Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLONIDAN 10 MG TABLETY 30X10MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16014

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 16014
Kód EAN: 3838957888733
Kód SÚKL: 53639
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Flonidan Flonidan je určen k předcházení a léčbě: - sezónní a celoroční rýmy; - alergického zánětu spojivek; - chronické kopřivky a jiných alergických kožních onemocnění.

Příbalový leták

 

  

1/5 

sp.zn.sukls60188/2015 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

Flonidan 10 mg tablety 

Flonidan 5 mg/5 ml suspenze 

loratadinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 

tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 

postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci   

 

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLONIDAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Co je přípravek Flonidan 

Antialergikum, antihistaminikum. 

Během  alergické  reakce  se  uvolňují  látky,  nazývané  mediátory,  které  jsou  zodpovědné  za  vznik  příznaků 
alergické  reakce.  Jedním  z nejdůležitějších  mediátorů  alergické  reakce  je  histamin.  Flonidan  tlumí  účinek 
histaminu a tím snižuje jeho alergickou aktivitu. Účinek nastupuje během 30 minut po podání a trvá přibližně 
24 hodin. 

K čemu se používá přípravek Flonidan 

Flonidan je určen k prevenci a léčbě: 

  sezónní a celoroční alergické rýmy 
  alergického zánětu spojivek 
  chronické kopřivky a jiných alergických kožních onemocnění. 

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK FLONIDAN UŽÍVAT 

Neužívejte přípravek Flonidan: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  loratadin  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku  (uvedenou 

v bodě 6). 

1.  Co je přípravek Flonidan a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flonidan užívat 
3.  Jak se přípravek Flonidan užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Flonidan uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

  

2/5 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Flonidan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 

-  jestliže trpíte onemocněním jater. 

Opatrnost je nutná při dlouhodobé léčbě a u pacientů s poruchou funkce jater a ledvin. 

Laboratorní testy 

Flonidan  by  neměl  být  užíván  minimálně  2  dny  před  provedením  kožních  testů,  protože  by  mohl  ovlivnit 
jejich výsledky. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Flonidan 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 

Účinky přípravku Flonidan a účinky jiných současně užívaných léků se mohou navzájem ovlivňovat.  

Při současném užití s inhibitory CYP3A4 nebo CYP2D6 (léčiva nebo látky, které potlačují působení určitých 
látek,  tzv.  enzymů,  v těle  a  mohou  vést  ke  zvýšení  hladin  loratadinu,  což  může  způsobit  zvýšený  výskyt 
nežádoucích účinků) s přípravkem Flonidan se mohou zvýšit rizika možných nežádoucích účinků.  

 

Přípravek Flonidan s alkoholem 

Neprokázalo se, že by přípravek Flonidan zvyšoval účinek alkoholických nápojů. 

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Flonidan se nedoporučuje.  

Jestliže kojíte, užívání přípravku Flonidan se nedoporučuje. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při doporučené dávce se neočekává, že by přípravek  Flonidan způsoboval ospalost nebo menší pozornost. 
Přesto se velmi vzácně u některých jedinců může vyskytnout ospalost, která může ovlivnit jejich schopnost 
řídit a obsluhovat stroje. 

Přípravek Flonidan 10 mg tablety obsahuje monohydrát laktosy 

Tento  přípravek  obsahuje  71,3  mg  monohydrátu  laktosy  v jedné  tabletě.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že 
nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

Přípravek Flonidan 5 mg/5 ml suspenze obsahuje sacharosu  

Tento  přípravek  obsahuje  3  g  sacharózy  v 10  ml  (jedna  dávka).  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

Vzhledem k obsahu sacharózy může být přípravek škodlivý pro zuby.  

 

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLONIDAN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým 
lékařem nebo lékárníkem.  

Jestliže se Vaše obtíže po podání Flonidanu nezlepší či dokonce zhorší, vyhledejte svého lékaře. 

Dospělí a dospívající ve věku 12 let a starší: 1 tableta nebo 2 odměrky (10 ml) suspenze jedenkrát denně. 

 

  

3/5 

Použití u dětí 

Děti od 2 do 12 let (s tělesnou hmotností větší než 30 kg): 1 tableta nebo 2 odměrky (10  ml) suspenze 
jedenkrát denně. 

Děti od 2 do 12 let (s tělesnou hmotností menší než 30 kg): ½ tablety nebo 1 odměrka (5 ml) suspenze 
jedenkrát denně. 

Dávkování u pacientů se závažným onemocněním jater a ledvin vždy určí lékař. Léčba obvykle začíná nižší 
dávkou (5 mg). 

 

Suspenzi před každým užitím důkladně protřepejte. 

Flonidan ve formě suspenze se doporučuje podávat dětem mladším 12 let. 

Flonidan není určen pro podávání dětem mladším než 2 roky. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flonidan, než jste měl(a) 

Nadměrné  dávkování  může  vyvolat  ospalost,  bolest  hlavy  a  zrychlenou  srdeční  akci.  Při  náhodném  požití 
většího  množství  tablet  nebo  suspenze  pro  perorální  použití  dospělým  nebo  dítětem  vyhledejte  okamžitě 
lékaře. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flonidan 

Jestliže  jste  zapomněl(a)  užít  lék,  užijte  ho  okamžitě  v doporučeném  dávkování  beze  změny  dávkovacího 
schématu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flonidan 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.   

 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 

Rozdělení nežádoucích účinků podle četnosti výskytu: velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), časté 
(postihují 1 až 10 pacientů ze 100), méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1 000), vzácné (postihují 1 až 10 
pacientů z 10 000), velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) a není známo (z dostupných údajů 
nelze určit). 
 
Přestaňte přípravek Flonidan užívat a okamžitě informujte svého lékaře nebo pohotovost, jestliže: 
 
• se u Vás vyskytne jakýkoliv otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla.  
• obtížně polykáte nebo dýcháte.  
• se u Vás po užití tablet nebo suspenze vyskytne vyrážka.  

Výše uvedené příznaky mohou znamenat, že máte velmi vzácnou, závažnou alergickou reakci na tento lék. 

 

Časté nežádoucí účinky (postihují 1 až 10 pacientů ze 100):  

- ospalost, bolest hlavy, zvýšená chuť k jídlu a nespavost (u dospělých a dospívajících starších 12 let) 

- bolest hlavy, nervozita a únava (u dětí ve věku od 2 do 12 let). 

  

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují méně než 1 pacienta z 10 000): reakce z přecitlivělosti (zahrnující 
anafylaxi  a  angioedém  (závažná  alergická  reakce  –  viz  výše),  závrať,  křeče,  zvýšená  frekvence  srdečního 
rytmu,  bušení  srdce,  nevolnost,  suchost  v ústech,  gastritida  (zánět  žaludku),  abnormální  funkce  jater, 
vyrážka, vypadávání vlasů, únava. 

Hlášení nežádoucích účinků 

 

  

4/5 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte to svému  lékaři nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky:  http//: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. JAK PŘÍPRAVEK FLONIDAN UCHOVÁVAT 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Flonidan 10 mg tablety:  Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním vnitřním obalu, aby byl 
přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. 

Flonidan 5 mg/5 ml suspenze: Uchovávejte při teplotě do 25°C.   

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru/lahvičce  za 
Použitelné do:/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, 
jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Flonidan obsahuje 

Flonidan 10 mg tablety 

Léčivou látkou je loratadinum 10 mg v 1 tabletě. 

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, předbobtnalý škrob, magnesium-stearát. 

Flonidan 5 mg/5 ml suspenze 

Léčivou látkou je loratadinum 5 mg v 5 ml suspenze. 

Pomocnými látkami jsou: polysorbát 80, monohydrát kyseliny citronové, dihydrát natrium-citrátu, natrium-
benzoát,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl  karmelosy,  sacharosa,  třešňové  aroma,  glycerol, 
propylenglykol, čištěná voda. 

 

Jak přípravek Flonidan vypadá a co obsahuje toto balení 

Flonidan

 

 10 mg tablety 

Bílé nebo téměř bílé kulaté tablety s půlící rýhou. Tabletu lze dělit na dvě stejné dávky. 

PVC/Al blistr, krabička. 

Balení: 10, 20, 30, 60 nebo 90 tablet. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

Flonidan

 

 5 mg/5 ml suspenze 

Bílá nebo téměř bílá homogenní suspenze. 

 

  

5/5 

Hnědá  skleněná  lahvička  s hliníkovým  bezpečnostním  uzávěrem  s PE  vložkou  nebo  s HDPE  uzávěrem 
s LDPE vložkou, plastiková odměrka s ryskou na 5 ml a 2,5 ml, krabička. Balení: 120 ml 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, Ljubljana, Slovinsko. 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

  

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 30.4.2015 

 

Recenze

Recenze produktu FLONIDAN 10 MG TABLETY 30X10MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FLONIDAN 10 MG TABLETY 30X10MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám