Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

FLAMEXIN 10X20MG Tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13454

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PARMA
Kód výrobku: 13454
Kód EAN:
Kód SÚKL: 49520
Držitel rozhodnutí: CHIESI FARMACEUTICI S.P.A., PARMA
Flamexin a Flamexin eff. se užívá k léčbě revmatických a zánětlivých onemocnění s bolestivými příznaky (např. revmatoidní artritida, artróza), k léčbě bolestivých stavů nerevmatických jako poúrazová a pooperační bolest a bolesti při menstruaci. Přípravek je určen pouze pro dospělé.

Příbalový leták

 

1/7 

sp.zn. sukls176871/2010 
a sp.zn. sukls38590/2015, sukls217195/2015 
 
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 
 
 
FLAMEXIN, TABLETY 
piroxicamum betadexum  

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje 
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci: 

1.  Co je Flamexin a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Flamexin užívat 
3.  Jak se Flamexin užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Flamexin uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 

 
1. Co je přípravek Flamexin a k čemu se používá 
Přípravek Flamexin obsahuje piroxikam, který patří do skupiny léků nazývaných 
nesteroidní antirevmatika. Tyto léky potlačují bolest a zánět. Piroxikam je v přípravku 
obsažen v rychle působící formě nazývané piroxikam beta-cyklodextrin, která 
umožňuje rychlejší vstřebání a tím rychlejší útlum bolesti. 
Dříve, než vám bude předepsán piroxikam, lékař zváží přínos, který vám lék může 
přinést, oproti riziku vzniku nežádoucích účinků. Je možné, že lékař vás bude muset 
vyšetřit a oznámí vám, jak často bude nutné kvůli užívání piroxikamu provádět další 
vyšetření. 
Flamexin se užívá k léčbě příznaků způsobených osteoartrózou (degenerativní 
kloubní onemocnění), revmatoidní artritidou a ankylosující spondylitidou (revmatické 
onemocnění páteře), jako je otok, ztuhlost a bolest kloubů. Neléčí artritidu a pomůže 
pouze po dobu užívání léku. 
Lékař vám předepíše piroxikam pouze, pokud jiná nesteroidní antirevmatika nemají 
dostatečný účinek. 
 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flamexin užívat 
Neužívejte přípravek Flamexin 
-Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 
- Pokud jste měl(a) v minulosti žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo 
perforaci (proděravění) zažívacího traktu. 

 

2/7 

- Pokud máte nyní žaludeční nebo dvanáctníkový vřed, krvácení nebo perforaci. 
- Pokud máte nebo jste někdy v minulosti měl(a) onemocnění zažívacího traktu (zánět 
žaludku nebo střeva), které může způsobit krvácení do zažívacího ústrojí, jako je 
ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, rakovina zažívacího traktu, divertikulitida 
(zánět nebo infekce střevní výchlipky). 
- Pokud užíváte jiná nesteroidní antirevmatika, včetně selektivních COX-2 a kyseliny 
acetylsalicylové (látku, která je obsažena v mnohých léčivých přípravcích pro 
potlačení bolesti a snížení horečky). 
- Pokud užíváte antikoagulancia, jako je warfarin, k prevenci krevních sraženin. 
- Pokud jste v minulosti měl(a) závažné lékové alergické reakce na některá 
nesteroidní antirevmatika, zvláště závažné kožní reakce (bez ohledu na rozsah obtíží), 
jako je exfoliativní dermatitida (intenzivní zčervenání kůže s olupující se kůží ve 
vrstvách nebo šupinách), vezikulobulózní reakce (Stevens-Johnsonův syndrom, stav s 
červenými puchýři, narušenou, krvavou a krustózní kůží), toxická epidermální 
nekrolýza (onemocnění s puchýři a olupující se kůží). 
- Pokud trpíte hemoragickou diatézou (zvýšenou krvácivostí)  
- Pokud máte srdeční nedostatečnost 
- Pokud máte závažné zvýšení krevního tlaku 
- Pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin 
- Pokud jste v posledních třech měsících těhotenství 
Pokud se některý z uvedených příznaků u vás objeví, nesmíte přípravek dále užívat. 
Sdělte to okamžitě lékaři. 
 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Flamexin se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
Buďte zvláště opatrní, pokud jste měl(a) v minulosti zdravotní obtíže s játry nebo 
s ledvinami, krvácivé stavy, astma.  
Léky jako je Flamexin mohou působit mírné zvýšení rizika srdečních nebo 
mozkových cévních příhod. Riziko je více pravděpodobné, pokud jsou používány 
vysoké dávky a dlouhá doba léčby. Proto nepřekračujte doporučenou dávku ani dobu 
léčby. 
Pokud máte srdeční obtíže, prodělali jste v minulosti cévní mozkovou příhodu nebo 
máte rizikové faktory pro rozvoj cévních příhod (např. vysoký krevní tlak, cukrovku, 
vysoký cholesterol nebo kouříte), měli byste se o vhodnosti léčby poradit s lékařem. 
 
Po použití přípravku Flamexin byly hlášeny potenciálně život ohrožující kožní 
vyrážky (Stevens-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza), projevující 
se zpočátku jako červené terčovité skvrny nebo kruhovité skvrny na kůži trupu často 
s puchýřem ve svém středu. Další příznaky, po kterých je třeba pátrat, zahrnují vředy 
v ústech, v krku, v nose, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a zánět 
spojivek (červené a oteklé oči). Tyto potenciálně život ohrožující kožní vyrážky jsou 
často doprovázeny příznaky podobnými chřipkovému onemocnění. Vyrážka může 
přejít v rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže. Největší riziko rozvoje závažných 
kožních reakcí je v prvním týdnu léčby. Pokud se u Vás po použití Flamexinu 
vyskytne Stevens-Johnsonův syndrom nebo toxická epidermální nekrolýza nesmíte 
léčbu přípravkem Flamexin nikdy znovu zahájit. 
Pokud se u Vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte přípravek 
Flamexin užívat a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Informujte lékaře, že užíváte 
tento léčivý přípravek.  

 

3/7 

 

Při užívání přípravku Flamexin buďte opatrní a než začnete lék užívat, vždy sdělte 
lékaři, pokud se u vás objeví některé dále uvedené příznaky. Flamexin, jako jiná 
nesteroidní antirevmatika, může způsobovat závažné reakce v žaludku a střevech, 
jako je bolest, krvácení, ulcerace a perforace. 
Okamžitě informujte lékaře a přerušte užívání piroxikamu, pokud máte bolesti v břiše, 
známky krvácení ze žaludku nebo střeva, jako je občasná černá barva stolice, stopy 
krve ve stolici, zvracení krve. 
Pokud je vám víc než 70 let, lékař možná zkrátí dobu léčení na minimum a bude vás v 
průběhu léčby piroxikamem častěji vyšetřovat. 
Pokud je vám více než 70 let, nebo užíváte společně s piroxikamem další léky jako 
kortikosteroidy nebo některé léky na depresi nazývané selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu (SSRI) nebo kyselinu acetylsalicylovou pro snížení krevní 
srážlivosti, možná vám lékař předepíše společně s Flamexinem lék na ochranu 
žaludku nebo střeva. 
Pokud je vám více než 80 let, neměl(a) byste lék užívat. 
Pokud máte nebo jste měl(a) alergii nebo pokud si nejste jistý(á), že můžete 
piroxikam užívat, poraďte se nejprve s lékařem. 
Ujistěte se, že jste lékaři řekl(a) o všech lécích, které užíváte, včetně léků, které jste 
koupil(a) bez lékařského předpisu 
Během léčby nesmíte pít alkohol. 
Přípravek může snižovat účinek nitroděložního tělíska. 
Flamexin může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde 
k úpravě. Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy 
s otěhotněním

 
Děti a dospívající 
Přípravek Flamexin není určen pro děti a dospívající. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Flamexin

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Léky se mohou někdy 
vzájemně ovlivňovat. Lékař možná sníží dávku piroxikamu nebo dalších léků, nebo 
vám předepíše jiný lék. Zvláště je důležité sdělit lékaři: 
- pokud užíváte lithium k léčbě deprese 
- pokud užíváte digoxin k léčbě srdečního onemocnění 
- pokud užíváte chinolonová antibiotika, jako je ciprofloxacin k léčbě infekcí 
- pokud užíváte cimetidin k léčbě žaludečních vředů 
- pokud užíváte kyselinu acetylsalicylovou nebo jiná nesteroidní antirevmatika proti 
bolesti 
- pokud užíváte kortikosteroidy, což jsou léky používané na celou řadu onemocnění, 
jako je alergie a hormonální nerovnováha 
- pokud užíváte antikoagulancia, jako je warfarin, proti zvýšené krevní srážlivosti 
- pokud užíváte léky na depresi nazývané inhibitory zpětného vychytávání serotoninu 
(SSRI) 
- pokud užíváte léky, jako je kyselina acetylsalicylová, na snížení shlukování krevních 
destiček 
- pokud užíváte močopudné léky (diuretika) nebo jiné léky na snížení krevního tlaku 
- pokud užíváte takrolimus nebo cyklosporin (léky potlačující imunitu) 
- pokud užíváte chinolonová antibiotika. 

 

4/7 

 
Pokud užíváte některý z výše uvedených léků, oznamte to, prosím, ihned lékaři. 
 
 
Přípravek FLAMEXIN  s jídlem, pitím a alkoholem 
Flamexin se nesmí užívat současně s konzumací alkoholu. 
 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete 
otěhotnět,  poraďte  se  se  svým  lékařem  nebo  lékárníkem  dříve,  než  začněte  tento 
přípravek užívat. 
Flamexin neužívejte, jestliže jste těhotná. Užívání Flamexinu se nedoporučuje 
v období kojení. 
Přípravek může snižovat účinek nitroděložního tělíska. 
Flamexin může způsobovat problémy s otěhotněním. Po přerušení užívání dojde 
k úpravě. Musíte informovat lékaře, jestliže chcete otěhotnět nebo máte problémy 
s otěhotněním

 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by léčivá látka obsažená v přípravku Flamexin (piroxikam) 
ovlivňovala schopnost pacienta řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
Piroxikam však může u některých pacientů vyvolat nežádoucí účinky, které mohou 
mít vliv na řízení vozidel nebo provádění činností vyžadujících rychlé reflexy (jako 
např. při obsluze strojů). Pokud se objeví závratě nebo bolesti hlavy neřiďte dopravní 
prostředky a neobsluhujte stroje. Pokud zaznamenáte příznaky jako je dvojité vidění, 
podráždění očí nebo otok očí, provede vám lékař nezbytná oční vyšetření. 
(oftalmoskopie, vyšetření štěrbinovou lampou). 
 
 
Přípravek Flamexin obsahuje laktosu 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
3. Jak se přípravek Flamexin užívá 
Vždy užívejte tento přípravek přesně dle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud 
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Lékař si bude pravidelně ověřovat, zda užíváte optimální dávku piroxikamu. Bude se 
snažit Vám předepsat takovou dávku, která je co nejnižší, ale ještě plně léčí vaše 
příznaky. Za žádných okolností sami neměňte dávkování, aniž byste se poradili s 
lékařem. 
Dospělí a starší pacienti: 
Maximální denní dávka je 20 miligramů piroxikamu v jedné denní dávce. 
Pokud je vám více než 70 let, možná vám lékař předepíše nižší denní dávku a zkrátí 
dobu léčení. 
Způsob podání  
Tablety se zapíjejí dostatečným množstvím tekutiny. 

 

5/7 

Přípravek Flamexin je připraven tak, aby bylo možné užívat jednu tabletu denně. 
Pokud je podle rozhodnutí lékaře třeba užívat pouze polovinu tablety, položte tabletu 
na hladký povrch tak, že vidíte půlicí rýhu a jemně zatlačte na tabletu palcem. 
 
Použití u dětí a dospívajících
 
Přípravek není určen pro děti a dospívající. 
Lékař vám může předepsat kromě piroxikamu ještě další lék, který chrání žaludek a 
střevo před nežádoucími účinky. 
Nezvyšujte si sami dávku. 
Pokud máte pocit, že léčba není dostatečně účinná, vždy to řekněte svému lékaři. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flamexin, než jste měl(a) 
Pokud užijete větší dávku léku, než vám byla předepsána: 
Pokud užijete vyšší dávku, než jste měli, ihned se obraťte na lékaře nebo lékárníka, 
případně na oddělení rychlé pomoci. Nezapomeňte si s sebou vzít zbytek balení 
přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flamexin 
Vezměte si zapomenutou dávku co nejdříve. Pokud je již téměř doba pro užití další 
dávky, neberte si zapomenutou dávku, ale užijte další dávku ve správný čas. 
Nezdvojnásobujte následující  dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4.  Možné nežádoucí účinky 
V průběhu léčby přípravkem Flamexin můžete zaznamenat některé z následujících 
nežádoucích účinků: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí) 
snížení počtu červených krvinek, změny červených krvinek, což může mít za následek 
neobvyklou tvorbu modřin nebo krvácení, změny počtu bílých krvinek, což může vést 
ke zvýšenému riziku infekce, ztráta chuti k jídlu, zvýšení hladiny cukru v krvi, 
závratě, bolest hlavy, spavost, zvonění v uších (tinnitus), vertigo (točení hlavy), 
nepříjemné pocity v oblasti břicha, bolesti břicha, zácpa, průjem, nepříjemný pocit 
nebo bolesti v podbřišku, nadýmání, pocit na zvracení, zvracení, poruchy trávení, 
kožní vyrážka, svědění, otok nohou, rukou nebo jiných částí těla (edém), zvýšení 
hodnot jaterních enzymů, zvýšení hmotnosti. 
 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) 
Rozmazané vidění, snížená/nízká hladina cukru v krvi, bušení srdce, zánět 
sliznice dutiny ústní 
 
Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1000 osob) 
Zánět ledvin, selhání ledvin, poškození ledvin, změny v množství nebo vzhledu moči, 
bolest ledvin nebo bolest v břiše 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí) 
Potenciálně život ohrožující kožní vyrážky, včetně loupání kůže, zejména v okolí úst, 
nosu, očí a pohlavních orgánů (Stevens-Johnsonův syndrom), nebo rozsáhlé 

 

6/7 

olupování kůže (toxická epidermální nekrolýza) (viz bod 2) 
 
Nežádoucí účinky, kde četnost nelze odhadnout z dostupných údajů 
Změny složení krve např. snížený hemoglobin, zadržování tekutin, náhlá dušnost, 
potíže s dýcháním, horečka, otoky očních víček, obličeje nebo rtů, vyrážka nebo 
svědění (zejména postihující celé tělo), deprese, abnormální sny, halucinace, poruchy 
spánku, zmatenost, změna nálady, nervozita, mravenčení, podráždění očí, oteklé oči, 
poškození sluchu, vysoký krevní tlak, zánět krevních cév, dušnost, zúžení průdušek, 
krvácení z nosu, zánět žaludeční sliznice (gastritida), krvácení do trávicího traktu 
včetně zvracení krve a černě zbarvené stolice, zánět slinivky břišní (což může vést k 
silné bolesti v horní části břicha nebo zad), vřed žaludku nebo dvanácterníku, 
žaludeční nevolnost, ztráta vlasů, alergické reakce zahrnující fialové skvrny na kůži, 
bolesti kloubů, bolesti břicha a dysfunkce ledvin;  
Vyrážky, puchýře, olupování kůže, svědění, zarudnutí, citlivost, ztenčení kůže, 
uvolnění nebo štěpení nehtů, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, malátnost, 
celková bolestivost.   
Pokles hmotnosti, zežloutnutí kůže a bělma  očí (žloutenka), zánět jater (hepatitida). 
 
Používání léčivých přípravků, jako je Flamexin (zejména ve vysokých dávkách a při 
dlouhodobé léčbě) může být spojeno s mírným zvýšením rizika srdečního záchvatu 
(infarkt myokardu) nebo cévní mozkové příhody. 
 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny  v této  příbalové  informaci.  Nežádoucí  účinky  můžete  hlásit  také  přímo  na 
adresu:  
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o 
bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
5. 
JAK PŘÍPRAVEK FLEMEXIN UCHOVÁVAT 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. 
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato 
opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Flamexin obsahuje: 
Léčivou látkou je:  

 

7/7 

piroxicamum betadexum 191,2 mg (odpovídá piroxicamum 20 mg) v 1 tabletě 
 
Pomocnými látkami jsou:
  
monohydrát laktosy, krospovidon (typ A), koloidní hydratovaný oxid křemičitý, 
předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl karbomethylškrobu (typ A), magnesium-
stearát 
 
Jak přípravek Flamexin vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis tablet: 
světle žluté ploché tablety šestiúhelníkového tvaru s půlicí rýhou na 
jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
 
blistr (bílý neprůhledný PVC/PVDC/Al), krabička 
velikost balení: 6, 10, 12, 20, 30 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  a výrobce 
Chiesi Farmaceutici S.p.A., Via Palermo 26/A, 431 22 Parma, Itálie 
 
Výrobce 
Chiesi Farmaceutici S.p.A., 96 Via S. Leonardo 26/A, 431 22 Parma, Itálie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27.1.2016. 

Recenze

Recenze produktu FLAMEXIN 10X20MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FLAMEXIN 10X20MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám