Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.GERHARD MANN PHARMA, BERLIN
Kód výrobku: 16177
Kód EAN: 4030571000631
Kód SÚKL: 56675
Držitel rozhodnutí: DR.GERHARD MANN PHARMA, BERLIN
Oční kapky Floxal jsou určeny k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného váčku, ječné zrno, vředy rohovky. Floxal se může používat u dospělých a dětí bez omezení věku.

Příbalový leták

1/3
Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn.:sukls247290/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
FLOXAL
Oční kapky, roztok
(Ofloxacinum)
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Floxal a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Floxal používat
3. Jak se přípravek Floxal používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Floxal uchovávat
6. Další informace
1. CO JE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ KAPKY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Oční kapky Floxal jsou určeny k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy
citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného
váčku, ječné zrno, vředy rohovky. Floxal se může používat u dospělých a dětí bez omezení
věku.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FLOXAL, OČNÍ KAPKY POUŽÍVAT
Nepoužívejte přípravek Floxal
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Interakce s jinými léčivými přípravky při používání přípravku Floxal nejsou známy, přesto
prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Těhotenství a kojení
Přestože nejsou známy žádné údaje, které by dokazovaly, že přípravek poškozuje plod,
doporučujeme, aby těhotné a kojící ženy přípravek používali jen jsou-li pro to závažné důvody.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
2/3
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tyto oční kapky způsobují po nakapání do oka rozmazané vidění, a tím mohou snížit schopnost řídit
auto nebo obsluhovat stroje. Vyčkejte 15 minut, než začnete tyto činnosti provozovat.
Důležité informace o některých složkách přípravku Floxal
Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře. Neprotírejte si oči, protože tak si
do nich vnášíte původce onemocnění. Ochraňujte oko před průvanem a prudkým světlem. Po
dobu léčení nenavštěvujte koupaliště a bazény.
Pomocná látka benzalkonium-chlorid obarvuje měkké kontaktní čočky.Vyvarujte se kontaktu
přípravku s měkkými kontaktními čočkami. Odstraňte kontaktní čočky před aplikací a počkejte
nejméně 15 minut před opětovným nasazením.
Přípravek může též způsobit dráždění očí.
3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLOXAL, OČNÍ KAPKY POUŽÍVÁ
Vždy používejte přípravek Floxal přesně podle pokynů svého lékaře. Obvykle se podává 1
kapka 4x denně do spojivkového vaku nemocného oka. Přípravek se může používat nejdéle 14
dní.
Pokyn: Pokud k přípravku Floxal, oční kapky, používáte ještě jiné oční přípravky, musíte mezi
jejich aplikací do oka dodržet časový interval 15 minut. Oční mast se musí aplikovat jako
poslední. Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře. Před prvním otevřením
otáčejte šroubovacím uzávěrem pevně doleva, aby se odtrhnul ochranný pásek. Dříve než
přikročíte k prvnímu kapání do oka, vyzkoušejte si způsob kapání tím, že lahvičku opatrně ze
stran stisknete. Potom postavte lahvičku do kapací polohy, kapátkem směrem dolů a jejím
stisknutím vytlačte kapku léku do odtaženého dolního víčka. Po použití opět pevně zašroubujte.
Jestliže jste použil(a) více přípravku Floxal, než jste měla(a), předávkování přípravkem
Floxal není spojeno s žádným známým rizikem. Terapeutické působení se tím nezhorší ani
nezlepší.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Floxal, aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete,
ale nezdvojujte ji, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného
schématu léčby, které Vám určil lékař.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Floxal nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého. Při použití přípravku Floxal se může objevit přechodné zčervenání
spojivky a lehké pálení oka. Tyto příznaky trvají krátkou dobu. Zřídka dochází k reakci
z přecitlivělosti.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK FLOXAL UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 4 týdny. Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby
použitelnosti vyznačené na etiketě lahvičky a krabičce (zkratka EXP).
3/3
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Floxal obsahuje
Léčivou látkou je ofloxacinum 3,0 mg v 1 ml roztoku (= 30 kapek)
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, roztok kyseliny
chlorovodíkové 1 mol/l a roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (k úpravě pH) a voda na injekci
Jak přípravek Floxal vypadá a co obsahuje toto balení
Bílá průsvitná LDPE lahvička s kapátkem, HDPE pojistným uzávěrem o objemu 5 ml,
krabička.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
Dr. Gerhard Mann, Chem.-pharm. Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173, 13581 Berlín,
Německo
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:
Chauvin ankerpharm GmbH, organizační složka
V Domově 71, 130 00 Praha 3
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.9. 2010

Recenze

Recenze produktu FLOXAL GTT OPH 1X5ML

Diskuze

Diskuze k produktu FLOXAL GTT OPH 1X5ML

Přidat nový příspěvek do diskuze