Podrobné informace

Zmírňují příznaky spojené například se sennou rýmou, s alergií na roztoče.

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ S.R.O.
Značka: FLONIDAN
Kód výrobku: 88785
Kód EAN: 3838957011001
Kód SÚKL: 89686
Držitel rozhodnutí: SANDOZ S.R.O.
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití dále jen dispergovatelné tablety) zmírňují příznaky spojené například se sennou rýmou, s alergií na roztoče (alergická rýma) jako jsou kýchání, vodnatá rýma a pálení v nose, pálení na patře, pálení očí, zarudlé nebo slzící oči. Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se také užívají pro zmírnění příznaků jako svědění a vyrážka (spojené s chronickou kopřivkou neznámého původu).

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4
Sp.zn. sukls79692/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Flonidan 10 mg DISTAB
loratadinum
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Tento lék je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Flonidan 10 mg DISTAB musíte užívat
pečlivě, aby Vám co nejvíce prospěl.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Pokud se Vaše příznaky zhorší nebo nezlepší do 10 dnů, neprodleně navštivte lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. CO JE FLONIDAN 10 MG DISTAB A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Flonidan 10 mg DISTAB (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití, dále jen dispergovatelné
tablety) je lékem na alergii. Pomáhá kontrolovat Vaši alergickou reakci a její příznaky.
Flonidan 10 mg DISTAB zmírňuje příznaky spojené se sezónní alergickou rýmou (senná rýma, pylová
rýma), s alergií na roztoče (alergická rýma) jako jsou kýchání, vodnatá rýma nebo pálení v nose,
pálení na patře, pálení očí, zarudlé nebo slzící oči.
Flonidan 10 mg DISTAB se také používá pro zmírnění příznaků jako je svědění a kopřivka (spojené
s chronickou kopřivkou neznámého původu).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE FLONIDAN 10 MG DISTAB
UŽÍVAT
Neužívejte Flonidan 10 mg DISTAB:
jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na loratadin nebo na jakoukoliv jinou složku přípravku
Flonidan 10 mg DISTAB (viz bod 6. Další informace).
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Flonidan 10 mg DISTAB je zapotřebí:
jestliže trpíte závažným onemocněním jater
jestliže musíte podstoupit jakékoliv kožní testy, může být nezbytné ukončit užívání tohoto léku
alespoň 2 dny před testem, aby bylo zaručeno, že výsledek testu je správný.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
1. Co je Flonidan 10 mg DISTAB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flonidan 10 mg DISTAB užívat
3. Jak se Flonidan 10 mg DISTAB používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Flonidan 10 mg DISTAB uchovávat
6. Další informace
2/4
Může se objevit interakce loratadinu s některými léky, které snižují aktivitu některých jaterních
enzymů, což může vést ke zvýšení hladiny loratadinu. To může způsobit nárůst nežádoucích účinků
přípravku.
Užívání přípravku Flonidan 10 mg DISTAB s jídlem a pitím
Flonidan 10 mg DISTAB nemusí být zapíjen vodou nebo jinou tekutinou. Kromě toho se Flonidan 10
mg DISTAB může užívat s jídlem nebo bez něj.
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Flonidan 10 mg DISTAB se nedoporučuje. Jestliže kojíte,
užívání přípravku Flonidan 10 mg DISTAB se nedoporučuje, protože loratadin je vylučován do
mateřského mléka.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při doporučené dávce se neočekává, že Flonidan 10 mg DISTAB způsobí, že budete ospalí nebo méně
pozorní. Avšak ve velmi vzácných případech někteří lidé pociťují ospalost, která může ovlivnit jejich
schopnost řízení nebo obsluhy strojů.
Důležité informace o některých složkách přípravku Flonidan 10 mg DISTAB
Jedna dávka přípravku Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje 0,5 mg aspartamu. Aspartam je zdrojem
fenylalaninu, který může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií poruchou metabolismu.
Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje laktosu a sorbitol. Jestliže je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léku na Vašeho lékaře nebo lékárníka.
3. JAK SE FLONIDAN 10 MG DISTAB UŽÍVÁ
Flonidan 10 mg DISTAB (tablety rychle rozpustné v ústech) je určen pro perorální užití vložení na
jazyk (viz níže).
Vždy užívejte Flonidan 10 mg DISTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Flonidan 10 mg DISTAB se snadno rozpadá, proto byste s tabletami měli zacházet opatrně a pouze se
suchýma rukama.

1. Odtrhněte jednu jednotku blistru podél perforace.

2. Sloupněte zadní stranu ve směru šipky a tabletu opatrně vyjměte. Nevytlačujte
tabletu zadní stranou.

3. Vložte tabletu na jazyk, jakmile jste ji vyjmuli z obalu. Ihned se Vám rozpustí
v ústech. Není zapotřebí tabletu zapít vodou.
Flonidan 10 mg DISTAB se ve Vašich ústech rozpustí slinami, a proto může být užíván bez vody. Má
sladkou pomerančovou chuť.
Dospělí a mladiství (12 let a starší): užívají jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg DISTAB jednou
denně.
Děti od 2 do 12 let a s hmotností nad 30 kg: užívají jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg
DISTAB jednou denně.
3/4
Děti do 2 let nebo s hmotností pod 30 kg: Flonidan 10 mg DISTAB nemá být podáván dětem do
2 let nebo starším dětem s hmotností pod 30 kg.
Pacienti se závažným poškozením jater: dospělí a děti s hmotností nad 30 kg by měli začít s nižší
dávkou: užívat jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg DISTAB každý druhý den (jednu tabletu za
dva dny).
Starší pacienti a pacienti s poškozením ledvin: dávku není zapotřebí upravovat.
Trvání léčby:
Musíte vyhledat lékaře, jestliže se Vaše příznaky nezlepší nebo dokonce zhorší po 10 dnech.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flonidan 10 mg DISTAB, než jste měl(a):
Jestliže si vezmete více přípravku Flonidan 10 mg DISTAB, než je doporučeno, obraťte se na Vašeho
lékaře nebo lékárníka. Užití více přípravku Flonidan 10 mg DISTAB, než je doporučeno, může
způsobit ospalost, rychlé bušení srdce a bolest hlavy.
Jestliže jste zapomněl(a) užít Flonidan 10 mg DISTAB:
Jestliže si zapomenete vzít Vaši dávku včas, vezměte si ji pokud možno co nejdříve, potom se vraťte
k Vašemu normálnímu rozpisu dávek. Neberte dvojitou dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.
Máte-li jakékoliv další dotazy k užívání tohoto přípravku, zeptejte se Vašeho lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít přípravek Flonidan 10 mg DISTAB nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Časté nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 a více než 1 ze 100 léčených pacientů):
Děti si stěžovaly na častější bolesti hlavy, nervozitu a únavu.
Dospělí si stěžovali na ospalost.
Méně časté nežádoucí účinky (méně než 1 ze 100 a více než 1 z 1000 léčených pacientů):
Dospělí si stěžovali na bolesti hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spánkem.
Velmi vzácné nežádoucí účinky (méně než 1 z 10 000 léčených pacientů):
Případy závažných alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání, svědění a otok) a vyrážka.
Případy rychlého bušení srdce, pocit prudkého bušení srdce (palpitace), zánět žaludeční výstelky,
pocit nevolnosti (nausea), abnormální funkce jater, sucho v ústech, závratě, únava a vypadávání
vlasů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK UCHOVÁVAT FLONIDAN 10 MG DISTAB
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte Flonidan 10 mg DISTAB po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru
za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek Flonidan 10 mg DISTAB chráněn před vlhkostí.
4/4
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje
Léčivá látka: jedna dispergovatelná tableta obsahuje loratadinum 10 mg.
Pomocné látky: pomerančové aroma v prášku, aspartam (E 951), kyselina citronová (E 330), koloidní
bezvodý oxid křemičitý (E 551), sušený kukuřičný škrob, laktosa, magnesium-stearát (E 470b), sodná
sůl kroskarmelosy (E 468), mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospovidon, koloidní hydratovaný
oxid křemičitý (E 551), polysorbát 80 (E 433), povidon (E 1201), mikrokrystalická celulosa (E 460).
Jak přípravek Flonidan 10 mg DISTAB vypadá a obsah balení
Flonidan 10 mg DISTAB jsou bílé, kulaté a ploché tablety.
Balení může obsahovat 4, 7 dispergovatelných tablet balených v perforovaných Al/Al blistrech po
jednotlivých dávkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
Výrobce:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o.,
Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com.


Tento léčivý přípravek je registrován v členských státech EEA pod těmito názvy:
Finsko: Loratadin Sandoz 10 mg tabletti, suussa hajoava
Nizozemsko: Loratadine Sandoz orodispergeerbare tablet 10
Slovenská republika: Flonidan Solutab 10 mg
Švédsko: Loratadin Sandoz
Velká Británie: Loratadine 10 mg orodispersible tablets
Tato příbalová informace byla naposledy schválena : 11.9.2013

Recenze (1)

Recenze produktu FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 7X10MG Tablety rychle rozp.

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 80 %.

Přidat recenzi produktu

(6) (3)

80 %

Diskuze

Diskuze k produktu FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 7X10MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze