Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SOLVAY PHARMA
Kód výrobku: 48857
Kód EAN:
Kód SÚKL: 25094
Držitel rozhodnutí: SOLVAY PHARMA
Depresivní stavy různého původu. Obsedantně-kompulzivní onemocnění. Přípravek je určen pro dospělé, při léčbě obsedantně-kompulzivního onemocnění i pro mladistvé a děti od 8 let věku. Pro nedostatek klinických zkušeností se zatím nedoporučuje při léčbě deprese podávat přípravek dětem a mladistvým do 18 let. Použití u dětí a dospívajících do 18 let Fevarin by neměli běžně užívat děti a dospívající pod 18 let s výjimkou pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, protichůdné chování a hněv). Váš lékař přesto může Fevarin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Fevarin pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni Fevarinem, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky Fevarinu týkající se ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.

Příbalový leták

1/8
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls154404/2012 a sukls154377/2012


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Fevarin 50
Fevarin 100
potahované tablety
fluvoxamini hydrogenomaleas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Celý název Vašeho léku je Fevarin 50 nebo Fevarin 100. V této příbalové informaci je
používán kratší název Fevarin.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Fevarin a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Fevarin užívat
3. Jak se přípravek Fevarin užívá
4. Možné nežádoucí účinky přípravku Fevarin
5. Jak přípravek Fevarin uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. CO JE PŘÍPRAVEK FEVARIN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivý přípravek Fevarin obsahuje léčivou látku fluvoxamini hydrogenomaleas (fluvoxamin).
Patří do skupiny léčiv nazývaných selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu
(SSRI). Je to antidepresivum užívané k léčbě depresivních epizod. Fevarin může být také
užíván k léčbě pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou (OCD) (opakující se nutkavé
myšlenky s nekontrolovatelným chováním).2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
FEVARIN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Fevarin
2/8

- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na fluvoxamin nebo na kteroukoli další
složku přípravku Fevarin (viz bod 6. Další informace)
- jestliže užíváte inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) nebo jste je užíval(a)
v posledních dvou týdnech. Léčbu přípravkem Fevarin lze začít: dva týdny po vysazení
ireverzibilního IMAO nebo následující den po vysazení reverzibilního IMAO (např.
moklobemidu). Mezi vysazením Fevarinu a započetím léčby jakýmkoli IMAO má uplynout
nejméně jeden týden
- jestliže užíváte tizanidin (léčivo snižující napětí svalů)
- jestliže užíváte ramelteon (léčivo na spaní).

Upozornění a opatření
Pokud odpovíte kladně na kteroukoliv z následujících otázek, informujte o tom svého lékaře
nebo lékárníka dříve, než začnete Fevarin užívat.
Měl(a) jste nedávno srdeční infarkt?
Jste těhotná nebo byste mohla být těhotná?
Kojíte?
Trpíte epilepsií?
Máte cukrovku (diabetes)?
Podstupujete elektrokonvulzivní léčbu (elektrošoky)?
Trpíte nebo jste někdy trpěl(a) mánií?
Trpíte nebo jste někdy trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin?
Měl(a) jste problémy s krvácením (poruchy krvácivosti) nebo pravidelně užíváte léky
zvyšující riziko krvácení, jako jsou např. některé léky proti bolesti, přípravky ovlivňující
funkci krevních destiček?

Dětí a dospívající
Fevarin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulzivní poruchou.
Měli byste také vědět, že u pacientů do 18 let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků,
je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné
myšlenky, nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Váš lékař
přesto může Fevarin pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším
zájmu. Pokud Váš lékař předepsal Fevarin pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom
poradit, navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou
léčeni přípravkem Fevarin, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste
o tom informovat svého lékaře. Rovněž dlouhodobá bezpečnost přípravku Fevarin ve vztahu
k dalšímu růstu, dospívání, rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině
zkoumány.

Další léčivé přípravky a přípravek Fevarin

Fevarin nesmí být používán v kombinaci s IMAO (jako je moklobemid) a v kombinaci
s tizanidinem a ramelteonem (viz část 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete
přípravek Fevarin užívat).
Pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka.
3/8
Lithium k léčbě depresí, tryptofan, benzodiazepiny k léčbě úzkostí, tricyklická
antidepresiva (např. imipramin, amitriptylin), neuroleptika (např. olanzapin, kvetiapin)
nebo rostlinné přípravky s obsahem třezalky tečkované (Hypericum perforatum) Váš
lékař Vám sdělí, zda je pro Vás bezpečné zahájit užívání přípravku Fevarin
Fenytoin nebo karbamazepin užívané k léčbě epilepsie
Teofylin užívaný k léčbě astmatu nebo zánětu průdušek (bronchitidy)
Propranolol užívaný k léčbě vysokého krevního tlaku a srdečních onemocnění
Warfarin a jiné přípravky užívané ke snížení krevní srážlivosti
Kyselina acetylsalicylová (Aspirin) nebo nesteroidní antirevmatika (např. ibuprofen,
diklofenak) k léčbě artrózy
Tramadol silný lék proti bolesti
Metadon užívaný k léčbě abstinenčních příznaků
Triptany (jako je sumatriptan) užívané k léčbě migrény
Terfenadin užívaný k léčbě alergických onemocnění
Sildenafil k léčbě erektilní dysfunkce
Cyklosporin imunosupresivum užívané např. po transplantaci
Mexiletin k léčbě srdečních arytmií
Ropinirol k léčbě Parkinsonovy choroby

Pokud užíváte některý z vyjmenovaných léčivých přípravků zároveň s přípravkem Fevarin,
lékař bude Váš zdravotní stav kontrolovat mnohem častěji.

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Přípravek Fevarin s jídlem, pitím a alkoholem

Alkohol může s přípravkem Fevarin vzájemně reagovat a způsobit ospalost a labilitu. Během
léčby se proto vyhněte pití alkoholu.
Pokud běžně pijete velké množství čaje, kávy nebo nápojů obsahujících kofein, můžete na
sobě pocítit některý z následujících příznaků: třes rukou, bušení srdce, pocit na zvracení,
neklid a nespavost. Pokud snížíte příjem kofeinu, tyto příznaky vymizí.

Těhotenství

O užívání fluvoxaminu v těhotenství jsou známy jen omezené informace. Pokud jste těhotná,
můžete užívat fluvoxamin pouze v případě, že to Váš lékař bude považovat za absolutně
nezbytné. Jestliže v současné době užíváte fluvoxamin a plánujete těhotenství nebo jste
muž, který plánuje být otcem, poraďte se se svým lékařem, abyste rozhodli, zda není
nezbytné nebo vhodné změnit léčbu.

Léčbu fluvoxaminem byste neměla náhle přerušit. Pokud užíváte fluvoxamin v posledních 3
měsících těhotenství, informujte o tom svého lékaře, protože Vaše dítě může mít po narození
příznaky z vysazení. Tyto příznaky obvykle začínají během prvních 24 hodin po narození.
Mohou to být tyto příznaky: neschopnost dobře spát nebo jíst, potíže s dýcháním, namodralá
kůže nebo příliš horká nebo chladná kůže, nízká koncentrace krevního cukru, netečnost,
spavost, zvracení, zvýšená dráždivost, nadměrný křik, porucha svalového napětí, křeče,
4/8
chvění nebo třes. Pokud má dítě po narození některé z těchto příznaků, kontaktujte okamžitě
lékaře.

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte přípravek Fevarin.
Užívání látek podobných přípravku Fevarin během těhotenství, zvláště v posledních 3
měsících, může u dětí zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující
plicní hypertenze novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto
příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky
zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že fluvoxamin snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Kojení
Fevarin se v malých množstvích vylučuje do mateřského mléka. Během užívání přípravku
Fevarin byste neměla kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Fevarin může způsobovat ospalost. Dokud nezjistíte, jak na Vás přípravek působí,
nedoporučuje se řídit dopravní prostředky ani obsluhovat stroje.3. JAK SE PŘÍPRAVEK FEVARIN UŽÍVÁ

Užívejte Fevarin přesně dle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), jak přípravek
užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování pro dospělé:
Deprese:
Doporučená úvodní dávka je 50 nebo 100 mg, podaná jednorázově večer. Maximální
doporučená dávka je 300 mg za den. Dávky nad 150 mg mají být podávány rozděleně ve 2-3
dávkách.
Obsedantně kompulzivní porucha:
Doporučená počáteční dávka je 50 mg denně po dobu 3 až 4 dnů. Maximální doporučená
dávka je 300 mg denně.
Dávky do 150 mg mohou být podávány jako jediná dávka, nejlépe večer. Dávky vyšší než 150
mg je vhodné rozdělit na 2-3 dílčí dávky.

Použití u dětí a dospívajících:
Dávkování pro děti od 8 let při obsedantně kompulzivní poruše:
Doporučená úvodní dávka je 25 mg (polovina tablety Fevarin 50) a nejvyšší denní dávka je
200 mg.
5/8
Pokud lékař doporučí Vašemu dítěti užívat více než 50 mg denně, nepodávejte je dítěti
najednou. Zeptejte se svého lékaře, kdy má dítě lék užívat. Není-li dávka rozdělena
rovnoměrně, měla by být větší část dávky užívána večer.
Pacienti s poruchou funkce jater nebo ledvin:
U pacientů s poruchou funkce jater nebo ledvin zahájí lékař léčbu nižší úvodní dávkou, než je
obvyklé.

Může trvat nějaký čas, než začne přípravek Fevarin účinkovat. Někteří pacienti nemusí cítit
zlepšení během prvních dvou až tří týdnů. Měl(a) byste užívat tablety i v případě, že se
necítíte lépe. Užívejte tablety, dokud Vám Váš neřekne lékař, že máte s léčbou přestat. Před
ukončením léčby Vám lékař začne postupně snižovat dávku přípravku. Lékař Vám řekne, jak
dlouho budete muset tablety užívat. Léčba obvykle trvá několik měsíců, ale i déle.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Fevarin, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více přípravku Fevarin, než jste měl(a), vyhledejte svého lékaře nebo
navštivte nejbližší pohotovost. Příznaky předávkování mohou být: pocit na zvracení, zvracení,
průjem, spavost a závratě. Byly hlášeny také srdeční příznaky (zrychlení nebo zpomalení akce
srdeční, nízký krevní tlak), poruchy jaterních funkcí, křeče a bezvědomí. Krabičku/obal
přípravku Fevarin vezměte do nemocnice nebo k lékaři s sebou.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Fevarin

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Pokračujte podle
původního doporučení lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fevarin

Pokud ukončíte užívání Fevarinu příliš rychle, mohou se u Vás projevit příznaky z vysazení.
Nejčastěji hlášenými nežádoucími účinky byly závratě, poruchy spánku (včetně nespavosti a
intenzivních snů), pocit na zvracení, zvracení, průjem, bolest hlavy, rozrušení, dráždivost,
zmatenost, emoční labilita, úzkost, pocení, bušení srdce, třes, smyslové poruchy (jako brnění,
mravenčení, poruchy vidění).
Při ukončování léčby Vám lékař poradí, jak snižovat dávky pomalu v průběhu několika týdnů
nebo měsíců. To Vám pomůže snížit možnost výskytu příznaků z vysazení. Tyto příznaky
jsou obvykle mírné a samy vymizí během dvou týdnů. U některých lidí mohou být příznaky
závažnější nebo mohou trvat déle.
Pokud se u Vás při přerušení léčby projevily příznaky z vysazení, Váš lékař může rozhodnout,
abyste při vysazování postupoval(a) pomaleji. Pokud pozorujete závažné příznaky z vysazení
při přerušení léčby přípravkem Fevarin, řekněte o tom svému lékaři. Může Vám říci, abyste
znovu začal(a) tablety užívat a při jejich vysazování postupoval(a) pomaleji (viz část 4.
Možné nežádoucí účinky).

Projeví-li se u Vás nějaké příznaky z vysazení, kontaktujte svého lékaře.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.


6/8
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY PŘÍPRAVKU FEVARIN

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Fevarin nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.
Nejčastěji pozorovaným příznakem při podávání Fevarinu je pocit na zvracení, někdy spojený
se zvracením. Tento nežádoucí účinek obvykle během prvních 2 týdnů léčby ustupuje. Jiné
nežádoucí účinky, pozorované v klinických studiích v níže uvedených frekvencích, jsou často
spojeny s onemocněním a nemusí mít vztah k podávané léčbě.

Časté (u více než 1 pacienta ze 100, ale méně než u 1 pacienta z 10): pocit na zvracení,
zvracení, nechutenství, bolest břicha, zácpa, průjem, sucho v ústech, poruchy trávení,
rozrušení, úzkost, závratě, nespavost, spavost, nervozita, třes, bušení srdce, zrychlení akce
srdeční, pocení, bolest hlavy, malátnost, slabost.

Méně časté (u více než 1 pacienta z 1000, ale méně než u 1 pacienta ze 100): ataxie (porucha
hybnosti a koordinace pohybů), zmatenost, extrapyramidové příznaky (svalová ztuhlost,
snížená pohybová schopnost, třes), halucinace, nízký krevní tlak po postavení se, kožní reakce
z přecitlivělosti jako vyrážka, svědění, angioedém (náhlý otok kůže a sliznic), bolest kloubů,
bolest svalů, opožděná ejakulace.

Vzácné (více než u 1 pacienta z 10 000, ale méně než u 1 pacienta z 1000): křeče, mánie
(nadměrná veselost, zvýšená aktivita), poruchy jaterních funkcí, zvýšená citlivost pokožky na
sluneční záření, tvorba mléka u mužů nebo u žen, které nekojí.

Jiné nežádoucí účinky, jejichž přesnou frekvenci nelze určit
Byly hlášeny poruchy krvácivosti (krvácení do zažívacího traktu, gynekologické krvácení,
krvácení do kůže a sliznic). Pokud se u Vás objeví podlitiny nebo červené skvrny na kůži,
vyhledejte svého lékaře.
Byla pozorována snížená hladina sodíku, poruchy čití (brnění, necitlivost), vzestup nebo
úbytek tělesné hmotnosti, neschopnost dosáhnout orgasmu, menstruační poruchy, vzestup
hladiny hormonu prolaktinu (hormon, který řídí tvorbu mléka v době kojení), glaukom
(zvýšený nitrooční tlak) a poruchy chuti.
Byl zaznamenán serotoninový syndrom nebo neuroleptický maligní syndrom. Pokud se u Vás
objeví následující příznaky: pocení, svalová ztuhlost nebo křeče, nestabilita, zmatenost,
rozčilení až podrážděnost, přestaňte Fevarin užívat a vyhledejte ihned svého lékaře.
Dále se vyskytla akatizie (neschopnost vydržet v klidu).
Během léčby fluvoxaminem nebo časně po přerušení léčby byly hlášeny případy
sebevražedných myšlenek a sebevražedného chování.
Vyskytly se poruchy močení (včetně zadržení moči, neschopnosti udržet moč, častého močení,
nočního močení a pomočování).
Byly pozorovány příznaky z vysazení léčby včetně příznaků z vysazení u novorozenců (viz
bod Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Fevarin a bod Těhotenství).

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

V jedné klinické studii u dětí a dospívajících s obsedantně kompulzivní poruchou byly hlášené
tyto nežádoucí účinky: nespavost, slabost, agitovanost (pohybový neklid), nadměrné pohyby,
7/8
spavost a trávicí obtíže. Vážné nežádoucí účinky, které se vyskytly v této studii, byly
agitovanost a hypománie.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese či projevy úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat
antidepresiva. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně
dva týdny, ale někdy i déle.

Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- pokud se u Vás již dříve objevily myšlenky na sebevraždu či na sebepoškození
- jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií poukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychiatrickým onemocněním,
kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu, vyhledejte
ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese
nebo úzkostnou poruchu a požádáte je, aby si přečetli tuto příbalovou informaci. Mohli byste
je požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje
nebo budou-li znepokojeni změnami ve Vašem chování.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK FEVARIN UCHOVÁVAT
Uchovávejte v původním obalu při teplotě do 25°C, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte přípravek Fevarin po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za
Použitelné do nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného
měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Fevarin obsahuje

- Léčivou látkou je fluvoxamini hydrogenomaleas 50 mg nebo 100 mg v jedné potahované
tabletě
- Dalšími složkami jsou:
8/8
mannitol, kukuřičný škrob, předbobtnalý bramborový škrob, natrium-stearyl-fumarát,
koloidní bezvodý oxid křemičitý
hydroxypropylmethylcelulóza, makrogol, mastek, oxid titaničitý

Jak přípravek Fevarin vypadá a co obsahuje toto balení
Fevarin 50: kulaté, bikonvexní, dělené, bílé potahované tablety pro perorální podání, označené
na jedné straně 291 z obou stran půlicí rýhy.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Fevarin 100: oválné, bikonvexní, dělené, bílé potahované tablety pro perorální podání,
označené na jedné straně 313 z obou stran půlicí rýhy.
Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Tablety obsahující fluvoxamini hydrogenomaleas jsou dodávány v balení obsahujícím 30 a 60
tablet (50 mg) nebo 15 a 30 tablet (100 mg), baleny jsou v PVC/PVDC/Al blistrech.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Abbott Healthcare Products B.V., Weesp, Nizozemsko

Výrobce:
Abbott Healthcare S.A.S., Chatillon sur Chalaronne, Francie

Údaje v této příbalové informaci jsou omezené.
Další informace o tomto přípravku získáte u svého lékaře nebo lékárníka.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
25.7.2012

Recenze

Recenze produktu FEVARIN 100 30X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu FEVARIN 100 30X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze