Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

FLOXAL GTT OPH 1X5ML - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16177

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DR.GERHARD MANN PHARMA, BERLIN
Kód výrobku: 16177
Kód EAN: 4030571000631
Kód SÚKL: 56675
Držitel rozhodnutí: DR.GERHARD MANN PHARMA, BERLIN
Oční kapky Floxal jsou určeny k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného váčku, ječné zrno, vředy rohovky. Floxal se může používat u dospělých a dětí bez omezení věku.

Příbalový leták

 

1/4 

 sp.zn.sukls103976/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

FLOXAL 

3 mg/ml 

oční kapky, roztok 

ofloxacinum 

 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 

to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Floxal, oční kapky a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Floxal, oční kapky používat 
3.  Jak se přípravek Floxal, oční kapky používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Floxal, oční kapky uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
1. 

Co je přípravek Floxal, oční kapky a k čemu se používá 

 
Přípravek Floxal, oční kapky je určený k léčbě infekcí předních částí oka způsobených mikroorganismy 
citlivými na ofloxacin, např. bakteriální záněty spojivky, rohovky, okraje víčka a slzného váčku, ječné 
zrno, vředy rohovky. 
 
Floxal, oční kapky se může používat u dospělých a dětí od 1 roku věku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Floxal, oční kapky používat 

 
Nepoužívejte přípravek Floxal, oční kapky: 
-  jestliže jste alergický(á) na ofloxacin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 

v bodě 6) 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Floxal, oční kapky se poraďte se svým lékařem: 
 
-  pokud jste citlivý(á) na jiné chinolonové antibakteriální látky 
-  pokud trpíte defekty nebo vředy na povrchu oka. 
  
Dlouhodobé použití může způsobit novou bakteriální infekci, která nereaguje na přípravek Floxal, oční 
kapky. 
 
Během léčby očními kapkami obsahujícími ofloxacin je nutné se vyhýbat nadměrné expozici 
slunečnímu nebo ultrafialovému záření (např. horské slunce, solárium, atd.). Existuje riziko 
fotosenzitivity (citlivosti na světlo).  

 

2/4 

 
Nedoporučuje se používání kontaktních čoček u pacientů, kteří jsou léčeni pro oční infekci. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek je možné používat u dětí starších 1 roku. Účinnost a bezpečnost u dětí do jednoho roku dosud 
nebyla stanovena. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Floxal, oční kapky 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době 
používal(a) nebo které možná budete používat. 
 
Pokud se kromě přípravku Floxal, oční kapky používají jiné oční kapky/oční masti, je třeba mezi 
aplikacemi léku udržovat asi 15minutový interval. Oční masti se mají aplikovat vždy jako poslední. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte že, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. 
 
Váš lékař pak může rozhodnout, zda můžete používat přípravek Floxal, oční kapky. 
 
Přípravek Floxal, oční kapky se nedoporučuje podávat těhotným ženám a kojícím matkám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Tyto oční kapky způsobují po nakapání do oka rozmazané vidění, a tím mohou snížit schopnost řídit 
auto nebo obsluhovat stroje. Vyčkejte 15 minut, než začnete tyto činnosti provozovat. 
 
Přípravek Floxal, oční kapky obsahuje benzalkonium-chlorid 
Pomocná látka benzalkonium-chlorid obarvuje měkké kontaktní čočky. Vyvarujte se kontaktu přípravku 
s měkkými kontaktními čočkami.  
Benzalkonium-chlorid může též způsobit dráždění očí. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Floxal, oční kapky používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená dávka 
Obvykle se podává 1 kapka 4x denně do spojivkového vaku nemocného oka. Přípravek se může 
používat nejdéle 14 dní. 
 
Způsob podání 
Při používání tohoto přípravku dbejte pokynů Vašeho lékaře. Před prvním otevřením otáčejte 
šroubovacím uzávěrem pevně doleva, aby se odtrhnul ochranný pásek. Dříve než přikročíte k prvnímu 
kapání do oka, vyzkoušejte si způsob kapání tím, že lahvičku opatrně ze stran stisknete. Potom postavte 
lahvičku do kapací polohy, kapátkem směrem dolů a jejím stisknutím vytlačte kapku léku do 
odtaženého dolního víčka. Po použití opět pevně zašroubujte. 
 
Použití u dětí a dospívajících 
Nebyla stanovena bezpečnost ani účinnost u dětí mladších jednoho roku. 
 

 

3/4 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Floxal,oční kapky, než jste měla(a) 
Předávkování přípravkem Floxal, oční kapky, není spojeno s žádným známým rizikem. Terapeutické 
působení se tím nezhorší ani nezlepší. Pokud jste aplikoval(a) příliš mnoho kapek do oka (očí),  
opláchněte oko (oči) čistou vodou. Aplikujte další dávku v normální dobu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Floxaloční kapky 
Aplikujte dávku hned, jak si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Dále pokračujte dle stanoveného schématu léčby, které Vám určil lékař. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
V souvislosti s používáním léčivého přípravku Floxal, oční kapky byly hlášeny potenciálně život 
ohrožující vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza), vyskytující se v 
podobě zarudlých skvrn terčovitého vzhledu nebo okrouhlých skvrn, často s centrálními puchýřky. 
 
Pokud se objeví alergická reakce (včetně otoků kůže, sliznic, krku a/nebo jazyka, dýchavičnost), 
přestaňte oční kapky používat a okamžitě se obraťte na svého lékaře. 
 
Časté nežádoucí účinky jsou podráždění oka a oční potíže (mohou postihovat 1 osobu z 10).  
 
Jsou známé následující nežádoucí účinky, ale počet osob, které budou pravděpodobně postižené, je 
neznámý.  
 
Navštivte svého lékaře, pokud se u Vás vyskytnou následující nežádoucí účinky nebo pokud samy 
neustoupí: 
 
Nežádoucí účinky postihující oko: 
-  zarudnutí oka/oční alergie 
-  svědění 
-  rozmazané vidění 
-  zvýšené slzení 
-  suché oči 
-  bolest oka 
-  citlivost na světlo 
-  otoky kolem očí (včetně otoků očních víček) 
 
Nežádoucí účinky postihující tělo: 
-  alergické reakce 
-  závratě 
-  znecitlivění 
-  pocit na zvracení 
-  bolesti hlavy 
-  otok obličeje nebo kůže kolem očí 
  
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 

4/4 

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Floxal, oční kapky uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Po prvním otevření nepoužívejte déle než 4 týdny. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě lahvičky a krabičce za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Floxal ,oční kapky obsahuje 
Léčivou látkou je ofloxacinum 3,0 mg v 1 ml roztoku (= 30 kapek). 
Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, chlorid sodný, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l 
a roztok hydroxidu sodného 1 mol/l (k úpravě pH) a voda na injekci. 
 
Jak přípravek Floxal,oční kapky vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílá průsvitná LDPE lahvička s kapátkem, HDPE pojistným uzávěrem o objemu 5 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH 
Brunsbütteler Damm 165-173 
13581 Berlín 
Německo 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, Česká republika. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  30.3.2016 

Recenze

Recenze produktu FLOXAL GTT OPH 1X5ML

Diskuze

Diskuze k produktu FLOXAL GTT OPH 1X5ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám