Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety - recenze

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 208959

100 % 1 recenze

K léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek. Snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety

K léčbě produktivního kašle při onemocněních plic a průdušek. Snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán.

Sp.zn.sukls97369/2014

Příbalová informace: informace pro pacienta

Flavamed effervescent tablet 60 mg

šumivé tablety Pro dospělé a dospívající ve věku od 12 let ambroxoli hydrochloridum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 4-5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Flavamed effervescent tablet a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet užívat
 3. Jak se přípravek Flavamed effervescent tablet užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Flavamed effervescent tablet uchovávat
 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Flavamed effervescent tablet a k čemu se používá

Přípravek Flavamed effervescent tablet obsahuje léčivou látku ambroxol hydrochlorid a patří do léčebné skupiny léků proti kašli a nachlazení, mukolytik. Ambroxol hydrochlorid se užívá k léčbě produktivního kašle při akutních nebo chronických onemocněních plic a průdušek. Přípravek Flavamed effervescent tablet snižuje vazkost hlenu, který pak může být snadněji vykašlán. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet

užívat

Neužívejte přípravek Flavamed effervescent tablet

 • jestliže jste alergický(á) na ambroxol hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • u dětí do 12 let.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Flavamed effervescent tablet se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem

 • jestliže jste v minulosti prodělal(a) velmi závažnou kožní alergickou reakci (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom).
 • Stevens-Johnsonův syndrom je onemocnění, při kterém je vysoká horečka a vyrážka s puchýřky na kůži a sliznicích.
 • Život ohrožující Lyellův syndrom je známý také jako tzv. syndrom opařené kůže. Jeho známkou je závažná tvorba puchýřů na kůži, podobně jako při popálení.

V souvislosti s podáváním ambroxolu byla zaznamenána hlášení závažných kožních reakcí. Jestliže se u Vás vyskytne kožní vyrážka (včetně poškození na sliznici úst, hrdla, nosu, očí nebo pohlavních orgánů), přestaňte Flavamed effervescent tablet užívat a ihned kontaktujte svého lékaře.

 • jestliže trpíte nesnášenlivostí histaminu, máte se vyvarovat dlouhodobé léčby, neboť léčivá látka přípravku Flavamed effervescent tablet ovlivňuje metabolismus histaminu a může vést ke vzniku příznaků nesnášenlivosti (např. bolest hlavy, příznaky rýmy, svědění).
 • jestliže máte poruchu funkce ledvin nebo závažné onemocnění jater. Pak musíte přípravek Flavamed effervescent tablet užívat jen se zvláštní opatrností (např. v delších dávkovacích intervalech nebo ve snížených dávkách - poraďte se o tom se svým lékařem). Při těžkých poruchách funkce ledvin může docházet k hromadění produktů metabolismu léčivé látky přípravku Flavamed effervescent tablet.
 • jestliže trpíte vzácným onemocněním průdušek se zvýšenou tvorbou hlenu (např. syndromem nepohyblivých řasinek). Při tomto onemocnění není možný transport hlenu ven z plic. V takovém případě užívejte přípravek Flavamed effervescent tablet jen pod lékařským dohledem.
 • jestliže jste měl(a) peptický vřed, je třeba, abyste se poradil(a) se svým lékařem, jak přípravek Flavamed effervescent tablet užívat, protože mukolytika (léky usnadňující vykašlávání) mohou poškozovat žaludeční sliznici. Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Flavamed effervescent tablet užívat.

Děti a dospívající

Přípravek Flavamed effervescent tablet smí užívat jen dospívající ve věku nad 12 let.

Další léčivé přípravky a Flavamed effervescent tablet

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Léky proti kašli (antitusika)

Při užívání přípravku Flavamed effervescent tablet nesmíte užívat léky potlačující kašlací reflex (tzv. antitusika). Kašlací reflex je důležitý pro vykašlání rozpuštěného hlenu a tedy pro jeho odstranění z plic.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Flavamed effervescent tablet užívejte v těhotenství a v období kojení pouze na výslovný pokyn lékaře! Zejména během prvního trimestru těhotenství se užití přípravku Flavamed effervescent tablet nedoporučuje. Bylo pozorováno, že léčivá látka přípravku Flavamed effervescent tablet přechází do mateřského mléka. Užívání přípravku Flavamed effervescent tablet v období kojení se nedoporučuje. Studie na zvířatech nenaznačují škodlivé účinky ambroxolu na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Flavamed effervescent tablet obsahuje laktosu (mléčný cukr), sorbitol (sladidlo) a

sodík

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. Jedna šumivá tableta tohoto léčivého přípravku obsahuje 5,5 mmol (126,5 mg) sodíku, což je třeba vzít v úvahu u pacientů dodržujících dietu omezující příjem sodíku.

3. Jak se přípravek Flavamed effervescent tablet užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud Vám lékař nepředepsal užívat přípravek Flavamed effervescent tablet jinak, platí následující pokyny. Dodržujte, prosím, pokyny k užívání, jinak přípravek Flavamed effervescent tablet nebude moci správně působit!

Doporučená dávka přípravku je:

Věk Jednotlivá dávka Maximální denní dávka Dospívající nad 12 let a dospělí První 2-3 dny: ½ šumivé tablety 3krát denně (což odpovídá 30 mg ambroxoli hydrochloridum 3krát denně). Poté: ½ šumivé tablety 2krát denně (což odpovídá 30 mg ambroxoli hydrochloridum 2krát denně). 1½ šumivé tablety (což odpovídá 90 mg ambroxoli hydrochloridum).

Poznámka: U dospělých pacientů smí být denní dávka zvýšena na 1 šumivou tabletu dvakrát denně.

Bezpečnost a účinnost přípravku Flavamed effervescent tablet u dětí do 12 let dosud nebyla prokázána.

Způsob podání

K perorálnímu podání. Šumivé tablety rozpusťte po jídle ve sklenici vody a vzniklý roztok vypijte. Šumivou tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Trvání léčby

Přípravek Flavamed effervescent tablet nemá být bez porady s lékařem užíván déle než 4-5 dnů.

Jestliže se Vaše obtíže po 4-5 dnech nezlepší nebo se naopak zhorší, máte neprodleně vyhledat lékaře!

Máte-li pocit, že účinek přípravku Flavamed effervescent tablet je příliš silný nebo příliš slabý, poraďte se, prosím, se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavamed effervescent tablet, než jste měl(a)

Na základě zpráv o náhodném předávkování a/nebo chybách v léčbě jsou pozorované příznaky v souladu s možnými nežádoucími účinky přípravku Flavamed effervescent tablet v doporučených dávkách.

V případě předávkování kontaktujte lékaře, který následně zahájí léčbu podle přítomných známek předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavamed effervescent tablet

nebo jste užil(a) příliš málo přípravku, pak příště pouze užijte předepsané množství léku. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 osob):

 • poruchy chuti (např. změny chuti)
 • pocit na zvracení, snížená citlivost úst a hltanu

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 osob):

 • zvracení, průjem, poruchy trávení, bolest břicha a sucho v ústech
 • horečka

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 osob):

 • reakce z přecitlivělosti
 • vyrážka, kopřivka

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku, angioedému (rychle se šířící otok kůže, podkožních, slizničních a podslizničních tkání) a svědění
 • závažné nežádoucí kožní reakce (zahrnující erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom / toxickou epidermální nekrolýzu a akutní generalizovanou exantematózní pustulózu).
 • sucho v krku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Flavamed effervescent tablet uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku vícedávkového obalu a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte vícedávkový obal pevně uzavřený, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Flavamed effervescent tablet obsahuje

Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum. Jedna šumivá tableta obsahuje ambroxoli hydrochloridum 60 mg.

Pomocnými látkami jsou: kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, uhličitan sodný, dihydrát sodné soli sacharinu, natrium-cyklamát, chlorid sodný, dihydrát natrium-citrátu, laktosa, mannitol (E 421), sorbitol (E 420), třešňové aroma „ALH“; kód 801 (skládající se z: přírodního/přírodně identického tekutého třešňového aroma (kód 5443), přírodního/přírodně identického tekutého aroma černé třešňě (kód 5410), přírodního/přírodně identického práškového třešňového aroma (kód 5862P), maltodextrinu, mannitolu, glukonolaktonu, sorbitolu, arabské klovatiny a koloidního bezvodého oxidu křemičitého), simetikon.

Jak přípravek Flavamed effervescent tablet vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé kulaté tablety o průměru 18 mm, s půlicí rýhou na jedné straně. Šumivou tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Flavamed effervescent tablet je dostupný v baleních obsahujících 10 nebo 20 šumivých tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlín, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Flavamed Effervescent Tablets Česká Republika Flavamed effervescent tablet 60 mg Dánsko Flavamed Brusetabletter Estonsko Flavamed 60 mg Finsko Flavamed 60 mg effervescent tablet Německo Flavamed 60 mg Brausetabletten Lotyšsko Flavamed 60 mg putojošās tabletes Litva Flavamed 60 mg šnypščiosios tabletės Polsko Flavamed Rumunsko Flavamed comprimate efervescente Slovenská republika Flavamed šumivé tablety Slovinsko Flavamed 60 mg šumeče tablete

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11.01.2017

Informace o produktu

Výrobce: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)
Značka: FLAVAMED
Kód výrobku: 208959
Kód EAN: 4013054020449
Kód SÚKL: 137716
Držitel rozhodnutí: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety zobrazíte nebo stáhnete zde: FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety.pdf

Recenze (1)

Recenze produktu FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

levnější podoba ACC a pomáhá stejně dobře

Diskuze

Diskuze k produktu FLAVAMED EFFERVESCENT TABLET 60 MG 10X60MG Šumivé tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

100 % 02/11/2016

levnější podoba ACC a pomáhá stejně dobře

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám