Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 15X10MG Tablety rychle rozp. - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88786

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 88786
Kód EAN:
Kód SÚKL: 92725
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití dále jen dispergovatelné tablety) zmírňují příznaky spojené například se sennou rýmou, s alergií na roztoče (alergická rýma) jako jsou kýchání, vodnatá rýma a pálení v nose, pálení na patře, pálení očí, zarudlé nebo slzící oči. Flonidan 10 mg dispergovatelné tablety se také užívají pro zmírnění příznaků jako svědění a vyrážka (spojené s chronickou kopřivkou neznámého původu).

Příbalový leták

 

 

1/5 

Sp.zn.sukls55678/2015 

 

Příbalová informace: Informace pro pacienta 

Flonidan 10 mg DISTAB 

Tableta dispergovatelná v ústech 

loratadinum 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 

1. Co je Flonidan 10 mg DISTAB a k čemu se používá 

Flonidan 10 mg DISTAB (tablety rychle rozpustné v ústech k vnitřnímu užití, dále jen dispergovatelné 
tablety) je lékem na alergii. Pomáhá kontrolovat Vaši alergickou reakci a její příznaky.  

Flonidan 10 mg DISTAB zmírňuje příznaky spojené například se sennou rýmou, s alergií na roztoče 
(alergická  rýma)  jako  jsou  kýchání,  vodnatá  rýma  nebo pálení  v nose,  pálení  na  patře,  pálení  očí, 
zarudlé nebo slzící oči.  

Flonidan  10  mg  DISTAB  se  také  užívá  pro  zmírnění  příznaků  jako  svědění  a kopřivka  (spojené 
s chronickou kopřivkou neznámého původu). 

 

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flonidan 10 mg DISTAB užívat 

Neužívejte Flonidan 10 mg DISTAB: 
  jestliže jste alergický(á) na loratadin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou  

v bodě 6). 

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Flonidan 10 mg DISTAB se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: 
  jestliže trpíte závažným onemocněním jater 
  jestliže  musíte  podstoupit  jakékoliv  kožní  testy,  může  být  nezbytné  ukončit  užívání  tohoto  léku 

alespoň 2 dny před testem, aby bylo zaručeno, že výsledek testu je správný. 

1.  Co je Flonidan 10 mg DISTAB a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flonidan 10 mg DISTAB užívat 
3.  Jak se Flonidan 10 mg DISTAB užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak Flonidan 10 mg DISTAB uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 

 

 

2/5 

Děti 

Flonidan 10 mg DISTAB se nedoporučuje podávat dětem mladším 2 let, jelikož účinnost a bezpečnost 
u nich nebyly stanoveny. Nepodávejte Flonidan 10 mg DISTAB dětem od 2 do 12 let věku s tělesnou 
hmotností pod 30 kg. Pro ně jsou vhodnější jiné formulace. 

Další léčivé přípravky a Flonidan 10 mg DISTAB 

Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

Může  se  objevit  interakce  loratadinu  s některými  léky,  které  snižují  aktivitu  některých  jaterních 
enzymů, což může vést ke zvýšení hladiny loratadinu. To může způsobit nárůst nežádoucích účinků 
přípravku.  

Flonidan 10 mg DISTAB s jídlem, pitím a alkoholem 

Flonidan  10  mg  DISTAB  nemusí  být  zapíjen  vodou  nebo  jinou  tekutinou.  Kromě  toho,  Flonidan  
10 mg DISTAB se může užívat s jídlem nebo bez něj.  

Neprokázalo se, že by loratadin zvyšoval účinek alkoholických nápojů. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Užívání přípravku Flonidan 10 mg DISTAB během těhotenství a kojení se nedoporučuje. 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Jestliže  kojíte,  užívání  přípravku  Flonidan  10  mg  DISTAB  se  nedoporučuje,  protože  loratadin  je 
vylučován do lidského mateřského mléka. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Při doporučené dávce se neočekává, že  Flonidan 10 mg DISTAB způsobí, že budete ospalý(á) nebo 
méně  pozorný(á).  Avšak  ve  velmi  vzácných  případech  někteří  lidé  pociťují  ospalost,  která  může 
ovlivnit jejich schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 

Flonidan  10 mg  DISTAB  obsahuje  0,5 mg  aspartamu/dávku.  Aspartam  je  zdrojem  fenylalaninu, 
který může být škodlivý pro lidi s fenylketonurií - poruchou metabolismu. 

Flonidan  10  mg  DISTAB  obsahuje  laktosu  a sorbitol.  Pokud  Vám  Váš  lékař  řekl,  že  nesnášíte 
některé cukry, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

3. Jak se Flonidan 10 mg DISTAB užívá 

Vždy užívejte přípravek Flonidan 10 mg DISTAB přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Flonidan 10 mg DISTAB (tablety rozpustné v ústech) je určen pro perorální užití  - vložení na jazyk 
(viz níže). 

Flonidan  10  mg  DISTAB  se  snadno  rozpadá,  proto  s tabletami  musíte  zacházet  opatrně  a pouze  se 
suchýma rukama. 

Způsob použití: 

 

1. Odtrhněte jednu jednotku blistru podél perforace. 

 

 

3/5 

 

2. Sloupněte zadní stranu ve směru šipky a tabletu opatrně vyjměte. Nevytlačujte 
tabletu zadní stranou. 

 

3. Vložte tabletu na jazyk, jakmile jste ji vyjmuli z obalu. Ihned se Vám rozpustí 
v ústech. Není zapotřebí tabletu zapít vodou. 

Flonidan 10 mg DISTAB se ve Vašich ústech rozpustí slinami, a proto může být užíván bez vody. Má 
sladkou pomerančovou chuť. 

Doporučená dávka je: 

Dospělí  a dospívající  (12 let  a starší):  užívat  jednu  tabletu  přípravku  Flonidan  10  mg  DISTAB 
jednou denně. 

Děti od 2 do 12 let věku s tělesnou hmotností nad 30 kg: užívat jednu tabletu přípravku  Flonidan  
10 mg DISTAB jednou denně. 

Děti  do  2 let  věku  nebo  s tělesnou  hmotností  pod  30 kg:  Flonidan  10  mg  DISTAB  nemá  být 
podáván dětem do 2 let věku nebo starším dětem s tělesnou hmotností pod 30 kg. 

Pacienti  se  závažnou  poruchou  funkce  jater:  dospělí  a děti  s tělesnou  hmotností  nad  30 kg  mají 
začít s nižší dávkou: užívat jednu tabletu přípravku Flonidan 10 mg DISTAB každý druhý den (jednu 
tabletu za dva dny). 

Starší pacienti a pacienti s poruchou funkce ledvin: dávku není zapotřebí upravovat. 

Trvání léčby:  

Flonidan 10 mg DISTAB se užívá tak dlouho, jak Vám určil Váš lékař. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flonidan 10 mg DISTAB, než jste měl(a) 

Flonidan 10 mg DISTAB užívejte pouze tak, jak Vám bylo předepsáno. Jestliže užijete více přípravku 
Flonidan 10 mg DISTAB, než Vám bylo řečeno, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka. Užití více 
přípravku  Flonidan  10  mg  DISTAB,  než  bylo  doporučeno,  může  způsobit  ospalost,  rychlé  bušení 
srdce a bolest hlavy. 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Flonidan 10 mg DISTAB 

Jestliže si zapomenete vzít Vaši dávku včas, vezměte si ji pokud možno co nejdříve, potom se vraťte 
k Vašemu  normálnímu  rozpisu  dávek.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a) 
vynechanou tabletu. 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  

 

4. Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

  Děti si stěžovaly na častější bolesti hlavy, nervozitu a únavu. 
  Dospělí si stěžovali na ospalost. 

 

 

4/5 

Méně časté nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

  Dospělí si stěžovali na bolesti hlavy, zvýšenou chuť k jídlu a potíže se spánkem. 

Velmi vzácné nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů: 
  Případy  závažných  alergických  reakcí  (potíže  s dýcháním,  sípání,  svědění  a otok  obličeje  nebo 

hrdla) a vyrážka. 

  Případy rychlého bušení srdce, pocit prudkého bušení srdce (palpitace), zánět žaludeční výstelky, 

pocit  nevolnosti  (nausea),  abnormální  funkce  jater,  sucho  v ústech,  závratě,  únava,  vypadávání 
vlasů a záchvat. 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v  případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

Šrobárova 48 

100 41 Praha 10 

webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

 

5. Jak Flonidan 10 mg DISTAB uchovávat 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte Flonidan 10 mg DISTAB po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru 
za Použitelné do/EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  

 

6. Obsah balení a další informace 

Co Flonidan 10 mg DISTAB obsahuje 

Léčivá látka: jedna dispergovatelná tableta obsahuje loratadinum 10 mg. 

Pomocné látky: pomerančové aroma v prášku, aspartam (E 951), bezvodá kyselina citronová (E 330), 
koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý  (E 551),  sušený  kukuřičný  škrob,  laktosa,  magnesium-stearát 
(E 470b), sodná sůl kroskarmelosy (E 468), mannitol (E 421), sorbitol (E 420), krospovidon, koloidní 
hydratovaný  oxid  křemičitý  (E 551),  polysorbát  80 (E 433),  povidon  (E 1201),  mikrokrystalická 
celulosa (E 460). 

Jak přípravek Flonidan 10 mg DISTAB vypadá a co obsahuje toto balení 

Flonidan 10 mg DISTAB jsou bílé, kulaté a ploché tablety. 

Balení  může  obsahovat  10,  12,  14,  15,  20,  21,  28,  30  nebo  100 tablet  balených  v jednodávkových 
perforovaných Al/Al blistrech. 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 

 

5/5 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel rozhodnutí o registraci  

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko 

Výrobce  

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko 

Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u zástupce  držitele  rozhodnutí  o registraci  Sandoz  s.r.o., 
Praha, Česká republika, 

office.cz@sandoz.com

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 

Finsko: 

Loratadin Sandoz 10 mg tablet, suussa hajoava 

Slovenská republika:  Flonidan Solutab 10 mg 

Švédsko: 

Loratadin Sandoz 

 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 07/2015 

 

 

Recenze

Recenze produktu FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 15X10MG Tablety rychle rozp.

Diskuze

Diskuze k produktu FLONIDAN 10 MG DISPERGOVATELNÉ TABLETY 15X10MG Tablety rychle rozp.

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám