Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

FLIXOTIDE 125 INHALER N 60X125RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15554

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, SPEKE, LIVERPOOL
Kód výrobku: 15554
Kód EAN: 8590335500396
Kód SÚKL: 42463
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME OPERATIONS, SPEKE, LIVERPOOL
Přípravek se užívá k léčbě a prevenci (předcházení nemoci) mírné, středně těžké a těžké formy bronchiálního (průduškového) astmatu včetně známek bronchiální hyperreaktivity (zvýšené odpovědi průdušek) u dospělých, mladistvých a dětí a chronické obstrukční plicní nemoci u dospělých.

Příbalový leták

1
sp.zn. sukls66454/2013, sukls66459/2013, sukls66467/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Flixotide 50 Inhaler N
Flixotide 125 Inhaler N
Flixotide 250 Inhaler N
Suspenze k inhalaci v tlakovém obalu
Fluticasoni propionas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1) Co je přípravek Flixotide Inhaler N a k čemu se užívá
2) Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flixotide Inhaler N užívat
3) Jak se přípravek Flixotide Inhaler N užívá
4) Možné nežádoucí účinky
5) Jak přípravek Flixotide Inhaler N uchovávat
6) Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE INHALER N A K ČEMU SE UŽÍVÁ

Přípravek se nazývá Flixotide Inhaler N.

Přípravek Flixotide Inhaler N se dodává ve formě suspenze k inhalaci v tlakové nádobce,
která v případě potřeby při inhalaci umožňuje doručení přípravku přímo do plic. Tato
suspenze je v tlakové nádobce s dávkovacím ventilem (dávkovačem) a náustkem. Jedna
odměřená dávka obsahuje 50, 125 nebo 250 mikrogramů flutikason-propionátu (fluticasoni
propionas). Flixotide Inhaler N neobsahuje freony, ale pomocnou látku norfluran.

Balení síly 50 mikrogramů je dostupné v tlakové nádobce obsahující 120 odměřených dávek.

Balení sil 125 a 250 mikrogramů je dostupné v tlakových nádobkách obsahujících 60 nebo
120 odměřených dávek.
Flutikason-propionát je jednou z látek patřících do skupiny léčiv, které se nazývají
kortikosteroidy, jednoduše nazývané steroidy.

Kortikosteroidy se užívají k léčbě bronchiálního astmatu, protože mají protizánětlivý účinek.
Tyto látky snižují otok a dráždění ve stěnách drobných průdušek v plicích, a tak usnadňují
dýchání.

Kortikosteroidy rovněž působí při pravidelném užívání preventivně proti vzniku astmatických
záchvatů.

2
Flutikason-propionát se nemá zaměňovat s jinými steroidními přípravky, jako jsou např.
anabolika, zneužívaná některými sportovci a užívaná jako tablety nebo injekce.

Váš lékař Vám vybral tento přípravek, protože vyhovuje Vám a Vašemu stavu.

Přípravek Flixotide Inhaler N se užívá k léčbě bronchiálního astmatu u pacientů, kteří
potřebují pravidelnou léčbu a u dospělých pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí,
dlouhodobé onemocnění, které je zapříčiněno tím, že drobné dýchací cesty v plicích jsou
neprůchodné.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FLIXOTIDE INHALER N UŽÍVAT

Odpovíte-li na některou z těchto otázek kladně ano, než začnete přípravek užívat, obraťte
se na svého lékaře a ujistěte se, zda tento přípravek je pro Vás vhodným.

- Jste těhotná nebo plánujete v brzké době otěhotnět?

- Kojíte?

- Už jste měl někdy reakci přecitlivělosti na přípravek Flixotide Inhaler N, flutikason-
propionát, nebo na kteroukoliv složku přípravku?

- Měli jste již někdy moučnivku dutiny ústní?

- Máte, nebo jste byli již někdy léčeni pro tuberkulózu (TB)?

V některých případech není vhodné inhalovaný flutikason-propionát užívat s jinými
přípravky (např. některými virostatiky užívanými při léčbě HIV nebo perorálními přípravky
proti houbovitým onemocněním). Inhalační přípravek flutikason-propionát neužívejte,
pokud užíváte přípravek, který se nazývá ritonavir, aniž byste o tom informovali svého
lékaře. Je důležité, abyste informoval(a) svého lékaře o všech léčivých přípravcích, které
užíváte nebo které jste užíval(a) v nedávné minulosti. Nezapomeňte informovat i o léčivech,
které jste si opatřil(a) bez lékařského předpisu

3. JAK SE PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE INHALER N UŽÍVÁ

Flixotide Inhaler N vytváří jemnou mlhu, kterou musíte inhalovat do Vašich plic. Ujistěte se,
že víte, jak správně inhalátor používat. Máte-li nějaké problémy, nebo nerozumíte pokynům,
zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka.

Přípravek Flixotide Inhaler N je určen pouze k inhalaci ústy.

Vždy užívejte přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Příbalová informace Vás vždy
informuje, kolik a jak často máte přípravek užívat. Nejste-li si něčím jist/á, obraťte se na
svého lékaře nebo lékárníka.

Obvyklou dávkou je:

Bronchiální astma

Dospělí a mladiství starší 16 let: 100 až 1000 mikrogramů dvakrát denně.

3
Děti a mladiství od 4 do 16 let: 50 až 200 mikrogramů dvakrát denně.

Děti od 1 do 4 let: 100 mikrogramů dvakrát denně.

Chronická obstrukční plicní nemoc

Dospělí: 500 mikrogramů dvakrát denně.

Předtím, než pocítíte přínos léčby, budete možná užívat přípravek několik dní, je proto velmi
důležité, abyste přípravek užívali pravidelně každý den. Nesmíte ukončit léčbu, i když se
cítíte lépe, pokud Váš lékař sám léčbu neukončí.

Neužívejte tento přípravek k léčbě náhlého zhoršení dušnosti, nepomůže Vám. Potřebujete
jiný přípravek. Užíváte-li více než jeden přípravek, musíte být opatrní, aby nedošlo k jejich
záměně.

Někteří pacienti mohou mít potíže s koordinací nádechu se spuštěním dávkovacího ventilu.
Ke zlepšení léčby může přispět použití zdravotnického prostředku, zvláště při podávání
přípravku malým dětem. Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník budou schopni Vám
pomoci.

Pokyny pro správné použití

Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař, sestra nebo lékárník.

Přípravek je obsažen v tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem.

Testování inhalátoru
Před prvním použitím inhalátoru nebo v případě, že jste inhalátor nepoužívali týden nebo
ještě déle opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku, dobře inhalátor protřepejte a
vypuštěním dvou dávek ověřte, že opravdu funguje.
Dávejte pozor, aby Vám inhalátor neupadl, mohlo by dojít k samovolnému vypuštění dávky.
Použití inhalátoru

1. Opatrně, mírným tlakem sejměte kryt náustku.
2. Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř čistý a není nikde cizí předmět.
3. Dobře inhalátor protřepejte a znovu se ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí a že
obsah inhalátoru se rovnoměrně promíchal.
4. Držte inhalátor ve svislé poloze mezi palcem a ukazováčkem tak, že palec je na spodní
straně pod náustkem.
5. Co nejhlouběji vydechněte, ale jen tak, aby to pro Vás bylo příjemné. Vložte náustek do
úst mezi zuby a obemkněte jej rty, ale neskousněte.
4
6. Začněte se pomalu a plynule nadechovat ústy a těsně poté, co začnete s nádechem, stlačte
horní část inhalátoru (dno tlakové nádobky) směrem dolů, aby se uvolnila odměřená dávka
aerosolu. Dávku aerosolu uvolněnou z inhalátoru, plynule vdechněte co nejhlouběji do plic.
7. Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a)
horní část inhalátoru. Dech nechte zadržený několik sekund, nebo tak dlouho, dokud Vám to
nezačne být nepříjemné.
Vypláchněte si ústa vodou a pak ji vyplivněte, můžete tak předejít případnému výskytu
moučnivky nebo chrapotu.
8. Máte-li vdechnout druhou dávku, podržte inhalátor ve svislé poloze náustkem dolů a dnem
tlakové nádobky nahoru a vyčkejte asi půl minuty. Potom zopakujte kroky 3 až 7.
9. Ihned po podání dávky kryt náustku nasaďte zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení
nevyžaduje užití nadměrné síly.
Důležité

Nespěchejte s kroky 5, 6 a 7. Je důležité, abyste těsně před uvedením inhalátoru do chodu
začali co nejpomaleji vdechovat. Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem.
Pozorujete-li mlžení vycházející z horní části inhalátoru nebo kolem úst, začněte znovu od
bodu 2.

Pokud Vám lékař doporučil jiný postup, pečlivě ho dodržujte. Máte-li nějaké potíže, poraďte
se se svým lékařem.
5
Čištění inhalátoru

Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit.
1. Odstraňte kryt náustku.
2. Neodstraňujte kovovou nádobku z plastového obalu.
3. Náustek otřete uvnitř a vně suchým hadříkem.
4. Nasaďte na náustek kryt.
KOVOVOU TLAKOVOU NÁDOBKU NEDÁVEJTE DO VODY.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flixotide Inhaler N, než jste měl(a)
Užijete-li náhodně větší množství přípravku, informujte o tom ihned svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flixotide Inhaler N
Zapomenete-li si vzít dávku, užijte jej ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v
původním sledu užívání. Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

Pokud se ihned po užití inhaleru Vaše dýchání nebo dušnost zhoršuje, přestaňte inhaler
okamžitě užívat a informujte o tom Vašeho lékaře, jakmile to bude možné.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Flixotide Inhaler N
K dosažení optimálního léčebného přínosu je nutné, abyste přípravek užívali každodenně, jak
je doporučeno, dokud Vám lékař nedoporučí ukončit léčbu. Podávání přípravku Flixotide
Inhaler N nikdy náhle nepřerušujte, jelikož by mohlo dojít ke zhoršení Vašich příznaků a
mohlo by dojít k vývoji příznaků souvisejících s hormonální poruchou.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Někteří pacienti mohou být alergičtí na tento přípravek. Objeví-li se brzy po podání přípravku
Flixotide Inhaler N některý z následujících příznaků, PŘESTAŇTE tento přípravek užívat a
ihned o tom informujte svého lékaře:
- náhlá dušnost nebo svírání na hrudi
- otok očních víček, tváře, rtů, jazyka nebo hrtanu
- hrudkovitá kožní vyrážka nebo kopřivka kdekoliv na těle

Pokud se po užití inhaleru Vaše dýchání nebo dušnost zhoršuje, ihned o tom informujte
Vašeho lékaře.

Pokud se během několika dní zhoršuje dušnost a sípání navzdory užívání nového přípravku,
nebo zvyšujete-li užívání jiného inhalačního přípravku, ihned o tom informujte svého lékaře.

Mnoho pacientů užívajících tento přípravek nemá žádné problémy. Podobně jako všechny
léky, může mít i přípravek Flixotide Inhaler N nežádoucí účinky.

Velmi vzácně po inhalaci přípravku se u některých pacientů může objevit bolest hrtanu nebo
jazyka, nebo se hlas změní v chrapot. U některých pacientů se může objevit moučnivka v
oblasti dutiny ústní nebo v hrdle, proto si po každém vdechu ihned vykloktejte vodou a pak ji
vyplivněte, pomůžete tak odstranit bolestivost a moučnivku (postižení dutiny ústní
kvasinkami).

6
Informujte o tom svého lékaře, ale léčbu nepřerušujte, pokud Vám lékař nedoporučí jiný
postup.

U pacientů s CHOPN byl častěji hlášen výskyt zánětu plic (pneumonie).

Je možné, že někteří pacienti, hlavně ti, kteří užívají vyšší dávky tohoto přípravku, mohou
velmi vzácně trpět následujícími nežádoucími účinky: kulatý obličej, pokles minerální kostní
hustoty, onemocnění očí a zpomalení růstu u dětí. U některých pacientů se mohou více
objevovat pohmožděniny.

Může dojít ke zvýšení hladiny cukru (glukosy) v krvi. Jste-li diabetikem, bude Vám častěji
odebírána krev ke sledování hladiny cukru a tento stav si může vyžádat úpravu dosavadní
léčby cukrovky.

U pacientů užívajících tento přípravek se může objevit velmi vzácně pocit úzkosti, poruchy
spánku nebo změny chování, včetně podrážděnosti (převážně u dětí).

Máte-li jiné příznaky, u kterých si nejste jistí, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

5. JAK PŘÍPRAVEK FLIXOTIDE INHALER N UCHOVÁVAT

Přípravek uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým světlem.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Kovová tlaková nádobka je pod tlakem, proto se nesmí rozebírat, propichovat, deformovat
silou ani spalovat (odhazovat do ohně) a to ani, když je prázdná.

Stejně jako u většiny léčivých přípravků v tlakových obalech se terapeutický efekt přípravku
může snížit, je-li tlaková nádobka studená.

Nepoužívejte přípravek Flixotide Inhaler N po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na
obalu.

Léčivý přípravek se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření
pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Flixotide Inhaler N obsahuje

Flixotide 50 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 50 mikrogramů v jedné
odměřené dávce.

Flixotide 125 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 125 mikrogramů
v jedné odměřené dávce.

Flixotide 250 Inhaler N obsahuje léčivou látku Fluticasoni propionas, 250 mikrogramů
v jedné odměřené dávce.

Pomocnou látkou pro všechny síly je norfluran.

7
Jak přípravek Flixotide Inhaler N vypadá a co obsahuje balení

Flixotide Inhaler N je bílá až bělavá suspenze.
Přípravek je v hliníkové tlakové nádobce uzavřené dávkovacím ventilem vložené do
rozprašovače, krabička.
Velikost balení:
Flixotide 50 Inhaler N: 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 50 mikrogramů léčivé
látky).
Flixotide 125 Inhaler N: 60 nebo 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 125
mikrogramů léčivé látky).
Flixotide 250 Inhaler N: 60 nebo 120 odměřených dávek (jedna dávka obsahuje 250
mikrogramů léčivé látky).

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie.

Výrobci
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Španělsko
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko.

Datum revize textu
15.4.2013

Recenze

Recenze produktu FLIXOTIDE 125 INHALER N 60X125RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu FLIXOTIDE 125 INHALER N 60X125RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám