Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

FLOXAL UNG OPH 1X3GM

FLOXAL UNG OPH 1X3GM

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku FLOXAL UNG OPH 1X3GM

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls247289/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
FLOXAL
Oční mast
(Ofloxacinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Floxal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Floxal používat
3. Jak se přípravek Floxal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Floxal uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ MAST A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Oční mast Floxal je určena k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy
citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného
váčku, ječné zrno, vředy rohovky. Floxal se může používat u dospělých a dětí bez omezení
věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FLOXAL, OČNÍ MAST POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Floxal
- jestliže jste přecitlivělý(á) na ofloxacin nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Přestože není známé ovlivnění účinku přípravku jinými současně používanými očními léky,
prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívali
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Přestože nejsou známy žádné údaje, které by dokazovaly, že přípravek poškozuje plod,
doporučujeme, aby těhotné a kojící ženy přípravek používaly jen jsou-li pro to závažné důvody.
2/3
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tato oční mast může po aplikaci do oka způsobit dočasné rozmazané vidění, a tím může snížit
schopnost řídit auto nebo obsluhovat stroje. Vyčkejte 15 minut, než začnete tyto činnosti provozovat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Floxal
Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů svého lékaře. Neprotírejte si oči, protože tak si do
nich vnášíte původce onemocnění. Ochraňujte oko před průvanem a prudkým světlem. Po dobu
léčení nenavštěvujte koupaliště a bazény.
Vyvarujte se kontaktu přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky
před aplikací a počkejte nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
Přípravek může též způsobit dráždění očí.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ MAST POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Floxal přesně podle pokynů svého lékaře. Obvyklé dávkování je 3x
denně, při infekcích chlamydiemi 5krát denně 1 cm dlouhý proužek masti do spojivkového
vaku nemocného oka. Přípravek se může používat nejdéle 14 dní.
Pokyn: Pokud k přípravku Floxal, oční mast, používáte ještě jiné oční přípravky, musíte mezi
jejich aplikací do oka dodržet časový interval 15 minut. Oční mast se musí aplikovat jako
poslední. Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Floxal, než jste měla(a), předávkování přípravkem
Floxal není spojeno s žádným známým rizikem. Terapeutické působení se tím nezhorší ani
nezlepší.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Floxal, aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete,
ale nezdvojujte ji, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného
schématu léčby, které Vám určil lékař.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Floxal nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Při použití přípravku Floxal se může objevit přechodné zčervenání
spojivky a lehké pálení oka. Tyto příznaky trvají krátkou dobu. Zřídka dochází k reakci
z přecitlivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK FLOXAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po prvním otevření tuby nepoužívejte déle než 4 týdny. Nepoužívejte přípravek po uplynutí
doby použitelnosti vyznačené na tubě a krabičce (zkratka EXP).
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
3/3
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Floxal obsahuje
Léčivou látkou je ofloxacinum 3,0 mg v 1 g masti. Jednotlivá látka (1 cm proužku masti)
obsahuje 0,12 mg ofloxacinu.
Pomocnými látkami jsou: tekutý parafin, tuk z ovčí vlny, bílá vazelína.
Jak přípravek Floxal vypadá a co obsahuje toto balení
HDPE tuba se šroubovacím HDPE uzávěrem s 3 g masti.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín,
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71, 130 00 Praha 3
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.9. 2010
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz