Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLIXOTIDE 250 INHALER N 120X250RG Susp. k inhal. v tlak.obalu - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15561

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, SPEKE, LIVERPOOL
Kód výrobku: 15561
Kód EAN: 8590335501348
Kód SÚKL: 47658
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, SPEKE, LIVERPOOL
Přípravek se užívá k léčbě a prevenci (předcházení nemoci) mírné, středně těžké a těžké formy bronchiálního (průduškového) astmatu včetně známek bronchiální hyperreaktivity (zvýšené odpovědi průdušek) u dospělých, mladistvých a dětí a chronické obstrukční plicní nemoci u dospělých.

Příbalový leták

 

sp.zn. sukls168875/2017 
 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Flixotide 50 Inhaler N 

Flixotide 125 Inhaler N 
Flixotide 250 Inhaler N 

 

fluticasoni propionas 

suspenze k inhalaci v tlakovém obalu 

 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Flixotide Inhaler N a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flixotide Inhaler N používat 

3. 

Jak se přípravek Flixotide Inhaler N používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Flixotide Inhaler N uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Flixotide Inhaler N a k čemu se používá 

 
Flutikason-propionát  je  jednou  z látek  patřících  do  skupiny  léčiv,  která  se  nazývají 
kortikosteroidy, jednoduše nazývané steroidy. 
 
Kortikosteroidy se užívají k léčbě bronchiálního astmatu, protože mají protizánětlivý účinek. 
Tyto  látky  snižují  otok  a dráždění  ve  stěnách  drobných  průdušek  v plicích  a tak  usnadňují 
dýchání. 
 
Kortikosteroidy při pravidelném užívání rovněž působí preventivně proti vzniku astmatických 
záchvatů. 
 
Flutikason-propionát  se  nemá  zaměňovat  s jinými  steroidními  přípravky,  jako  jsou  např. 
anabolika, zneužívaná některými sportovci a užívaná jako tablety nebo injekce. 
 
Váš lékař Vám vybral tento přípravek, protože vyhovuje Vám a Vašemu stavu. 
 
Přípravek  Flixotide  Inhaler N  se  používá  k léčbě  bronchiálního  astmatu  u pacientů,  kteří 
potřebují  pravidelnou  léčbu  a u dospělých  pacientů  s chronickou  obstrukční  plicní  nemocí 

 

(CHOPN),  dlouhodobým  onemocněním,  které  je  zapříčiněno  tím,  že  drobné  dýchací  cesty 
v plicích jsou neprůchodné. 
 
 
2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek  Flixotide  Inhaler N 

používat 
 
Nepoužívejte přípravek Flixotide Inhaler N: 

Jestliže jste alergický(á) na flutikason-propionát nebo na kteroukoli další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku Flixotide Inhaler N se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo 
zdravotní sestrou. 
 
Odpovíte-li na některou z následujících otázek kladně „ano“, než začnete přípravek používat, 
obraťte se na svého lékaře a ujistěte se, zda je pro Vás tento přípravek vhodný. 
 

Jste těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět? 

Kojíte? 

Už jste měl(a) někdy reakci přecitlivělosti na přípravek Flixotide Inhaler N, flutikason-
propionát, nebo na kteroukoli složku přípravku? 

Měl(a) jste již někdy moučnivku dutiny ústní? 

Máte tuberkulózu, nebo jste již někdy byl(a) léčen(a) pro tuberkulózu (TB)? 

 
Pokud  se  u Vás  objeví  rozmazané  vidění  nebo  jiná  porucha  zraku,  což  může  být  příčinou 
katarakty (zákal oční čočky) nebo glaukomu (zvýšení nitroočního tlaku), obraťte se na svého 
lékaře. 
 
Může  dojít  ke  zvýšení  hladiny  cukru  (glukosy)  v krvi.  Jste-li  diabetik,  bude  Vám  častěji 
odebírána  krev  ke sledování  hladiny  cukru  a tento  stav  si  může  vyžádat  úpravu  dosavadní 
léčby cukrovky. 
 
Pokud Vaše dítě bude dlouhodobě používat tento léčivý přípravek, bude lékař pravidelně 
kontrolovat jeho tělesnou výšku. 
 
Po  zahájení  léčby  inhalačním  flutikason-propionátem  lékař  ukončí  léčbu  systémovými 
kortikosteroidy, pokud je užíváte, a budete vybaven(a) výstražnou průkazkou (kterou musíte 
mít  stále  při  sobě),  upozorňující  na  to,  že  ve  stresových  obdobích  můžete  potřebovat 
doplňkovou terapii systémovými kortikosteroidy. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Flixotide Inhaler N 
Informujte  svého  lékaře  o všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době  užíval(a), 
včetně léků vydávaných bez předpisu. 
 
Některé léky mohou zvyšovat účinky přípravku Flixotide Inhaler N, a pokud tyto léky užíváte 
(včetně některých léků na HIV, jako ritonavir, kobicistat), Váš lékař může rozhodnout, že je 
třeba  Vás  pečlivě  sledovat.  Opatrnosti  je  třeba  také  při  současném  podávání 
s protiplísňovými léky (jako ketokonazol). 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

 

Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete 
otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Flixotide Inhaler N neovlivňuje Vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Flixotide Inhaler N používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vás 
vždy informuje, kolik přípravku máte užívat a jak často. Nepřekračujte doporučenou dávku. 
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Flixotide Inhaler N vytváří jemnou mlhu, kterou musíte inhalovat do Vašich plic. 
 
Ujistěte se, že víte, jak správně inhalátor používat. Máte-li nějaké problémy, nebo nerozumíte 
pokynům, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 
 
Přípravek Flixotide Inhaler N je určen pouze k inhalaci ústy. 
 
Obvyklou dávkou je: 
 
Bronchiální astma 
 
Dospělí a dospívající starší 16 let: 100 až 1 000 mikrogramů dvakrát denně. 
 
Děti a dospívající od 4 do 16 let: 50 až 200 mikrogramů dvakrát denně. 
 
Děti od 1 do 4 let: 100 mikrogramů dvakrát denně. 
 
Chronická obstrukční plicní nemoc 
 
Dospělí:  500 mikrogramů  dvakrát  denně  užívaných  spolu  s přípravkem  působícím 
dlouhodobě bronchodilatačním účinkem, jako je salmeterol. 
 
Pro léčbu chronické obstrukční plicní nemoci jsou vhodné pouze léčivé přípravky obsahující 
250 mikrogramů léčivé látky. 
 
Předtím, než pocítíte přínos léčby, budete možná používat přípravek několik dní až několik 
měsíců, je proto velmi důležité, abyste přípravek používal(a) pravidelně každý den. Nesmíte 
ukončit léčbu, i když se cítíte lépe, pokud Váš lékař sám léčbu neukončí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek k léčbě náhlého zhoršení dušnosti, nepomůže Vám. Potřebujete 
jiný  přípravek.  Používáte-li  více  než  jeden  přípravek,  musíte  být  opatrný(á),  aby  nedošlo 
k jejich záměně. 
 
Někteří  pacienti  mohou  mít  potíže s koordinací nádechu se spuštěním dávkovacího ventilu. 
Ke  zlepšení  léčby  může  přispět  použití  zdravotnického  prostředku,  zvláště  při  podávání 
přípravku  malým  dětem.  Váš  lékař,  zdravotní  sestra  nebo  lékárník  budou  schopni  Vám 
pomoci. 
 
Pokyny pro použití 

 

 

•  Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, zdravotní sestra 

nebo  lékárník,  kteří  občas  posoudí,  jak  přípravek  používáte.  Nebudete-li  používat 
přípravek Flixotide Inhaler N správně nebo přesně podle doporučení, nemusí Vám při 
léčbě bronchiálního astmatu nebo CHOPN pomoci. 

•  Přípravek  je  obsažen  v tlakové  nádobce  uložené  v plastikovém  obalu  s náustkem. 

Jedna odměřená dávka obsahuje 50, 125 nebo 250 mikrogramů flutikason-propionátu 
(fluticasoni  propionas).  Flixotide  Inhaler N  neobsahuje  freony,  ale  pomocnou  látku 
norfluran. 

 
Zkouška, zda inhalátor funguje 
 
Před prvním použitím inhalátoru nebo v případě, že jste inhalátor nepoužíval(a) týden nebo 
ještě  déle  opatrně,  mírným  tlakem  sejměte  kryt  náustku,  dobře  inhalátor  protřepejte 
a vypuštěním dvou dávek ověřte, že opravdu funguje. 
Dávejte pozor, aby Vám inhalátor neupadl, mohlo by dojít k samovolnému vypuštění dávky. 

Použití inhalátoru 
 
Před použitím inhalátoru je důležité, abyste začal(a) dýchat tak pomalu, jak jen to půjde. 
 

1.  Při  používání  inhalátoru  můžete  stát  nebo  vzpřímeně  sedět.  Opatrně,  mírným  tlakem 

sejměte kryt náustku. 

2.  Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a bez cizích předmětů. 
3.  Dobře  inhalátor  protřepejte  a znovu  se  ujistěte,  že  nedošlo  k uvolnění  žádných  částí 

a že obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal. 

4.  Držte inhalátor ve svislé poloze mezi palcem a ukazováčkem tak, že palec je na spodní 

straně pod náustkem. 

5.  Co nejhlouběji vydechněte, ale jen tak, aby to pro Vás bylo příjemné. Vložte náustek 

do úst mezi zuby a obemkněte jej rty, ale neskousněte. 

6.  Začněte  se  pomalu  a plynule  nadechovat  ústy  a těsně  poté,  co  začnete  s nádechem, 

stlačte  horní  část  inhalátoru  (dno  tlakové  nádobky)  směrem  dolů,  aby  se  uvolnila 

 

odměřená  dávka  aerosolu. Dávku aerosolu uvolněnou z inhalátoru, plynule vdechněte 
co nejhlouběji do plic. 

7.  Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) 

horní  část  inhalátoru.  Dech  nechte  zadržený  několik  sekund,  nebo  tak  dlouho,  dokud 
Vám to nezačne být nepříjemné. 

 

8.  Máte-li  vdechnout  druhou  dávku,  podržte  inhalátor  ve  svislé  poloze  náustkem  dolů 

a dnem tlakové nádobky nahoru, a vyčkejte asi půl minuty, pak zopakujte kroky 3 až 7. 

 

9.  Vypláchněte si ústa vodou a pak ji vyplivněte, můžete tak předejít případnému výskytu 

moučnivky nebo chrapotu. 

 

10. Po podání dávky ihned nasaďte zpět kryt náustku, aby nevnikl dovnitř prach. Náustek 

„zaklapněte“ do správné polohy. Pokud nedošlo k „zaklapnutí“, otočte krytem náustku 
na druhou stranu a opakujte krok. Nepoužívejte příliš velkou sílu. 

 
Důležité upozornění 

 

Nespěchejte  s kroky  5,  6  a 7.  Je  důležité,  abyste  těsně  před  uvedením  inhalátoru  do  chodu 
začal(a) co nejpomaleji vdechovat. Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem. 
Pozorujete-li “mlžení” vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, začněte znovu od 
bodu 2. 
 
Pokud Vám lékař doporučil jiný postup, pečlivě ho dodržujte. Máte-li nějaké potíže, poraďte 
se se svým lékařem. 

Čištění inhalátoru 
 
Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit. 
1.  Sejměte kryt náustku. 
2.  Nikdy nevyjímejte kovovou nádobku z umělohmotného pláště. 
3.  Náustek  otřete  zevnitř  i zvenku  suchým  čistým  hadříkem  nebo  kapesníkem.  Stejně  tak 

otřete umělohmotný plášť inhalátoru. 

4.  Nasaďte zpět kryt náustku. 

 

KOVOVOU TLAKOVOU NÁDOBKU NEDÁVEJTE DO VODY. 
 
Malé  děti  inhalují  pod  dohledem  dospělé  osoby.  Je  nutné,  abyste  dítě  povzbuzovali  při 
výdechu a přípravě inhalátoru k nádechu. Starší děti nebo oslabené osoby by měly inhalátor 
držet oběma rukama. Inhalátor uchopte pod náustkem mezi dva prsty a palec položte na dno 
nádobky. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Flixotide Inhaler N, než jste měl(a) 
Použijete-li  náhodně  větší  množství  přípravku,  než  je  doporučeno,  ihned  o tom  informujte 
svého lékaře nebo lékárníka. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Flixotide Inhaler N 
Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  užijte  ji  ihned,  jakmile  si  vzpomenete.  Dále  pokračujte 
v původním  sledu  používání.  Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  doplnil(a) 
vynechanou dávku. 
 
Pokud se ihned po použití inhaleru Vaše dýchání nebo dušnost zhoršují, přestaňte přípravek 
okamžitě používat a informujte o tom svého lékaře. 
 
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Flixotide Inhaler N 
K dosažení  optimálního  léčebného  přínosu  je  nutné,  abyste  přípravek  používal(a) 
každodenně,  jak  je  doporučeno,  dokud  Vám  lékař  nedoporučí  ukončit  léčbu.  Podávání 
přípravku  Flixotide  Inhaler N  nikdy  náhle  nepřerušujte  nebo  náhle  nesnižujte  svoji  dávku, 
jelikož  by  mohlo  dojít  ke  zhoršení  Vašich  dechových  potíží  a mohlo  by  dojít  k vývoji 
příznaků souvisejících s hormonální poruchou. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Někteří pacienti mohou být alergičtí na tento přípravek. Objeví-li se brzy po podání přípravku 
Flixotide Inhaler N některý z následujících příznaků, PŘESTAŇTE tento přípravek používat 
a ihned o tom informujte svého lékaře: 

-  Náhlá dušnost nebo svírání na hrudi. 
-  Otok očních víček, tváře, rtů, jazyka nebo hrtanu. 
-  Hrudkovitá kožní vyrážka nebo „kopřivka“ kdekoliv na těle. 
 
Pokud  se  po  použití  inhaleru  Vaše  dýchání  nebo  dušnost  zhoršují,  ihned  o tom  informujte 
svého lékaře. 
 
Pokud se během několika dní zhoršují dušnost a sípání navzdory používání tohoto přípravku, 
nebo  zvyšujete-li  používání  jiného  inhalačního  přípravku,  ihned  o tom  informujte  svého 
lékaře. 
 
Pneumonie (infekční onemocnění plic) u pacientů s CHOPN (častý nežádoucí účinek) 
 
Pokud se u Vás při používání přípravku Flixotide Inhaler N objeví následující příznaky, 
sdělte to svému lékaři – mohou to být příznaky plicní infekce: 

 

•  horečka nebo zimnice; 
•  zvýšená tvorba hlenu, změna barvy hlenu; 
•  zhoršení kašle nebo zhoršení dýchacích obtíží. 

 
Ostatní nežádoucí účinky jsou uvedeny níže: 
 
Velmi časté (výskyt u více než 1 pacienta z 10) 

•  Moučnivka (nažloutlý bolestivý povlak) dutiny ústní a hrdla, rovněž bolestivost 

jazyka, hrdla a podráždění hrdla. Abyste předešel(předešla) výskytu těchto příznaků, 
vypláchněte si ústa vodou a/nebo vyčistěte zuby po každém podání dávky tohoto 
přípravku. K léčbě moučnivky Vám lékař může předepsat přípravek proti plísním. 

 
Časté (výskyt u méně než 1 pacienta z 10). 

•  Chrapot. 
•  Pohmožděniny. 

 
Méně časté (výskyt u méně než 1 pacienta ze 100

•  Kožní reakce přecitlivělosti. 

 
Vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 1 000) 

•  Kvasinkové infekce jícnu, které mohou způsobit potíže při polykání. 

 
Velmi vzácné (výskyt u méně než 1 pacienta z 10 000) 

•  Otok kůže a podkoží hlavně v oblasti úst a obličeje. 
•  Zhoršení dýchání nebo sípání, které se zhoršuje okamžitě po použití přípravku. 

Dojde-li k tomuto stavu, přestaňte přípravek Flixotide Inhaler N používat. Použijte 
přípravek s krátkodobým nástupem účinku, který Vám pomůže zlepšit Vaše dýchání, 
a ihned o tom informujte svého lékaře. 

•  Zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi (hyperglykémie). 
•  Přípravek Flixotide Inhaler N může ovlivnit normální produkci hormonu kůry 

nadledvin, zvláště užíváte-li vysoké dávky přípravku dlouhodobě. Projeví se to: 

Zpomalením růstu u dětí a dospívajících. 

Poklesem minerální kostní hustoty. 

Zeleným zákalem (glaukom). 

Nárůstem tělesné hmotnosti. 

Kulatým obličejem (měsíčkovitý obličej, Cushingův syndrom). 

Váš lékař Vás bude pravidelně sledovat s ohledem na možný výskyt uvedených nežádoucích 
účinků a ujistí se, že užíváte nejnižší dávku přípravku Flixotide Inhaler N, která udrží Vaše 
astma pod kontrolou. 

•  Změny chování jako například neobvyklé zvýšení aktivity a podrážděnosti (tyto 

příznaky lze hlavně očekávat u dětí). 

 
Četnost není známa, ale rovněž se mohou vyskytnout 

•  U některých pacientů se může vyskytnout krvácení z nosu. 
•  Rozmazané vidění, které může být způsobeno zákalem oční čočky (katarakta) nebo 

vysokým nitroočním tlakem (glaukom). 

 
Hlášení podezření na nežádoucí účinky 
 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 

 

nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
níže uvedenou adresu. 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Flixotide Inhaler N uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Kovová  tlaková  nádobka  je  pod  tlakem,  proto  se  nesmí  rozebírat,  propichovat,  deformovat 
silou ani spalovat (odhazovat do ohně) a to ani, když je prázdná. 
 
Stejně jako u většiny léčivých přípravků v tlakových obalech se terapeutický efekt přípravku 
může snížit, je-li tlaková nádobka studená. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Flixotide Inhaler N obsahuje 
 
Flixotide 50 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 50 mikrogramů v jedné 
odměřené dávce. 
Flixotide  125 Inhaler N  obsahuje  léčivou  látku  Fluticasoni  propionas,  125 mikrogramů 
v jedné odměřené dávce. 
Flixotide  250 Inhaler N  obsahuje  léčivou  látku  Fluticasoni  propionas,  250 mikrogramů 
v jedné odměřené dávce. 
 
Pomocnou látkou pro všechny síly je norfluran. 
 
Jak přípravek Flixotide Inhaler N vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Flixotide Inhaler N je bílá až bělavá suspenze. 
Přípravek je v hliníkové tlakové nádobce uzavřené dávkovacím ventilem vložené do 
rozprašovače, krabička. 

Velikost balení: 

Flixotide 50 Inhaler N: 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 50 mikrogramů léčivé 
látky). 

 

Flixotide  125 Inhaler N:  60 nebo  120 odměřených  dávek  (jedna  dávka  obsahuje 
125 mikrogramů léčivé látky). 
Flixotide  250 Inhaler  N:  60 nebo  120 odměřených  dávek  (jedna  dávka  obsahuje 
250 mikrogramů léčivé látky). 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobci 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, Velká Británie. 
 
Výrobci 
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Španělsko. 
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie. 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 8. 2017 
 
 

Recenze

Recenze produktu FLIXOTIDE 250 INHALER N 120X250RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu FLIXOTIDE 250 INHALER N 120X250RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám