Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti kašli » Léky na odkašlávání, vykašlávání

FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 208959

100 % 1 recenze

K léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek. Snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

K léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek. Snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: FLAVAMED
Kód výrobku: 208959
Kód EAN: 4013054020449
Kód SÚKL: 137716
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

Sp.zn.sukls97369/2014 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

Flavamed effervescent tablet 60 mg 

šumivé tablety 

Pro dospělé a dospívající ve věku od 12 let 

ambroxoli hydrochloridum 

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  
-

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

-

 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

-

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

-

 

Pokud se do 4–5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek Flavamed effervescent tablet a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet užívat 

3. 

Jak se přípravek Flavamed effervescent tablet užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Flavamed effervescent tablet uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

1.  

Co je přípravek Flavamed effervescent tablet a k čemu se používá

  

 
Přípravek  Flavamed  effervescent  tablet  obsahuje  léčivou  látku  ambroxol  hydrochlorid  a  patří  do 
léčebné  skupiny  léků  proti  kašli  a  nachlazení,  mukolytik.  Ambroxol  hydrochlorid  se  užívá  k  léčbě 
produktivního kašle při akutních nebo chronických onemocněních plic a průdušek.  
Přípravek Flavamed effervescent tablet snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán. 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet 

užívat

  

 
Neužívejte přípravek Flavamed effervescent tablet 
 
– jestliže jste alergický(á) na ambroxol hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 
– u dětí do 12 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Flavamed effervescent tablet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 
 
-

  jestliže  jste  v  minulosti  prodělal(a)  velmi  závažnou  kožní  alergickou  reakci  (Stevens-Johnsonův 

syndrom, Lyellův syndrom). 

 

  Stevens-Johnsonův  syndrom  je  onemocnění,  při  kterém  je  vysoká  horečka  a  vyrážka  s 

puchýřky na kůži a sliznicích. 

 

 

2/5 

  Život  ohrožující  Lyellův  syndrom  je  známý  také  jako  tzv.  syndrom  opařené  kůže.  Jeho 

známkou je závažná tvorba puchýřů na kůži, podobně jako při popálení. 

 

V souvislosti s podáváním ambroxolu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže 
se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních 
orgánů), přestaňte Flavamed effervescent tablet užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.  

 

-

 

jestliže  trpíte  nesnášenlivostí histaminu,  máte  se  vyvarovat  dlouhodobé léčby, neboť  léčivá  látka 
přípravku Flavamed effervescent tablet ovlivňuje metabolismus histaminu a může vést ke vzniku 
příznaků nesnášenlivosti (např. bolest hlavy, příznaky rýmy, svědění).

 

 

-

  jestliže  máte  poruchu  funkce  ledvin  nebo  závažné  onemocnění  jater.  Pak  musíte  přípravek 

Flavamed  effervescent  tablet  užívat  jen  se  zvláštní  opatrností  (např.  v  delších  dávkovacích 
intervalech  nebo  ve  snížených  dávkách  –  poraďte  se  o  tom  se  svým  lékařem).  Při  těžkých 
poruchách funkce ledvin může docházet k hromadění produktů metabolismu léčivé látky přípravku 
Flavamed effervescent tablet. 

 
-

  jestliže  trpíte  vzácným  onemocněním  průdušek  se  zvýšenou  tvorbou  hlenu  (např.  syndromem 

nepohyblivých řasinek). Při tomto onemocnění není možný transport hlenu ven z plic. V takovém 
případě užívejte přípravek Flavamed effervescent tablet jen pod lékařským dohledem. 

 
-

  jestliže  jste  měl(a)  peptický  vřed,  je  třeba,  abyste  se  poradil(a)  se  svým  lékařem,  jak  přípravek 

Flavamed  effervescent  tablet  užívat,  protože  mukolytika  (léky  usnadňující  vykašlávání)  mohou 
poškozovat žaludeční sliznici. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed 
effervescent tablet užívat. 

 
Děti a dospívající 
Přípravek Flavamed effervescent tablet smí užívat jen dospívající ve věku nad 12 let. 
 
Další léčivé přípravky a Flavamed effervescent tablet  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Léky proti kašli (antitusika) 
Při užívání přípravku Flavamed effervescent tablet nesmíte užívat léky potlačující kašlací reflex (tzv. 
antitusika). Kašlací reflex je důležitý pro vykašlání  rozpuštěného hlenu a tedy pro jeho odstranění z 
plic. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek  Flavamed  effervescent  tablet  užívejte  v  těhotenství  a  v  období  kojení  pouze  na  výslovný 
pokyn lékaře!

 

Zejména během prvního trimestru těhotenství se užití přípravku Flavamed effervescent 

tablet nedoporučuje. 
Bylo  pozorováno,  že  léčivá  látka  přípravku  Flavamed  effervescent  tablet  přechází  do  mateřského 
mléka. Užívání přípravku Flavamed effervescent tablet v období kojení se nedoporučuje. 
Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky ambroxolu na plodnost. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  Flavamed  effervescent  tablet  nemá  žádný  nebo  má  zanedbatelný  vliv  na  schopnost  řídit 
nebo obsluhovat stroje. 
 

 

3/5 

Přípravek  Flavamed  effervescent  tablet  obsahuje  laktosu  (mléčný  cukr),  sorbitol  (sladidlo)  a 
sodík 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
Jedna  šumivá  tableta  tohoto  léčivého  přípravku  obsahuje  5,5  mmol  (126,5  mg)  sodíku,  což  je  třeba 
vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu omezující příjem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Flavamed effervescent tablet užívá  

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v  souladu  s  příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud  Vám  lékař  nepředepsal  užívat  přípravek  Flavamed  effervescent  tablet  jinak,  platí  následující 
pokyny.  Dodržujte,  prosím,  pokyny  k  užívání,  jinak  přípravek  Flavamed  effervescent  tablet  nebude 
moci správně působit! 
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 

Věk 

Jednotlivá dávka 

Maximální denní dávka 

Dospívající nad 12 let a dospělí 

První 2–3 dny: ½ šumivé tablety 

3krát denně (což odpovídá 30 mg 

ambroxoli hydrochloridum 3krát 

denně). 

Poté: ½ šumivé tablety 2krát 

denně (což odpovídá 30 mg 

ambroxoli hydrochloridum 2krát 

denně). 

1½ šumivé tablety (což 

odpovídá 90 mg ambroxoli 

hydrochloridum). 

 
Poznámka: 
U dospělých pacientů smí být denní dávka zvýšena na 1 šumivou tabletu dvakrát denně. 
 

Bezpečnost  a 

účinnost

 

přípravku  Flavamed  effervescent  tablet  u  dětí  do  12  let  dosud  nebyla 

prokázána. 
 
Způsob podání 
 
K perorálnímu podání. Šumivé tablety rozpusťte po jídle ve sklenici vody a vzniklý roztok vypijte. 
Šumivou tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Trvání léčby 

 

Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4–5 dnů. 
 
Jestliže se Vaše obtíže po 4–5 dnech nezlepší nebo se naopak zhorší, máte neprodleně vyhledat lékaře! 
 
Máte-li  pocit,  že  účinek  přípravku  Flavamed  effervescent  tablet  je  příliš  silný  nebo  příliš  slabý, 
poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavamed effervescent tablet, než jste měl(a) 
Na  základě  zpráv  o

 

náhodném  předávkování  a/nebo  chybách  v  léčbě  jsou  pozorované  příznaky  v 

souladu  s  možnými  nežádoucími  účinky  přípravku  Flavamed  effervescent  tablet  v  doporučených 
dávkách. 
 

 

4/5 

V případě  předávkování  kontaktujte  lékaře,  který  následně  zahájí  léčbu  podle  přítomných  známek 
předávkování. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavamed effervescent tablet 
nebo  jste  užil(a)  příliš  málo  přípravku,  pak  příště  pouze  užijte  předepsané  množství  léku. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky

  

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Nežádoucí účinky 

 

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob): 

-

  poruchy chuti (např. změny chuti) 

-

  pocit na zvracení, snížená citlivost úst a hltanu 

 
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob): 

-

  zvracení, průjem, poruchy trávení, bolest břicha a sucho v ústech 

-

  horečka 

 
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob): 

-

  reakce z přecitlivělosti  

-

  vyrážka, kopřivka 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

-

  anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému (rychle se šířící otok kůže, 

podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění 

-

  závažné nežádoucí kožní reakce (zahrnující erythema multiforme, Stevens-Johnsonův 

syndrom / toxickou epidermální nekrolýzu a akutní generalizovanou exantematózní 
pustulózu). 

-

  sucho v krku. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na  adresu:  Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv, 
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

.   

 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Flavamed effervescent tablet uchovávat

  

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku vícedávkového obalu a 
krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

5/5 

Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
Uchovávejte vícedávkový obal pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Flavamed effervescent tablet obsahuje 
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. 
Jedna šumivá tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 60 mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  kyselina  citronová,  hydrogenuhličitan  sodný,  uhličitan  sodný,  dihydrát 
sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, laktosa, mannitol (E 
421),  sorbitol  (E  420),  třešňové  aroma  „ALH“;  kód  801  (skládající  se  z:  přírodního/přírodně 
identického  tekutého  třešňového  aroma  (kód  5443), přírodního/přírodně identického  tekutého aroma 
černé třešňě (kód 5410), přírodního/přírodně identického práškového třešňového aroma (kód 5862P), 
maltodextrinu, mannitolu, glukonolaktonu, sorbitolu, arabské klovatiny a koloidního bezvodého oxidu 
křemičitého), simetikon. 

 

Jak přípravek Flavamed effervescent tablet vypadá a co obsahuje toto balení 
Bílé kulaté tablety o průměru 18 mm, s půlicí rýhou na jedné straně. 
Šumivou tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 

 

Flavamed effervescent tablet je dostupný v baleních obsahujících 10 nebo 20 šumivých tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) 
Glienicker Weg 125 
12489 Berlín, Německo 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Bulharsko 

  

Flavamed Effervescent Tablets 

Česká Republika 

Flavamed effervescent tablet 60 mg  

Dánsko  

  

Flavamed Brusetabletter 

Estonsko 

  

Flavamed 60 mg  

Finsko   

  

Flavamed 60 mg effervescent tablet 

Německo 

  

Flavamed 60 mg Brausetabletten 

Lotyšsko 

  

Flavamed 60 mg putojošās tabletes 

Litva   

  

Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės 

Polsko   

  

Flavamed 

Rumunsko 

  

Flavamed comprimate efervescente 

Slovenská republika 

Flavamed šumivé tablety 

Slovinsko 

  

Flavamed 60 mg šumeče tablete 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.01.2017 

 

Recenze (1)

Recenze produktu FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

levnější podoba ACC a pomáhá stejně dobře

Diskuze

Diskuze k produktu FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Martina V.

100 % 02/11/2016

levnější podoba ACC a pomáhá stejně dobře

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám