Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 88778
Kód EAN:
Kód SÚKL: 56525
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití dále jen dispergovatelné tablety) zmírňují příznaky spojené například se sennou rýmou, s alergií na roztoče (alergická rýma) jako jsou kýchání, vodnatá rýma a pálení v nose, pálení na patře, pálení očí, zarudlé nebo slzící oči. Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se také užívají pro zmírnění příznaků jako svědění a vyrážka (spojené s chronickou kopřivkou neznámého původu).

Příbalový leták


1/4
Sp.zn. sukls79692/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
Flonidan 10 mg DISTAB
loratadinum
PHWČWH VL SR]RUQČ FHORX StEDORYRX LQIRUPDFL GtYH QH ]DQHWH XtYDW WHQWR StSUDYHN
Příbalovou informaci si ponechte. Možná si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další dotazy, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento lék byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.

V StEDORYp LQIRUPDFL QDOH]QHWH:
1. CO JE FLONIDAN 10 MG DISTAB A K ýEMU 6E POUŽÍVÁ
Flonidan 10 mg DISTAB (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití dále jen dispergovatelné
tablety) je lékem na alergii. Pomáhá kontrolovat Vaši alergickou reakci a její příznaky.
Flonidan 10 mg DISTAB zmírňuje příznaky spojené například se sennou rýmou, s alergií na roztoče
(alergická rýma) jako jsou kýchání, vodnatá rýma nebo pálení v nose, pálení na patře, pálení očí,
zarudlé nebo slzící oči.
Flonidan 10 mg DISTAB se také užívá pro zmírnění příznaků jako svědění a kopřivka (spojené
s chronickou kopřivkou neznámého původu).
2. ýEMU MU6ÍTE VNOVAT PO=ORNO6T NEŽ =AýNETE FLONIDAN 10 MG DISTAB
UŽÍVAT
NHXtYHMWH FORQLGDQ 0 mg DISTAB:
jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na loratadin nebo na jakoukoliv jinou složku přípravku
Flonidan 10 mg DISTAB (viz bod 6. Další informace).
=YOiWQt RSDWUQRVWL SL SRXLWt StSUDYNX Flonidan 10 mg DISTAB MH ]DSRWHEt:
jestliže trpíte závažným onemocněním jater
jestliže musíte podstoupit jakékoliv kožní testy, může být nezbytné ukončit užívání tohoto léku
alespoň 2 dny před testem, aby bylo zaručeno, že výsledek testu je správný.
1. Co je Flonidan 10 mg DISTAB a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flonidan 10 mg DISTAB užívat
3. Jak se Flonidan 10 mg DISTAB užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Flonidan 10 mg DISTAB uchovávat
6. Další informace


2/4
V]iMHPQp SVREHQt s GDOtPL OpLYPL StSUDYN\
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Může se objevit interakce loratadinu s některými léky, které snižují aktivitu některých jaterních
enzymů, což může vést ke zvýšení hladiny loratadinu. To může způsobit nárůst nežádoucích účinků
přípravku.
UtYiQt StSUDYNX Flonidan 10 mg DISTAB s MtGOHP a SLWtP
Flonidan 10 mg DISTAB nemusí být zapíjen vodou nebo jinou tekutinou. Kromě toho, Flonidan 10
mg DISTAB se může užívat s jídlem nebo bez něj.
TČKRWHQVWYt a NRMHQt
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Jestliže jste těhotná, užívání přípravku Flonidan 10 mg DISTAB se nedoporučuje. Jestliže kojíte,
užívání přípravku Flonidan 10 mg DISTAB se nedoporučuje, protože loratadin je vylučován do
mateřského mléka.
Řt]HQt GRSUDYQtFK SURVWHGN a REVOXKD VWURM
Při doporučené dávce se neočekává, že Flonidan 10 mg DISTAB způsobí, že budete ospalí nebo méně
pozorní. Avšak ve velmi vzácných případech někteří lidé pociťují ospalost, která může ovlivnit jejich
schopnost řízení nebo obsluhy strojů.
'OHLWp LQIRUPDFHo ČNWHUFK VORNi StSUDYNX FORQLGDQ 0 mg DISTAB
Jedna dávka přípravku Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje 0,5 mg aspartamu. Aspartam je zdrojem
fenylalaninu, který může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií - poruchou metabolismu.
Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje laktosu a sorbitol. Jestliže je Vám známo, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, obraťte se před užíváním tohoto léku na Vašeho lékaře nebo lékárníka.
3. JAK SE FLONIDAN 10 MG DISTAB UŽÍVÁ
Flonidan 10 mg DISTAB (tablety rychle rozpustné v ústech) je určen pro perorální užití - vložení na
jazyk (viz níže).
Vždy užívejte Flonidan 10 mg DISTAB přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jisti,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Flonidan 10 mg DISTAB se snadno rozpadá, proto byste s tabletami měli zacházet opatrně a pouze se
suchýma rukama.

1. Odtrhněte jednu jednotku blistru podél perforace.

2. Sloupněte zadní stranu ve směru šipky a tabletu opatrně vyjměte. Nevytlačujte
tabletu zadní stranou.

3. Vložte tabletu na jazyk, jakmile jste ji vyjmuli z obalu. Ihned se Vám rozpustí
v ústech. Není zapotřebí tabletu zapít vodou.
Flonidan 10 mg DISTAB se ve Vašich ústech rozpustí slinami, a proto může být užíván bez vody. Má
sladkou pomerančovou chuť.

3/4
'RVSČOt a P DGLVWYt 2 let a VWDUt : užívají jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg DISTAB jednou
denně.
'ČWL RG 2 do 12 let a s KPRWQRVWt QDG 0 kg: užívají jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg
DISTAB jednou denně.
'ČWL GR 2 let nebo s KPRWQRVWt SRG 0 kg: Flonidan 10 mg DISTAB nemá být podáván dětem do
2 let nebo starším dětem s hmotností pod 30 kg.
PDFLHQWL VH ]iYDQP SRNR]HQtP MDWHU: dospělí a děti s hmotností nad 30 kg by měli začít s nižší
dávkou: užívat jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg DISTAB každý druhý den (jednu tabletu za
dva dny).
6WDUt SDFLHQWL a pacienti s SRNR]HQtP OHGYLQ: dávku není zapotřebí upravovat.
TUYiQt OpE\:
Flonidan 10 mg DISTAB se užívá tak dlouho, jak Vám určil Váš lékař.

-HVWOLH MVWH XLO D YtFH StSUDYNX FORQLGDQ 0 mg DISTAB QH MVWH PČO a):
Flonidan 10 mg DISTAB užívejte pouze tak, jak Vám bylo předepsáno. Jestliže si vezmete více
přípravku Flonidan 10 mg DISTAB, než Vám bylo řečeno, obraťte se na Vašeho lékaře nebo
lékárníka. Užití více přípravku Flonidan 10 mg DISTAB, než bylo doporučeno, může způsobit
ospalost, rychlé bušení srdce a bolest hlavy.
-HVWOLH MVWH ]DSRPQČO D XtW Flonidan 10 mg DISTAB:
Jestliže si zapomenete vzít Vaši dávku včas, vezměte si ji pokud možno co nejdříve, potom se vraťte
k Vašemu normálnímu rozpisu dávek. Neberte dvojitou dávku, abyste nahradili zapomenutou tabletu.
MiWH-OL MDNpNROLY GDOt GRWD]\ k XtYiQt RKRWR StSUDYNX ]HSWHMWH VH VDHKR OpNDH QHER
OpNiUQtND
4. MOŽNe NEŽÁ'OUCÍ ýINKY
Podobně jako všechny léky, může mít přípravek Flonidan 10 mg DISTAB nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
ýDVWp QHiGRXFt ~LQN\ PpQČ QH 1 z 10 a YtFH QH 1 ze 100 OpHQFK SDFLHQW :
Děti si stěžovaly na častější bolesti hlavy, nervozitu a únavu.
Dospělí si stěžovali na ospalost.
MpQČ DVWp QHiGRXFt ~LQN\ PpQČ QH 1 ze 100 a YtFH QH 1 z 1000 OpHQFK SDFLHQW :
Dospělí si stěžovali na bolesti hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spánkem.
VHOPL Y]iFQp QHiGRXFt ~LQN\ PpQČ QH 1 z 10 000 OpHQFK SDFLHQW :
Případy závažných alergických reakcí (potíže s dýcháním, sípání, svědění a otékání) a vyrážka.
Případy rychlého bušení srdce, pocit prudkého bušení srdce (palpitace), zánět žaludeční výstelky,
pocit nevolnosti (nausea), abnormální funkce jater, sucho v ústech, závratě, únava a vypadávání
vlasů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. -A. UC+OVÁVAT FLONIDAN 10 MG DISTAB
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

4/4
Nepoužívejte Flonidan 10 mg DISTAB po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru
za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek Flonidan 10 mg DISTAB chráněn před vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. 'ALâÍ INFORMACE
Co Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje
Léčivá látka: jedna tableta obsahuje loratadinum 10 mg.
Pomocné látky: pomerančové aroma v prášku, aspartam (E 951), kyselina citronová (E 330), koloidní
bezvodý oxid křemičitý (E 551), sušený kukuřičný škrob, laktosa, magnesium-stearát (E 470b), sodná
sůl kroskarmelosy (E 468), mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospovidon, koloidní hydratovaný
oxid křemičitý (E 551), polysorbát 80 (E 433), povidon (E 1201), mikrokrystalická celulosa (E 460).
Jak StSUDYHN Flonidan 10 mg DISTAB Y\SDGi a REVDK EDOHQt
Flonidan 10 mg DISTAB jsou bílé, kulaté a ploché tablety.
Balení může obsahovat 10, 12, 14, 15, 20, 21, 28, 30 nebo 100 tablet balených v jednodávkových
perforovaných Al/Al blistrech.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
'ULWHO UR]KRGQXWt o registraci:
Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko
VUREFH:
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko
Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, Česká republika, office.cz@sandoz.com
THQWR OpLY StSUDYHN MH UHJLVWURYiQ v OHQVNFK VWiWHFK EEA SRG WČPLWR Qi]Y\:
Finsko: Loratadin Sandoz 10 mg tablet, suussa hajoava
Slovenská republika: Flonidan Solutab 10 mg
Švédsko: Loratadin Sandoz

TDWR StEDORYi LQIRUPDFH E\OD QDSRVOHG\ VFKYiOHQD : 11.9.2013


Recenze

Recenze produktu FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 28X10MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 28X10MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze