvětlitelné krvácení nebo podlitiny, nízké
hladiny sodíku v krvi. U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt
zlomenin kostí.

Další možné nežádoucí účinky u dětí a dospívajících (8-18 let) fluoxetin může zpomalit růst nebo
možná zpozdit pohlavní dospívání.

6/6
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK Fluoxetin-ratiopharm 20 mg UCHOVÁVAT

Uchovávejte při teplotě do 30 C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co Fluoxetin-ratiopharm 20 mg obsahuje
- Léčivou látkou je fluoxetini hydrochloridum. Jedna tobolka obsahuje fluoxetini
hydrochloridum 22,40 mg, což odpovídá fluoxetinum 20 mg.
- Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát,
koloidní bezvodý oxid křemičitý, želatina, oxid titaničitý (E171), žlutý oxid železitý (E172),
chinolinová žluť (E104), indigokarmín (E132).

Jak Fluoxetin-ratiopharm 20 mg vypadá a co obsahuje toto balení
Fluoxetin-ratiopharm 20 mg je světle zelená tvrdá želatinová tobolka, obsahující bílý až téměř bílý
prášek.
Tablety jsou baleny v PVC/Al blistrech a v krabičce.
Velikost balení: 10, 30 a 100 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo

Výrobce
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena
11.9.2013

Recenze

Recenze produktu FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG 10X20MG Tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu FLUOXETIN-RATIOPHARM 20 MG 10X20MG Tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze