Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 96448
Kód EAN:
Kód SÚKL: 14478
Přípravek Fluimucil 10% roztok se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutní bronchitidě, při chronické bronchitidě a jejích exacerbacích, při emfyzému plic, při mukoviscidóze a bronchiektasiích.

Příbalový leták

PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE
Název přípravku
Fluimucil 10 % roztok
Roztok k rozprašování.
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, sdělte to, prosím, svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Fluimucil 10% roztok a k čemu se používá
2. Než začněte přípravek Fluimuci 10% roztok užívat
3. Jak se přípravek Fluimucil 10% roztok užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Fluimucil 10% roztok uchovávat
6. Další informace
1. Co je Fluimucil 10% roztok a k čemu se používá
Přípravek Fluimucil 10% roztok je expektorans, mukolytikum, ATC kód R05CB01.

Acetylcystein snižuje vazkost hlenového a hlenohnisavého sekretu tím, že depolymerizuje mukoproteinové komplexy a nukleové kyseliny, které zvyšují viskozitu hlenové i hnisavé složky sputa a dalších sekretů.
Přípravek Fluimucil 10% roztok se používá k léčbě onemocnění dýchacích cest s nadměrnou produkcí hustého a vazkého hlenu: při akutní bronchitidě, při chronické bronchitidě a jejích exacerbacích, při emfyzému plic, při mukoviscidóze a bronchiektasiích.
2. Než začnete přípravek Fluimucil 10% roztok užívat
Neužívejte přípravek Fluimucil 10% roztok
- jestliže je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí vůči acetylcysteinu nebo kterékoli jiné složce přípravku. Další kontraindikace jsou žaludeční vřed, duodenální vřed a astmatický záchvat.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Acetylcystein zvyšuje koncentraci cefuroximu v bronchiálním sekretu.
Při kombinaci s antitusiky může snížení kašlacího reflexu vyvolat retenci sekretu.
Chemické interakce acetylcysteinu s jinými látkami při perorálním podání nejsou v literatuře popsány; doporučuje se nemísit roztok přípravku Fluimucil 10% s jinými látkami.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Acetylcystein se může v průběhu těhotenství a v období kojení užívat pouze, jsou-li pro to velmi závažné důvody.
Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje
Přípravek Fluimucil neovlivňuje reaktivitu pacienta nebo schopnost koncentrace.
3. Jak se přípravek Fluimucil 10% roztok užívá
Vždy užívejte přípravek Fluimucil 10% přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob užití
Fluimucil 10% roztok se podává formou aerosolové inhalace:
Obsah 1 ampule se inhaluje 1-2krát denně po dobu 5-10 dnů. Díky dobré bezpečnosti přípravku může být frekvence podávání a dávka lékařem měněna v přijatelném rozsahu podle klinické odpovědi a terapeutického výsledku a není třeba rozlišovat, zda jde o dítě nebo dospělého.
Způsob podání: K inhalaci je možné použít jakýkoliv nebulizér
Endobronchiální instilace
Aplikuje se obsah jedné ampule 1-2 krát denně, nebo lze tuto dávku podle potřeby zvýšit. Záleží také na způsobu podání (permanentním katétrem, bronchoskopem atd.).
Zvláštní upozornění a opatření pro použití
Pacienti trpící bronchiálním astmatem se musí v průběhu terapie velmi pečlivě monitorovat; objeví-li se bronchospasmus, musí se terapie okamžitě ukončit.
Přípravek je třeba podávat s opatrností starším pacientům s dechovou insuficiencí.
Jestliže se ztekutí příliš veliké množství hlenu zejména u malých dětí nebo těžce nemocných pacientů s omezenou hybností je třeba zajistit možnost odsávání sekretu.
Acetylcystein se nemá podávat pacientům se sníženou schopností odkašlávání, pokud není zajištěna fyzioterapie dýchacích cest v průběhu léčby.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fluimucil 10% nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Při inhalačním podání může dojít k dráždění v oblasti nosu, hrtanu a trávicího ústrojí (rýma, zánět v ústech, pocit na zvracení, zvracení).
Objeví-li se nežádoucí účinky, je třeba podávání přípravku přerušit.
5. Jak přípravek Fluimucil 10% roztok uchovávat
Přípravek uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Spotřebujte do data uvedeného na obalu.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Další informace
Co přípravek Fluimucil 10% roztok obsahuje
Léčivou látkou je: acetylcysteinum 300 mg ve 3 ml (1 lahvičce).
Pomocnými látkami jsou: hydroxid sodný, dinatrium-edetát, voda na injekci
Jak přípravek Fluimucil 10% roztok vypadá a co obsahuje toto balení
Obal: jantarové zbarvená skleněná ampule o objemu 3 ml s barevným proužkem v zúženém místě, krabička.
Balení: 5 ampulí po 3 ml roztoku v jednom balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Zambon S.p.A., Via Lillo del Duca, 10, 20091 Bresso, Itálie
Výrobce
Zambon S.p.A., Via della Chimica 9, Vicenza, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
13.2.2008.

Recenze

Recenze produktu FLUIMUCIL 10% 5X3ML Roztok k inhal.

Diskuze

Diskuze k produktu FLUIMUCIL 10% 5X3ML Roztok k inhal.

Přidat nový příspěvek do diskuze